Misja w Afryce, czyli… kawa Świętego Franciszka i ciasteczka Świętej KlaryAfryka na dłoni

Lubi­cie dobrą kawę i pysz­ne cia­stecz­ka? Hihi­hi… my bar­dzo! Tym razem też dali­śmy się sku­sić a oka­zja była na praw­dę wyjąt­ko­wa! Kawa św. Fran­cisz­ka, cia­stecz­ka św. Kla­ry i… afry­kań­skie ryt­my — to musia­ło porwać każ­de­go! Misja w Afry­ce to kolej­na odsło­na rodzin­ne­go pik­ni­ku przy Bazy­li­ce fran­cisz­ka­nów pod „oknem papie­skim”, któ­ry odbył się w ramach impre­zy — Dzień Świę­te­go Fran­cisz­ka.

Ten nie­zwy­kły pik­nik prze­peł­nio­ny był wie­lo­ma atrak­cja­mi. Afry­kań­ski kli­mat szcze­gól­nie pod­kre­śli kon­cert oraz warsz­ta­ty bęb­niar­skie w wyko­na­niu Ricky’ego Lio­na. Przy Kra­mi­ku Misyj­nym moż­na było tak­że bli­żej zapo­znać się z dzia­łal­no­ścią misjo­na­rzy fran­cisz­kań­skich, a na sto­iskach nabyć książ­ki i cza­so­pi­sma fran­cisz­kań­skie. Nam szcze­gól­nie podo­ba­ła się muzycz­na część pik­ni­ku Misja w Afry­ce oraz nie­zwy­kła wysta­wa doty­czą­ca Ugan­dy.
Tak też zosta­li­śmy zain­spi­ro­wa­ni do kolej­ne­go wpi­su w ramach pro­jek­tu „Spo­za tęczy” — kolor czar­ny.

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Pysz­ne cia­stecz­ka Świę­tej Kla­ry roze­szły się niczym cie­płe bułecz­ki. Nam do domu uda­ło się przy­nieść już tyl­ko pier­nicz­ki od Kla­ry­sek. Pal­ce lizać!

 

Misja w Afryce

 

Pik­nik Misja w Afry­ce był na praw­dę nie­zwy­kłym prze­ży­ciem. „Kawa­łek Afry­ki” mamy tak­że w domu… Zobacz­cie jaka pięk­ną pamiąt­kę mamy po tym spo­tka­niu. Na kra­mi­ku misyj­nym „upo­lo­wa­li­śmy” bre­lo­czek — bębe­nek wyko­na­ny w Ugan­dzie.

 

Afryka na dłoni

 

Pik­nik Misja w Afry­ce mega zain­spi­ro­wał nas do dal­szych „afry­kań­skich zabaw”. Fun­da­cja edu­ka­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wej umie­ści­ła na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej kil­ka bar­dzo cie­ka­wych mate­ria­łów, któ­re posta­no­wi­li­śmy wyko­rzy­stać do naszych zabaw. Wśród róż­nych aktyw­no­ści, nam naj­bar­dziej spodo­ba­ło się domi­no „Afry­kań­skie maski” oraz gra plan­szo­wa „Wędrów­ka po Afry­ce”.

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Misja w Afryce

 

Zain­spi­ro­wa­ni pik­ni­kiem Misja w Afry­ce posta­no­wi­li­śmy dowie­dzieć się cze­goś wię­cej o Fran­cisz­ka­nach. I tak zawę­dro­wa­li­śmy do Wie­licz­ki, gdzie w Muzeum Żup Kra­kow­skich obej­rze­li­śmy nie­zwy­kłą wysta­wę: „Pax et Bonum. Zako­ny fran­cisz­kań­skie w Pol­sce”.

Wysta­wa skła­da się z dwóch czę­ści. W pierw­szej zna­la­zły się por­tre­ty i sce­ny z życia św. Fran­cisz­ka oraz wize­run­ki jego świę­tych współ­pra­cow­ni­ków i naśla­dow­ców (Kla­ra, Anto­ni Padew­ski). Znaj­dzie­my tu tak­że por­tre­ty wybra­nych świę­tych z poszcze­gól­nych gałę­zi fran­cisz­kań­skich: Ber­nar­dyn ze Sie­ny, Jan Kapi­stran, Józef z Leones­sy, Józef z Kuper­ty­nu, Pacy­fik z San Seve­ri­no. Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­ją posta­cie zwią­za­ne z Pol­ską: Kin­ga, Salo­mea, Jakub Stre­pa (żyją­cy w śre­dnio­wie­czu) a tak­że br. Albert Chmie­low­ski, Aloj­zy Kosi­ba, Mak­sy­mi­lian M. Kol­be, Anie­la Sala­wa oraz bło­go­sła­wie­ni Męczen­ni­cy z Peru (żyją­cy współ­cze­śnie). W dru­giej czę­ści wysta­wy w Sali Gotyc­kiej zna­la­zły się por­tre­ty zakon­ni­ków i zakon­nic nama­lo­wa­ne od XVII w. do cza­sów współ­cze­snych.

Eks­po­zy­cję wzbo­ga­ci­ły tak­że tka­ni­ny, sza­ty i naczy­nia litur­gicz­ne oraz doku­men­ty zwią­za­ne z sol­ny­mi nada­nia­mi dla klasz­to­rów fran­cisz­kań­skich. Nada­nia sol­ne są jed­nym z powo­dów, dla któ­rych Muzeum Żup Kra­kow­skich Wie­licz­ka zaj­mu­je się tema­ty­ką kościel­ną. Wład­cy pol­scy, już od poł. XIII w., wie­lo­krot­nie prze­zna­cza­li sól (lub też część docho­dów z żup kra­kow­skich) dla klasz­to­rów kla­ry­sek w Kra­ko­wie, Sta­rym Sączu oraz Wro­cła­wiu.

 

Pax et Bonum. Zakony franciszkańskie w Polsce

 

Pax et Bonum. Zakony franciszkańskie w Polsce

 

Pax et Bonum. Zakony franciszkańskie w Polsce

 

Pax et Bonum. Zakony franciszkańskie w Polsce

 

Nasze rodzin­na Misja Afry­ka zaczę­ła się jed­nak dużo wcze­śniej niż pik­nik u fran­cisz­ka­nów. W lip­cu pod­czas Świa­to­wych Dniach Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie mie­li­śmy nie­po­wta­rzal­ną oka­zję spo­tkać się i poroz­ma­wiać tak­że z Piel­grzy­ma­mi z Afry­ki.
Oto nasza foto­re­la­cja z tej wspa­nia­łej lek­cji sza­cun­ku, tole­ran­cji i miło­ści dru­gie­go czło­wie­ka.

 

Piel­grzy­mi z Ango­li

 

Pielgrzymi z Angoli

 

Piel­grzy­mi z Mozam­bi­ku

 

Pielgrzymi z Mozambiku

 

Piel­grzy­mi z Demo­kra­tycz­nej Repu­bli­ki Kon­ga

 

Pielgrzymi z Demokratycznej Republiki Konga

 

Piel­grzy­mi z Beni­nu

 

Pielgrzymi z Beninu

 

Piel­grzy­mi z Zim­ba­bwe

 

Pielgrzymi z Zimbabwe

 

Piel­grzym z Wybrze­ża Kości Sło­nio­wej

 

Pielgrzym z Wybrzeża Kości Słoniowej

 

Piel­grzym z RPA

 

Pielgrzym z RPA

 

Piel­grzy­mi z Kenii

 

Pielgrzymi z Kenii

 

Piel­grzy­mi z Tan­za­nii

 

Pielgrzymi z Tanzanii

 

Piel­grzym z Zambii

 

Pielgrzym z Zambii

 

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Spo­za tęczy”


Logo projektu Spoza tęczy


Komentarz na temat “Misja w Afryce, czyli… kawa Świętego Franciszka i ciasteczka Świętej Klary

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *