Detektyw Łodyga. Na tropie zagadek przyrodniczych, czyli ekologia dla najmłodszychDetektyw Łodyga

Jeśli myślisz rok naprzód — sadź ryż
Jeśli myślisz 10 lat naprzód — sadź drzewo
Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód — ucz ludzi
/przysłowie chińskie/

[aka­pit]

Zna­cie już Detek­ty­wa Łody­gę? To wybit­ny spe­cja­li­sta w swo­jej dzie­dzi­nie, któ­ry potra­fi roz­wią­zać każ­dą nawet naj­trud­niej­szą, zagad­kę! My wła­śnie bli­żej pozna­je­my Pana Euge­niu­sza Łody­gę i… co raz bar­dziej podo­ba­ją nam się jego nie­sa­mo­wi­te przy­go­dy!
Detek­tyw Łody­ga. Na tro­pie zaga­dek przy­rod­ni­czych, to seria ksią­że­czek dla dzie­ci opar­ta na popu­lar­nym i bar­dzo lubia­nym edu­ka­cyj­nym pro­gra­mie tele­wi­zyj­nym „Detek­tyw Łody­ga” wypro­du­ko­wa­nym przez sta­cje Mini­Mi­ni.

 

Detektyw Łodyga

 

Książeczki, które uczą i… bawią

Detek­tyw Łody­ga. Na tro­pie zaga­dek przy­rod­ni­czych to bar­dzo cie­ka­wa seria ksią­że­czek, któ­ra w nie­zwy­kle przy­stęp­ny spo­sób opo­wia­da naj­młod­szym o cał­kiem trud­nych i poważ­nych pro­ble­mach. Wzmac­nia­nie świa­do­mych postaw pro­eko­lo­gicz­nych i proz­dro­wot­nych oraz posze­rza­nie wie­dzy z zakre­su ochro­ny śro­do­wi­ska przy­rod­ni­cze­go, to wyzwa­nie z któ­rym autor­ka Pani Bar­ba­ra Wicher pora­dzi­ła sobie napraw­dę zna­ko­mi­cie.

 

Na tropie Eugeniusza Łodygi

Tytu­ło­wy Pan Euge­niusz to nie­zwy­kle sym­pa­tycz­na postać, któ­rą szyb­ko poko­cha każ­de dziec­ko. Nie­sa­mo­wi­te przy­go­dy tego bar­dzo „eko­lo­gicz­ne­go detek­ty­wa”, szyb­ko wcią­ga­ją mło­de­go czy­tel­ni­ka. Pan Łody­ga jest bar­dzo mądry i chęt­nie dzie­li się swo­ją ogrom­ną wie­dzą z dzieć­mi.
W pierw­szej czę­ści serii, Pan Euge­niusz uczy naj­młod­szych o zasa­dach zdro­we­go żywie­nia i opo­wia­da skąd się bie­rze smog oraz jak zmniej­szyć górę śmie­ci.

 

Detektyw Łodyga

 

Detektyw Łodyga

 

Detektyw Łodyga

 

Detektyw Łodyga

 

Detektyw Łodyga

 

I Ty możesz zostać detektywem…

Edu­ka­cja pro­eko­lo­gicz­na bywa cza­sem dla małych dzie­ci trud­nym i nie­co nud­nym tema­tem, zwłasz­cza gdy poda­na jest ona w zbyt cięż­kiej opra­wie. Jed­nak nie tym razem, bowiem Detek­tyw Łody­ga. Na tro­pie zaga­dek przy­rod­ni­czych to nie­zwy­kle pory­wa­ją­ca przy­go­da. Cie­ka­wa fabu­ła, nie­zwy­kła lek­kość opo­wie­ści, ład­ne ilu­stra­cje i duże lite­ry zachę­ca­ją dziec­ko do podej­mo­wa­nia prób samo­dziel­ne­go czy­ta­nia. Ksią­żecz­ka jest tak skon­stru­owa­na, że zawie­ra nie­co dłuż­sze i trud­niej­szy tekst nar­ra­tor­ski oraz tekst prost­szy — umiesz­czo­ny w dym­kach. Dziec­ko może prze­czy­tać cały tekst samo­dziel­nie lub z podzia­łem nas głos: test trud­ny czy­ta ktoś doro­sły , a wypo­wie­dzi w dym­kach — dziec­ko. Każ­da opo­wieść ma intry­gu­ją­cy tytuł, a koń­czy się małą zagad­ką detek­ty­wi­stycz­ną.

 

Detektyw Łodyga

 

Detektyw Łodyga czyli… zabawa na całego!

Detek­tyw Łody­ga. Na tro­pie zaga­dek przy­rod­ni­czych to zde­cy­do­wa­nie coś wię­cej niż tyl­ko ksią­żecz­ka dla dzie­ci. Przy­go­dy Detek­ty­wa Euge­niu­sza to tak­że moc kre­atyw­nych pomy­słów na wspól­na rodzin­ną dobrą zaba­wę. Naklej­ki, zagad­ki, pro­po­zy­cje eko­lo­gicz­nych zaba­wek typu hand made oraz kar­ty nemo faj­nie uzu­peł­nia­ją całość.

Naszym zda­niem, to jed­na z naj­cie­kaw­szych pro­po­zy­cji dla dzie­ci z zakre­su eko­lo­gii i ochro­ny śro­do­wi­ska, jaka poja­wi­ła się na pol­skim ryn­ku wydaw­ni­czym. My zde­cy­do­wa­nie pole­ca­my ksią­żecz­ki o Detek­ty­wie Euge­niu­szu i jego nie­sa­mo­wi­tych przy­go­dach! Naszym zda­niem napraw­dę war­to się­gnąć po te ksią­żecz­ki!

Nasza oce­na: bar­dzo dobry z plu­sem

 

Detektyw Łodyga

 

Detektyw Łodyga

 

Detektyw Łodyga

 

Detektyw Łodyga

 

Bar­ba­ra Wicher
Detek­tyw Łody­ga
Na tro­pie zaga­dek przy­rod­ni­czych

Ilu­stra­cje: Ewa Pod­leś
ISBN 978–83-7915–186‑8
Wydaw­nic­two Skrzat

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *