History Land czyli duńskie klocki opowiadają polską historię!Historyland

Czy histo­ria napraw­dę musi koja­rzyć się z czymś mega nud­nym? A może jest to dzie­dzi­na zare­zer­wo­wa­na jedy­nie dla małej wyse­lek­cjo­no­wa­nej garst­ki entu­zja­stów? Nie! I jesz­cze raz NIE! Spo­tka­nie z histo­rią może być praw­dzi­wie fascy­nu­ją­ca przy­go­dą!!!
Wysta­wa Histo­ry Land to histo­ria, któ­ra poko­cha­cie! To histo­ria Pol­ski opi­sa­na kloc­ka­mi Lego…

 

History Land czyli niezwykła podróż w czasie i przestrzeni

Przed budyn­kiem przy­wi­ta­ła nas zbroj­na dru­ży­na dziel­nych ryce­rzy…

Historyland

 

Biskupin

Począ­tek wysta­wy to praw­dzi­wy skok w pra­dzie­je…

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Drzwi gnieźnienskie

 

Historyland

 

Bitwa pod Grunwaldem

Ta część wysta­wy to ogrom­na 2‑częściowa inte­rak­tyw­na eks­po­zy­cja pre­zen­tu­ją­ca pole bitwy… Dwa duże ekra­ny umoż­li­wia­ją oglą­da­nie pre­zen­ta­cji fil­mo­wej. Przy makie­tach znaj­du­ją się też sta­no­wi­ska do inte­rak­tyw­ne­go podzi­wia­nia eks­po­zy­cji. Z boku zaś moni­to­ry z dodat­ko­wy­mi infor­ma­cja­mi i cie­ka­wost­ka­mi o tym wyda­rze­niu histo­rycz­nym.

Cie­ka­wost­ka : w bitwie pod Grun­wal­dem, zosta­ło wyko­rzy­sta­nych 36 tys. zabaw­ko­wych koni­ków, a pole wal­ki zaj­mie aż 200 mkw.

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Jasna Góra

 

Histo­ry Land to tak­że moż­li­wość wej­ścia w świat tzw roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści. Jasna Góra z tej per­spek­ty­wy robi ogrom­ne wra­że­nie!

Ta część eks­po­zy­cji to barw­ne wido­wi­sko świetl­ne, któ­re napraw­dę przy­ku­wa wzrok!

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Katedra na Wawelu

Zna­cie legen­dę o Smo­ku Wawel­skim? Teraz histo­rie te może­cie zoba­czyć i prze­żyć jesz­cze raz! Nasz pocie­cha tak się wczu­ła, że… zaczę­ła „wal­czyć” ze smo­kiem…

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Rynek Główny w Krakowie — Sukiennice, Kościół Mariacki, Ratusz

 

Ta część wysta­wy to trzy fan­ta­stycz­ne makie­ty i… mała nie­spo­dzian­ka dla odważ­nych.

Tysią­ce mister­nie uło­żo­nych kloc­ków i taniec barw­nych świa­teł! W zależ­no­ści od poja­wia­ją­ce­go się ukła­du świa­teł, makie­ta ujaw­nia nowe fascy­nu­ją­ce szcze­gó­ły… Odważ­niej­sza część publicz­no­ści może popró­bo­wać swo­ich sił w muzy­ce… Praw­dzi­wa trąb­ka i apli­ka­cja mul­ti­me­dial­na dają nie­sa­mo­wi­te wra­że­nia! Nie­licz­ni jed­nak zda­ją test na praw­dzi­we­go Hej­na­li­stę! Nam się pra­wie uda­ło…

Cie­ka­wost­ka: Sukien­ni­ce uło­żo­ne z 40 tys. kloc­ków

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Bitwa pod Oliwą

Bitwa mor­ska jak żywa! Pięk­na opo­wieść i fan­ta­stycz­ne eks­po­na­ty plus rewe­la­cyj­ne efek­ty spe­cjal­ne. Praw­dzi­we koło ste­ro­we z moż­li­wo­ścią zmia­ny… pogo­dy na morzu chy­ba naj­bar­dziej spodo­ba­ło się dzie­ciom. Cudow­na gra świa­teł co chwi­le ujaw­nia­ła nie­zwy­kłe deta­le eks­po­zy­cji.

Chęt­ni mogli popró­bo­wać swo­ich sił w roz­kła­da­niu… żagla! W razie trud­no­ści zwie­dza­ją­cy zawsze mogli liczyć na pomoc życz­li­we­go per­so­ne­lu wysta­wy.

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Obrona Westerplatte

Opo­wie­ści wojen­ne tak­że mogą być cie­ka­wą i mega wcią­ga­ją­cą przy­go­dą! Inte­rak­tyw­ne sta­no­wi­sko umoż­li­wia kie­ro­wa­nie akcją opo­wie­ści przy mocy ruchu wła­snych dło­ni! Ta część wysta­wy to reali­stycz­ne odgło­sy, taniec świa­teł i barw­na opo­wieść o cał­kiem trud­nych spra­wach. Na dodat­ko­wym inte­rak­tyw­nym pane­lu cie­ka­wost­ki i dodat­ko­we infor­ma­cje.

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Bitwa o Monte Cassino

Zna­cie dziel­ne­go żoł­nie­rza Misia Wojt­ka? Tu może­cie poznać nie tyl­ko jego histo­rie, ale tak­że zoba­czyć co wła­ści­wie wyda­rzy­ło się na Mon­te Cas­si­no… Tak­że i tutaj moż­na zna­leźć dodat­ko­wy panel inte­rak­tyw­ny z dodat­ko­wy­mi infor­ma­cja­mi.

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Stocznia Gdańska

Ta część eks­po­zy­cji jest chy­ba naj­trud­niej­sza w odbio­rze dla star­szej czę­ści zwie­dza­ją­cych, ponie­waż czę­sto jest to powrót do wyda­rzeń z dzie­ciń­stwa… Stan wojen­ny, powsta­nie Soli­dar­no­ści i w koń­cu upa­dek komu­ni­zmu, a wszyst­ko ze Stocz­nią Gdań­ską w tle!

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

History Land to także sala zabaw dla dzieci i… sklep.

Kom­for­to­we zwie­dze­nie wysta­wy wyma­ga zare­zer­wo­wa­nia sobie oko­ło 1,5 godzi­ny. Potem dodaj­cie sobie jesz­cze czas na zaba­wę w sali zabaw i… odwie­dze­nie skle­pu z Kloc­ka­mi Lego.

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Historyland

 

Do zobaczenia znowu!

Przed opusz­cze­niem wysta­wy koniecz­nie zrób­cie sobie fot­kę! Nie­ste­ty mniej­sze dzie­cia­ki trze­ba pod­nieść, gdyż kame­ra ich nie wyła­pu­je.

 

Historyland

 

Klocki Lego inspirują

Histo­ry Land to pro­jekt trzech przed­się­bior­ców z Pozna­nia, któ­rzy pro­wa­dzą fir­mę w Kra­ko­wie i na co dzień zaj­mu­ją się dzia­łal­no­ścią dewe­lo­per­ską. Dla nas jed­nak miej­sce to fan­ta­stycz­na inspi­ra­cja do pozna­nia histo­rii Kloc­ków Lego i… oczy­wi­ście Danii! Tak więc Mali Podróż­ni­cy nie­spo­dzie­wa­nie odwie­dza­ją Danie!

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Mali podróż­ni­cy”


Logo projektu Mali Podróżnicy


Komentarze na temat “History Land czyli duńskie klocki opowiadają polską historię!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *