Język angielski — fiszki SCHOOL Are spiders scary? — 500 słówek i zdań, czyli… nawet nie zauważysz, że się uczysz!fiszki

Mówię po hiszpańsku do Boga, po włosku do kobiet, po francusku do mężczyzn, a po niemiecku do mojego konia.
/Król Hiszpanii Karol V Habsburg/

 

W dzi­siej­szych cza­sach zna­jo­mość języ­ków obcych wyda­je się nam czymś zupeł­nie natu­ral­nym i oczy­wi­stym. Oso­by z więk­szy­mi zdol­no­ścia­mi lin­gwi­stycz­ny­mi lub więk­szym samo­za­par­ciem, czę­sto uczą się kil­ku języ­ków na raz. Nasza Archi­me­de­so­wa pocie­cha wcią­gnę­ła nas w rodzin­ną wspól­ną naukę języ­ka hisz­pań­skie­go. Muszę przy­znać, że to napraw­dę fan­ta­stycz­na zaba­wa i przy­go­da dla całej rodzi­ny. Ostat­nio na pro­fi­lu face­bo­oko­wym Insty­tu­tu Cervan­te­sa w Kra­ko­wie, prze­czy­ta­li­śmy, że jak wyni­ka z naj­now­szych ana­liz, język hisz­pań­ski jest trze­cim języ­kiem naj­czę­ściej uży­wa­nym w inter­ne­cie, po angiel­skim i chiń­skim. Jest to rów­nież dru­gi naj­czę­ściej uży­wa­ny język w Wiki­pe­dii, na Face­bo­oku i Twit­te­rze!
Mary­sia jest abso­lut­nie zako­cha­na w języ­ku hisz­pań­skim, jed­nak angiel­ski jako pierw­szy język świa­ta, też nale­ży, a nawet trze­ba znać! I tu nie­ste­ty zaczy­na­ją się scho­dy… Wcze­śniej­sza „edu­ka­cja sys­te­mo­wa” bar­dzo sku­tecz­nie znie­chę­ci­ła nasze dziec­ko do nauki tego języ­ka! Cią­gle zatem szu­kam jakiś cie­ka­wych pomy­słów i mate­ria­łów, któ­re choć tro­chę pozwo­li­ły­by mi odcza­ro­wać ten, jak mówi Mary­sia -„głu­pi angiel­ski”. I wie­cie co?! Chy­ba w koń­cu coś zna­la­złam!
Wydaw­nic­two EDGARD wrzu­ci­ło na rynek dwa cie­ka­we pro­duk­ty, któ­re napraw­dę dały mi nadzie­je, że Mary­sia w koń­cu zmie­ni zda­nie na temat języ­ka angiel­skie­go. Na pierw­szy ogień testo­wa­nia poszły fisz­ki SCHOOL Are spi­ders sca­ry? — 500 słó­wek i zdań. I..? Mamy pierw­sze suk­ce­sy!

 

fiszki

 

W moim magicznym pudełku…

Sys­tem fisz­ki SCHOOL Are spi­ders sca­ry? — 500 słó­wek i zdań to sto­sun­ko­wo nie­wiel­kie, ale cał­kiem zgrab­ne i poręcz­ne kar­to­no­we pude­łecz­ko. Na pierw­szy rzut oka wnę­trze wyda­je się nie­co asce­tycz­ne. Całą zawar­tość sta­no­wi 500 fiszek, trzy zakład­ki-prze­gród­ki oraz mała ksią­żecz­ka -„Porad­nik dla ucznia”.

 

fiszki

 

Fiszki czy fishki…

Trze­ba przy­znać, że fisz­ki są bar­dzo solid­nie wyko­na­ne. Małe usztyw­nio­ne kar­to­ni­ki i kre­do­wy papier pozwa­la­ją na wie­lo­krot­ne ich wyko­rzy­sta­nie bez oba­wy, że fisz­ki mogą szyb­ko ulec znisz­cze­niu.

 

fiszki

 

fiszki

 

Mini organizer…

Zakład­ki — prze­gród­ki pozwa­la­ją stwo­rzyć w pudeł­ku praw­dzi­wy orga­ni­zer. Prze­gród­ka A PIECE OF CAKE (Buł­ka z masłem) to miej­sce, gdzie dziec­ko może prze­no­sić fisz­ki, któ­re już świet­nie zna. Dru­ga prze­gród­ka MUMBO JUMBO (Czar­na magia) pozwa­la zgro­ma­dzić fisz­ki ze słów­ka­mi, któ­rych dziec­ko jesz­cze nie zna. I w koń­cu ostat­nia prze­gród­ka — PRACTICE MAKES PERFECT (Prak­ty­ka czy­ni mistrza) segre­gu­je fisz­ki, z mate­ria­łem, któ­ry dziec­ko wła­śnie „prze­ra­bia”.

 

fiszki

 

Jak ugryźć… fiszki SCHOOL Are spiders scary?

Sys­tem fisz­ki SCHOOL Are spi­ders sca­ry? — 500 słó­wek i zdań, to wygod­ny i bar­dzo sku­tecz­ny spo­sób, aby dziec­ko polu­bi­ło naukę języ­ka angiel­skie­go. Kolo­ro­we ilu­stro­wa­ne fisz­ki zde­cy­do­wa­nie uprzy­jem­nia­ją naukę i uła­twią­ją zapa­mię­ty­wa­nie słó­wek. Dzię­ki kon­kret­nym przy­kła­dom uży­cia zwro­tów w zda­niach dzie­ci uczą się, nie tyl­ko w jaki spo­sób popraw­nie kon­stru­ować wypo­wie­dzi, ale tak­że jak uży­wać pozna­nych słów i zwro­tów w tzw. kon­tek­ście.

Mate­riał uło­żo­ny został w taki spo­sób, aby dziec­ko pozna­wa­ło i utrwa­la­ło nowe słow­nic­two oraz pod­sta­wo­we kon­struk­cje gra­ma­tycz­ne. Fisz­ki SCHOOL obej­mu­ją mate­riał lek­sy­kal­ny z ponad 30 róż­nych grup tema­tycz­nych. Znaj­dzie­my tu m.in. słów­ka z zakre­su takich tema­tów jak: dom, rodzi­na, zawo­dy, zwie­rzę­ta, jedze­nie, pogo­da, trans­port, zdro­wie, wygląd i cha­rak­ter oraz czas i liczeb­ni­ki. Spo­rą gru­pę słó­wek sta­no­wią tak­że naj­czę­ściej uży­wa­ne cza­sow­ni­ki. Każ­da fisz­ka zawie­ra nie tyl­ko wyraz, ale tak­że przy­kła­do­we zda­nie z wyko­rzy­sta­niem dane­go sło­wa. Całość dopeł­nia kolo­ro­wa, przy­ku­wa­ją­ca wzrok ilu­stra­cja. Po dru­giej stro­nie fisz­ki znaj­du­je­my pol­skie tłu­ma­cze­nie dane­go słów­ka i zawar­te­go tek­stu. Takie roz­wią­za­nie zde­cy­do­wa­nie uspraw­nia naukę! Fisz­ki pozwa­la­ją tak­że poznać język angiel­ski jako całość, a nie tyl­ko jako zbiór nie­za­leż­nych słów.

 

fiszki

 

fiszki

 

Językowych przygód kilka , czyli… Poradnik dla ucznia

Sys­tem fisz­ki SCHOOL Are spi­ders sca­ry? — 500 słó­wek i zdań został tak zapro­jek­to­wa­ny, aby nauka języ­ka angiel­skie­go łączy­ła przy­jem­ne z poży­tecz­nym. W „Porad­ni­ku dla ucznia” zamiesz­czo­no kil­ka cał­kiem faj­nych pro­po­zy­cji zabaw z wyko­rzy­sta­niem fiszek. Znaj­dzie­my tu m.in kla­sycz­ną zaba­wę w Quiz, Sło­wo dnia, Rymy i Opis. Nam naj­bar­dziej spodo­ba­ły się dwie zaba­wy — Histo­ria oraz Węże lite­ro­we.

 

fiszki

 

No to gramy!

Pierw­sza zaba­wa — Histo­ria — pole­ga na wylo­so­wa­niu 10 fiszek ze słów­ka­mi, któ­re już dziec­ko zna lub wła­śnie się uczy. Potem dziec­ko samo­dziel­nie lub z rodzi­ca­mi powin­no wymy­ślać krót­kie opo­wia­da­nie o tym, co przy­da­rzy­ło się jemu lub komuś ze zna­jo­mych, wła­śnie z wyko­rzy­sta­niem tych słó­wek. Boha­te­rem opo­wia­da­nia może być też postać kom­plet­nie fik­cyj­na. Zada­nie moż­na wyko­nać ust­nie lub pisem­nie. Bar­dziej zaawan­so­wa­ny mło­dy adept języ­ko­wy może całą histo­rię opo­wie­dzieć tyl­ko w języ­ku angiel­skim. Gracz mniej zaawan­so­wa­ny — może uło­żyć tekst w języ­ku pol­skim, wsta­wia­jąc tyl­ko w odpo­wied­nie miej­sca wylo­so­wa­ne wcze­śniej angiel­skie słów­ka.

Dru­ga zaba­wa — Węże lite­ro­we — pole­ga na tym, aby dziec­ko wybra­ło jed­no słów­ko, a następ­nie odszu­ka­ło i doło­ży­ło takie, któ­re zaczy­na się na ostat­nią lite­rę poprzed­nie­go wyra­zu. W tym przy­pad­ku naj­le­piej wyko­rzy­stać słów­ka z prze­gró­dek A PIECE OF CAKE oraz PRACTICE MAKES PERFECT.

 

fiszki

 

fiszki

 

Gramatyka w pigułce?

Sys­tem fisz­ki SCHOOL Are spi­ders sca­ry? — 500 słó­wek i zdań w swo­im Porad­ni­ku dla ucznia umie­ścił tak­że kil­ka infor­ma­cji doty­czą­cych naj­waż­niej­szych zagad­nień gra­ma­tycz­nych. I tak znaj­dzie­my tu krót­kie przy­po­mnie­nie zasad sto­so­wa­nia cza­su Pre­sent Sim­ple, Pre­sent Con­ti­nu­ous i Past Sim­ple. Dodat­ko­wo porad­nik zawie­ra rów­nież tabe­la­rycz­ne zesta­wie­nie nie­któ­rych naj­waż­niej­szych cza­sow­ni­ków nie­re­gu­lar­nych. Osob­ne krót­kie roz­dzia­ły doty­czą przy­po­mnie­nia naj­waż­niej­szych wia­do­mo­ści doty­czą­cych cza­sow­ni­ków to be, to have got oraz cza­sow­ni­ków modal­nych.

 

fiszki

 

fiszki

 

 

Aktywny trening!

Pakiet fisz­ki SCHOOL Are spi­ders sca­ry? — 500 słó­wek i zdań uzu­peł­nia pro­gram kom­pu­te­ro­wy (do pobra­nia onli­ne). Wewnątrz pudeł­ka znaj­du­je się spe­cjal­ny kod, dzię­ki któ­re­mu pro­gram moż­na za free pobrać ze stro­ny Wydaw­nic­twa EDGARD — stre­fa gra­ti­sów. Pro­gram zawie­ra licz­ne ćwi­cze­nia, gry i nagra­nia mp3 w wyko­na­niu pro­fe­sjo­nal­nych lek­to­rów – wyłącz­nie nati­ve spe­ake­rów. Z pro­gra­mem moż­na przy­go­to­wy­wać wła­sne play­li­sty i roz­wią­zy­wać zada­nia, któ­re poma­ga­ją utrwa­lić słow­nic­two i spra­wia­ją, że nauka będzie jesz­cze cie­kaw­sza!

 

fiszki

 

fiszki

 

Pro­gram kom­pu­te­ro­wy Aktyw­ny tre­ning! prze­zna­czo­ny jest do nauki słow­nic­twa. Zawie­ra on nagra­nia słó­wek i zdań wraz z tłu­ma­cze­nia­mi oraz gry i ćwi­cze­nia testo­we, dzię­ki któ­rym dziec­ko szyb­ko spraw­dzi swo­je postę­py i w przy­jem­ny spo­sób utrwa­li nowe wia­do­mo­ści. Nauka z pro­gra­mem zakoń­czo­na jest testem koń­co­wym dostęp­nym po zebra­niu czter­dzie­stu spe­cjal­nych klu­czy-nagród. Klu­cze takie dziec­ko może zdo­być, roz­wią­zu­jąc ćwi­cze­nia i gra­jąc w gry. Dodat­ko­wo pro­gram umoż­li­wia gene­ro­wa­nie wła­snych nagrań z wybra­nej par­tii mate­ria­łu (np. wg grup tema­tycz­nych) w sekwen­cji słów­ko – tłu­ma­cze­nie lub tłu­ma­cze­nie – słów­ko, zgod­nie z indy­wi­du­al­ny­mi potrze­ba­mi.

 

fiszki

 

fiszki

 

Ucz się i trenuj aktywnie!

Nam Pakiet Fisz­ki SCHOOL Angiel­ski Are spi­ders sca­ry? oraz dołą­czo­ny do nie­go pro­gram kom­pu­te­ro­wy Aktyw­ny tre­ning! napraw­dę bar­dzo się spodo­bał. Naj­więk­sze powo­dze­nie miał oczy­wi­ście pro­gram kom­pu­te­ro­wy! Naszej Mary­si szcze­gól­nie przy­padł do gustu panel Graj i zapa­mię­tuj oraz Roz­wiąż ćwi­cze­nia.

 

fiszki

 

Nauka to zabawa!

Panel Graj i zapa­mię­tuj obej­mu­je gry typu Memo­ry oraz Wykre­ślan­kę. Memo­ry pole­ga na odsło­nię­ciu pary „kart”: słów­ka w języ­ku obcym oraz jego pol­skie­go tłu­ma­cze­nia. Kar­ty odsła­nia­my, kli­ka­jąc na nie mysz­ką. Pra­wi­dło­wo dobra­na para pozo­sta­je odsło­nię­ta. Jeże­li słów­ka nie pasu­ją do sie­bie, kar­ty zosta­ją ponow­nie zakry­te. Gra koń­czy się, kie­dy wszyst­kie kar­ty są odpo­wied­nio połą­czo­ne. Na koniec zaba­wy dziec­ko otrzy­mu­je kolej­ne klu­cze.

 

fiszki

 

Dru­ga gra — Wykre­ślan­ka — gra pole­ga na odna­le­zie­niu w dia­gra­mie tłu­ma­czeń wyra­zów wyszcze­gól­nio­nych po pra­wej stro­nie ekra­nu kom­pu­te­ra. Aby zazna­czyć wyraz, nale­ży klik­nąć na jego pierw­sza i ostat­nią lite­rę. Gra koń­czy się, kie­dy dziec­ku uda się zazna­czyć wszyst­kie tłu­ma­cze­nia słó­wek z listy. Sło­wa umiesz­czo­ne są pio­no­wo lub pozio­mo. Po ukoń­cze­niu gry, dziec­ko może zno­wu otrzy­mać klucz i będzie mogło przej­rzeć jesz­cze raz swo­je odpo­wie­dzi.

 

fiszki

 

fiszki

 

Kochanie, nawet nie zauważysz, że się uczysz!

Pakiet Fisz­ki SCHOOL Angiel­ski Are spi­ders sca­ry? pozwa­la uczyć się zasad rzą­dzą­cych języ­kiem bez koniecz­no­ści wku­wa­nia skom­pli­ko­wa­nych regu­łek. W rezul­ta­cie mówie­nie po angiel­sku sta­je się dla dziec­ka natu­ral­ne i… bez­stre­so­we. Na opa­ko­wa­niu znaj­du­je­my infor­ma­cje, że fisz­ki prze­zna­czo­ne dla uczniów klas 4- 8 szko­ły pod­sta­wo­wej. Jed­nak moim zda­niem z powo­dze­niem pakiet ten moż­na je wyko­rzy­stać w pra­cy z młod­szy­mi dzieć­mi. Moja 9‑latka jest pod wiel­kim wra­że­niem tych fiszek i widzę, że język angiel­ski naresz­cie prze­sta­je być taki „znie­na­wi­dzo­ny”. To chy­ba naj­lep­sza reko­men­da­cja tego pakie­tu!

 

Nasza oce­na: celu­ją­cy

 

edgard - języki obce

 

Komentarze na temat “Język angielski — fiszki SCHOOL Are spiders scary? — 500 słówek i zdań, czyli… nawet nie zauważysz, że się uczysz!

 1. Czy Ty masz wie­dzę na temat róż­nic mię­dzy tym zesta­wem a „Angiel­ski Fisz­ki SCHOOL I like straw­ber­ries (300 fiszek + pro­gram i nagra­nia do pobra­nia + kolo­ro­we prze­gród­ki)”? Czy fisz­ki są zdu­blo­wa­ne czy to dwa zupeł­nie rózne zesta­wy?

  1. Nie­ste­ty nie umiem pomóc. My „celo­wa­li­śmy” w ten więk­szy zestaw ze wzglę­du na jego „roz­wo­jo­wość”. Zakres słow­nic­twa i gra­ma­ty­ki w tym zesta­wie w dużym stop­niu pokry­wa się z „wyma­ga­nia­mi edu­ka­cyj­ny­mi w kla­sach 1–3”. Oczy­wi­ście są też tre­ści „wykra­cza­ją­ce” — czy­li w sam raz w star­szych kla­sach. Ofi­cjal­nie prze­zna­czo­ny jest dla klas 4–8. Podej­rze­wam, że te fisz­ki o któ­rych piszesz, to „sta­re wyda­nie” prze­zna­czo­ne dla szko­ły przed refor­mą (kl 4–6)

   1. Wła­śnie się zasta­na­wiam czy nie będzie tak, że ten mniej­szy będzie bar­dziej odpo­wied­ni dla młod­szej cór­ki a ten więk­szy dla star­szej. No chy­ba przyj­dzie mi pytac u źró­deł.

   2. Dosta­łam odpo­wiedź. Fisz­ki z mniej­sze­go zesta­wy znaj­du­ją się też w więk­szym. Poza tym róż­nią się roz­mia­tem. W więk­szym zesta­wie kar­to­ni­ki są mniej­sze.

    1. Dzię­ku­je­my za cen­ną infor­ma­cję! Czy­li jak podej­rze­wa­li­śmy róż­ni­ca 200 słów wyni­ka z refor­my i powro­tu do szko­ły 8 kla­so­wej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *