Tam gdzie iloraz iloczynu sumuje różnice — zestawienieMatematyka jest piękna logo

Pro­jekt: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na — edy­cja 2” przed­sta­wia blo­ger­skie mate­ma­tycz­ne waria­cje na temat „Tam gdzie ilo­raz ilo­czy­nu sumu­je róż­ni­ce”.
Zobacz­cie sami co wyszło naszym uczest­ni­kom.

Tym razem bawi­ło się z nami 11 fan­ta­stycz­nych blo­gów — dzię­ku­je­my!

 

Kre­atyw­nie w Domu — dzie­ci: 2, 3 i 6 lat

Czy wiesz ile waży 8?

Dzia­ła­nia aryt­me­tycz­ne — dopeł­nie­nia

 

Zaba­wy z Archi­me­de­sem — dziec­ko lat 7

Mate­Ma­gia czy­li tam gdzie ilo­raz ilo­czy­nu sumu­je róż­ni­ce

Kwa­drat magicz­ny… czy­li mate­ma­gia w akcji

W małym dom­ku za różo­wy­mi drzwia­mi… kry­je się zacza­ro­wa­na mate­ma­ty­ka

 

Przy­ro­da jest faj­na — dziec­ko: lat 4

Sto­no­ga i pudeł­ko-liczy­deł­ko (Dome­na wyga­sła: http://www.przyrodajestfajna.pl/2016/10/stonoga-i-pudeko-liczydeko.html)

Wykle­ja­nie i doda­wa­nie w orien­tal­nym gaju (Dome­na wyga­sła: http://www.przyrodajestfajna.pl/2016/11/wyklejanie-i-dodawanie-w-orientalnym.html

 

Nasza Szko­ła Domo­wa — dzie­ci: 4 i 7 lat

Tam gdzie ilo­raz ilo­czy­nu sumu­je róż­ni­ce cz.1 – Mate­ma­ty­ka jest πęk­na

Tam gdzie ilo­raz ilo­czy­nu sumu­je róż­ni­ce cz.2 – Mate­ma­ty­ka jest πęk­na


ON ONA I DZIECIAKI — dzie­ci: 3 i 5 lat

Lap­bo­ok mate­ma­tycz­ny — doda­wa­nie

 

czy­to­cza­ry — dziec­ko: 5,5 roku

ten­zi – kości od Rebe­la, zamiast tablicz­ki „mro­że­nia”

 

360 (i wię­cej) Przy­gód — dzie­ci: 2 i 5 lat

Doda­wa­nie ( i odej­mo­wa­nie) na zębach — Mate­ma­ty­ka jest pięk­na!

 

mysho­we­lo­ve — dziec­ko: 2 lat­ka

Tam gdzie ilo­raz ilo­czy­nu sumu­je róż­ni­ce ‑mate­ma­ty­ka jest πęk­na

 

Kre­atyw­na Mama - dzie­ci: 7 lat i dwo­je po 4,5 roku

MATEMATYKA JEST PIĘKNA – Tam gdzie ilo­raz ilo­czy­nu sumu­je róż­ni­ce

 

Pomy­sło­we smy­ki

Dzia­ła­nia aryt­me­tycz­ne — doda­wa­nie

 

Pani Mał­go­rza­ta

Post na pro­fi­lu na Face­bo­ok

 

 

Zapra­sza­my do lek­tu­ry, laj­ko­wa­nia, udo­stęp­nia­nia, komen­to­wa­nia.

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *