ABC Ekonomii dla dzieci czyli… SuperQuiz Pieniądze w akcji!Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniadze czyli ABC ekonomii dla dzieci

Ekonomia nie może być wyrzucona do klas szkolnych i biur statystycznych, nie może być nauką ezoteryczną. Jest to filozofia ludzkiego życia i ludzkiej aktywności, odnosi się ona do każdego i do wszystkiego /Ludwig von Mises/

Nasze dzie­ci obser­wu­ją nas kie­dy pła­ci­my w skle­pie za zaku­py, korzy­sta­my z ban­ko­ma­tu, robi­my prze­le­wy ban­ko­we przy uży­ciu inter­ne­tu, czy uży­wa­my kar­ty płat­ni­czej w restau­ra­cji. Bar­dzo szyb­ko zaczy­na­ją tak­że dostrze­gać, że pie­nią­dze odgry­wa­ją w naszym życiu napraw­dę ogrom­ną rolę. Dla więk­szo­ści rodzi­ców, roz­mo­wy doty­czą­ce spraw finan­so­wych, są nie lada wyzwa­niem. My mamy dla was pew­ną pod­po­wiedź, jak mądrze, cie­ka­wie i… przed wszyst­kim kre­atyw­nie prze­pro­wa­dzić takie roz­mo­wy. Zapra­sza­my do ABC eko­no­mii dla dzie­ci!

 

Oprócz powietrza, ziemi, wody i ognia to pieniądz jest piątą naturalną siłą, z którą najczęściej musi się liczyć człowiek /Josif Brodski/

Nasza pocie­cha dość szyb­ko „pozna­ła” siłę pie­nią­dza… Czu­je­cie się zanie­po­ko­je­ni? Zupeł­nie nie­po­trzeb­nie! My tyl­ko wycho­dzi­my z zało­że­nia, że dziec­ko powin­no dość szyb­ko zasma­ko­wać w posia­da­niu wła­snej Świn­ki — skar­bon­ki! Jakiż wachlarz emo­cji poja­wia się w umy­śle małe­go dziec­ka, kie­dy po raz pierw­szy może sobie COŚ kupić, za wła­sne, samo­dziel­nie uzbie­ra­ne pie­nią­dze. Nasza cór­ka już jako 3- 4 lat­ka powo­li ćwi­czy­ła robie­nie drob­nych spra­wun­ków… Raz kupo­wa­ła chleb, innym razem liza­ka, soczek czy pre­cel­ka. Dziś jako 7‑latka cał­kiem nie­źle radzi sobie z nie­wiel­ki­mi zaku­pa­mi w księ­gar­ni czy dro­ge­rii…
W inter­ne­cie ist­nie­ją tak­że stro­ny, na któ­rych dziec­ko może w for­mie zaba­wy sta­wiać pierw­sze kro­ki w roli małe­go kon­su­men­ta. ABC eko­no­mii dla dzie­ci jak się oka­zu­je wca­le nie musi być trud­ne i… nud­ne.

Odpowiedzią na nasze wszystkie krajowe problemy, odpowiedzią na problemy świata, jest jedno słowo. To słowo to edukacja /Lyndon B. Johnson/

Życie codzien­ne inspi­ru­je nasze dzie­ci do zada­wa­nia pytań, o to jak funk­cjo­nu­je ota­cza­ją­cy nas świat i jakie rzą­dzą nim pra­wa. Czy ist­niał kie­dyś świat bez pie­nię­dzy? Czy moż­na kupić godzi­nę gry na pia­ni­nie, za godzi­nę pra­cy w ogro­dzie? Co to zna­czy, że Pol­ska jest impor­te­rem bana­nów i man­da­ry­nek, a eks­por­tu­je… jabł­ka? Czy moż­na kupić pie­nią­dze? Kim jest anioł biz­ne­su? Brzmi cie­ka­wie? Odpo­wie­dzi na te i inne fascy­nu­ją­ce pyta­nia znaj­dzie­cie w prze­wod­ni­ku po finan­sach dla dzie­ci — Super­QU­IZ Pie­nią­dze z serii Kapi­tan Nauka.

 
Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniądze czyli ABC ekonomii dla dzieci

Finanse, ekonomia i przedsiębiorczość nie tylko dla opornych

Super­QU­IZ Pie­nią­dze z serii Kapi­tan Nauka, to na pol­skim ryn­ku edu­ka­cyj­nym nie­zwy­kle inte­re­su­ją­ca pro­po­zy­cja, któ­ra pozwa­la w cie­ka­wy spo­sób wpro­wa­dzić dziec­ko w wie­lo­wy­mia­ro­wy świat pie­nią­dza. Super­QU­IZ Pie­nią­dze to swo­iste ABC eko­no­mii dla dzie­ci.
Autor­ki publi­ka­cji Ewa Tyra­lik i Iza Każ­mier­czak opra­co­wa­ły aż 54 róż­ne tema­ty, któ­re pozwa­la­ją dzie­ciom w przy­stęp­ny spo­sób zro­zu­mieć pod­sta­wo­we poję­cia z zakre­su eko­no­mii, finan­sów i przed­się­bior­czo­ści. Każ­dy temat koń­czy się krót­kim quizem, któ­ry pozwa­la zwe­ry­fi­ko­wać świe­żo zdo­by­te wia­do­mo­ści. Cie­ka­wost­ki, kolo­ro­we zdję­cia i ład­ne, czy­tel­ne ilu­stra­cje nie tyl­ko łatwo przy­ku­wa­ją uwa­gę, ale też wzbu­dza­ją duże zain­te­re­so­wa­nie.

Dla nas prze­wod­nik Super­QU­IZ Pie­nią­dze stał się mega inspi­ra­cja do kre­atyw­nych zabaw z eko­no­mia w tle…

I tak ćwi­czy­li­śmy roz­róż­nia­nie awer­su od rewer­su…
Słyn­ne powie­dze­nie „orzeł czy resz­ka” nabra­ło nowe­go wymia­ru!

 
Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniądze czyli ABC ekonomii dla dzieci

Bada­li­śmy czym róż­nią się mone­ty od bank­no­tów…
Szu­ka­li­śmy tak­że „tajem­ni­czych zna­ków na bank­no­tach” czy­li roz­ma­wia­li­śmy o tym, jak są zabez­pie­cza­ne są pie­nią­dze przed ich sfał­szo­wa­niem.

Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniądze czyli ABC ekonomii dla dzieci

Nauczy­li­śmy się roz­róż­niać róż­ne nomi­na­ły…

Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniądze czyli ABC ekonomii dla dzieci

Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniądze czyli ABC ekonomii dla dzieci

Dokład­niej zba­da­li­śmy spra­wę kie­szon­ko­we­go…

Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniądze czyli ABC ekonomii dla dzieci

Pla­no­wa­nie budże­tu domo­we­go już nie jest taką czar­na magią…

Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniądze czyli ABC ekonomii dla dzieci

W koń­cu wie­my, czy, gdzie, jak i za ile moż­na kupić pie­nią­dze…

Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniądze czyli ABC ekonomii dla dzieci

Zba­da­li­śmy spra­wę podat­ków…

Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniądze czyli ABC ekonomii dla dzieci

Wie­my jakie tajem­ni­ce kry­je w sobie kar­ta płat­ni­cza i ban­ko­mat…

Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniądze czyli ABC ekonomii dla dzieci

Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniądze czyli ABC ekonomii dla dzieci

Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniądze czyli ABC ekonomii dla dzieci

Jak widzi­cie Super­QU­IZ Pie­nią­dze, to praw­dzi­we ABC eko­no­mii dla dzie­ci. Nam bar­dzo spodo­ba­ło się, że obok pojęć łatwych i jak­by oczy­wi­stych, poja­wi­ły się tak­że poję­cia bar­dziej zło­żo­ne, a nie­któ­re cał­kiem trud­ne. Wydaw­ca — Edgard- ozna­czył swo­ją publi­ka­cję na kate­go­rie wie­ko­wa 7+ . Naszym zda­niem, ten prze­wod­nik po eko­no­mii, spo­koj­nie mogą z pomo­cą rodzi­ców, pozna­wać nawet nie­co młod­sze dzie­ci. Trud­niej­sze ter­mi­ny z pew­no­ścią będą wyma­ga­ły dodat­ko­we­go wyja­śnie­nia ze stro­ny rodzi­ców lub opie­ku­nów. Z naszych „wła­snych badań ryn­ku” wyni­ka, że kwe­stie finan­sów, eko­no­mii i przed­się­bior­czo­ści nadal w szko­łach, trak­to­wa­ne są bar­dzo „po maco­sze­mu”. Dodat­ko­wo, publi­ka­cja ta jest też świet­nym pre­tek­stem do róż­nych zabaw zabaw mate­ma­tycz­nych zwią­za­nych z prze­li­cza­niem pie­nię­dzy. Sło­wem taka mate­ma­ty­ka w akcji! Dla­te­go tym bar­dziej publi­ka­cja ta wyda­je nam się bar­dzo przy­dat­na w domo­wej biblio­tecz­ce.

 
Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniądze czyli ABC ekonomii dla dzieci

Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniądze czyli ABC ekonomii dla dzieci

Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniądze czyli ABC ekonomii dla dzieci

Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniądze czyli ABC ekonomii dla dzieci

Pieniądz, który człowiek posiada, to swoboda; ten, za którym goni, to niewola /Jean-Jacques Rousseau/

Super­QU­IZ Pie­nią­dze to publi­ka­cja, któ­ra się­ga tak­że po dość trud­ne, by nawet nie rzec wręcz kon­tro­wer­syj­ne tema­ty. Zagad­nie­nia takie jak: raj podat­ko­wy, mate­ria­li­sta, para­ban­ki, zaku­po­ho­lizm czy bez­ro­bo­cie, mogą budzić pew­ne opo­ry. Naszym zda­niem, war­to jed­nak podej­mo­wać z dzieć­mi nawet tak poważ­ne i peł­ne napię­cia tema­ty.

Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniądze czyli ABC ekonomii dla dzieci

Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniądze czyli ABC ekonomii dla dzieci

Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniądze czyli ABC ekonomii dla dzieci

Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniądze czyli ABC ekonomii dla dzieci

Dla rów­no­wa­gi, publi­ka­cja zaj­mu­je się tak­że takim kwe­stia­mi jak np.: filan­tro­pia, mece­nat czy odpo­wie­dzial­ny biz­nes…
No i w koń­cu wie­my co to jest ten cały Anioł biz­ne­su! Cie­ka­wi? No… to już musi­cie sami spraw­dzić!

Kapitan Nauka: SuperQUIZ Pieniądze czyli ABC ekonomii dla dzieci

Super­QU­IZ Pie­nią­dze z serii Kapi­tan Nauka to praw­dzi­we kom­pen­dium wie­dzy, któ­re war­to mieć w domo­wym lub szkol­nym zaple­czu edu­ka­cyj­nym. Czas spę­dzo­ny przy tym prze­wod­ni­ku — ABC eko­no­mii dla dzie­ci - z pew­no­ścią nie jest cza­sem stra­co­nym.

Naszym zda­niem for­mat publi­ka­cji nie jest jed­nak do koń­ca prze­my­śla­ny. Owszem, prze­wod­nik moż­na wrzu­cić do toreb­ki i łatwo wyko­rzy­stać np.: pod­czas dłu­giej podró­ży samo­cho­dem lub w kolej­ce do den­ty­sty. Jed­nak kon­wen­cja koło­no­tat­ni­ka, nie pozwa­la zwłasz­cza młod­szym użyt­kow­ni­kom, na korzy­sta­nie i stu­dio­wa­nie jed­no­cze­śnie kil­ku zagad­nień. O wie­le cie­kaw­sze wyda­je się zasto­so­wa­nie wol­nych kart, któ­ry­mi moż­na by swo­bod­nie dys­po­no­wać. Wiem jed­nak, że dla wie­lu dzie­ci, zwłasz­cza tych star­szych taki for­mat jest wygod­ny i bar­dzo poręcz­ny. Doce­nia­my, że „koło­no­tat­nik” zapo­bie­ga pogu­bie­niu poszcze­gól­nych kart tema­tycz­nych, co sta­no­wi duży plus. Podob­nie jak poprzed­nim razem, gdy testo­wa­li­śmy Kie­szon­kow­ce mate­ma­tycz­ne i logicz­ne jeste­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni z ogól­nej „gry­wal­no­ści” tego prze­wod­ni­ka,

Nasza oce­na: bar­dzo dobry z minu­sem.

Jeże­li podo­bał Ci się nasz post to możesz do nas napi­sać. Możesz tak­że nas laj­ko­wać, udo­stęp­niać i komen­to­wać!

KapitanNauka.pl


Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Komentarz na temat “ABC Ekonomii dla dzieci czyli… SuperQuiz Pieniądze w akcji!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *