Dziecięca Plastyka… czyli integracja sensoryczna przez sztukęKażde dziecko jest artystą. Wyzwaniem jest pozostać artystą, kiedy się dorośnie”
/Pablo Picasso/

 

W pro­ce­sie pozna­wa­nia świa­ta do czło­wie­ka docie­ra wie­le róż­no­rod­nych bodź­ców, któ­re odbie­ra­ne są za pomo­cą naszych zmy­słów. Każ­dy z nas w zupeł­nie odmien­ny spo­sób two­rzy swo­je wyobra­że­nia o tym świe­cie…
Mózg, otrzy­mu­jąc infor­ma­cje ze wszyst­kich zmy­słów (wzrok, słuch, rów­no­wa­ga, dotyk, czu­cie ruchu-kine­ste­zja) doko­nu­je ich roz­po­zna­nia, segre­go­wa­nia i inter­pre­ta­cji oraz inte­gru­je je z wcze­śniej­szy­mi doświad­cze­nia­mi. Tak nastę­pu­je inte­gra­cja sen­so­rycz­na. Pro­ces ten roz­po­czy­na się już w okre­sie pło­do­wym i trwa do oko­ło 7 roku życia. Nie­roz­wi­nię­cie okre­ślo­nych waż­nych umie­jęt­no­ści w kolej­nych sta­diach roz­wo­ju sen­so­ry­ki, może spo­wo­do­wać powsta­wa­nie poważ­nych trud­no­ści w funk­cjo­no­wa­niu i zacho­wa­niu dziec­ka. Dla­te­go dzi­siaj chce­my Wam opo­wie­dzieć o bar­dzo waż­nym zja­wi­sku jakim jest inte­gra­cja sen­so­rycz­na przez sztu­kę.

 

Sztuka wspiera integracje sensoryczną

Inte­gra­cję sen­so­rycz­ną moż­na a nawet trze­ba wspie­rać zarów­no w domo­wym zaci­szu, jak i pod­czas zajęć szkol­nych, czy na zaję­ciach poza­lek­cyj­nych. Sztu­ki pla­stycz­ne zda­ję się być dosko­na­łą for­mą takie­go wspie­ra­nia roz­wo­ju mło­de­go czło­wie­ka. „Eki­pa archi­me­de­sa” ceni sobie wol­ność twór­czą, dla­te­go pro­po­nu­je­my wam „inte­lek­tu­al­ne” zaba­wy z dziec­kiem wyko­rzy­stu­ją­cą zało­że­nia sztu­ki awan­gar­do­wej.

 

Akwarelowa pasta do zębów

Jak na awan­gar­dę przy­sta­ło zaczy­na­my od pierw­sze­go eks­pe­ry­men­tu arty­stycz­ne­go. Bia­ła, nie­biań­sko pach­ną­ca mię­to­wa pasta do zębów i deli­kat­ne bar­wy farb akwa­re­lo­wych, razem w jed­nym miej­scu arty­stycz­ne­go prze­ży­cia… Tak otrzy­ma­cie coś co daje efekt „nowe­go two­rzy­wa w świe­cie farb”.
Uży­cie akwa­re­li daje natych­mia­sto­we arty­stycz­ne dozna­nia sen­so­rycz­ne, ponie­waż całość wycho­dzi wprost spod pal­ców mło­de­go wizjo­ne­ra… Sztu­ka nama­cal­na jak nigdy dotąd! Two­je dziec­ko pobu­dza zmy­sły… węch, wzrok i dotyk.

 

integracja sensoryczna przez sztukę

 

Piankowy dotyk sztuki

Eks­pe­ry­ment arty­stycz­ny trwa dalej… Obser­wo­wa­li­ście kie­dyś aktyw­ność farb pla­ka­to­wych pene­tru­ją­cych puszy­stą struk­tu­rę… pian­ki do sty­li­za­cji wło­sów? Two­je dziec­ko będzie mieć oka­zję prze­żyć napraw­dę jedy­ne w swo­im rodza­ju dozna­nia sen­so­rycz­ne.
Ten rodzaj aktyw­no­ści arty­stycz­nej może mieć rów­nież tera­peu­tycz­ne zna­cze­nie dla dzie­ci z trud­no­ścia­mi w akcep­ta­cji poja­wia­nia się zabru­dzeń na dło­niach. Inte­gra­cja sen­so­rycz­na przez sztu­kę pozwa­la tak­że na roz­wi­nie­cie skrzy­deł mło­de­go arty­sty.

 

integracja sensoryczna przez sztukę

 

Finezyjne zapachy sensoryki

Ten arty­stycz­ny eks­pe­ry­ment to poli­sen­so­rycz­ne dzie­ło inspi­ro­wa­ne kul­tu­rą i tra­dy­cja­mi rodem z Indii. Uni­kal­na kom­po­zy­cja orien­tal­nych barw i zapa­chów, pozwa­la na doświad­cza­nie nie­zwy­kłych prze­żyć. Tera­peu­tycz­ne koją­ce fan­ta­zje wzro­ko­we, zapa­cho­we i doty­ko­we…
Tym razem two­rzy­wem arty­stycz­nym sta­je się nie­zwy­kła kom­po­zy­cja egzo­tycz­nych her­bat, ziół i przy­praw. Łatwo dostrzec, że inte­gra­cja sen­so­rycz­na przez sztu­kę jest w tym eks­pe­ry­men­cie reali­zo­wa­na na wie­lu pozio­mach.

 

integracja sensoryczna przez sztukę

 

Bibularny sampling

Two­rze­nie witra­ży brzmi banal­nie? Ależ skąd! Kie­dy zapro­po­nu­je­my nasze­mu dziec­ku odej­ście od kon­wen­cji bibu­lar­nej na rzecz kola­żu, a pro­ces twór­czy wzbo­ga­ci­my o ele­men­ty sam­plin­gu. Docho­dzi wów­czas do two­rze­nia kom­bi­na­cji sen­so­rycz­nych nie­moż­li­wych do uzy­ska­nia w żaden inny spo­sób.
Wie­lo­war­stwo­we bar­wy łączą­ce prób­ki two­rzyw pocho­dzą­ce z róż­nych źró­deł i… poli­fo­nicz­ne wer­sje mono­fo­nicz­nych instru­men­tów. To razem two­rzy zacza­ro­wa­ny świat fan­ta­zji i… wspie­ra inte­gra­cje sen­so­rycz­ną.

 

integracja sensoryczna przez sztukę

 

Ciepły woskowy dotyk sztuki

Tym razem dzie­ło małe­go arty­sty zosta­ło wyko­na­ne tech­ni­ką zain­spi­ro­wa­ną uży­ciem ter­mo­pla­sty­ki w tech­ni­ce. Two­rzy­wem arty­stycz­nym sta­ją się z pozo­ru zwy­kłe kred­ki wosko­we, któ­re pod wpły­wem koją­ce­go stru­mie­nia cie­pła zupeł­nie zmie­nia­ją swo­ją struk­tu­rę i wła­ści­wo­ści. My wyko­rzy­sta­li­śmy cie­pło suszar­ki do wło­sów.

 

integracja sensoryczna przez sztukę

 

Kan­cia­stość kre­dek wosko­wych zosta­je prze­ła­ma­na roz­piesz­cza­ją­cą zmy­sło­wą lek­ko­ścią i mięk­ko­ścią płyn­ne­go wosku. Wszyst­ko to zapew­nia zwie­lo­krot­nie­nie pozio­mu doznań sen­so­rycz­nych. Jak widać inte­gra­cja sen­so­rycz­na przez sztu­kę pozwa­la na nie­zwy­kłe eks­pe­ry­men­ty, tak­że w obrę­bie wyobra­żeń cza­so­prze­strzen­nych. Obraz zmie­nia się w cza­sie i w prze­strze­ni…

 

integracja sensoryczna przez sztukę

 

 

Dwuwymiarowa sztuka kinetyczna

W tym eks­pe­ry­men­cie arty­stycz­nym mło­dy arty­sta kolej­ny raz doty­ka har­mo­nii zmy­słów. Far­by pla­ka­to­we zysku­ją nową, wręcz zre­wi­ta­li­zo­wa­ną jakość, a cały kon­cept arty­stycz­ny pozwa­la na roz­wi­ja­nie wyobraź­ni kine­ste­tycz­no-wzro­ko­wej. Kine­tycz­ne moż­li­wo­ści, banal­ne­go z pozo­ru przy­rzą­du do utrzy­my­wa­nia naszych ubrań w czy­sto­ści, ide­al­nie pozwa­la rzu­to­wać wyima­gi­no­wa­ny obraz na powierzch­nie pła­skie.

 

integracja sensoryczna przez sztukę

 

Tak wykre­owa­ny świat pozwa­la doświad­czać rela­ty­wi­stycz­ne­go duali­zmu form pła­skich i prze­strze­ni wie­lo­wy­mia­ro­wych, co ma nie­oce­nio­ne zna­cze­nie dla reali­za­cji kon­cep­cji inte­gra­cji sen­so­rycz­nej przez sztu­kę.

 

integracja sensoryczna przez sztukę

 

Sztuka sympatycznego atramentu

Tym razem nasz eks­pe­ry­ment arty­stycz­ny został zain­spi­ro­wa­ny sta­ro­żyt­ną egip­ska i chiń­ską ste­ga­no­gra­fią. Poli­sen­so­rycz­ność tego doświad­cze­nia pozwa­la mło­de­mu arty­ście jed­no­cze­śnie stać się twór­cą i odbior­cą sztu­ki. Banal­ność wyko­rzy­sta­nia soku z cytry­ny, kon­tra­stu­je z nie­okieł­za­nym żywio­łem ognia.
Mło­dy arty­sta ota­cza się esen­cją zapa­cho­wą obcu­jąc z orien­tal­nym cytru­so­wym aro­ma­tem uży­te­go two­rzy­wa i dozna­je nie­za­po­mnia­nych wra­żeń zmy­sło­wych wyko­rzy­stu­jąc aro­ma­tycz­ne świe­ce zapa­cho­we. A do tego ożyw­cze cie­pło ognia…

 

integracja sensoryczna przez sztukę

 

Sztuka przez łzy

Tym razem pro­po­nu­je­my poli­sen­so­ry­kę w nie­co eks­tre­mal­nym uze­wnętrz­nie­niu. Aktyw­ne kom­plek­sy zapa­cho­we sul­fi­nu ety­lu zawar­te w cebu­li wydat­nie pobu­dza­ją mło­de­go arty­stę do eks­pre­syj­ne­go wyra­ża­nia emo­cji zwią­za­nych z obco­wa­niem z tą szla­chet­ną rośli­ną. Tak powsta­ją­ca nowa awan­gar­do­wa dla mło­de­go arty­sty jakość w sztu­ce — „sztu­ka przez łzy”, się­ga swy­mi korze­nia­mi sztu­ki czło­wie­ka epo­ki brą­zu.
Inte­gra­cja sen­so­rycz­na przez sztu­kę tym razem bazu­je na koor­dy­na­cji wzro­ko­wo-rucho­wej, pobu­dza­nej przez dozna­nia węcho­we…

 

integracja sensoryczna przez sztukę

 

Pisakowy performance

Ostat­ni zapro­po­no­wa­ny przez nas eks­pe­ry­ment arty­stycz­ny został zain­spi­ro­wa­ny posta­cią same­go Niki­fo­ra. Defor­ma­cja prze­strze­ni i per­spek­ty­wy tak cha­rak­te­ry­stycz­na dla sztu­ki pry­mi­ty­wi­zmu, sta­no­wi u mło­de­go arty­sty jeden z kolej­nych i waż­nych eta­pów do osią­gnię­cia pew­nej doj­rza­ło­ści twór­czej. Wyko­rzy­sta­nie „magicz­ne­go two­rzy­wa” jakim są tzw. magicz­ne pisa­ki, pozwa­la­ją­ce na korek­tę kolo­rów przez same­go arty­stę (lub odbior­cę dzie­ła) kreu­je moż­li­wość „sztu­ki inte­rak­tyw­nej”. Każ­dy uczest­nik tego „wyda­rze­nia arty­stycz­ne­go” dys­po­nu­je swo­bo­dą trans­for­mo­wa­nia rze­czy­wi­sto­ści arty­stycz­nej, co może być trak­to­wa­ne jako zalą­żek per­for­man­ce.
Nie­spo­dzie­wa­ne trans­for­ma­cje barw dzie­ła, pozwa­la­ją doświad­czyć zmian nastro­jów, co rów­nież może mieć zna­cze­nie tera­peu­tycz­ne dla małe­go dziec­ka.

 

integracja sensoryczna przez sztukę

 

 

Sku­tecz­ność tera­pii inte­gra­cji sen­so­rycz­nej wciąż budzą pew­ne kon­tro­wer­sje w śro­do­wi­skach nauko­wych, jed­nak wie­lu rodzi­ców chwa­li sobie te tera­pię i jej efek­ty. Naszym zda­niem wspie­ra­nie roz­wo­ju dziec­ka przez sztu­kę, nie­za­leż­nie od poglą­dów nauko­wych, może przy­nieść tyl­ko same dobro­dziej­stwa.

Jeże­li spodo­bał Ci się nasz post to możesz do nas napi­sać. Komen­tuj , laj­kuj, udo­stęp­niaj!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *