Archimedesowe wielkanocne inspiracje czyli kreatywna motoryka małaRuch jest naturalną cechą i potrzebą każdego zdrowego dziecka. Stanowi on istotny i zarazem niezbędny czynnik w jego rozwoju psychofizycznym. Znaczenie ćwiczeń ruchowych, intuicyjnie wyczuwają rodzice już u bardzo małych dzieci. W wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dzieci nie mogą zbyt długo się skoncentrować na jednej czynności, co powoduje konieczność częstych zmian zabaw ruchowych. Ćwiczenia gimnastyczne pozwalają na rozwój i stopniowe rozszerzanie u dzieci kompetencji ruchowych. Jest to praca nad tzw. motoryka dużą. Jednak aby rozwój dziecka był harmonijny trzeba także pamiętać o ćwiczeniach związanych z tzw. motoryka małą, czyli rozwojem manualnym.

Rozwój manualny na 101 sposobów

Ćwi­cze­nia manu­al­ne u dzie­ci to nic inne­go jak ryso­wa­nie, malo­wa­nie, lepie­nie, stem­plo­wa­nie, skła­da­nie, wyci­na­nie, kom­po­no­wa­nie i ukła­da­nie… Moto­ry­ka mała to tak­że ćwi­cze­nia z zakre­su tzw gra­fo­mo­to­ry­ki, co bez­po­śred­nio wią­że się z goto­wo­ścią dziec­ka do pod­ję­cia nauki pisa­nia.
Moż­li­wo­ści ćwi­czeń manu­al­nych jest tak dużo, że w zasa­dzie ogra­ni­czać nas może jedy­nie tyl­ko nasza wła­sna wyobraź­nia!

 

Wielkanocne zabawy manualne

Dzie­ci, któ­re prze­ja­wią jakieś nawet sto­sun­ko­wo nie­wiel­kie trud­no­ści w zakre­sie moto­ry­ki małej, dość szyb­ko orien­tu­ją się, że ich kole­dzy lepiej radzą sobie w pra­cach manu­al­nych. Zazwy­czaj szyb­ciej się męczą i tak­że szyb­ko się znie­chę­ca­ją, a przez to zaczy­na­ją uni­kać prac pla­stycz­nych czy tech­nicz­nych. Stąd też war­to pomy­śleć nad mądrym naszych dzie­ci w tym zakre­sie. I dla­te­go dziś pro­po­nu­je­my Wam kil­ka świą­tecz­nych zabaw manu­al­nych, któ­re z pew­no­ścią przy­pad­ną do gustu waszym dzie­ciom!

 

Wypychanki — Wycinaki czyli wielkanocne inspiracje dla najmłodszych

Naj­młod­sze dzie­ci czę­sto mają spo­re kło­po­ty z uży­ciem noży­czek. Zda­rza się rów­nież tak, że nie­któ­re dzie­ci w naucza­niu wcze­snosz­kol­nym jesz­cze mają pew­ne kło­po­ty z tym narzę­dziem pra­cy. Z myślą wła­śnie o takich dzie­ciach powsta­ły tzw wyci­nan­ki bez uży­cia cię­cia — tzw. wypy­chan­ki.

My wypró­bo­wa­li­śmy jed­ną z wie­lu takich pro­po­zy­cji. Zobacz­cie co nam faj­ne­go powsta­ło! Mul­tum zaba­wy, faj­nie rodzin­nie spę­dzo­ny czas i… ślicz­ne ozdo­by na wiel­ka­noc­ny stół.

 

Wielkanocne inspiracje

 

Wielkanocne inspiracje

 

Mega Jajo wielkanocne to jest to!

Kolej­na nasza zaba­wa powsta­łą zupeł­nie nie­ocze­ki­wa­nie i…mega spon­ta­nicz­nie! Jed­na wizy­ta w pobli­skim skle­pie i już goto­wy pomysł na świet­ną rodzin­ną zaba­wę.
Nasze Maga Jaj­ko to „stro­ik świą­tecz­ny”, któ­ry jest połą­cze­niem pomy­słów całej naszej rodzin­ki… Fil­co­we i gąb­ko­we ele­men­ty mie­sza­ją się ze sty­ro­pia­no­wym jaj­kiem i i sztucz­ny­mi deko­ra­cja­mi roślin­ny­mi… A wszyst­ko to scho­wa­ne w praw­dzi­wym Mega Jaj­ku Wiel­ka­noc­nym! Wspól­ne wyci­na­nie, kom­po­no­wa­nie, ozda­bia­nie i jest wiel­ka fraj­da!

 

Wielkanocne inspiracje

 

Domowe Jaja Fabergé

Praw­dzi­we Jaj­ka Faber­gé (tzw. jaja car­skie) to praw­dzi­we dzie­ła sztu­ki złot­ni­czej. Zło­to, kamie­nie szla­chet­ne, kość sło­nio­wa, masa per­ło­wa i ema­lia wspól­nie dawa­ły nie­sa­mo­wi­ty efekt! Wiel­ka­noc­ne inspi­ra­cje rodem z car­skiej Rosji wyzwo­li­ły w nas nowe pokła­dy kre­atyw­no­ści…

My zro­bi­li­śmy domo­wą wer­sje Jaj­ka Faber­gé… Sty­ro­pian, ozdo­by kra­wiec­kie i szpi­lecz­ki też pozwo­li­ły osią­gnąć cał­kiem nie­zły efekt, praw­da?

 

Wielkanocne inspiracje

 

Wielkanocne inspiracje na szybko…

Nasza kolej­na pro­po­zy­cja to „zają­czek na paty­ku”… Nie­zwy­kle pro­sta, szyb­ka i efek­tow­ną ozdo­ba świą­tecz­na, któ­rą może zro­bić nawet przed­szko­lak. Mały fil­co­wy kró­li­czek został ozdo­bio­ny deli­kat­ny­mi kolo­ro­wy­mi deko­ra­cja­mi i osa­dzo­ny na zwy­kłym patycz­ku do roż­na. Aby połą­czyć wszyst­kie ele­men­ty moż­na użyć kle­ju typu Magic lub kle­ju na cie­pło (koniecz­na jest wte­dy pomoc i nad­zór doro­słe­go).

 

Wielkanocne inspiracje

 

Tyle pomysłów i tak mało czasu…

Archi­me­de­so­we wiel­ka­noc­ne inspi­ra­cje to spo­ro innych zabaw i aktyw­no­ści. Wiel­ka­noc­ne Tar­gi na Ryn­ku Głów­nym w Kra­ko­wie już zali­czo­ne! Rze­żu­cha rośnie jak malo­wa­na, a kolej­ce usta­wia się pie­cze­nie świą­tecz­nych cia­ste­czek i… oczy­wi­ście rodzin­ne warsz­ta­ty pisan­ko­we! No a potem to już tyl­ko zosta­je nam wysta­wa pisa­nek w Muzeum Etno­gra­ficz­nym i wizy­ta na kra­kow­skim Odpu­ście Emaus! A jak pogo­da dopi­sze to szy­ku­je­my się jesz­cze na… słyn­ną kra­kow­ską Rękaw­kę. Oj, będzie się dzia­ło!

Weso­łych Świat kocha­ni!

 

Komentarze na temat “Archimedesowe wielkanocne inspiracje czyli kreatywna motoryka mała

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *