Stymulacja psychoruchowa dziecka przedszkolnego – przewodnik dla rodzicówZaba­wy z Archi­me­de­sem roz­po­czy­na­ją nową serię tema­tycz­ną pt .: Sty­mu­la­cja psy­cho­ru­cho­wa dziec­ka przed­szkol­ne­go – prze­wod­nik dla rodzi­ców

Odpo­wied­nia sty­mu­la­cja roz­wo­ju psy­cho­ru­cho­we­go dziec­ka, ma kolo­sal­ny wpływ na poziom jego wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści klu­czo­wych. Poziom ten sta­no­wi bazę dla pra­wi­dło­we­go prze­bie­gu kolej­nych eta­pów pro­ce­su edu­ka­cji dziec­ka na kolej­nych szcze­blach dra­bi­ny edu­ka­cyj­nej. Nasz przed­szko­lak prze­cho­dzi stop­nio­wo od pozio­mu „odkryw­cy- bada­cza” do pozio­mu „oso­by zdol­nej do myśle­nia abs­trak­cyj­no-sym­bo­licz­ne­go”.


Na począ­tek przed­sta­wiam pro­po­zy­cje kil­ku ćwi­czeń per­cep­cji i pamię­ci wzro­ko­wej oraz koor­dy­na­cji wzro­ko­wo – rucho­wej:

1. Wska­zy­wa­nie, roz­po­zna­wa­nie i nazy­wa­nie pod­sta­wo­wych figur geo­me­trycz­nych

2. Wska­zy­wa­nie róż­nych przed­mio­tów o kształ­cie pod­sta­wo­wych figur geo­me­trycz­nych (np.: obraz – pro­sto­kąt, talerz – koło, znak dro­go­wy — trój­kąt)

3. Wska­zy­wa­nie, roz­po­zna­wa­nie i nazy­wa­nie liter i cyfr (pro­po­zy­cja nie tyl­ko dla tych dzie­ci, któ­re zna­ją lite­ry i cyfry)

4. Wska­zy­wa­nie zmian w obrę­bie ukła­du, liczeb­no­ści (lub innych cech np. :kolo­ru) figur geo­me­trycz­nych, cyfr i liter lub innych zna­ków gra­ficz­nych. (np.: „któ­ra figu­ra znik­nę­ła?”, „jakiej liter­ki bra­ku­je?” )

5. Obser­wa­cja i roz­po­zna­wa­nie pór roku po cechach cha­rak­te­ry­stycz­nych (np.: śnieg, bał­wan – zima; kolo­ro­we liście, para­sol – jesień)

6. Obser­wa­cja zacho­wań ludzi i przy­ro­dy w róż­nych porach roku (np.: bocia­ny – przy­lot na wio­snę)

7. Roz­po­zna­wa­nie dni tygo­dnia i mie­się­cy — wska­za­nie w kalen­da­rzu (np.: zaba­wy z kalen­da­rzem – „kie­dy jest dzień dziec­ka”, „kie­dy przy­cho­dzi Miko­łaj”)

8. Roz­po­zna­wa­nie zmian i wska­zy­wa­nie zmian w oto­cze­niu oraz pró­by zapi­sa­nia gra­ficz­nie wła­snych obser­wa­cji (np.: dzien­ni­czek pogo­dy)

9. Naśla­do­wa­nie czyn­no­ści dru­giej oso­by (głów­nie dosko­na­le­nie czyn­no­ści samo­ob­słu­go­wych) — zaba­wy „zrób to co ja” lub „zrób to co zro­bi­ło dziec­ko na obraz­ku”

10. Zaba­wy tema­tycz­ne (np.: dom, sklep, lekarz)

11. Naśla­do­wa­nie zacho­wań zwie­rząt (np.: kotek pije mle­ko z misecz­ki, kotek obli­zu­je języ­kiem pysz­czek – ele­men­ty pra­cy logo­pe­dycz­nej)

Przy opra­co­wa­niu zagad­nień doty­czą­cych: dni tygo­dnia, mie­się­cy czy pór roku, pomoc­ny może być por­tal dla dzie­ci np.: lulek.tv

 

Teraz kil­ka ćwi­czeń na tzw moto­ry­kę małą :

1. Nawle­ka­nie kora­li­ków (na począ­tek dość dużych lub pro­po­zy­cja tzw gotow­ca gra „Nawle­kaj nie cze­kaj” — wyd Alek­san­der)

2. Wyszy­wan­ki ‑sit­ko lub dursz­lak o dużych dziur­kach, kar­to­ni­ki z dziu­ra­mi oraz kolo­ro­we sznu­rów­ki lub tasiem­ki (moż­na tez kupić tzw gotow­ce np.: Sam­Sam — Wyszy­wan­ki)

3. Wie­sza­nie ubrań na sznur­ku i zapi­na­nie ich kla­mer­ka­mi do bie­li­zny

4.Wciskanie tzw bez­piecz­nych pine­zek w tabli­cę kor­ko­wą lub sty­ro­pian

5.Ściskanie mięk­kich kolo­ro­wych piłe­czek

6. Ugnia­ta­nie pal­ca­mi dło­ni papie­ro­wych kuli i rzu­ca­nie nimi do celu

7. Zbie­ra­nie kora­li­ków o róż­nej wiel­ko­ści

8. Lepie­nie z pla­ste­li­ny, masy sol­nej, mode­li­ny

9 Ukła­da­nie obraz­ków geo­me­trycz­nych przed­sta­wia­ją­cych ludzi, zwie­rzę­ta, domy, rośli­ny itp (mozai­ka geo­me­trycz­na)

10. Ryso­wa­nie kre­dą po chod­ni­ku albo węglem po papie­rze

11. Malo­wa­nie kla­sycz­ne lub pal­cem po róż­nych fak­tu­rach (zwy­kły papier, tape­ta kar­bo­wa­na, chu­s­tecz­ka do nosa, raj­sto­py roz­pię­te na sło­icz­ku, po przy­kle­jo­nym ryżu itd) — w tym pró­by mie­sza­nia kolo­rów, róż­ne kie­run­ki malo­wa­nia, moż­na zaan­ga­żo­wać obie ręce jed­no­cze­śnie lub malo­wać sto­pa­mi itd

12 Puz­zle dla dzie­ci (moż­na wyko­nać same­mu lub kupić coś goto­we­go)

13 Budo­wa­nie z kloc­ków (drew­nia­ne, typu Lego itd)

14 Wyci­na­nie nożycz­ka­mi lub wydzie­ran­ki (plus przy­kle­ja­nie do papie­ru) — two­rze­nie obra­zów; moż­na świet­nie wyko­rzy­stać „Rekla­mów­ki towa­rów” z super­mar­ke­tów

15. Stem­pel­ki z ziem­nia­ka (lub gotow­ce ze skle­pu)


Na zakoń­cze­nie pierw­sze­go odcin­ka serii przed­sta­wiam kil­ka pro­po­zy­cji zabaw z dziec­kiem przed­szkol­nym (3–4rż):

1. Memor­ki (np.: 4 lub wię­cej par kar­to­ni­ków z obraz­ka­mi warzyw, owo­ców, zwie­rząt itp) — pamięć i kon­cen­tra­cja

2. „Kop­ciu­szek” — potrzeb­ne są 2 — 3 rodza­je kolo­ro­wych kora­li­ków, któ­re mie­sza­my a potem wysy­pu­je­my w jed­no miej­sce. Dziec­ko samo­dziel­nie lub z rodzi­cem segre­gu­je kora­li­ki wg barw (lub wiel­ko­ści) do odpo­wied­nich pojem­nicz­ków — spo­strze­gaw­czość i kon­cen­tra­cja

3. „Jeżyk” — potrzeb­ny maka­ron spa­ghet­ti i dursz­lak (dziec­ko wkła­da maka­ron do dziu­rek) — moto­ry­ka mała

4. „Pogo­da” — potrzeb­na gaze­ta i muzy­ka (4 pory roku Vival­die­go spraw­dza­ją się rewe­la­cyj­nie) na hasło „desz­czyk” pada dziec­ko uno­si ręce nad gło­wę a gaze­ta jest para­sol­ką, na hasło „kału­że” — dziec­ko kła­dzie zło­żo­na gaze­tę na pod­ło­dze i prze­ska­ku­je przez kału­że lub ska­cze w kału­ży, na hasło „burza” dziec­ko kuca lub klę­ka i osła­nia się gaze­tą — moto­ry­ka duża

5.„Znikopis kuchen­ny” — potrze­bu­je­my buł­kę tar­tą i duży talerz. Dziec­ko „rysu­je” pal­cem po tale­rzu z buł­ką.

6.„Mapa skar­bów” — przy­go­to­wu­je­my mapę z zazna­czo­ny­mi skar­ba­mi a dziec­ko ich szu­ka ( zaba­wa dobra na świe­żym powie­trzu, ale moż­li­wa do zre­ali­zo­wa­nia w domu)- moto­ry­ka duża, spo­strze­gaw­czość, kon­cen­tra­cja uwa­gi.

Życzy­my uda­nej zaba­wy!


Spodo­bał Ci się arty­kuł – polub stro­nę „Zaba­wy z Archi­me­de­sem” na Face­bo­oku

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *