Przygoda piąta: Odyseja Kosmiczna 2014 czyli… jak Stephen Hawking stał się idolem pewnej rezolutnej pięciolatki.Wkrót­ce Boże Naro­dze­nie… Magia wigi­lij­ne­go wie­czo­ru… Gwiazd­ko­we pre­zen­ty… Zaraz, zaraz, ale co z tą Pierw­szą Gwiazd­ką? Któ­ra to wła­ści­wie jest ta pierw­sza Gwiazd­ka i co to w ogó­le jest… gwiazd­ka? A może Gwiaz­da? A jeże­li Gwiaz­da, to czym jest Gwiaz­da? A w zasa­dzie to… czym była ta słyn­na Gwiaz­da Betle­jem­ska…? Nie znasz odpo­wie­dzi?!

- Mamo, a któ­ra jest teraz godzi­na w kosmo­sie?

- Tato, a dla­cze­go Zie­mia nie spa­da na Słoń­ce?

- Mamo, a dla­cze­go na Jowi­szu cią­gle jest burza?

- Tato, a jakie zwie­rze było pierw­sze w kosmo­sie?

- Mamo a dla­cze­go roślin­ki nie rosną na Mar­sie?

Kosmos” to jeden z takich tema­tów, któ­ry w naszym domu jest bar­dzo czę­stym boha­te­rem wspól­nych rodzin­nych zabaw. Nasza pocie­cha ma to ogrom­ne szczę­ście (lub nie­szczę­ście), że obo­je rodzi­ce od wie­lu lat inte­re­su­ją się kosmo­sem i chęt­nie, choć czy­sto ama­tor­sko pod­pa­tru­ją „co tam sły­chać na nie­bie”.

Dziś zapra­szam Was do naszej książ­ko­wej małej Ody­sei Kosmicz­nej… czy­li jak dziec­ko sta­je się poszu­ki­wa­czem kosmicz­ne­go skar­bu i zdo­by­wa klucz do Wszech­świa­ta.

Dwie pierw­sze pozy­cje to… kie­szon­ko­we ABC wie­dzy o kosmo­sie: „Mój pierw­szy prze­wod­nik. Jaka to gwiaz­da?” oraz „Kosmos. Nie­zbęd­nik mło­de­go Odkryw­cy”. Zde­cy­do­wa­ne plu­sy to mały for­mat, dobry gatu­nek papie­ru, duża przej­rzy­stość, „esen­cja wie­dzy”, miej­sce na cie­ka­wost­ki i ład­ne kolo­ro­we zdję­cia, ryci­ny i ilu­stra­cje. Takie wyda­nia moż­na zabrać ze sobą do ple­ca­ka pod­czas wycie­czek lub… wrzu­cić nawet do dam­skiej toreb­ki. W „Nie­zbęd­ni­ku Mło­de­go Odkryw­cy” prze­wi­dzia­no tak­że miej­sce na aktyw­ność wła­sną dziec­ka (notat­ki i zdję­cia) oraz zebra­no cie­ka­we adre­sy inter­ne­to­we.

Kolej­ne dwie pozy­cje to for­mu­ła komiks pyta­nie-odpo­wiedź: „Cie­ka­we dla­cze­go gwiaz­dy migo­czą i inne pyta­nia na temat kosmo­su” oraz album z naklej­ka­mi: „Mój pierw­szy Atlas wszech­świa­ta z naklej­ka­mi”. Jeże­li Two­je dziec­ko fascy­nu­je się kosmo­sem i marzy, żeby kie­dyś pole­cieć do Gwiazd, to te dwie książ­ki są obo­wiąz­ko­we na liście lek­tur nie­zbęd­nych. Zde­cy­do­wa­ne atu­ty tych pozy­cji to cie­ka­wa sza­ta gra­ficz­na, moż­li­wość wybo­ru tema­tu bez koniecz­no­ści zacho­wa­nia cią­gło­ści czy­ta­nia, sty­mu­la­cja do wła­snych poszu­ki­wań i zada­wa­nia kolej­nych pytań, moty­wa­cja do nauki czy­ta­nia i ćwi­cze­nia na kon­cen­tra­cję oraz spo­strze­gaw­czo­ści a tak­że sty­mu­la­cja moto­ry­ki małej (zaba­wa odszu­kaj i naklej w odpo­wied­nim miej­scu). Dodat­ko­wo do „Moje­go pierw­sze­go Atla­su…” dołą­czo­no kosmicz­ny pla­kat do powie­sze­nia w poko­ju dziec­ka.

Następ­ne dwie książ­ki, któ­re zde­cy­do­wa­nie war­to „odha­czyć” to „Ency­klo­pe­dia Laro­us­sea dla dzie­ci. Wszech­świat. Zie­mia, pla­ne­ty, gwiaz­dy, galak­ty­ki…” oraz „Odkry­wa­nie świa­ta. Kosmos”. Mło­dy czy­tel­nik samo­dziel­nie lub z pomo­cą rodzi­ca, sto­sun­ko­wo łatwo i przy­jem­nie może zdo­być pod­sta­wo­wą wie­dzę z zakre­su taj­ni­ków astro­no­mii i kosmo­nau­ty­ki. Książ­ki te zaska­ku­ją bogac­twem ilu­stra­cji i mno­go­ścią tema­tów. Ucznio­wie z młod­szych klas z pew­no­ścią doce­nią obec­ność komik­so­wych wsta­wek w tre­ści książ­ki oraz kon­wen­cje „kom­pen­dium wie­dzy” i „sys­tem dziś pyta­nie dziś odpo­wiedź”.

Jeże­li Two­ja pocie­cha wier­ci Ci dziu­rę w brzu­chu dopy­tu­jąc się o histo­rię odkry­wa­nia prze­strze­ni kosmicz­nej, począw­szy od budo­wa­nia rakiet, sond i waha­dłow­ców po lądo­wa­nie na Księ­ży­cu, bada­nie powierzch­ni Mar­sa i eks­plo­ra­cje naj­dal­szych czę­ści kosmo­su, to mam dla Cie­bie „koło ratun­ko­we”: „Wypra­wy w nie­zna­ne. Histo­ria odkryć kosmicz­nych”. Obok tej książ­ki nie da się przejść obo­jęt­nie. To praw­dzi­we ABC odkry­wa­nia kosmo­su, któ­re jest tak napi­sa­ne, że trud­no ode­rwać się od tej lek­tu­ry nawet nam doro­słym. Kom­pen­dium wie­dzy mery­to­rycz­nej, bogac­two ilu­stra­cji, cie­ka­wost­ki i for­mu­ła z ele­men­ta­mi komik­su powo­du­je, że cała rodzi­na ma nie tyl­ko świet­na zaba­wę, ale mimo­cho­dem zdo­by­wa cen­na wie­dzę o kosmo­sie i wypra­wach w nie­zna­ne.

Uczeń gim­na­zjum czy lice­ali­sta z pew­no­ścią doce­ni „Ency­klo­pe­dię Edu­ka­cyj­ną. Wszech­świat. Dzie­je Zie­mi”. Prze­my­śla­ny i przej­rzy­sty układ tre­ści oraz łatwość łącze­nia róż­nych pozio­mów wie­dzy i swo­bo­da prze­cho­dze­nia od wia­do­mo­ści ogól­nych po bar­dzo szcze­gó­ło­we, powo­du­je że jest to ide­al­na lek­tu­ra dla nie­co zaawan­so­wa­nych miło­śni­ków wie­dzy o kosmo­sie. Barw­ne ilu­stra­cje, pięk­ne zdję­cia i licz­ne ryci­ny oraz sche­ma­ty i tabe­le ide­al­nie wpa­so­wu­ją się w układ cało­ści tej książ­ki.

Jeże­li w biblio­te­ce będzie­cie szu­kać „cze­goś o kosmo­sie” to koniecz­nie zabierz­cie ze sobą do domu „Gwiaz­do­zbio­ry”. Książ­ka ta jest nie­zwy­kła z wie­lu powo­dów. Jed­nym z nich jest autor opra­co­wa­nia gra­ficz­ne­go… Boh­dan Buten­ko. Fan­ta­stycz­na sza­ta gra­ficz­na i pory­wa­ją­ca treść, cie­szą oko i nie­po­zwa­la­ną ode­rwać się od lek­tu­ry nawet na minu­tę. Mie­szan­ka wąt­ków reli­gij­nych, astro­no­mii i astro­lo­gii z mita­mi grec­ki­mi i rzym­ski­mi, tajem­ni­czo­ścią dale­kie­go wscho­du i odkry­cia­mi Koper­ni­ka. Tu zdo­by­wa­my wie­dzę pra­wie bez­bo­le­śnie, dzi­wiąc się ‚że to prze­cież takie… pro­ste i oczy­wi­ste.

Kolej­na lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa dla wszyst­kich małych i tych więk­szych miło­śni­ków kosmo­su to „Poszu­ki­wa­cze. Kosmos”. Wydaw­nic­two to zwy­czaj­nie chce się czy­tać. Kom­pen­dium wie­dzy facho­wej napi­sa­ne w spo­sób zro­zu­mia­ły nawet przez uczniów klas począt­ko­wych szko­ły pod­sta­wo­wej czy nawet dla star­szych przed­szko­la­ków. Zde­cy­do­wa­ne plu­sy to obok for­mu­ły tzw. „wie­dzy esen­cji”, obec­ność dodat­ków spe­cjal­nych do każ­de­go oma­wia­ne­go tema­tu. I tak jest np.: „Z życia wzię­te” – w tych sek­cjach znaj­dziesz wszyst­ko o naj­waż­niej­szych odkry­ciach nauko­wych, „Zrób to sam” – to cie­ka­we pro­jek­ty i eks­pe­ry­men­ty, czy­li mnó­stwo zaba­wy pod­czas bli­skich spo­tkań z nauką i natu­rą, oraz „Sło­wo­ła­ma­cze” – są tu cie­ka­wost­ki doty­czą­ce pocho­dze­nia słów czy „To nie­sa­mo­wi­te!” — znaj­dziesz tu nad­zwy­czaj­ne fak­ty i licz­by. Nie­ste­ty sto­sun­ko­wo mała czcion­ka, może być uzna­na przez mło­de­go odbior­cę za pewien dys­kom­fort czy­tel­ni­czy.

Na koniec nasze abso­lut­ne pereł­ki… „Jerzy i taj­ny klucz do wszech­świa­ta” oraz „Jerzy i poszu­ki­wa­cze kosmicz­ne­go skar­bu”. Ste­phen Haw­king i jego cór­ka Lucy stwo­rzy­li coś zupeł­nie zja­wi­sko­we­go i abso­lut­nie bez­pre­ce­den­so­we­go. Wcią­ga­ją­ca i try­ska­ją­ca humo­rem powieść przy­go­do­wa z infor­ma­cja­mi nauko­wy­mi o astro­no­mii, wszech­świe­cie i kosmo­sie w tle. Dodat­ko­wym atu­tem są kolo­ro­we pięk­ne zdję­cia obiek­tów kosmicz­nych i not­ki z infor­ma­cja­mi nauko­wy­mi. Jak sam zaczniesz czy­tać Nobli­stę to ist­nie­je real­ne nie­bez­pie­czeń­stwo, że Two­je dziec­ko szyb­ko nie dorwie się do tej lek­tu­ry. Radzę doku­pić audio­bo­oka… Szko­da, że nie widzie­li­ście miny biblio­te­kar­ki kie­dy nasza pię­cio­let­nia cór­ka zaczę­ła dopy­ty­wać o moż­li­wość wypo­ży­cze­nia wła­śnie tych ksią­żek. A potem w domu było: Mamo, ja chcę tę książ­kę o Jerzym!

A teraz pozo­sta­je już tyl­ko „Śmia­ło dążyć tam, gdzie nie dotarł jesz­cze żaden czło­wiek”…

Mam nadzie­ję, że niko­mu z Was nie spie­szy się zbyt­nio do domu… Gwiezd­ne Flo­ta zde­cy­do­wa­ła, że jeste­śmy goto­wi, by roz­po­cząć naszą misję”…

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

Wiel­cy Astro­no­mo­wie i ich odkry­cia

 

odyseja kosmiczna

 

Nasz Układ Sło­necz­ny

 

odyseja kosmiczna

 

Cie­ka­we, gdzie na Księ­ży­cu miesz­ka Pan Twar­dow­ski?

 

odyseja kosmiczna

 

odyseja kosmiczna

 

Przy­go­to­wa­nie do obser­wa­cji plam na Słoń­cu. Ale to było faj­nie widać.

 

odyseja kosmiczna

 

Nasza pierw­sza mate­ma­tycz­no – kosmicz­na „strze­lan­ka”

 

odyseja kosmiczna

 

Pol­ski robot mar­sjań­ski

 

odyseja kosmiczna

 

Eks­plo­ra­cja Mar­sa roz­po­czę­ta!!!

 

odyseja kosmiczna

 

 

 

Thor­sten i Susan­ne Dam­beck
Mój pierw­szy prze­wod­nik Jaka to gwiaz­da?
Ofi­cy­na Wydaw­ni­cza Mul­ti­co
ISBN 978–83-7073–624‑8
Sue Bec­kla­ke
Pla­ne­ty Gwiaz­dy Galak­ty­ki
Kosmos — Nie­zbęd­nik mło­de­go odkryw­cy
Wydaw­nic­two Jed­ność 2014
ISBN: 978–83-7660–904‑1
Rin­gier Axel Sprin­ger Pol­ska Sp. z o.o.
ISBN: 978–83-7813–627‑9

 

Anna Alter, Pas­cal Weil
Ency­klo­pe­dia Laro­us­se­’a dla dzie­ci
Wszech­świat
Gru­pa Wydaw­ni­cza Ber­tel­smann Media
ISBN 83–7311-065–8
Caro­le Stott
Cie­ka­we dla­cze­go Gwiaz­dy migo­czą i inne cie­ka­we pyta­nia na temat kosmo­su.
Fir­ma księ­gar­ska Jacek i Krzysz­tof Ole­sje­juk „Inwe­sty­cje” Spół­ka z o.o
ISBN: 83–7423-313–3

 

Ency­klo­pe­dia Edu­ka­cyj­na Wszech­świat. Dzie­je zie­mi (tom1)
Edu­ca­tio­nal Books OXFORD Pol­skie Media Amer.Com SA 2007 EM, War­sza­wa
ISBN 978–83-7458–411‑1
Elwi­ra Milew­ska, Wło­dzi­mierz Zoon
Gwiaz­do­zbio­ry

Kra­jo­wa Agen­cja Wydaw­ni­cza 1980

 

Pier­re Bon Glob
Odkry­wa­nie świa­ta
Kosmos
Wydaw­nic­two: Paweł Soko­łow­ski 2001
ISBN 83–7303-049–2

 

Pen­ny Clar­ke
Wypra­wy w nie­zna­ne Histo­ria odkryć kosmicz­nych
Wydaw­nic­two Debit

ISBN: 978–83-7167–668‑0
Alan Dyer
Poszu­ki­wa­cze Kosmos
Wydaw­nic­two Ole­sje­juk 2012
ISBN 978–83-7588–740‑2
Lucy i Ste­phen Haw­king
Jerzy i taj­ny klucz do wszech­świa­ta.
Jerzy i Poszu­ki­wa­nie kosmicz­ne­go skar­bu.
Nasza Księ­gar­nia 2008 i 2009
ISBN: 978–83-10–11403‑7
ISBN: 978–83-10–11668‑0

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Przy­go­dy z książ­ką”.


Logo projektu Przygody z książką


Komentarze na temat “Przygoda piąta: Odyseja Kosmiczna 2014 czyli… jak Stephen Hawking stał się idolem pewnej rezolutnej pięciolatki.

  1. Książ­kę „Jaka to gwiaz­da” mam i bar­dzo lubię, zresz­ta jak inne książ­ki tej serii. Tyl­ko cze­kam aż będę mogła z dziew­czy­na­mi wyko­rzy­stać tę książ­kę w tere­nie. Póki co kosmos nie szcze­gól­nie je inte­re­su­je.
    A tak swo­ją dro­gą, Zie­mia sta­le spa­da na Słoń­ce, tak dzia­ła gra­wi­ta­cja. Ale pew­nie to wiesz.

  2. Książ­kę „Jaka to gwiaz­da” mam i bar­dzo lubię, zresz­ta jak inne książ­ki tej serii. Tyl­ko cze­kam aż będę mogła z dziew­czy­na­mi wyko­rzy­stać tę książ­kę w tere­nie. Póki co kosmos nie szcze­gól­nie je inte­re­su­je.
    A tak swo­ją dro­gą, Zie­mia sta­le spa­da na Słoń­ce, tak dzia­ła gra­wi­ta­cja. Ale pew­nie to wiesz.

  3. Jeste­ście nie­sa­mo­wi­ci! A ja — pod wiel­kim wra­że­niem i pasji i tego wspa­nia­łe­go zesta­wu kosmicz­nych ksią­żek. Na pew­no nam się przy­da, bo i moja pię­cio­lat­ka bar­dzo cie­ka­wa wszech­świa­ta, i zada­je pyta­nia-wyzwa­nia 🙂 Dzię­ki!

  4. W grud­niu w Pla­ne­ta­rium w Toru­niu odby­wa­ją się sean­se pt. „Gwiaz­da Betle­jem­ska” war­to się tam wybrać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *