Układanki figuratywne dla dzieci czyli percepcja wzrokowa na start!układanki figuratywne

Logika zaprowadzi Cię z punku A do punktu B. 
Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie
/Albert Einstein/

 

Psy­cho­lo­dzy twier­dzą, że per­cep­cja wzro­ko­wa to nie tyl­ko zdol­ność spo­strze­ga­nia i roz­po­zna­wa­nia ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści, ale tak­że umie­jęt­ność inter­pre­ta­cji tego co widzi­my. Per­cep­cja wzro­ko­wa obej­mu­je tak­że zdol­ność do roz­róż­nia­nia abs­trak­cyj­nych zna­ków gra­ficz­nych.
Dziś spró­bu­je­my opo­wie­dzieć wam, czym są wła­ści­wie te zna­ki gra­ficz­ne, jakie jest ich zna­cze­nie w roz­wo­ju małe­go dziec­ka oraz dla­cze­go war­to zwró­cić uwa­gę na poziom roz­wo­ju per­cep­cji wzro­ko­wej u naszych pociech.

Patrzę, widzę i… myślę

Sym­bo­le gra­ficz­ne to zupeł­nie dowol­ne lub cał­kiem kon­kret­ne ukła­dy linio­we oraz figu­ry geo­me­trycz­ne. Do tej samej kate­go­rii zali­cza­my tak­że struk­tu­ry gra­ficz­ne przed­sta­wia­ją­ce sły­sza­ne dźwię­ki (lite­ry) oraz zna­ki umow­ne (cyfry, sym­bo­le).

Poziom per­cep­cji wzro­ko­wej odgry­wa zasad­ni­czą rolę w przy­go­to­wa­niu dziec­ka do nauki pisa­nia i czy­ta­nia. Te klu­czo­we umie­jęt­no­ści, wyma­ga­ją od dziec­ka nie­ustan­ne­go doko­ny­wa­nia ana­li­zy i syn­te­zy wzro­ko­wej. To z kolei wpły­wa na osią­gnie­cie pra­wi­dło­we­go pozio­mu spo­strze­ga­nia zna­ków graficznych:liter, cyfr i innych zna­ków umow­nych.

Mamo! Tato! Wspieraj mnie mądrze!

Roz­po­zna­wa­nie i roz­róż­nia­nie boga­tej pale­ty róż­no­rod­nych zna­ków gra­ficz­nych jest dla dziec­ka bar­dzo trud­nym i zło­żo­nym zada­niem. Naj­pierw prze­cież nale­ży bar­dzo dokład­nie i pre­cy­zyj­nie prze­ana­li­zo­wać ele­men­ty skła­do­we, aby potem móc uświa­do­mić sobie i wska­zać nawet naj­drob­niej­sze deta­le. Wery­fi­ka­cja obej­mu­je obję­cie umy­słem podo­bieństw i róż­nic mie­dzy poszcze­gól­ny­mi zna­ka­mi gra­ficz­ny­mi. Wszyst­ko to wyma­ga cza­su, wie­lu prób i cią­głej wery­fi­ka­cji pod­ję­tych decy­zji. I tu decy­du­ją­cą rolę mogą ode­grać Rodzi­ce oraz opie­ku­no­wie dziec­ka! To wła­śnie ich umie­jęt­no­ści mądre­go wspie­ra­nia roz­wo­ju umy­sło­we­go mogą zde­cy­do­wać o osią­gnię­ciu doj­rza­ło­ści szkol­nej i póź­niej­szych powo­dze­niach (i nie­po­wo­dze­niach) szkol­nych!

Mamo! Tato! Mój mózg musi się gimnastykować!

Inspi­ru­ją­ce i kre­atyw­ne zaba­wy zasad­ni­czo wspie­ra­nie roz­wo­ju małe­go dziec­ka. Szcze­gól­ną rolę w tym pro­ce­sie odgry­wa­ją róż­no­rod­ne gry i zaba­wy logicz­ne. Dziś pro­po­nu­je­my wam kil­ka zabaw logicz­nych, któ­re z pew­no­ścią spodo­ba­ją się waszym dzie­ciom.

Układanki figuratywne

Nasza pro­po­zy­cja to praw­dzi­wa grat­ka dla każ­de­go dziec­ka, któ­re lubi wyzwa­nia! Ukła­dan­ka figu­ra­tyw­na to pro­sta i szyb­ka do wyko­na­nia gra, któ­ra gwa­ran­tu­je dużo zaba­wy i… nauki! Logicz­ne myśle­nie, sztu­ka cier­pli­wo­ści, ćwi­cze­nia kon­cen­tra­cji to tyl­ko nie­któ­re z atu­tów tej zaba­wy!

Na czym polega nasza zabawa?

To pro­ste! Każ­da ukła­dan­ka skła­da się z 5 ele­men­tów, któ­re nale­ży tak dopa­so­wać, aby powstał pro­sto­kąt.
Pamię­taj­cie tyl­ko o mądrym moty­wo­wa­niu swo­ich pociech! Miłej zaba­wy!

Wszyst­kie ukła­dan­ki dostar­cza­ją dużo emo­cji i są świet­nym spo­so­bem na wspól­ne rodzin­ne spę­dza­nie cza­su. Wszyst­kie warian­ty naszej zaba­wy moż­na pobrać i wydru­ko­wać w domu. Na każ­dej kar­cie jest oczy­wi­ście obra­zek z roz­wią­za­niem!
Zatem ukła­dan­ki w dłoń i do dzie­ła!

 

Układanki figuratywne

Sza­blon 1 (wer­sja kolo­ro­wa)

Sza­blon 1 (wer­sja trud­niej­sza — czar­no bia­ła)

 

Układanki figuratywne

Sza­blon 2 (wer­sja kolo­ro­wa)

Sza­blon 2 (wer­sja trud­niej­sza — czar­no bia­ła)

 

Układanki figuratywne

 

Sza­blon 3 (wer­sja kolo­ro­wa)

Sza­blon 3 (wer­sja trud­niej­sza — czar­no bia­ła)

 

Układanki figuratywne

Sza­blon 4 (wer­sja kolo­ro­wa)

Sza­blon 4 (wer­sja trud­niej­sza — czar­no bia­ła)

 

Układanki figuratywne

 

Sza­blon 5 (wer­sja kolo­ro­wa)

Sza­blon 5 (wer­sja trud­niej­sza — czar­no bia­ła)

 

Układanki figuratywne

 

Sza­blon 6 (wer­sja kolo­ro­wa)

Sza­blon 6 (wer­sja trud­niej­sza — czar­no bia­ła)

 

Pobierz wszyst­kie ukła­dan­ki

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

 

Komentarz na temat “Układanki figuratywne dla dzieci czyli percepcja wzrokowa na start!

  1. świet­ne ukła­dan­ki 🙂 pobra­łam i będzie­my dzia­łaś 🙂 nasze dro­gi w tym mie­sią­cu się zeszły 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *