Portugalia… cuda, muzyka i wielka miłośćMyślisz Portugalia… my mówimy kogut z Barcelos, Fado i legenda o pięknej Ines.

 

Por­tu­ga­lia to kolej­ny archi­me­de­so­wy przy­sta­nek na euro­pej­skiej tra­sie naszych wędró­wek w ramach mię­dzy­blo­go­we­go pro­jek­tu „Mali Podróż­ni­cy”. Tak jak zwy­kle szu­ka­li­śmy nie­zwy­kłych miejsc i nie­sa­mo­wi­tych ludzi, baśnio­wych opo­wie­ści i szczyp­ty nie­zwy­kło­ści.

 

Kogut z Barcelos — średniowieczna legenda i najpopularniejszy symbol Portugalii

Por­tu­ga­lia ma jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych sym­bo­li folk­lo­ry­stycz­nych — Galo de Bar­ce­los. Opo­wieść ta bar­dzo roz­bu­dzi­ła naszą wyobraź­nie i dla­te­go posta­no­wi­li­śmy tak­że zro­bić wła­sną wer­sje legen­dar­ne­go kogu­ta.

 

Portugalia - kogut z Barcelos

 

Portugalia - kogut z Barcelos

 

Portugalia - kogut z Barcelos

 

  

Piękna Ines de Castro i… wielka romantyczna miłość

Opo­wieść o Romeo i Julii zna chy­ba każ­dy. Histo­rii Tri­sta­na i Izol­dy tak­że nie trze­ba chy­ba spe­cjal­nie przed­sta­wiać. Ale czy zna­cie histo­rię Ines de Castro i por­tu­gal­skie­go księ­cia Pedro?
Ines de Castro to cór­ka kró­la Kasty­lii, któ­ra przy­by­ła na dwór por­tu­gal­ski jako jed­na z dam dwo­ru księż­nej Con­stan­zy Manu­el. Księż­na mia­ła poślu­bić księ­cia Pedra, któ­ry był synem por­tu­gal­skie­go kró­la Alfon­sa IV. Pomi­mo ślu­bu z Con­stan­zą, Pedro zako­chał się w pięk­niej Ines. Wieść o tym nie­bez­piecz­nym roman­sie por­tu­gal­skie­go następ­cy tro­nu dotar­ła do kró­la, a ten aby zapo­biec skan­da­lo­wi, naka­zał zesła­nie Ines do klasz­to­ru w Hisz­pa­nii. Gdy księż­na Con­stan­za zmar­ła w trak­cie poro­du, na nowo roz­go­rza­ło uczu­cie pomię­dzy zako­cha­ną parą. Mimo zaka­zów, zawar­li oni pota­jem­ny ślub w miej­sco­wo­ści Bra­ga­na. Pod wpły­wem swych dorad­ców król Alfons IV zle­cił zabój­stwo Ines, co dopro­wa­dzi­ło księ­cia Pedro do roz­pa­czy. Gdy po śmier­ci ojca Pedro sam wstą­pił na tron, ogło­sił wszem i wobec, że Ines była mu poślu­bio­na i kazał eks­hu­mo­wać jej zwło­ki. Cia­ło zmar­łej Ines prze­nie­sio­no do miej­sco­wo­ści Alco­ba­ca, ubra­no w kró­lew­skie sza­ty i odby­ła się jej ofi­cjal­na koro­na­cja. Według legen­dy naj­bar­dziej prze­ciw­ni związ­ko­wi księ­cia Pedra i Ines musie­li zło­żyć hołd i uca­ło­wać dłoń mar­twej kró­lo­wej. Zabój­ców poj­ma­no i sro­go uka­ra­no śmier­cią. W koście­le w Alco­ba­ca król Pedro naka­zał wybu­do­wa­nie wspa­nia­łych sar­ko­fa­gów, któ­re sta­no­wią do dziś jed­ne z naj­pięk­niej­szych w Por­tu­ga­lii.

 

Fado czyli portugalski blues

Opo­wieść o nie­zwy­kłej miło­ści Pedra i Ines de Castro żyje nadal w folk­lo­rze por­tu­gal­skim i jest tak­że obec­na w pie­śniach Fado.
Fado zwa­ny por­tu­gal­skim blu­esem — to gatu­nek muzycz­ny (melan­cho­lij­ne pie­śni), któ­ry powstał XIX w w bied­nych dziel­ni­cach por­to­wych miast Por­tu­ga­lii. My dowie­dzie­li­śmy się, że pierw­szą pie­śniar­ką fado była Maria Seve­ra. Jed­nak naj­więk­szą pie­śniar­ką i praw­dzi­wą mię­dzy­na­ro­do­wą kró­lo­wą jest Amália da Pie­da­de Rodri­gu­es. W 2011 roku Fado, jako styl popu­lar­nych pie­śni został wpi­sa­ny na listę nie­ma­te­rial­ne­go dzie­dzic­twa UNESCO.
Na temat Fado moż­na moż­na poczy­tać na stro­nie Por­tal do Fado

  

Por­tu­ga­lia tak nas wcią­gnę­ła, że mamy jesz­cze kil­ka nie­spo­dzia­nek. Ale o tym prze­czy­ta­cie w naszym kolej­nym por­tu­gal­skim poście.

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Mali podróż­ni­cy”


Logo projektu Mali Podróżnicy


Komentarz na temat “Portugalia… cuda, muzyka i wielka miłość

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *