Szóstki, czyli jak je odszukać i zdobyć (recenzja gry od Trefl Joker Line)Szóstki - gra od Trefl Kraków

Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:
A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa…”
/Juliusz Słowacki/

Lubi­cie gry, któ­re są nie tyl­ko dosko­na­łą roz­ryw­ką, łączą poko­le­nia a przy oka­zji mają spo­re walo­ry edu­ka­cyj­ne i wycho­waw­cze? A jesz­cze do tego kie­dy taka gra jest lek­ka, dyna­micz­na i budzi emo­cje… No wła­śnie! My ostat­nio tra­fi­li­śmy na coś takie­go! Wyra­fi­no­wa­na pro­sto­ta i ożyw­czy powiew uwspół­cze­śnio­nej kla­sy­ki — gra kar­cia­na Szóst­ki.

 

Szóstki - gra od Trefl Kraków

 

Małe, lecz z bogatym wnętrzem?

Szóst­ki to nie­wiel­kie, lecz cał­kiem zgrab­ne i solid­ne pudeł­ko z nie­zwy­kle suge­styw­ną gra­fi­ką, któ­ra od razu przy­ku­wa naszą uwa­gę. Kon­trast czy­stej bie­li ide­al­nie kom­po­nu­je się z jaskra­wym napi­sem tytu­łu i pogod­ną, wręcz chil­lo­uto­wą gra­fi­ką, przy­wo­dzą­cym na myśl waka­cje. To opra­co­wa­nie gra­ficz­ne już samo w sobie nie tyl­ko zachę­ca, aby zoba­czyć, co takie­go znaj­du­je się w środ­ku, ale też suge­ru­je, że cze­ka nas faj­na impre­zo­wa przy­go­da.

Na pierw­szy rzut oka zawar­tość pudeł­ka nie wyda­je się zbyt impo­nu­ją­ca. Wewnątrz odnaj­du­je­my 3 talie kart, notat­nik, klep­sy­drę i instruk­cję. W pro­sto­cie jed­nak drze­mią nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści roz­wią­zań a… wszyst­ko zale­ży tyl­ko od kre­atyw­no­ści gra­czy!

 

Szóstki - gra od Trefl Kraków

 

Karty

Gra Szóst­ki zawie­ra 3 kate­go­rie kart: 37 kart Tra­fio­ny, 37 kart Uni­kat oraz 36 kart Bły­ska­wi­ca. Talia Tra­fio­ny oraz Uni­kat zawie­ra­ją po jed­nym haśle, nato­miast kar­ty Bły­ska­wi­ca po sześć. Wszyst­kie kar­ty są jed­nak dwu­stron­ne, co ozna­cza, że w sumie otrzy­mu­je­my 148 haseł poje­dyn­czych, co razem z kar­ta­mi Bły­ska­wi­ca daje nam impo­nu­ją­ca łącz­ną licz­bę aż 580 róż­no­rod­nych haseł! Trze­ba przy­znać, że Szóst­ki mają roz­mach!

Poje­dyn­cze kar­ty są dobrze wyko­na­ne, cho­ciaż naszym zda­niem mogły­by być odro­bi­nę grub­sze. Inten­syw­ne użyt­ko­wa­nie może nie­ste­ty dość szyb­ko dopro­wa­dzić do ich uszko­dze­nia. A może­cie nam wie­rzyć, ta gra szyb­ko sta­nie się jed­na z waszych ulu­bio­nych gier impre­zo­wych!

Tekst haseł jest duży i czy­tel­ny, a sama przy­na­leż­ność do okre­ślo­nej kate­go­rii dobrze i wyraź­nie ozna­ko­wa­na.

 

Notatnik

Blo­czek do noto­wa­nia jest ład­nie zapro­jek­to­wa­ny i bar­dzo wygod­ny w uży­wa­niu. Nie­ste­ty notat­nik liczy zale­d­wie 50 kar­tek… Wystar­czy, że w zaba­wie uczest­ni­czy tyl­ko 3 gra­czy i przy­kła­do­wo gra­my 10 rund (a każ­da musi otrzy­mać jed­ną stro­nę), to wyko­rzy­stu­je­my aż 30 kar­te­czek. Wiel­ka szko­da, że kar­tecz­ki nie są dwu­stron­ne, albo że zwy­czaj­nie nie ma ich dużo wię­cej. My zde­cy­do­wa­li­śmy się kse­ro­wać kart­ki, ponie­waż luź­ne arku­sze papie­ru nie były już tak atrak­cyj­ne zwłasz­cza dla dzie­cia­ków.

 

Szóstki - gra od Trefl Kraków

 

Dla małego i dużego…

Gra kar­cia­na Szóst­ki prze­zna­czo­na jest dla 2–6 osób w wie­ku 8+. Naszym zda­niem, po pew­nych drob­nych mody­fi­ka­cjach, spo­koj­nie moż­na bawić się nawet z młod­szy­mi dzieć­mi. Wystar­czy tyl­ko odpo­wied­nio rekon­fi­gu­ro­wać zestaw kart lub prze­dłu­żyć czas poszcze­gól­nych rund. W obu przy­pad­kach zaba­wa była napraw­dę eks­cy­tu­ją­ca i przy­no­si­ła wie­le rado­ści wszyst­kim uczest­ni­kom gry. My zasto­so­wa­li­śmy tak­że wariant gry zespo­ło­wej, co szcze­gól­nie spodo­ba­ło się naj­młod­szym uczest­ni­kom zaba­wy.

 

Strzał w 10, czyli… kategoria Trafiony

Szóstki - gra od Trefl Kraków

 

Szóstki na start!

Roz­gryw­ka gry Szóst­ki cho­ciaż prze­bie­ga aż 6 run­dach, to jed­nak śred­nia dłu­gość zaba­wy trwa oko­ło 15 ‑20 minut. Ta bar­dzo pro­sta, ale wcią­ga­ją­ca gra impre­zo­wa jest napraw­dę zaska­ku­ją­co dobra. Koń­cząc jed­ną par­tyj­kę, od razu ma się ocho­tę na zagra­nie kolej­nej…

Run­da 1 i 4 wyma­ga wyko­rzy­sta­nia kart z kate­go­rii Tra­fio­ny, nato­miast run­da 2 i 5 uży­wa kart Uni­kat. Naj­wię­cej emo­cji budzą jed­nak run­dy: 3 i 6 kie­dy to na are­nę wkra­cza kate­go­ria Bły­ska­wi­ca.

W każ­dej run­dzie nale­ży pobrać i odwró­cić 1 kar­tę z odpo­wied­niej kate­go­rii. Czy­ta­my hasło i… odwra­ca­my klep­sy­drę. Teraz mamy zale­d­wie 60 sekund, aby wyka­zać się spry­tem, elo­kwen­cją oraz zdol­no­ścią szyb­kie­go i logicz­ne­go myśle­nia. Refleks i dobra pamięć tak­że są tutaj na wagę zło­ta!

 

Błyszczeć jak brylant, czyli… kategoria Unikat

Szóstki - gra od Trefl Kraków

 

Szóstki… klasyka w nowoczesnym wydaniu

Szóst­ki to gra, któ­ra ma szan­sę stać się praw­dzi­wym prze­bo­jem. Nasza 9‑latka orze­kła, że dopi­su­je ten tytuł do swo­jej listy ulu­bio­nych gier. Skąd ten suk­ces? To pro­ste! Szóst­ki to skrzy­żo­wa­nie zna­nej i bar­dzo lubia­nej zaba­wy „Pań­stwa-Mia­sta” oraz tele­wi­zyj­ne­go tele­tur­nie­ju „Fami­lia­da”. Dyna­mi­ka, róż­no­rod­ność oraz mul­tum emo­cji i… odro­bi­na zdro­wej rywa­li­za­cji to musia­ło się udać. A to, co naj­bar­dziej rzu­ca się w oczy to nie­zwy­kła lek­kość gry i ogrom­na daw­ka humo­ru. A humor napraw­dę się przy­da­je, zwłasz­cza wte­dy kie­dy uczest­ni­cy mają nie­sa­mo­wi­te sko­ja­rze­nia, a roz­gryw­ka zamie­nia się w wyra­fi­no­wa­ną grę słów.

 

Szóstki - gra od Trefl Kraków

 

Szóstki, czyli… diamentowy strzał błyskawicy

Każ­da par­tyj­ka gry Szóst­ki to nowe wyzwa­nia i nowe emo­cje. Kie­dy na sce­nę wkra­cza talia kart Tra­fio­ny wów­czas mamy co praw­da jed­no hasło klucz, ale musi­my podać aż 6 róż­nych sko­ja­rzeń. Co naj­waż­niej­sze muszą to być same popu­lar­ne i topo­we hasła. Czy­ste sza­leń­stwo! Emo­cje jak w tele­wi­zyj­nej „Fami­lia­dzie”. Punk­ty dosta­je­my tyl­ko wte­dy kie­dy ktoś inny z gra­czy myśli dokład­nie tak jak my.

W run­dach z wyko­rzy­sta­niem kart Uni­kat, dzia­ła­my dokład­nie na odwrót! Teraz musi­my wyka­zać się jak naj­więk­szą pomy­sło­wo­ścią i bły­sko­tli­wo­ścią. Ta roz­gryw­ka pobu­dza naszą kre­atyw­ność oraz zdol­no­ści szyb­kie­go i logicz­ne­go myśle­nia.

I w koń­cu wisien­ka na tor­cie… Run­dy z uży­ciem kart Bły­ska­wi­ca. Teraz mamy sześć róż­nych haseł i musi­my myśleć jak… inny sta­ty­stycz­ny gracz. Czyż to nie prze­wrot­ne wyko­rzy­sta­nie zaba­wy ” Pań­stwa- Mia­sta”?! Dla nas praw­dzi­wa petar­da!

 

Piorunujące myślenie, czyli… kategoria Błyskawica

Szóstki - gra od Trefl Kraków

 

Szóstki… bogate wnętrze i wachlarz korzyści

Gra kar­cia­na Szóst­ki to zaba­wa, któ­ra spodo­ba się nie tyl­ko dzie­ciom. Doro­sła część naszej „eki­py teste­rów”, wspól­nie orze­kła, że ta kar­cia­na gra towa­rzy­ska może tak­że być zupeł­nie intry­gu­ją­cym i kom­plet­nie nie­spo­dzie­wa­nym uroz­ma­ice­niem week­en­do­we­go czy waka­cyj­ne­go wyjaz­du.

Kie­dy gra­ły dzie­cia­ki, było weso­ło i mega kre­atyw­nie… Wypie­ki na twa­rzy i wybu­chy śmie­chu to nie­odzow­ny ele­ment każ­dej takiej roz­gryw­ki! Dzie­cię­ca wyobraź­nie nie zna bowiem gra­nic. Jed­nak kie­dy w zaba­wie uczest­ni­czy­li już tyl­ko sami doro­śli, to wów­czas obok nie­sa­mo­wi­tych pomy­słów, cię­tej ripo­sty i bły­sko­tli­we­go dow­ci­pu, poja­wia­ła się tak­że… pew­na nut­ka pikan­te­rii. Doro­śli prze­cież też potra­fią się świet­nie bawić, praw­da?!

 

Szóstki - gra od Trefl Kraków

 

Szóstki okiem niepokornego belfra, czyli… brawo JA!

Kry­tycz­ne oko bel­fra pozwa­la mi stwier­dzić, że gra Szóst­ki, to nie tyl­ko świet­na zaba­wa, ale tak­że dosko­na­ły mate­riał dydak­tycz­ny do wyko­rzy­sta­nia w szko­le i w domu. Wzbo­ga­ca­nie słow­nic­twa i wie­dzy ogól­nej dzie­ci, to pod­sta­wo­we atu­ty edu­ka­cyj­ne tej gry. Dodat­ko­wo naszym zda­niem Szóst­ki inspi­ru­ją do ini­cjo­wa­nia zabaw z wyko­rzy­sta­niem np.: słow­ni­ków czy ency­klo­pe­dii.

Gra Szóst­ki pozwo­li­ła nam tak­że „popra­co­wać” nad rozu­mie­niem i wyra­ża­niem róż­nych emo­cji. Trud­na sztu­ka prze­gry­wa­nia i wal­ka pod pre­sją cza­su to cen­ne doświad­cze­nia. Ogrom­ne emo­cje, szyb­kość dzia­ła­nia a przy tym lek­kość i humor spra­wi­ły, że dzie­ci nawet nie spo­strze­gły, iż przy oka­zji zaba­wy nauczy­ły się kil­ku zupeł­nie nowych pojęć. Co cie­ka­we, star­sze poko­le­nie mia­ło też świet­ną oka­zję „poznać” mod­ny świat i język nasto­lat­ków.

 

Krót­ko mówiąc – Szóst­ki to ogrom­ne pokła­dy kre­atyw­ne­go myśle­nia i twór­czych odkryć! My zwy­czaj­nie nie mamy się do cze­go przy­cze­pić…

 

Zamiast zakończenia…

Daj­cie znać, jak podo­ba wam się nowa gra Szóst­ki. Może­cie dawać komen­ta­rze, pisać do nas maile lub przy­sy­łać zdję­cia! Udo­stęp­niaj­cie nasz wpis, aby wię­cej dzie­cia­ków mogło poznać nową faj­na grę! Pamię­taj­cie tyl­ko, aby koniecz­nie podać źró­dło, bo post kosz­tu­je nas tro­chę pra­cy, cza­su i wysił­ku.

Jeże­li zain­te­re­so­wa­ła Cię ta gra, to koniecz­nie prze­czy­taj tak­że nasz post: Duże i Wło­cha­te czy­li… gra nie­for­tun­nych sko­ja­rzeń. To też może Ci się spodo­bać!

Nasza oce­na: celu­ją­cy

Trefl Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *