Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych TatarówTropem smoka wawelskiego o groźnych tatarów

Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát

Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki

Lato w mie­ście wie­je nudą? Lato w Muzeum?! Ależ tak! Tak! Tak! Muzeum Histo­rycz­ne Mia­sta Kra­ko­wa przy­go­to­wa­ło dla dzie­ci napraw­dę bar­dzo cie­ka­wą ofer­tę edu­ka­cyj­no — roz­ryw­ko­wą. Wysta­wy, warsz­ta­ty, zaję­cia pla­stycz­no — teatral­ne oraz spa­ce­ry, to tyl­ko nie­któ­re atrak­cje tego lata.
My zaczę­li­śmy naszą przy­go­dę z pro­gra­mem LATO W MUZEUM od warsz­ta­tów: Tro­pem Smo­ka Wawel­skie­go i groź­nych Tata­rów

 

Historia dla najmłodszych może być fajna

Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś czy i co może łączyć Kra­ków i Buda­peszt?! A może Nasz kra­kow­ski Smok Wawel­ski ma swo­je­go węgier­skie­go kuzy­na — odpo­wied­ni­ka?! Czy słyn­ni i groź­ni Tata­rzy ata­ko­wa­li naszych bli­skich sąsia­dów?! Na te i wie­le innych pytań, dzie­ci mogły zna­leźć odpo­wiedź w trak­cie teatral­no — pla­stycz­nych warsz­ta­tów połą­czo­nych ze zwie­dza­niem wysta­wy „Na wspól­nej dro­dze. Kra­ków i Buda­peszt w śre­dnio­wie­czu”.

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Dla nas zwie­dza­nie wysta­wy było faj­nym prze­ży­ciem… Spo­tka­nie z ory­gi­nal­ny­mi eks­po­na­ta­mi z epo­ki zawsze budzą sil­ne emo­cje.

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Wysta­wa sta­łą się dla nas kopal­nia wie­dzy. O związ­kach Pol­ski i Węgier wie­dzie­li­śmy od daw­na… Świę­ta Kin­ga, Kró­lo­wa Jadwi­ga czy Ste­fan Bato­ry to spra­wy baaaar­dzo oczy­wi­ste dla Małych Histo­ry­ków. Jed­nak dopie­ro dzię­ki tej wysta­wie dowie­dzie­li­śmy się, że Król Węgier Bela I oże­nił się z cór­ką nasze­go Miesz­ka II Lam­ber­ta.

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Warsztaty teatralne

Zaję­cia Tro­pem Smo­ka Wawel­skie­go i groź­nych Tata­rów to tak­że świet­ne warsz­ta­ty teatral­ne. Dzie­ci wspól­nie two­rzy­ły teatral­ną impro­wi­za­cję na temat naj­bar­dziej zna­nych legend zwią­za­nych z najaz­dem Tata­rów na Kra­ków. Była więc opo­wieść o Smo­ku Wawel­skim oraz o histo­ria powsta­nia kra­kow­skie­go hej­na­łu.

 

Legenda o Smoku Wawelskim…

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Legenda o krakowskim Hejnale…

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Na zakoń­cze­nie tej czę­ści spo­tka­nia poja­wi­ła się tak­że opo­wieść o słyn­nym Laj­ko­ni­ku. Od dziś nie będzie już chy­ba niko­go, kto nie wie­dział­by kim byli Włócz­ko­wie i dla­cze­go Laj­ko­nik w czerw­cu tak weso­ło hasa po uli­cach Kra­ko­wa.
Dzie­ci bawi­ły się tak dobrze, że swo­ją wspól­ną teatral­ną przy­go­dę, zakoń­czy­ły zaśpie­wa­niem zna­ną wszyst­kim pio­sen­ką „Laj­ko­ni­ku laj, laj…”

 

Warsztaty plastyczne

Teatral­ne impro­wi­za­cje były bar­dzo inspi­ru­ją­ce, mega aktyw­ne i dla­te­go dzie­ci cią­gle chcia­ły wię­cej i wię­cej… Jed­nak Pani pro­wa­dzą­ca mia­ła dla uczest­ni­ków warsz­ta­tów kolej­ne wyzwa­nie! Tym razem dzie­cia­ki musia­ły uru­cho­mić swo­je ogrom­ne pokła­dy kre­atyw­no­ści…

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

W zaba­wy pla­stycz­nej chęt­nie włą­czy­li się tak­że… rodzi­ce.

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Kolej­nym wyzwa­niem było ule­pie­nie figur­ki groź­ne­go Tata­rzy­na. Z począt­ku dziew­czyn­ki nie bar­dzo wie­dzia­ły jak roz­po­cząć pra­cę… Po krót­kich ale bar­dzo owoc­nych nara­dach, osta­tecz­nie dziew­czyn­ki posta­no­wi­ły pra­co­wać razem.

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Pro­jekt Tata­rzyn szyb­ko roz­rósł się… Powsta­ła nie tyl­ko figur­ka same­go groź­ne­go wojow­ni­ka, ale tak­że peł­ne jego uzbro­je­nie — łuk, strza­ły i koł­czan. Cało­ści dopeł­ni­ła figur­ka pięk­ne­go tatar­skie­go ruma­ka.

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Dziew­czyn­ki stwo­rzy­ły praw­dzi­wie ory­gi­nal­ne dzie­ło…

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Owoc wspól­nej pra­cy — Tata­ra na koniu — dziew­czyn­ki posta­no­wi­ły poda­ro­wać na pamiąt­kę Pani pro­wa­dzą­cej zaję­cia.

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Zaję­cia zakoń­czy­ły się małym słod­kim poczę­stun­kiem oraz pre­zen­tem w posta­ci jed­ne­go z nume­rów gazet­ki muze­al­nej dla dzie­ci „Krzysz­to­fo­rek”.

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów czyli… dzieci w Muzeum bawią się świetnie

Zobacz­cie frag­ment dzie­cię­cych impro­wi­za­cji teatral­nych… Najazd Tata­rów na Kra­ków jak żywy!
Dzie­ci były napraw­dę cudow­ne!

  

Węgierskie (o)czarowanie…

Warsz­ta­ty dla dzie­ci Tro­pem Smo­ka Wawel­skie­go i groź­nych Tata­rów, zupeł­nie nie­spo­dzie­wa­nie zamie­ni­ły się nam w… Dzień Węgier­ski. Obo­wiąz­ko­wym punk­tem pro­gra­mu sta­ło się więc wiel­kie goto­wa­nie węgier­skie­go Leczo. Jak to dobrze, że mamy sto­sow­ną lek­tu­rę kuli­nar­ną…

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Przy goto­wa­niu towa­rzy­szył nam… Taniec Węgier­ski Nr 5

  

I oczy­wi­ście muzy­ka Fran­cisz­ka Liszta…

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

  

Nie mogło też zabrak­nąć kon­cer­tu na cym­ba­ły

  

Nagle też oka­za­ło się, że… węgier­skie baśnie ludo­we tak­że mogą być są faj­ne.

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

 

I tak moi kocha­ni wypra­wa „na Smo­ka wawel­skie­go i Tata­rów”, skoń­czy­ła się pro­jek­tem Mali Podróż­ni­cy — Euro­pa!!! Tak pozna­wa­li­śmy Węgry!

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Mali podróż­ni­cy”


Logo projektu Mali Podróżnicy


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *