Układam świat! — Atlas z puzzlami magnetycznymi… czyli Mali Podróżnicy znowu ruszają w światUkładam świat

By na własne oczy ujrzeć
Wszystkie cuda tego świata
Trzeba by się wybrać w podróż,
Która zajmie długie lata.

I dlatego, moi mili,
Proponuję wam zabawę
Nie wychodząc wcale z domu,
Wyruszymy na wyprawę…*

 

Wie­cie, że wła­śnie rusza III edy­cja pro­jek­tu Mali Podróż­ni­cy?! Nie zna­cie tej zaba­wy?! Nic stra­co­ne­go! Jeże­li chce­cie się przy­łą­czyć, to zapra­sza­my Was na zaprzy­jaź­nio­ne­go blo­ga Nasze rodzin­ne podró­że. To napraw­dę świet­na zaba­wa i… kopal­nia wie­dzy dla całej rodzi­ny!
W edy­cji I wędro­wa­li­śmy po Azji i to była dla nas praw­dzi­wa fraj­da. Pach­ną­cy, smacz­ny i bajecz­nie kolo­ro­wy świat orien­tu szcze­gól­nie roz­pa­lał ser­ce i umysł naszej małej podróż­nicz­ki. Edy­cja II „opro­wa­dza­ła” nas po Euro­pie i… tym razem entu­zja­zmu było jak­by tro­chę mniej. Nasza pocie­cha ocza­ro­wa­na baśnio­wym świa­tem Chin, Indii, Fili­pin, czy Taj­lan­dii, jakoś nie umia­ła zła­pać kli­ma­tu „sta­rej dobrej Euro­py”…
Mali Podróż­ni­cy w III edy­cji to zupeł­nie nowa for­mu­ła! Każ­dy mie­siąc to 3 nowe kra­je, a uczest­ni­cy pro­jek­tu sami zde­cy­du­ją, któ­re pań­stwa znaj­da się w ich pro­jek­cie. Ofi­cjal­nie zaba­wa zaczy­na się w sierp­niu, ale… No wła­śnie! Zara i Jej Mama zapro­po­no­wa­ły „małą roz­grzew­kę”… Mapy — to „nie­ofi­cjal­ny” temat na lipiec!
My mamy coś w sam raz na ten temat — Ukła­dam świat! — Atlas z puz­zla­mi magne­tycz­ny­mi.

 

Układam świat

 

Układam świat po swojemu

Mapy to temat, któ­ry nam spa­so­wał po pro­stu ide­al­nie! Nasza archi­me­de­so­wa pocie­cha uwiel­bia prze­glą­dać róż­ne atla­sy, mapy i… czę­sto buszu­je tak­że po Google Earth. Mamy nawet swój ulu­bio­ny sklep i księ­gar­nię tury­stycz­ną GEOGRAF, a nasza domo­wa biblio­tecz­ka zro­bi­ła się napraw­dę bar­dzo boga­ta…
Atlas z puz­zla­mi magne­tycz­ny­mi — Ukła­dam świat! — to nasza naj­śwież­sza pomoc nauko­wa do zdo­by­wa­nia i posze­rza­nia wie­dzy z zakre­su geo­gra­fii świa­ta.

 

Świetne opakowanie. A co w środku?

Ukła­dam świat! — Atlas z puz­zla­mi magne­tycz­ny­mi to bar­dzo ele­ganc­ko wyko­na­ny pakiet edu­ka­cyj­ny dla dzie­ci, w któ­rym znaj­du­je­my ład­ną kolo­ro­wą mapę świa­ta, puz­zle magne­tycz­ne oraz atlas — prze­wod­nik.

Mapa świa­ta zosta­ła wyko­na­na w napraw­dę solid­ny spo­sób, więc nie musi­my się mar­twić, że inten­syw­ne jej użyt­ko­wa­nie spo­wo­du­je jej uszko­dze­nie. Każ­dy rejon świa­ta zazna­czo­no innym kolo­rem, któ­ry „nawią­zu­je” do kolo­rów puz­zli.

 

Układam świat

 

Puz­zle magne­tycz­ne umiesz­czo­no w prze­źro­czy­stej toreb­ce zamy­ka­nej „na rze­pa”. Naszym zda­niem wyko­na­no je cał­kiem ład­nie, cho­ciaż nie­któ­re ele­men­ty są bar­dzo małe i dla­te­go łatwo moż­na jej zgu­bić (np.: puz­zel Sri Lan­ka). Dodat­ko­wo małe ele­men­ty nie nada­ją się do samo­dziel­nej pra­cy mniej­szych dzie­ci, ponie­waż ist­nie­je ryzy­ko połknię­cia lub zakrztu­sze­nia.

 

Układam świat

 

Atlas — Prze­wod­nik to ponad 100 stron map, rysun­ków, cie­ka­wo­stek i quizów.

 

Układam świat

 

Stara dobra Europa…

Naszą przy­go­dę z pakie­tem Ukła­dam świat! — Atlas z puz­zla­mi magne­tycz­ny­mi roz­po­czę­li­śmy od Euro­py.

 

Układam świat

 

Uło­że­nie samych puz­zli było już cał­kiem faj­na zaba­wą. W atla­sie prze­wod­ni­ku odszu­ka­li­śmy odpo­wied­nie­go dzia­łu doty­czą­ce­go Euro­py. Nie było to trud­ne ponie­waż Atlas — Prze­wod­nik ma bar­dzo czy­tel­ny spis tre­ści.

 

Układam świat

 

Układam świat

 

Naszą Małą Podróż­nicz­kę naj­bar­dziej inte­re­so­wał zagad­nie­nia zwią­za­ne z jej uko­cha­ną Hisz­pa­nią…

 

Układam świat

 

Kolebka cywilizacji…

Wie­dzie­li­ście, że wzmian­ki o rze­ce Eufrat pod nazwą Per­at moż­na zna­leźć w Biblii? Sta­ry Testa­ment wspo­mi­na tak­że o rze­ce Tygrys jako o jed­nej z czte­rech rzek Ede­nu (wystę­pu­je tu jako Chid­de­kel). Opo­wie­ści Bli­skie­go Wcho­du to prze­cież histo­ria ist­nie­nia Mezo­po­ta­mii… Sume­ro­wie… Babi­loń­czy­cy…

 

Układam świat

 

Orientu smak…

I w koń­cu to co „tygry­ski lubią naj­bar­dziej… Tą cześć puz­zli nasza cór­cia ukła­da­ła chy­ba z naj­więk­szym zapa­łem i entu­zja­zmem.

 

Układam świat

 

Układam świat

 

Oczy­wi­ście naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się infor­ma­cje doty­czą­ce Chin oraz Indii.

 

Układam świat

 

Układam świat

 

Afryka nie taka dzika…

Wie­dzie­li­ście, że Afry­ka to dru­gi co do wiel­ko­ści kon­ty­nent na świe­cie? Ta część świa­ta leży po obu stro­nach rów­ni­ka i… połu­dni­ka zero­we­go. Nie­zwy­kła mie­szan­ka języ­ków, kul­tur, reli­gii i tra­dy­cji z pew­no­ścią nie raz sta­nie się tema­tem naszych rodzin­nych poga­wę­dek. My szyb­ko zorien­to­wa­li­śmy się, że Atlas — Prze­wod­nik zawie­ra napraw­dę spo­ro cie­ka­wych infor­ma­cji na ten temat. Cho­ciaż my teraz naj­bar­dziej sku­pia­li­śmy się na wia­do­mo­ściach doty­czą­cych bez­po­śred­nio geo­gra­fii fizycz­nej.

 

Układam świat

 

Układam świat

 

Skok pingwina…

Z gorą­cej Afry­ki prze­sko­czy­li­śmy pro­sto na mroź­ną Antark­ty­dę. Pamię­tam, jak jesz­cze kil­ka mie­się­cy temu z zapar­tym tchem śle­dzi­li­śmy wypra­wę na Bie­gun Połu­dnio­wy Pani Mał­go­rza­ty Woj­tacz­ki. Kibi­co­wa­li­śmy jej cie­sząc się , że wkrót­ce będzie pierw­sza Polką, któ­rej uda się ten wyczyn. O jej wypra­wie pisa­li­śmy w poście Samot­nie na bie­gun, czy­li… być jak Marek Kamiń­ski i Gosia Woj­tacz­ka.

 

Układam świat

 

Muszę przy­znać, że czu­li­śmy się tro­chę roz­cza­ro­wa­ni, że w Atla­sie — Prze­wod­ni­ku, jest tak mało infor­ma­cji na temat Antark­ty­dy oraz Ark­ty­ki.

 

Układam świat

 

Dziki Zachód prawie… okiełznany

W koń­cu nad­szedł czas na Ame­ry­kę Pół­noc­ną i tu oka­za­ło się, że wła­śnie nie­spo­dzie­wa­nie puz­zle naj­trud­niej było ide­al­nie do sie­bie dopa­so­wać w tym rejo­nie świa­ta. Cór­ka jed­nak nie pod­da­wa­ła się, zwłasz­cza, że… prze­cież w Kana­dzie miesz­ka jej cio­cia Joasia i wujek Eryk.

 

Układam świat

 

Układam świat

 

Pingwinowi włos się zjeżył…

Pakiet Ukła­dam świat! — Atlas z puz­zla­mi magne­tycz­ny­mi to napraw­dę faj­na pomoc edu­ka­cyj­na dla dzie­ci, ale… Kur­czę taka wpad­ka!

- Mamo prze­cież pin­gwi­ny nie wystę­pu­ją w Ark­ty­ce!?

- Jakie pin­gwi­ny? — myślę sobie. O kur­czę! No fak­tycz­nie! Puz­zel „Gren­lan­dia” ma nary­so­wa­ne pin­gwi­ny!

 

Układam świat

 

Kil­ka razy dokład­nie oglą­da­li­śmy te rysun­ki i… dla nas nie­ste­ty są to pin­gwi­ny. Nawet zesta­wia­li­śmy dwa rodza­je puz­zli… To napraw­dę duży błąd! W następ­nej edy­cji tej zabaw­ki koniecz­nie trze­ba pomy­śleć o zmia­nach. „Pocie­sza­my się”, że ory­gi­nal­na wer­sja pocho­dzi z wyda­nia fran­cu­skie­go… Jed­nak, tro­chę to zaska­ku­ją­ce, że w Pol­sce nikt nie zauwa­żył tego błę­du.

My dopie­ro zaczy­na­my naszą przy­go­dę z tym pakie­tem i… mamy nadzie­ję , że wię­cej takich „kwiat­ków” już nie znaj­dzie­my.

 

Układam świat

 

Gorące klimaty na poprawę humoru…

Nasze pierw­sze spo­tka­nie z pakie­tem Ukła­dam świat! — Atlas z puz­zla­mi magne­tycz­ny­mi koń­czy­my w ryt­mach gorą­cej bra­zy­lij­skiej sam­by i… pikant­ne­go argen­tyń­skie­go tan­ga. Wie­my już, że pierw­szy „ofi­cjal­ny” temat pro­jek­tu Mali Podróż­ni­cy doty­czyć ma m.in. Bra­zy­lii, co spra­wi­ło naszej cór­ci wiel­ką radość. Być może dla­te­go ukła­da­nie puz­zli z tej czę­ści świa­ta prze­bie­gło wprost bły­ska­wicz­nie.

 

Układam świat

 

Nasza Mała Podróż­nicz­ka już nie może docze­kać się „wędro­wa­nia” po Bra­zy­lii… Naszym zda­niem Atlas — Prze­wod­nik będzie dla niej jed­nym z cen­nych źró­deł wie­dzy.

 

Układam świat

 

Układam świat

 

Układam świat

 

Sprawdź co wiesz…

Atlas — Prze­wod­nik z pakie­tu Ukła­dam świat! — Atlas z puz­zla­mi magne­tycz­ny­mi to naszym zda­niem napraw­dę faj­ne roz­wią­za­nie. Ta praw­dzi­wa kopal­nia wie­dzy dla Małe­go podróż­ni­ka, ide­al­nie nam się spraw­dzi­ła nie tyl­ko pod­czas zaba­wy z puz­zla­mi. Nasza pocie­cha posta­no­wi­ła sobie „pod­czy­ty­wać” wybra­ne infor­ma­cje i cie­ka­wost­ki zupeł­nie nie­za­leż­nie od ukła­da­nia puz­zli.
Cie­ka­wym dodat­kiem do Atla­su — Prze­wod­ni­ka są zamiesz­czo­ne na koń­cu pyta­nia kon­tro­l­ne i quizy. My na razie zro­bi­li­śmy dopie­ro część zwią­za­ną z Euro­pą…

 

Układam świat

 

Układam świat

 

Atla­sem — Prze­wod­ni­kiem dziec­ko może bawić się zupeł­nie samo­dziel­nie. Do wszyst­kich zaga­dek zamiesz­czo­no na koń­cu ksią­żecz­ki sto­sow­ne odpo­wie­dzi. nasza pocie­cha była tym fak­tem napraw­dę zachwy­co­na.

 

Układam świat

 

Zaba­wa zesta­wem Ukła­dam świat! — Atlas z puz­zla­mi magne­tycz­ny­mi naszym zda­niem to faj­na przy­go­da. Bio­rąc udział w pro­jek­cie Mali Podróż­ni­cy jestem pew­na, że nie raz będzie­my bawić się tym pakie­tem. Solid­ne wyko­na­nie i ład­na este­ty­ka zesta­wu gwa­ran­tu­je dłu­gie użyt­ko­wa­nie tabli­cy — mapy i puz­zli. Tro­chę mar­twi mnie nato­miast Atlas — Prze­wod­nik… For­mu­ła koło­no­tat­ni­ka jest bar­dzo poręcz­na, ale jed­no­cze­śnie naj­mniej odpor­na na znisz­cze­nia. Nam bocz­na spi­ra­la koło­no­tat­ni­ka dość czę­sto „wycho­dzi­ła” z cało­ści. Może war­to to zmie­nić, przy następ­nym wyda­niu pakie­tu?!

Osta­tecz­nie pakiet Ukła­dam świat! — Atlas z puz­zla­mi magne­tycz­ny­mi uzna­je­my za cał­kiem faj­ną pomoc nauko­wą, któ­rą mimo wszyst­ko war­to brać pod uwa­gę roz­wa­ża­jąc zakup nowej zabaw­ki edu­ka­cyj­nej. To mogą być napraw­dę cie­ka­wie i poży­tecz­nie spę­dzo­ne wspól­ne rodzin­ne chwi­le!

Nasza oce­na: bar­dzo dobry z minu­sem

 

Ukła­dam świat!
Atlas z puz­zla­mi magne­tycz­ny­mi

ISBN 978–83-7420–809‑3
Wydaw­nic­two Ada­ma­da
Gdań­skie Wydaw­nic­two Oświa­to­we
Gdańsk 2016
Wer­sja ory­gi­nal­na:
Éditions Phi­lip­pe AUZOU, Paryż 2012

 

Wydawnictwo Adamada

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Mali podróż­ni­cy”


Logo projektu Mali Podróżnicy


 

* — cytat pocho­dzi z wier­sza Anny Pasz­kie­wicz „Nie­zwy­kła podróż” z ksią­żecz­ki „Dooko­ła świa­ta. Wier­szy­ki o kon­ty­nen­tach” — Wydaw­nic­two SBM 2016

 

Komentarze na temat “Układam świat! — Atlas z puzzlami magnetycznymi… czyli Mali Podróżnicy znowu ruszają w świat

    1. Mapa jest napraw­dę faj­na tyl­ko te nie­szczę­sne pin­gwi­ny!
      A co do podró­ży i zaba­wy to już zdą­ży­li­śmy dodat­ko­wo zali­czyć z Tata­ra­mi i Smo­kiem Wawel­skim wizy­tę na … Węgrzech!
      A po dro­dze „znio­sło nas” w kore­ań­skie i grec­kie kli­ma­ty!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *