Okrąglaki i kanciaki czyli… figury geometryczne inaczejGeometria jest sztuką wyciągania prawidłowych wniosków ze źle sporządzonych rysunków.
/Niels Henrik Abel/

 

„Figu­ra­ki z naszej paki”, czy­li… figu­ry geo­me­trycz­ne, to kolej­ny temat nasze­go mię­dzy blo­go­we­go pro­jek­tu mate­ma­tycz­ne­go z cyklu „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”. W dzi­siej­szej odsło­nie naszej zaba­wy poka­że­my Wam, jak moż­na „prze­ro­bić taki temat” w sytu­acji, kie­dy dziec­ko posia­da już cał­kiem spo­ro wia­do­mo­ści w zada­nym zakre­sie.

Cele naszego warsztatu:

Grupa I:

 • powtó­rze­nie i utrwa­le­nie nazew­nic­twa dla pod­sta­wo­wych figur pła­skich (figu­ry geo­me­trycz­ne: koło, kwa­drat, trój­kąt, pro­sto­kąt)
 • utrwa­le­nie umie­jęt­no­ści roz­po­zna­wa­nia i wska­zy­wa­nia pod­sta­wo­wych figur pła­skich
 • wpro­wa­dze­nie nazew­nic­twa dla wybra­nych innych figur pła­skich (figu­ry geo­me­trycz­ne: tra­pez, del­to­id, romb, sze­ścio­kąt, pię­cio­kąt itp)
 • ćwi­cze­nia w roz­po­zna­wa­niu i wska­zy­wa­niu wybra­nych innych figur pła­skich

Grupa II:

 • ćwi­cze­nia roz­wi­ja­ją­ce i uspraw­nia­ją­ce per­cep­cję i pamięć wzro­ko­wą
 • ćwi­cze­nia roz­wi­ja­ją­ce i uspraw­nia­ją­ce per­cep­cję i pamięć słu­cho­wą
 • ćwi­cze­nia roz­wi­ja­ją­ce i uspraw­nia­ją­ce koor­dy­na­cję wzro­ko­wo — słu­cho­wo- rucho­wą
 • ćwi­cze­nia roz­wi­ja­ją­ce i uspraw­nia­ją­ce kon­cen­tra­cję i zdol­no­ści logicz­ne­go myśle­nia
 • ćwi­cze­nia roz­wi­ja­ją­ce i uspraw­nia­ją­ce umie­jęt­no­ści wnio­sko­wa­nia, uogól­nia­nia i znaj­do­wa­nia związ­ków przy­czy­no­wo-skut­ko­wych
 • ćwi­cze­nia roz­wi­ja­ją­ce i uspraw­nia­ją­ce moto­ry­kę małą
 • ćwi­cze­nia roz­wi­ja­ją­ce i uspraw­nia­ją­ce zdol­no­ści orien­ta­cji prze­strzen­nej
 • ćwi­cze­nia roz­wi­ja­ją­ce i uspraw­nia­ją­ce umie­jęt­no­ści pra­cy z kom­pu­te­rem

 

Realizacja naszych celów:

 • zaba­wa z pro­gra­mem kom­pu­te­ro­wym doty­czą­cym figur pła­skich — zaba­wa mate­ma­tycz­na „Figu­ry geo­me­trycz­ne” na por­ta­lu www.zyraffa.pl
 • przy­go­to­wa­nie obraz­ków przed­sta­wia­ją­cych figu­ry pła­skie
 • przy­go­to­wa­nie puz­zli wybra­nych figur pła­skich
 • ukła­da­nie puz­zli figur pła­skich:
  • eks­po­zy­cja 5 sekun­do­wa „wzo­ru” do uło­że­nia puz­zli
  • eks­po­zy­cja sta­ła „wzo­ru” do uło­że­nia puz­zli
  • pole­ce­nie ust­ne dt uło­że­nia puz­zli wybra­nej figu­ry pła­skiej (bez uży­cia „wzo­ru”)
  • zaba­wy dowol­ne (poszu­ki­wa­nie innych roz­wią­zań, szu­ka­nie związ­ków pomię­dzy kształ­ta­mi)

 

Ukła­da­my kwa­drat.

 

figury geometryczne

 

Ukła­da­my kwa­drat z ilu­zją prze­strzen­no­ści.

 

figury geometryczne

 

Ukła­da­my trój­kąt z ilu­zja prze­strzen­no­ści.

 

figury geometryczne

 

Ukła­da­my pro­sto­kąt.

 

figury geometryczne

 

Ukła­da­my trój­kąt.

 

figury geometryczne

 

Ukła­da­my kwa­drat

 

figury geometryczne

 

Ukła­da­my sze­ścio­bok.

 

figury geometryczne

 

Ukła­da­my tra­pez.

 

figury geometryczne

 

Nasz archi­me­de­so­wy warsz­tat bar­dzo spodo­bał się naszej cór­ce, cho­ciaż pod koniec była już tro­chę zmę­czo­na i zre­zy­gno­wa­ła z ukła­da­nia puz­zli koła (naszym zda­niem była to chy­ba naj­bar­dziej pra­co­chłon­na i naj­bar­dziej zło­żo­na ukła­dan­ka).

Jeże­li spodo­bał Ci się nasz post to koniecz­nie napisz do nas, polub nas lub udo­stęp­nij nasz warsz­tat.

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Komentarze na temat “Okrąglaki i kanciaki czyli… figury geometryczne inaczej

  1. Inspi­ro­wa­łam się mate­ria­ła­mi z Pin­te­re­sta 🙂 Nie­któ­re ukła­dan­ki były napraw­dę bar­dzo trud­ne 😛

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *