Emi i Tajny Klub Superdziewczyn — 5 Urodziny Emi na Targach Książki w KrakowieUrodziny Emi

To ja, Emi. Piszę do was w moim Tajnym Dzienniku. Właściwie nazywam się Stanisława Emilia Gacek. Na właśnie — Stanisława. Dostałam to imię po prababci i babci. Dzisiaj dziewczynek już się tak nie nazywa. Mój tata twierdzi, że w skrócie mogłabym być po prostu Stan. Co za pomysł! Stan od stanik. Beznadziejnie. Wymyśliliśmy więc z tatą, że lepszy będzie skrót od Emilii, czyli Emi. MEGA! To mi się spodobało… (…) Jestem szefową Tajnego Klubu Superdziewczyn, który założyłam wspólnie z moimi przyjaciółkami…”
/Agnieszka Mielech/

 

Z moich obser­wa­cji wyni­ka, że abso­lut­nie każ­de dziec­ko ma swo­je­go ulu­bio­ne­go czy wręcz uko­cha­ne­go boha­te­ra książ­ko­we­go. Moja 9‑latka uwiel­bia czy­tać książ­ki, a że prak­tycz­nie czy­ta od 4 roku życia, toteż z cza­sem nauczy­ła się dość swo­bod­nie dobie­rać sobie lek­tu­ry. W naszej domo­wej biblio­tecz­ce jest już napraw­dę baaaaar­dzo cia­sno!  Z kolei w biblio­te­ce dla dzie­ci, coraz trud­niej doszu­kać się takiej książ­ki, któ­rej Mary­sia jesz­cze nie zdą­ży­ła prze­czy­tać! Sami więc widzi­cie, że ulu­bio­nych boha­te­rów robi się nam co raz wię­cej i wię­cej…
Zna­cie Emi i jej Taj­ny Klub Super­dziew­czyn?! To wła­śnie jed­na z takich bar­dziej ulu­bio­nych posta­ci lite­rac­kich mojej cór­ki! Wyobra­ża­cie sobie minę Mary­si, kie­dy dowie­dzia­ła się, że pod­czas tego­rocz­nych Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Książ­ki w Kra­ko­wie będzie gościem na wiel­kiej impre­zie uro­dzi­no­wej Emi?! No wła­śnie! „5 Uro­dzi­ny Emi” to dopie­ro jest super wyda­rze­nie!

 

Urodziny Emi

 

Poznajmy się troszkę… Oto Emi i Tajny Klub Superdziewczyn

Agniesz­ka Mie­lech stwo­rzy­ła bar­dzo cie­ka­wą serię ksią­żek o pew­nej rezo­lut­nej i bar­dzo pomy­sło­wej dziew­czyn­ce o imie­niu Emi oraz gru­pie jej zwa­rio­wa­nych przy­ja­ciół. Emi, a wła­ści­wie pan­na Sta­ni­sła­wa Emi­lia Gacek, to dziew­czyn­ka, któ­rą pozna­je­my wte­dy, kie­dy cho­dzi jesz­cze do zerów­ki i dopie­ro za rok ma roz­po­cząć naukę w szko­le pod­sta­wo­wej w kla­sie pierw­szej. Ta mała, ale bar­dzo zarad­na i wiel­ce ory­gi­nal­na osób­ka, wraz ze swo­imi kole­żan­ka­mi wpa­da na napraw­dę genial­ny plan! Emi zakła­da Taj­ny Klub Super­dziew­czyn, któ­re­go hasło „nigdy wię­cej nudy”, to chy­ba naj­lep­sza rekla­ma całej serii jej przy­gód!
W kolej­nych tomach przy­gód Emi, dziew­czyn­ka i jej przy­ja­cie­le zaczy­na­ją stop­nio­wo dora­stać, ale ich przy­go­dy zawsze dostar­cza­ją czy­tel­ni­ko­wi nowych i nie­za­po­mnia­nych emo­cji.

 

Dziewuchy, dziewczyny i dziewczynki, ta książka jest dla was i… o Was!

Seria Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn, prze­zna­czo­na dla głow­nie dziew­czy­nek w wie­ku wcze­snosz­kol­nym. To napraw­dę świet­ny tre­ning i moty­wa­cja dla wszyst­kich począt­ku­ją­cych “czy­ta­czy”. Cie­ka­wa i mega wcią­ga­ją­ca treść, ogrom­na daw­ka humo­ru i faj­ne sto­sun­ko­wo pro­ste tek­sty, dostar­cza­ją mło­dym czy­tel­ni­kom spo­ro wra­żeń i sta­no­wią cał­kiem dobrą roz­ryw­kę. Naszym zda­niem Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn, to lek­tu­ra dobra tak­że dla nie­co star­szych czy­tel­ni­ków. Wie­cie, to taka lek­ka, “bab­ska lite­ra­tu­ra”, tyle że dla… takich jesz­cze małych kobie­tek.

 

Ekskluzywna impreza urodzinowa u Emi

Lubi­cie przy­ję­cia uro­dzi­no­we? My bar­dzo! A już wspól­na zaba­wa na „5 Uro­dzi­nach Emi” to dopie­ro mega przy­go­da!

Było wszyst­ko co na takie oka­zje jest potrzeb­ne… Zobacz­cie sami!

 

Urodziny Emi

 

Uro­dzi­no­wa impre­za peł­na była nie­spo­dzia­nek… Pierw­sza z nich to „Emi” we wła­snej oso­bie! No pra­wie we wła­snej oso­bie… Ale pomysł super, praw­da?!

 

Urodziny Emi

 

Uro­dzi­no­we spo­tka­nie peł­ne było wspo­mnień, aneg­do­tek i oso­bi­stych wyznań. Mary­sia tak­że posta­no­wi­ła opo­wie­dzieć o swo­jej ulu­bio­nej książ­ce z serii opo­wie­ści o Emi.

 

Urodziny Emi

 

A teraz czas na super kon­kurs z mega nagro­da­mi! Oczy­wi­ście wszy­scy chcie­li wygrać nagro­dę głów­ną a pyta­nia były napraw­dę trud­ne… Jed­nak super­fan­ki Emi zawsze dają radę!

 

Urodziny Emi

 

Kie­dy jury zebra­ło się na obra­dy, super­fan­ki tak­że przy­stą­pi­ły do pra­cy. Każ­dy na swój spo­sób chciał poka­zać jak bar­dzo lubi opo­wie­ści o przy­go­dach Emi. 
ruch poszły kred­ki, pisa­ki i… mega pokła­dy wyobraź­ni!

 

Urodziny Emi

 

Jury kon­kur­so­we pil­nie spraw­dza­ło pra­ce kon­kur­so­we…

 

Urodziny Emi

 

Wszy­scy fani Emi mogli poda­ro­wać jej uro­dzi­no­wą laur­kę… Mary­sia tak­że posta­no­wi­ła zro­bić coś spe­cjal­ne­go dla Emi.

 

Urodziny Emi

 

Na uro­dzi­nach Emi nie mogło zabrak­nąć tak­że słod­ko­ści… Pysz­ne babecz­ki znik­nę­ły w mgnie­niu oka!

 

Urodziny Emi

 

Nie­ste­ty nam nie uda­ło się wygrać nagro­dy głów­nej, ale każ­da super­fan­ka i tak otrzy­ma­ła spe­cjal­ny pakiet uro­dzi­no­wych pre­zen­tów od Emi.

 

Urodziny Emi

 

Na koniec jesz­cze tyl­ko auto­gra­fy i… moż­na lecieć na sto­isko Wydaw­nic­twa Wil­ga po pre­mie­ro­wą książ­kę o Emi.

 

Urodziny Emi

 

Urodziny Emi

 

Coraz bliżej Święta… Coraz bliżej nas… Najlepsze prezenty ukryte są w książkach!

Seria Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn od lat pod­bi­ja ser­ca mło­dych czy­tel­ni­czek w Pol­sce. Przy­go­dy rezo­lut­nej Emi i jej przy­ja­ciół z Taj­ne­go Klu­bu Super­dziew­czyn inspi­ru­ją dzie­ci do dzia­ła­nia i zakła­da­nia wła­snych Taj­nych Klu­bów. Wła­śnie nie­daw­no uka­za­ła się naj­now­sza część jej przy­gód: Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn. Idą świę­ta. Cała pacz­ka poje­dzie na wiel­kie sprzą­ta­nie do bab­ci Emi do Żabie­go Rogu. Taj­na misja: odszu­kać magię świąt! A co z tego wynik­nie? My jeste­śmy abso­lut­nie ocza­ro­wa­ni! Świa­tła dzie­cię­cych marzeń niech roz­świe­tlą ten świą­tecz­ny czas! Tak! To już ten czas, aby zacząć myśleć o cudow­nym pre­zen­cie dla małych zbun­to­wa­nych księż­ni­czek!

 

Urodziny Emi

 

Spe­cjal­ne świą­tecz­ne wyda­nie przy­gód Sta­ni­sła­wy Emi­lii Gacek po pro­stu trze­ba mieć!!!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *