Stymulacja wzrokowa dziecka a jego rozwój psychomotoryczny i społecznyCzy tęcza może mieć gorączkę?

Nie można dostrzegać nie widząc, ale można nie dostrzegać widząc.
To jest codzienne doświadczenie naszego wzroku i percepcji.
/Sławomir Mrożek/

 

Eks­plo­ro­wa­nie ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta za pomo­cą zmy­słu wzro­ku jest jed­nym z naj­waż­niej­szych aspek­tów w roz­wo­ju każ­de­go dziec­ka. Tyl­ko wzrok dostar­cza czło­wie­ko­wi symul­ta­nicz­nych, per­ma­nent­nych i kom­plek­so­wych infor­ma­cji o świe­cie znaj­du­ją­cym się zarów­no tuż obok nas, jak i tym dale­ko poza zasię­giem naszej ręki.Warto zatem zain­te­re­so­wać się czym wła­ści­wie jest sty­mu­la­cja wzro­ko­wa dziec­ka i dla­cze­go jest tak waż­na w jego roz­wo­ju.

 

Od niemowlaka do przedszkolaka

Dziec­ko już od pierw­szych dni swo­je­go życia odwra­ca gło­wę w kie­run­ku świa­tła, poszu­ku­jąc bodź­ców wzro­ko­wych, któ­re już na tym eta­pie roz­wo­ju są dla nie­go nie­zwy­kle atrak­cyj­ne. Dla­te­go już na tym eta­pie bar­dzo istot­ną spra­wa sta­je się sty­mu­la­cja wzro­ko­wa dziec­ka.Kolej­ne eta­py roz­wo­ju wzro­ko­we­go małe­go dziec­ka cha­rak­te­ry­zu­ją się taki­mi umie­jęt­no­ścia­mi, któ­re pozwa­la­ją­cy­mi mu na pozna­wa­nie oto­cze­nia w spo­sób kon­kret­no — obra­zo­wy. Dziec­ko zaczy­na stop­nio­wo nie tyl­ko roz­róż­niać przed­mio­ty, ale i świa­do­mie je wybie­rać, roz­róż­nia­jąc bar­wy i kształ­ty. Potem przy­cho­dzi czas na dostrze­ga­nie i wska­zy­wa­nie szcze­gó­łów.

Dziec­ko z dnia na dzień uczy się co raz wię­cej a jego doświad­cza­nie świa­ta sta­je się co raz bar­dziej inten­syw­ne.  Wła­sna aktyw­ność i dzia­łal­ność dziec­ka stop­nio­wo zaczy­na wyzna­czać jego roz­wój.

W wie­ku przed­szkol­nym zaba­wa sta­je się naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ną for­mą dzia­łal­no­ści małe­go dziec­ka. Zaba­wy typo­wo mani­pu­la­cyj­ne zaczy­na­ją co raz bar­dziej mie­szać się z zaba­wa­mi tema­tycz­ny­mi, kon­struk­cyj­ny­mi, dydak­tycz­ny­mi i rucho­wy­mi. Od zabaw indy­wi­du­al­nych i samot­nych dzie­ci prze­cho­dzą do zabaw zespo­ło­wych aby w koń­cu odkryć i zaak­cep­to­wać regu­ły i zasa­dy wspól­nej zaba­wy. Wszyst­ko to sprzy­ja roz­wo­jo­wi fizycz­ne­mu i psy­chicz­ne­mu, a tak­że spo­łecz­ne­mu. Na tym eta­pie tak­że nie­zmier­nie waż­ne jest pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie wzro­ku, któ­re har­mo­nij­nie powin­no koope­ro­wać z pozo­sta­ły­mi zmy­sła­mi.

 

Stymulacja wzrokowa dziecka w integracji sensorycznej

O tym jak waż­na jest inte­gra­cja sen­so­rycz­na wszyst­kich zmy­słów oraz jak ją odpo­wied­nio sty­mu­lo­wać pisa­li­śmy już w naszych wcze­śniej­szych postach:

 

Tyflopedagog radzi

My ostat­nio tra­fi­li­śmy na bar­dzo inte­re­su­ją­cą publi­ka­cję.Panie Edy­ta Bar­to­szek i Doro­ta Iwa­now­ska stwo­rzy­ły świet­ny porad­nik dla wszyst­kich rodzi­ców „Jak roz­wi­jać widze­nie dziec­ka — rady dla rodzi­ców”

Jest to kom­plek­so­wy porad­nik, w któ­ry rodzi­ce mogą zdo­być nie­zbęd­ną wie­dzę na temat wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju swo­je­go dziec­ka. Moż­na śmia­ło powie­dzieć, że to sty­mu­la­cja wzro­ko­wa dziec­ka bez tajem­nic.
Porad­nik jest do pobra­nia za free.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *