Atlas mitów, czyli niezwykła podróż w czasie i przestrzeni (recenzja książki)atlas mitów

Każdy mit jest jakąś wersją prawdy
/Margaret Atwood/

Daw­no temu, kie­dy sama byłam jesz­cze w szko­le pod­sta­wo­wej, bar­dzo fascy­no­wał mnie świat mitów grec­kich. Do dziś z wiel­ką przy­jem­no­ścią czy­tam wszyst­kie te książ­ki, któ­re w jakiś spo­sób nawią­zu­ją do tej tema­ty­ki. Oprócz mito­lo­gii grec­kiej zachwy­cał mnie rów­nież nie­sa­mo­wi­ty świat sta­ro­żyt­ne­go Egip­tu i Mezo­po­ta­mii. Po wie­lu latach abso­lut­nie zako­cha­łam się w mito­lo­gii sło­wiań­skiej, a dzię­ki zain­te­re­so­wa­niom mojej 9‑latki tak­że mitach i legen­dach hin­du­istycz­nych. Moja mała poszu­ki­wacz­ka przy­gód „popro­wa­dzi­ła” mnie tak­że, przez histo­rie i wie­rze­nia Cel­tów oraz zain­spi­ro­wa­ła do eks­plo­ro­wa­nia mitów nor­dyc­kich. Wcze­śniej pozna­wa­ły­śmy tak­że świat Azte­ków i Inków… Wszyst­kie te nasze geo­gra­ficz­no-histo­rycz­no-lite­rac­kie wędrów­ki dostar­czy­ły nam nie tyl­ko spo­ro wie­dzy, ale przede wszyst­kim były świet­ną zaba­wą. Cie­ka­wość dziec­ka nie zna jed­nak gra­nic i w koń­cu nad­szedł czas na nowe wyzwa­nia! Nowe kul­tu­ry, nowe cywi­li­za­cje i zupeł­nie inne spoj­rze­nia na ludzi i ota­cza­ją­cy ich świat. Tyl­ko jak nie zgu­bić się w natło­ku nowych infor­ma­cji i spryt­nie usys­te­ma­ty­zo­wać to, co już wie­my o mito­lo­giach świa­ta?! My zna­leź­li­śmy cał­kiem spryt­ne roz­wią­za­nie — Atlas mitów.

 

atlas mitów

 

Niezwykła podróż w czasie i przestrzeni

Atlas mitów to bar­dzo przy­stęp­ne wpro­wa­dze­nie do dwu­na­stu spo­śród naj­bar­dziej nie­sa­mo­wi­tych i fascy­nu­ją­cych kul­tur na naszej pla­ne­cie. Część przed­sta­wio­nych tutaj wie­rzeń sta­no­wi obec­nie tyl­ko pewien ele­ment histo­rii. Inne nato­miast nadal są żywe i waż­ne dla wie­lu współ­cze­śnie żyją­cych ludzi. Publi­ka­cja ta nie sta­no­wi jed­nak prze­wod­ni­ka odno­szą­ce­go się bez­po­śred­nio do cza­sów obec­nych i współ­cze­snych prak­tyk reli­gij­nych. Atlas mitów to przede wszyst­kim cudow­ne, wręcz hip­no­ty­zu­ją­ce opo­wie­ści! Naszym zda­niem te fan­ta­stycz­ne histo­rie prze­ka­zy­wa­ne z poko­le­nia na poko­le­nie jak wiel­ki skarb, war­te są, aby je popu­la­ry­zo­wać i… prze­ka­zy­wać naszym dzie­ciom. Wszyst­kie te nie­sa­mo­wi­te opo­wie­ści o potwo­rach, hero­sach i bogach oraz mitycz­nych kra­inach peł­nych fan­ta­stycz­nych zda­rzeń, poma­ga­ją w zro­zu­mie­niu ludz­kiej egzy­sten­cji i całe­go ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta.

 

atlas mitów

 

Atlas mitów… przewodnik młodego odkrywcy

Atlas mitów to nie­sa­mo­wi­ta podróż w cza­sie i prze­strze­ni… Thia­go de Mora­es zabie­ra czy­tel­ni­ków na nie­sa­mo­wi­tą wypra­wę w sam śro­dek Ame­ry­ki Pół­noc­nej oraz do peł­nych aro­ma­tów i barw Indii. W trak­cje lek­tu­ry tra­fia­my do bajecz­nej Poli­ne­zji i tajem­ni­czej Japo­nii. Atlas mitów to tak­że wyciecz­ka do ama­zoń­skiej dżun­gli w Ame­ry­ce Połu­dnio­wej i spa­cer mię­dzy egip­ski­mi pira­mi­da­mi. Wyciecz­ka roz­po­czę­ta sekre­ta­mi zachod­niej Afry­ki szyb­ko prze­cho­dzi w wypra­wę wśród euro­pej­skich potwo­rów, hero­sów i bogów. A kto wie, może nawet uda się zaha­czyć tak­że o tere­ny Rosji i… Bał­ka­ny.

Sło­wem, oglą­da­jąc i czy­ta­jąc Atlas mitów, zwie­dza­my pra­wie każ­dy zaką­tek świa­ta i odkry­wa­my kil­ka nie­sa­mo­wi­tych spo­so­bów, w jakie róż­ne cywi­li­za­cje i kul­tu­ry inter­pre­to­wa­ły ota­cza­ją­cy je świat. Tak pozna­je­my strasz­li­we potwo­ry, zbio­ro­wi­ska prze­dziw­nych i czę­sto prze­ra­ża­ją­cych bogów oraz wiel­kich boha­te­rów, któ­rzy mie­li odwa­gę zmie­niać bieg histo­rii.

 

atlas mitów

 

Jak czytać, aby przeczytać i zrozumieć…

Atlas mitów to 12 nie­sa­mo­wi­tych opo­wie­ści, któ­re pozna­je­my według klu­cza czte­rech kro­ków. Naj­pierw każ­da część opa­trzo­na jest wstę­pem, któ­ry wpro­wa­dza czy­tel­ni­ka w temat wie­rzeń i mitów każ­dej kul­tu­ry. Tu tak­że otrzy­mu­je­my krót­ką gene­zę spo­so­bu postrze­ga­nia świa­ta, któ­rym kie­ro­wa­ła się dana cywi­li­za­cja. Frag­ment opa­trzo­ny tytu­łem „Gdzie” zawie­ra garść nie­zbęd­nych infor­ma­cji doty­czą­cych tere­nów zamiesz­ka­nia danej kul­tu­ry.

 

atlas mitów

 

atlas mitów

 

atlas mitów

 

Kolej­nym ele­men­tem książ­ki są bajecz­ne ogrom­ne mapy. Mapy te ilu­stru­ją wizję świa­ta, któ­ra funk­cjo­no­wa­ła w danej kul­tu­rze. Znaj­dzie­my tu wybra­ną gru­pę spo­śród licz­nych bogów, boha­te­rów i… potwo­rów, któ­rzy według dane­go ludu zamiesz­ki­wa­li jego kraj.

 

atlas mitów

 

atlas mitów

 

atlas mitów

 

Trze­ci ele­ment cało­ści to stro­ny z nie­zwy­kły­mi opo­wie­ścia­mi, mita­mi i legen­da­mi danej cywi­li­za­cji. Tu tak­że odnaj­du­je­my spe­cjal­ne wstąż­ki zawie­ra­ją­ce listę przed­sta­wio­nych na mapach posta­ci. Dodat­ko­wo część ta zawie­ra cie­ka­wost­ki, czy­li kró­ciut­kie opo­wie­ści i zwięź­le opi­sa­ne fak­ty.

 

atlas mitów

 

atlas mitów

 

atlas mitów

 

Ostat­nim ele­men­tem jest dział stwo­rze­nia i arte­fak­ty. Tutaj Atlas mitów zawie­ra wybra­ne infor­ma­cje dodat­ko­we, któ­re są w jakiś spo­sób cha­rak­te­ry­stycz­ne dla oma­wia­nej kul­tu­ry.

 

atlas mitów

 

atlas mitów

 

atlas mitów

 

Na koniec war­to wspo­mnieć jesz­cze, że Atlas mitów zawie­ra rów­nież mały doda­tek, w posta­ci krót­kie­go słow­nicz­ka poma­ga­ją­ce­go pra­wi­dło­wo wyma­wiać poja­wia­ją­ce się w tek­ście lub opi­sach trud­ne sło­wa.

 

atlas mitów

 

Atlas mitów pozwa­la wejść nam do kró­le­stwa bogów, hero­sów, ich wro­gów, spryt­nych i prze­bie­głych bestii z mito­lo­gii grec­kiej, egip­skiej, sło­wiań­skiej, nor­dyc­kiej, irlandz­kiej, aztec­kiej, japoń­skiej, hin­du­istycz­nej, poli­ne­zyj­skiej, rdzen­nych Ame­ry­ka­nów, ple­mie­nia Jano­ma­mów i ludu Joru­ba.

 

atlas mitów

 

Małe zgrzyty…

Atlas mitów to cał­kiem uda­ny mariaż dobre­go i cie­ka­we­go tek­stu oraz inte­re­su­ją­cej sza­ty gra­ficz­nej. Publi­ka­cja boga­ta jest w ilu­stra­cje, któ­re jed­nak wyda­ja mi się bar­dziej wła­ści­we raczej dla nie­co star­szych czy­tel­ni­ków niż dla małych dzie­ci. Kre­ska jest tu suro­wa a kolo­ry­sty­ka zde­cy­do­wa­nie przy­ga­szo­na i zim­na a może nawet odro­bi­nę przy­gnę­bia­ją­ca… Wszyst­ko ma to jed­nak głęb­szy sens, jeże­li prze­ana­li­zu­je­my treść opi­sów. Wte­dy oka­zu­je się, że ilu­stra­cje dobrze odda­ją nie tyl­ko tema­ty­kę, ale i kli­mat całej opo­wie­ści. My zde­cy­do­wa­nie pole­ca­my tą publi­ka­cję dzie­ciom, któ­re mają przy­naj­mniej 9 lat lub wię­cej.

 

atlas mitów

 

Kolej­na spra­wa, któ­ra nie daje nam spo­ko­ju to roz­miar czcion­ki… Szcze­gól­nie ma to zna­cze­nie przy opi­sach map tych mito­lo­gicz­nych świa­tów. Tak mały roz­miar czcion­ki zde­cy­do­wa­nie utrud­nia czy­ta­nie tek­stu i bar­dzo męczy oczy. Szko­da, że nie pomy­śla­no, aby zasto­so­wać tzw. „roz­kła­dów­ki”. Takie skrzy­deł­ka bocz­ne do poszcze­gól­nych stron, czy­ni­ły­by całość bar­dziej czy­tel­ną i być może doda­wa­ły­by atrak­cyj­no­ści. Tak duży for­mat książ­ki nie jest zbyt poręcz­ny, cho­ciaż całość wyglą­da bar­dzo sty­lo­wo i ele­ganc­ko.

 

atlas mitów

 

Szko­da tak­że, że Atlas mitów nie nie zawie­ra żad­nych infor­ma­cji o nie­sa­mo­wi­tej kul­tu­rze i wie­rze­niach sta­ro­żyt­ne­go Rzy­mu, Chin czy Mezo­po­ta­mii. Bra­ku­je nam rów­nież mito­lo­gii Inków czy ludów Sybe­rii lub też austra­lij­skich Abo­ry­ge­nów. No tak… tyl­ko wte­dy książ­ka pew­nie była­by ze dwa razy grub­sza!?

 

atlas mitów

 

Wartościowa chociaż trudna

Atlas mitów to pra­wie 100 stron nie­zwy­kle fascy­nu­ją­cej podró­ży szla­kiem mitów z czte­rech stron świa­ta! To nie­zwy­kłe kom­pen­dium tego wszyst­kie­go, co o mitach moż­na, trze­ba i wypa­da wie­dzieć! Atlas mitów to rze­tel­na wie­dza, garść eks­cy­tu­ją­cych opo­wie­ści i mul­tum nie­sa­mo­wi­tych cie­ka­wo­stek. Thia­go de Mora­es, to jak widać praw­dzi­wy pasjo­nat mitów i zapa­lo­ny popu­la­ry­za­tor dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go świa­ta, któ­ry daje nam do ręki książ­kę, któ­rą napraw­dę war­to prze­czy­tać!

Bada­nia w dzie­dzi­nie mito­lo­gii, to dla bada­czy praw­dzi­wy orzech do zgry­zie­nia. Wszyst­kie opo­wie­ści przed­sta­wio­ne w książ­ce Atlas mitów, odno­szą się do takich kul­tur i cywi­li­za­cji, któ­re są bar­dzo zło­żo­ne i trud­no podać jed­ną wła­ści­wą inter­pre­ta­cję zda­rzeń, wie­rzeń czy poglą­dów. W zasa­dzie każ­da przy­to­czo­na tu histo­ria funk­cjo­nu­je w wie­lu róż­no­rod­nych wer­sjach.

 

atlas mitów

 

Naszym zda­niem, książ­ka jest nie tyl­ko cie­ka­wą lek­tu­rą, ale tak­że świet­ną pomo­cą dydak­tycz­ną. Może ona nie tyl­ko usys­te­ma­ty­zo­wać a przede wszyst­kim zna­czą­co posze­rzyć zdo­by­tą w szko­le wie­dzę na temat mito­lo­gii świa­ta. Według nas to lek­tu­ra bar­dzo war­to­ścio­wa, cho­ciaż nie­co trud­niej­sza w odbio­rze zwłasz­cza dla młod­szych odbior­ców.

Atlas mitów to napraw­dę świet­na książ­ka i war­to wzbo­ga­cić domo­wą biblio­tecz­kę wła­śnie o tę zupeł­nie nie­tu­zin­ko­wą publi­ka­cję! U nas zapo­wia­da się, że będzie to praw­dzi­wy czy­tel­ni­czy hit dla całej rodzi­ny!

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry z plu­sem

 

Thia­go de Mora­es
Atlas Mitów
Potwo­ry, hero­si i bogo­wie oraz mapy
dwu­na­stu mito­lo­gicz­nych kra­in.
Wydaw­nic­two Nasza Księ­gar­nia
ISBN: 978–83-10–13377‑9

 

Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Komentarze na temat “Atlas mitów, czyli niezwykła podróż w czasie i przestrzeni (recenzja książki)

  1. Mam kil­ka ksią­żek o mitach, zarów­no dla dzie­ci jak i star­szych czy­tel­ni­ków. Tej publi­ka­cji nie­ste­ty nie a szko­da, bo bar­dzo mnie zain­try­go­wa­ła. Mity grec­kie uwiel­bia­łam od cza­sów szkol­nych i to mi pozo­sta­ło 🙂

  2. Cór­ka ostat­nio czy­ta­ła mito­lo­gię sło­wiań­ską „Drze­wo” autor­stwa Łuka­sza Wierz­bic­kie­go, sądzę, że ta pozy­cja przy­pad­nie jej do gustu! Dzię­ki za inspi­ra­cję!

  3. Cudow­na! Nie mam jesz­cze żad­nej pozy­cji w tym tema­cie prze­zna­czo­nej dla dzie­ci, muszę się w nią zaopa­trzyć. U Cie­bie znaj­du­je same pereł­ki!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *