Kaleidos możliwości w jednym pudełku!Kaleidos - Gra Trefl

(…) ludzie młodzi mają odwagę myśleć tak, jak dorośli się boją”
/Piotr Szymonowicz/

 

Kie­dy za oknem jesien­na plu­cha a wasza rodzi­na za żad­ne skar­by świa­ta nie ma ocho­ty wycho­dzić z domu, war­to mieć wte­dy pod ręka jakieś ory­gi­nal­ne pro­po­zy­cje gier i zabaw. Ostat­nio tra­fi­ła do nas jed­na z takich cie­ka­wych gier, w któ­rej abso­lut­nie zako­cha­li­śmy się od pierw­sze­go wej­rze­nia!
Oto Kale­idos i jego znie­wa­la­ją­cy czar fascy­nu­ją­cych moż­li­wo­ści!

 

Kalejdos - Gra Tefl

 

Pudełeczko otwórz się!

W pudeł­ku odnaj­du­je­my: 20 dwu­stron­nych kolo­ro­wych plansz (4 zesta­wy po 5 obra­zów), 4 tek­tu­ro­we szta­lu­gi, talię kart z kolej­ny­mi lite­ra­mi alfa­be­tu, klep­sy­drę oraz co bar­dzo cie­ka­we 4 ołów­ki i notes. Całość uzu­peł­nia bar­dzo pro­sta i czy­tel­na instruk­cja do gry.

Te ołów­ki i notes to praw­dzi­wy strzał w dzie­siąt­kę. W koń­cu ktoś pomy­ślał o peł­nym kom­for­cie gra­czy!

 

Kalejdos - Gra Tefl

 

Zobacz­cie sami… Plan­sze są abso­lut­nie bajecz­ne!

 

Kalejdos - Gra Tefl

 

Kaleidos czas zacząć!

W pudeł­ku znaj­du­ją się 4 róż­ne zesta­wy ilu­stra­cji i 4 szta­lu­gi co powo­du­je, że w Kale­idos może grać jed­no­cze­śnie 2 lub wię­cej zawod­ni­ków. Celem gry jest odszu­ka­nie jak naj­więk­szej licz­by obiek­tów, któ­rych nazwa roz­po­czy­na się na wylo­so­wa­na wcze­śniej lite­rę. Kon­cep­cja tak banal­na, a jak zna­ko­mi­ta!

Kie­dy jeden z gra­czy wylo­su­je kar­tę z lite­rą, wów­czas wszy­scy przy­stę­pu­ją do uważ­nych obser­wa­cji swo­ich plan­szy. Nazwy zna­le­zio­nych obiek­tów zapi­su­je­my ołów­kiem na kar­tecz­kach. Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu klep­sy­dry poja­wia się pre­sja cza­su. To powo­du­je, że gra jest bar­dzo dyna­micz­na a roz­gryw­ki peł­ne emo­cji.

 

Kalejdos - Gra Tefl

 

Czas na punktacje i zwycięstwo!

Po zakoń­cze­niu każ­dej run­dy, gra­cze kolej­no odczy­tu­ją swo­ją listę odna­le­zio­nych obiek­tów. Kale­idos zde­cy­do­wa­nie sta­wia na kre­atyw­ność stąd, naj­wy­żej punk­to­wa­ne są takie nazwy, któ­re nie poja­wia się u żad­ne­go inne­go gra­cza! Po zakoń­cze­niu run­dy wszy­scy gra­cze (lub dru­ży­ny) zmie­nia­ją plan­szę.
Całość roz­gryw­ki wygry­wa oczy­wi­ście gracz, któ­ry zdo­bę­dzie naj­więk­szą licz­bę punk­tów.

 

Kalejdos - Gra Tefl

 

Kaleidos możliwości!

Kale­idos to nie­zwy­kła gra słów i sko­ja­rzeń. Pozor­nie banal­ne zasa­dy, two­rzą nie­zwy­kle wyma­ga­ją­ca roz­ryw­kę. Skoń­czo­na licz­ba ele­men­tów, któ­ry­mi dys­po­nu­je­my w roz­gryw­ce, to dopie­ro począ­tek naszych umy­sło­wych igra­szek. Szyb­ko oka­zu­je się, że poszcze­gól­ne skła­do­we a co naj­cie­kaw­sze naj­mniej­sze szcze­gó­ły, otwie­ra­ją nam drzwi do kra­iny wyobraź­ni.

 

Kalejdos - Gra Tefl

 

Zobacz­cie sami! I tak przy­kła­do­wo szkie­let dino­zau­ra to praw­dzi­wa kopal­nia sko­ja­rzeń. Oprócz same­go oczy­wi­ste­go sło­wa dino­zaur (i jego nazwy gatun­ko­wej — naszym zda­niem to Tyra­no­zaur), to tak­że: zabaw­ka, model, muzeum, juras­sic park, hal­lo­we­en czy potwór… O samym wymie­nia­niu poszcze­gól­nych nazw kości nawet nie wspo­mnę, bo mamy do dys­po­zy­cji prze­cież cały szkie­let.
Regu­ły Kale­idos prze­wi­du­ją moż­li­wość uży­cia każ­dej nazwy, o ile tyl­ko gracz będzie potra­fił logicz­nie uza­sad­nić swój wybór i więk­szość gra­czy się na nią zgo­dzi. Ory­gi­nal­ność i kre­atyw­ne myśle­nie to mega atu­ty tej gry!

Kale­idos to emo­cje i dobra zaba­wa! W naszym domu to dosko­na­ła gra rodzin­na i god­na pole­ce­nia „impre­zów­ka”. Zachwy­ce­ni byli zarów­no młod­si gra­cze i ci cał­kiem wie­ko­wi. Naj­cie­kaw­sze pomy­sły poja­wia­ły się w warian­cie gry dru­ży­no­wej w gru­pach mie­sza­nych wie­ko­wo. Róż­ni­ca poko­leń, wie­dzy i doświad­czeń lamie wszel­kie sche­ma­ty i daje praw­dzi­wie wybu­cho­wy kok­tajl kre­atyw­nych pomy­słów.

 

Gimnastyka mózgu

Kale­idos to takie skrzy­żo­wa­nie bar­dzo popu­lar­nej wśród dzie­ci zaba­wy typu „soko­le oczko” oraz gry „pań­stwa-mia­sta”. Gdy do tego dorzu­ci­my myśl o wyra­zach bli­sko­znacz­nych i para­fra­zach, to nie­po­strze­że­nie powsta­je nam potęż­ne narzę­dzie edu­ka­cyj­ne. Posze­rza­nie słow­nic­twa, ćwi­cze­nie zmy­słu obser­wa­cji, wpraw­ki do dys­put heu­ry­stycz­nych powo­du­ją, że Kale­idos sta­je się zde­cy­do­wa­nie czymś wię­cej niż tyl­ko wystrza­ło­wą grą impre­zo­wą!

Pudeł­ko­wo Kale­idos prze­zna­czo­ny jest dla dzie­ci w wie­ku 10+. Naszym zda­niem grę spo­koj­nie moż­na wyko­rzy­stać do zaba­wy i… nauki, w przy­pad­ku znacz­nie młod­szych dzie­ci. Twór­czy rodzic czy nauczy­ciel, z wiel­kim powo­dze­niem może posłu­żyć się tą grą np.: przy nauce alfa­be­tu! Nic nie stoi na prze­szko­dzie aby Kale­idos posłu­żył dzie­cia­kom jako mate­riał ćwi­cze­nio­wy przy ukła­da­niu lub pisa­niu przez nich kre­atyw­nych krót­kich histo­ry­jek.

Wystar­czy tyl­ko raz zagrać w Kalej­dos, aby „wsiąk­nąć” na dobre! Szyb­ko prze­ko­na­cie się tak­że jaki nie­sa­mo­wi­ty poten­cjał inte­lek­tu­al­ny drze­mie w umy­słach waszych dzie­ci. Przy Kale­idos ogra­ni­cza nas tyl­ko nasza wyobraź­nia!

 

Kalejdos - Gra Tefl

 

Coś na przyczepkę…

Kale­idos to zde­cy­do­wa­nie jed­na z naj­lep­szych gier jakie tra­fi­ły do nasze­go domu.

Muszę przy­znać szcze­rze, że jeśli cho­dzi o samo wyko­na­nie gry, to mam tutaj dość mie­sza­ne uczu­cia. Z jed­nej stro­ny Kale­idos to zupeł­nie nie­zro­zu­mia­ła, aby nie powie­dzieć wręcz dzi­wacz­na ilu­stra­cja na pudeł­ku, a z dru­giej stro­ny nie­sa­mo­wi­te wręcz urze­ka­ją­ce obra­zy na plan­szach. Ory­gi­nal­na sty­li­sty­ka i feeria barw dzia­ła­ją wręcz hip­no­ty­zu­ją­co! Wiel­kie bra­wa dla uta­len­to­wa­nej ilu­stra­tor­ki Ele­ny Pret­te. Bar­dzo żału­ję, że nie otrzy­ma­li­śmy wię­cej tak świet­nych ilu­stra­cji. Chęt­nie spró­bo­wał­bym swo­ich sił na kolej­nych tak bajecz­nych plan­szach! Podob­nie nie do koń­ca mogę zde­cy­do­wać, czy tek­tu­ro­we szta­lu­gi podo­ba­ją mi się, czy raczej draż­nią. Wśród naszych „domo­wych teste­rów”, zda­nia też były moc­no podzie­lo­ne.

War­to zauwa­żyć, że obec­na w Kale­idos pre­sja cza­su może być dla nie­któ­rych odro­bi­nę znie­chę­ca­ją­ca. Z naszych obser­wa­cji wyni­ka, że doty­czy to głów­nie młod­szych uczest­ni­ków zaba­wy. Ory­gi­nal­ne pomy­sły prze­gry­wa­ły w star­ciu z moż­li­wo­ścia­mi ich szyb­kie­go zapi­sa­nia na kart­ce. Dla­te­go my zde­cy­do­wa­nie pole­ca­my warian­ty dru­ży­no­we (zwłasz­cza w gru­pach mie­sza­nych wie­ko­wo) albo wydłu­że­nie cza­su.

Zamiast zakończenia…

Bar­dzo się cie­szy­my, że Trefl zde­cy­do­wał się wpro­wa­dzić na pol­ski rynek tak faj­na grę. Kale­idos został już doce­nio­ny nie tyl­ko we Wło­szech, skąd pocho­dzi, ale tak­że w Niem­czech i we Fran­cji. Otrzy­ma­ne nomi­na­cje i nagro­dy potwier­dza­ją, że pro­jek­tant tej gry — Spar­ta­co Alber­ta­rel­li, wyko­nał kawał świet­nej robo­ty!

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry z plu­sem

 

Trefl Kraków

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *