Skarpetki od Świętego Mikołaja? Nie! To gra od GRANNAskarpetki

„- Co pan profesor widzi, jak patrzy w to lustro?
— Ja? Widzę siebie trzymającego parę grubych, wełnianych skarpetek.
Harry wytrzeszczył oczy.
— Nigdy się nie ma za dużo skarpetek — powiedział Dumbledore.
- Minęło jeszcze jedno Boże Narodzenie, a ja znowu nie dostałem
ani jednej pary. Wszyscy wciąż dają mi książki.

/J.K. Rowling – Harry Potter i Kamień Filozoficzny/

 

W naszym domu zamiesz­kał chy­ba jakiś… potwór! Tak! Bo tyl­ko potwór może być taki zło­śli­wy, aby bez prze­rwy pory­wać domow­ni­kom… skar­pet­ki! Ja nawet rozu­miem, że miesz­ka z nami kot­ka — Rok­so­lan­ka, któ­ra wprost uwiel­bia bawić się naszy­mi skar­pet­ka­mi. Jed­nak kom­plet­nie nie mogę pojąć, jak to moż­li­we, że do pral­ki wkła­dam 6 par skar­pe­tek, a wyj­mu­je tyl­ko dwie… A może w pral­ce miesz­ka jakiś potwór skar­pet­ko­wy? Cią­gle bada­my tę zagad­ko­wą spra­wę, ale nie­ste­ty wciąż nie może­my wpaść na wła­ści­wy trop! Na całe szczę­ście, GRANNA wypu­ści­ła na rynek spe­cjal­ną grę szko­le­nio­wą dla „skar­pet­ko­wych detek­ty­wów”!
Oto prak­tycz­ny i nie­po­wta­rzal­ny kurs „krok po kro­ku” jak wytro­pić zagi­nio­ne Skar­pet­ki?!

 

Skarpetki

 

Mikołaju… a co masz w pudełku?

Buszu­jąc wśród półek w skle­pie z zabaw­ka­mi, zde­cy­do­wa­nie trud­no prze­oczyć grę Skar­pet­ki! Sto­sun­ko­wo nie­wiel­kie, ale bar­dzo zgrab­ne pudeł­ko, ma taką faj­ną „dzie­cię­cą” skar­pet­ko­wą gra­fi­kę. To bez wąt­pie­nia od razu przy­ku­wa wzrok każ­de­go małe­go i… cał­kiem duże­go gra­cza.

Zawar­tość pudeł­ka wyda­je się nie­co skrom­na. W środ­ku odnaj­du­je­my bowiem „tyl­ko” kar­ty do gry i instruk­cję.

 

Karty

Aby roz­po­cząć grę w Skar­pet­ki, potrze­bu­je­my: 6 kart posta­ci oraz 60 kart skar­pe­tek (30 róż­nych par).

Oglą­da­jąc kar­ty zawie­ra­ją­ce obraz­ki ze skar­pet­ka­mi, łatwo zauwa­żyć, że róż­nią się one 3 szcze­gó­ła­mi: kolo­rem pię­tek, wzo­rem głów­nym oraz orien­ta­cją prze­strzen­ną (pra­wa i lewa skar­pet­ka). Skar­pet­ki mają aż 5 róż­nych kolo­rów pię­tek i 6 róż­nych wzo­rów!
Trze­ba przy­znać, że daje to cał­kiem inte­re­su­ją­cy, kolo­ro­wy zawrót gło­wy!

 

Skarpetki

 

Kar­ty posta­ci są dwu­stron­ne. Po jed­nej stro­nie wid­nie­je rysu­nek dziew­czyn­ki a po dru­giej chłop­ca. Naj­cie­kaw­sze jest jed­nak to, że przed­sta­wio­ne posta­cie pocho­dzą z 6 róż­nych kul­tur i noszą cha­rak­te­ry­stycz­ne dla swo­je­go krę­gu kul­tu­ro­we­go ubra­nia. Stro­je te mają wzo­ry, któ­re może­my odna­leźć rów­nież na kar­tach skar­pe­tek.

 

Skarpetki

 

Skarpetki

 

Skarpetki… gdzie jesteście?!

Aby roz­po­cząć grę, musi­my naj­pierw prze­ta­so­wać wszyst­kie kar­ty skar­pe­tek a każ­dy gracz powi­nien wybrać sobie jed­ną kar­tę posta­ci decy­du­jąc, czy chce wer­sje „dla dziew­czy­nek”, czy „dla chłop­ców”. Po takich przy­go­to­wa­niach może­my już roz­po­cząć zaba­wę.

Zasa­dy gry Skar­pet­ki prze­wi­du­ją aż trzy pro­po­zy­cje roz­gry­wek w zależ­no­ści od wie­ku gra­cza i jego oso­bi­stych pre­fe­ren­cji.

 

Gra­cze w wie­ku 3–5 lat mogą roz­po­cząć zaba­wę według wer­sji stan­dar­do­wej. Na hasło: „START!” wszy­scy gra­cze jed­no­cze­śnie sta­ra­ją się zna­leźć 4 pary skar­pe­tek, któ­re mają taki sam wzór jak strój wybra­nej posta­ci. Pasu­ją­ce pary skar­pet będą jed­nak róż­nić się kolo­rem pięt, pal­ców i ścią­ga­czy. Gra­cze prze­ko­pu­ją się przez skar­pet­ko­wy stos, uży­wa­jąc tyl­ko jed­nej ręki. Run­da koń­czy się w momen­cie, gdy któ­ryś z gra­czy zbie­rze 4 pary skar­pe­tek i obwie­ści to pozo­sta­łym gra­czom, krzy­cząc: „SUSZYĆ SKARPETY!”. Zwy­cięz­cą zosta­je oso­ba, któ­ra jako pierw­sza zwy­cię­ży w trzech run­dach.

 

Skarpetki

 

Skarpetki

 

Gra­cze w wie­ku 5+ mogą roz­po­cząć zaba­wę, wyko­rzy­stu­jąc wer­sję dla zaawan­so­wa­nych. Zgod­nie z jej regu­ła­mi uczest­ni­cy gry szu­ka­ją 4 róż­nych par skar­pe­tek, któ­re muszą jed­nak róż­nić się mię­dzy sobą wzo­rem i kolo­rem pię­ty. Ozna­cza to, że wzór na każ­dej z czte­rech par powi­nien być inny, a każ­da para powin­na mieć inny kolor pię­ty. Smacz­ku doda­je fakt, że dodat­ko­wo skar­pet­ki nie mogą być zgod­ne ze wzo­rem stro­ju wybra­nej na począt­ku gry posta­ci.

 

Skarpetki

 

Skarpetki

 

Gra­cze w wie­ku 3+, któ­rzy dopie­ro zaczy­na­ją swo­ją przy­go­dę z grą Skar­pet­ki — mogą poba­wić się w Skar­pet­ko­we Memo­ry.

 

Skarpetki… MEMO bonus

W pudeł­ku gry Skar­pet­ki znaj­dzie­my tak­że cał­kiem cie­ka­wą nie­spo­dzian­kę od GRANNA. Otóż oka­zu­je się, że w środ­ku znaj­du­je się dodat­ko­wy bonus w posta­ci zna­nej i lubia­nej przez więk­szość dzie­ci gry typu Pio­truś.

Skar­pet­ko­wy Pio­truś to 24 kar­ty posta­ci przed­sta­wia­ją­cych róż­ne zawo­dy. W każ­dej roz­gryw­ce uczest­ni­czy 12 par, przy czym każ­dą parę two­rzy kobie­ta i męż­czy­zna. Dodat­ko­wo musi­my tak­że dobrać jed­ną loso­wo wybra­ną kar­tę skar­pet­ki, któ­ra będzie naszym Pio­tru­siem.

 

Skarpetki

 

Skarpetki

 

Musze się Wam powie­dzieć, że Skar­pet­ko­we­go Pio­tru­sia z wiel­kim powo­dze­niem moż­na „prze­ro­bić” na… Memo z zawo­da­mi. Dzie­cia­ki były zachwy­co­ne, a i my prze­ko­na­li­śmy się, że to kolej­ny dowód na „wie­lo­funk­cyj­ność” tej gry.

Podob­na, bar­dzo miła bonu­so­wa nie­spo­dzian­ka od GRANNA spo­ty­ka nas tak­że w innej grze z tej samej serii. Oczy­wi­ście cho­dzi o grę koope­ra­cyj­na Pata­taj, o któ­rej pisa­łam w poście: Kucy­ki Pata­taj – współ­pra­ca to magia!

 

Skarpetki w szufladzie…

Gra kar­cia­na Skar­pet­ki to bar­dzo pro­sta, ale cał­kiem przy­jem­na gra, nie tyl­ko dla naj­młod­szych. Naszym zda­niem, jest to dosko­na­ły spo­sób, aby ćwi­czyć kon­cen­tra­cję, spo­strze­gaw­czość i refleks u dziec­ka. Dodat­ko­wo dyna­micz­na roz­gryw­ka wywo­łu­je mnó­stwo emo­cji oraz spra­wia całą masę fraj­dy.

Wiel­kim plu­sem jest wyko­rzy­sta­nie moty­wu posta­ci z róż­nych krę­gów kul­tu­ro­wych. To napraw­dę dosko­na­ła moż­li­wość, aby zaini­cjo­wać cie­ka­we roz­mo­wy ze swo­im dziec­kiem na temat tego, jak żyją ludzie w odle­głych rejo­nach świa­ta. Kolej­ne bar­dzo uda­ne roz­wią­za­nie, to wyko­rzy­sty­wa­nie w grze zarów­no kobie­cych, jak i męskich posta­ci. Szcze­gól­nie wyraź­nie widać to w Skar­pet­ko­wym Pio­tru­siu. To dobry pre­tekst do kolej­nych waż­nych roz­mów o tym, że podział na zawo­dy męskie i żeń­skie, zde­cy­do­wa­nie tra­ci rację bytu w obec­nych cza­sach. Gra Skar­pet­ki to jak widać świet­ny spo­sób „wal­ki” z róż­ny­mi ste­reo­ty­pa­mi spo­łecz­ny­mi.

Bar­dzo podo­ba­ło nam się, że dosto­so­wa­no regu­ły gry do róż­nych kate­go­rii wie­ko­wych dzie­ci. W ten spo­sób gra może zmie­niać się i „rosnąc wraz z dziec­kiem” nie tra­cąc przy tym nic ze swo­jej świe­żo­ści i ory­gi­nal­no­ści. Za to wariant Memo jest według nas raczej tak śred­nio uda­ny, ale na szczę­ście moż­na go prze­cież nie­co zmo­dy­fi­ko­wać i dosto­so­wać do wła­snych potrzeb.

GRANNA pomy­śla­ła też o gra­czach, któ­rzy cza­sem lubią gdzieś „zapo­dziać” instruk­cje do gry. Otóż na pudeł­ku gry Skar­pet­ki znaj­du­je się kod QR, któ­ry pozwa­la nam dotrzeć do instruk­cji gry. Naszym zda­niem, to praw­dzi­wa rewe­la­cja! Instruk­cje moż­na tak­że pobrać ze stro­ny inter­ne­to­wej GRANNA.

 

Jak rzep do psiego ogona…

Naszym zda­niem Skar­pet­ki to napraw­dę faj­na gra, jed­nak przy następ­nej edy­cji war­to prze­my­śleć to i owo. Pudeł­ko, cho­ciaż solid­nie wyko­na­ne i cie­ka­we gra­ficz­nie to jed­nak wyda­je się ciut zbyt duże w sto­sun­ku do jego zawar­to­ści. Obser­wu­jąc zma­ga­nia naszych małych gra­czy zauwa­ży­li­śmy, że stro­je posta­ci nie zawsze były jed­no­znacz­ne do inter­pre­ta­cji wzo­ru głów­ne­go, co dzie­cia­ki przy­naj­mniej na począt­ku tro­chę wpro­wa­dza­ło w błąd. Dodat­ko­wo kar­ty wyko­na­ne są bar­dzo mięk­kie­go mate­ria­łu, co przy inten­syw­nym użyt­ko­wa­niu szyb­ko może spo­wo­do­wać ich uszko­dze­nie. A wierz­cie mi, dzie­cia­ki będą chcia­ły w to grać bar­dzo czę­sto!

 

Skarpetki

 

Skar­pet­ki to napraw­dę uda­na gra, któ­rą z czy­stym sumie­niem mogę pole­cić jako faj­ny pre­zent dla dziec­ka. A Miko­łaj i Gwiazd­ka tuż tuż!

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry

 

Wydawnictwo Granna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *