Stanisław Wyspiański — nasze dziecięce inspiracje artystyczneStanisaw Wyspiański

Coś okropnego ze mną się dzieje. Nie mogę sobie dać rady nad tą obrzydliwą pracą z witrażami; takim wstrętem jestem przejęty dla niej, żebym bez mrugnięcia okiem potrzaskać był w stanie wszystkie szkło w kawałki. Proszę Cię, co za okrucieństwo męczyć mnie jakimś kpem z XV-ego wieku, który nie wart u mnie palić w piecu z całą swoją religijnością, i ja męczyć się muszę nad tymi idiotyzmami (…), które szkoda, że się nie spaliły i zniszczyły do szczętu w pożarze 1850.
/Stanisław Wyspiański*/

 

Sta­ni­sław Wyspiań­ski to świet­ny arty­sta i… czło­wiek z krwi kości! Wła­śnie to chce­my Wam poka­zać w naszych pierw­szych warsz­ta­tach arty­stycz­nych z cyklu „Bli­żej sztu­ki”.

 

Śladami Stanisława Wyspiańskiego…

Nasze warsz­ta­ty z Wyspiań­skim roz­po­czę­li­śmy od rodzin­nej zaba­wy tere­no­wej. Wyko­rzy­sta­li­śmy do tego celu mate­ria­ły opra­co­wa­ne przez Fun­da­cję „Tra­sa dla Boba­sa”.

 

Przystanek nr 1 — Dom Józefa Mehoffera (Dom przy ulicy Krupniczej 26)

Wie­dzie­li­ście, że to wła­śnie tutaj uro­dził się Sta­ni­sław Wyspiań­ski?! Tutaj też mały Staś spę­dził pierw­sze 3 lata swo­je­go życia. Wie­le lat póź­niej zamiesz­kał tu przy­ja­ciel arty­sty, malarz Józef Mehof­fer. Chłop­cy pozna­li się i zaprzy­jaź­ni­li w szko­le. Junek i Wyspian­der razem się uczy­li i bawi­li, ale… cza­sem tak­że ostro sprze­cza­li.

 

Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

 

Przystanek nr 2 — Dom Długosza (Ulica Kanonicza 25)

Kil­ku­let­ni Staś zamiesz­kał pod samym Kró­lew­skim Zam­kiem na Wawe­lu. Podob­no miesz­kał w naroż­nym miesz­ka­niu na par­te­rze i uwiel­biał spę­dzać czas w pra­cow­ni swo­je­go ojca rzeź­bia­rza.

Mat­ka arty­sty zmar­ła, kie­dy Sta­ni­sław Wyspiań­ski miał sie­dem lat. Ojciec jed­nak nie potra­fił spra­wo­wać nad nim odpo­wied­niej opie­ki. Stąd od 1880 roku mały Sta­ni­sław wycho­wy­wał się u bez­dziet­ne­go wujo­stwa Kazi­mie­rza i Joan­ny (Jani­ny) Stan­kie­wi­czów, gdzie był trak­to­wa­ny jak ich wła­sne dziec­ko.

 

Stanisław Wyspiański

 

Przystanek nr 3 — Wawel

Wawel był dla Wyspiań­skie­go bar­dzo waż­nym miej­scem w Polsce.Tu pozna­wał histo­rię swo­jej ojczy­zny, któ­ra była prze­cież pod zabo­ra­mi. Arty­sta stwo­rzył cie­ka­wy pro­jekt prze­bu­do­wy Wawe­lu. Zapro­jek­to­wał tak­że witra­że do Kate­dry Wawel­skiej. Nie­ste­ty jego pro­jek­ty nie docze­ka­ły się reali­za­cji…

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Przystanek nr 4 — Pawilon Wyspiańskiego

Jeże­li chce­cie zoba­czyć 3 z 12 witra­ży zapro­jek­to­wa­nych do Kate­dry Na Wawe­lu to koniecz­nie musi­cie zagląd­nąć do Pawi­lo­nu Wyspiań­skie­go („Wyspiań­ski 2000”).
Pawi­lon Wyspiań­skie­go mie­ści się przy pla­cu Wszyst­kich Świę­tych 2, w sąsiedz­twie Urzę­du Mia­sta (UM znaj­du­je się w Pała­cu Wie­lo­pol­skich).

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Przystanek nr 5 — Kościół Franciszkanów

Wie­dzie­li­ście, że mały Staś bar­dzo inte­re­so­wał się kwia­ta­mi?! Jako zale­d­wie kil­ku­la­tek szki­co­wał je w notat­ni­ku. Póź­niej stwo­rzył wła­sny ziel­nik… Ścia­ny kościo­ła Fran­cisz­ka­nów to wła­śnie jed­na wiel­ka łąka! Tu tak­że znaj­dziesz chy­ba naj­słyn­niej­szy witraż Wyspiań­skie­go…

Wyciecz­ka wir­tu­al­na cze­ka na tych co jesz­cze nie widzie­li — Kościół Fran­cisz­ka­nów

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Przystanek nr 6 — Bazylika Mariacka

Każ­dy, kto cho­ciaż raz widział ten kościół, musi przy­znać że jest jed­no z naj­pięk­niej­szych miejsc w Pol­sce. To wła­śnie tutaj Mistrz Jana Matej­ko udzie­lał cen­nych wska­zó­wek stu­den­tom, wśród któ­rych był i sam Wyspiań­ski.

Wyciecz­ka wir­tu­al­na cze­ka na tych co jesz­cze nie widzie­li — Bazy­li­ka Mariac­ka .

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Przystanek nr 7 — Jama Michalika

W naszych warsz­ta­tach nie zabra­kło cza­su na drob­ną słod­ka prze­ką­skę… A jak iść do kawiar­ni to tyl­ko tej ulu­bio­nej arty­stycz­nej Jamy Micha­li­ka! W koń­cu arty­sta nie tyl­ko sztu­ką żyje! My tez posma­ko­wa­li­śmy nie­zwy­kłej atmos­fe­ry tego wyjąt­ko­we­go miej­sca.

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Przystanek nr 8 — Kościół Świętego Krzyża

Chy­ba nikt z nas nie lubi prze­gry­wać… Ale poraż­ki zda­rza­ją się i naj­lep­szym! Świad­kiem jed­nej z naj­bar­dziej dotkli­wych pora­żek Wyspiań­skie­go był Kościół Św. Krzy­ża.

 

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Przystanek nr 9 — Teatr Słowackiego

To wła­śnie w tym miej­scu odby­ła się pre­mie­ra dra­ma­tu „Wese­le”. Arty­sta wysta­wił tu tak­że wie­le innych sztuk, pra­co­wał jako reży­ser oraz pro­jek­to­wał kostiu­my i sce­no­gra­fię.

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Przystanek nr 10 — Dom Lekarski w Krakowie

Budy­nek „Domu Towa­rzy­stwa Lekar­skie­go” powstał wg pla­nu J. Sowiń­skie­go, a pro­jekt wnę­trza powie­rzo­no Sta­ni­sła­wo­wi Wyspiań­skie­mu. Miej­sce to mia­ło słu­żyć życiu nauko­we­mu i towa­rzy­skie­mu leka­rzy kra­kow­skich. Obec­nie mie­ści się tu tak­że Insty­tut Kon­fu­cju­sza UJ.

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Przystanek nr 11 — Muzeum Narodowe w Krakowie Gmach Główny

Przed gma­chem głów­nym Muzeum Naro­do­we­go w Kra­ko­wie znaj­du­je się pomnik Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go. Wkrót­ce zaś w samym MNK otwar­ta zosta­nie wysta­wa poświę­co­na temu arty­ście. Obec­nie nie­któ­re pamiąt­ki po Wyspiań­skim moż­na zoba­czyć na wysta­wie „Dzie­dzic­two”.

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Przystanek nr 12 — Rydlówka

To wła­śnie w tym miej­scu 20 listo­pa­da 1900 r. odby­ło się słyn­ne wese­le Lucja­na Rydla z Jadwi­gą Miko­łaj­czy­ków­ną, cór­ką chło­pa z Bro­no­wic. Wyda­rze­nie to zain­spi­ro­wa­ło Wyspiań­skie­go do napi­sa­nia dra­ma­tu „Wese­le”.

 

Przystanek nr 13 — Panteon Narodowy w Kościele na Skałce

To wyjąt­ko­we miej­sce kul­tu reli­gij­ne­go, jest tak­że waż­ne dla histo­rii nasze­go kra­ju. W miej­scu tym spo­czy­wa cia­ło Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go.

 

 

Artystyczne przymiarki…

Nasza pocie­cha wzię­ła udział w Naro­do­wym Czy­ta­niu „Wese­la”.

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański 

Łyk teorii i odrobinka praktyki…

Nasze wia­do­mo­ści o Sta­ni­sła­wie Wyspiań­skim uzu­peł­ni­ła świet­na lek­tu­ra: „Cho­mik Win­cent i świat sztu­ki: Sta­ni­sław Wyspiań­ski”. Zain­spi­ro­wa­ni twór­czo­ścią arty­sty posta­no­wi­li­śmy zro­bić wła­sny witraż.

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspiański

 

Stanisław Wyspianski

 

 

*List do Lucja­na Rydla, cyt. za: K. Zbi­jew­ska, Kra­kow­skim szla­kiem Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go, War­sza­wa – Kra­ków 1986.

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Bli­żej Sztu­ki”


Logo projektu Bliżej Sztuki


 

Komentarze na temat “Stanisław Wyspiański — nasze dziecięce inspiracje artystyczne

  1. Choć miej­sca nam zna­ne, jak zawsze znaj­dzie się coś nowe­go, pomy­sły z któ­rych moż­na zaczerp­nąć.
    Bar­dzo cie­ka­wy post i wyma­gał na pew­no spo­ro pra­cy. Gra­tu­lu­ję!

  2. U Was jak zawsze cudow­nie i inspi­ru­ją­co! Jak kie­dysś przy­je­dzie­my do Kra­ko­wa, zatrud­ni­my Was na prze­wod­nicz­ki 😉

  3. Cudow­ny spa­cer (pew­nie spa­ce­ry) po Kra­ko­wie. Może kie­dyś tam wpad­nie­my?
    Jama Micha­li­ka taka pusta? Jak ja tam bywa­łam, to zawsze były tłu­my.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *