I Światowy Dzień Logiki — podejmij wyzwanie wraz ze swoim dzieckiem!I Światowy dzien logiki

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług polskich matematyków dla światowej nauki, upamiętniając niezwykły rozwój matematyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także podkreślając rolę tej dziedziny nauki w rozwoju polskiego społeczeństwa, ustanawia rok 2019 Rokiem Matematyki.”

/Senat Rzeczypospolitej Polskiej/

 

Wie­dzie­li­ście, że Senat Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej usta­no­wił rok 2019 Rokiem Mate­ma­ty­ki?! Dla naszej archi­me­de­so­wej eki­py to napraw­dę fan­ta­stycz­na wia­do­mość! Decy­zja ta jest nie tyl­ko uho­no­ro­wa­niem pol­skich mate­ma­ty­ków i ich osią­gnięć, ale tak­że doce­nie­niem zna­cze­nia tej dzie­dzi­ny nauki w roz­wo­ju spo­łe­czeństw. Dla nas to praw­dzi­wa inspi­ra­cja do zor­ga­ni­zo­wa­nia wie­lu wspa­nia­łych przy­gód z naszą uko­cha­ną Kró­lo­wą Nauk. Wszak Mate­ma­ty­ka jest Pięk­na! Zaczy­na­my już dziś, ponie­waż 14 stycz­nia 2019 r. po raz pierw­szy będzie obcho­dzo­ny Świa­to­wy Dzień Logi­ki.
Zobacz­cie, co przy­go­to­wa­li­śmy dla was z tej oka­zji! Archi­me­de­so­we Logicz­ne Potycz­ki Mate­ma­tycz­ne  — Mate­ma­ty­ka na 6! Przed nami magicz­ne 5 Dni z Logi­ką!
Codzien­nie nowa por­cja zadań do pobra­nia za free!

 

Logiczne zdobywanie świata

Umie­jęt­ność logicz­ne­go myśle­nia i wycią­ga­nia wnio­sków, to jed­na z pod­sta­wo­wych kom­pe­ten­cji współ­cze­sne­go czło­wie­ka. Spraw­ność taką czło­wiek naby­wa stop­nio­wo poprzez nie­ustan­ne i sys­te­ma­tycz­ne doświad­cza­nie świa­ta zewnętrz­ne­go i… tego wewnątrz wła­sne­go cia­ła. Małe dziec­ko krok po kro­ku pozna­je ota­cza­ją­cą go rze­czy­wi­stość, podej­mu­jąc róż­ne aktyw­no­ści. Wery­fi­ka­cja róż­nych roz­wią­zań i cią­głe podej­mo­wa­nie decy­zji, wyma­ga napraw­dę wie­le tru­du i cza­su. Takie nie­ustan­ne doświad­cza­nie świa­ta, przy­no­si dzie­ciom róż­ne efek­ty. Obok „suk­ce­sów” poja­wia­ją się tak­że poraż­ki i roz­cza­ro­wa­nia, gdyż czę­sto otrzy­mu­ją nie to, cze­go ocze­ki­wa­ły. Poja­wia­ją się wów­czas: fru­stra­cja, złość, a nawet łzy.  Aby jed­nak doro­snąć i doj­rzeć, dzie­ci muszą odro­bić tak­że i tą trud­ną a cza­sem wręcz bar­dzo bole­sną lek­cję! Nie może­my wyrę­czać naszych dzie­ci w „doświad­cza­niu świa­ta”, ale za to zde­cy­do­wa­nie powin­ni­śmy zadbać o mądre wspie­ra­nie ich roz­wo­ju.

Logicz­ne myśle­nie moż­na a nawet trze­ba tre­no­wać!

 

Archimedesowe logiczne potyczki

Logicz­ne myśle­nie to nic inne­go jak umie­jęt­ność ana­li­zo­wa­nia i wycią­ga­nia traf­nych wnio­sków oraz dostrze­ga­nie związ­ków przy­czy­no­wo-skut­ko­wych. Taka umie­jęt­ność jest w zasa­dzie zupeł­nie nie­za­leż­na od stop­nia posia­da­nej wie­dzy teo­re­tycz­nej. Nasze zagad­ki, to pro­ste zaba­wy, któ­re pozwa­la­ją w bar­dzo atrak­cyj­ny spo­sób połą­czyć naukę z dobrą zaba­wą. A zaba­wa to prze­cież pod­sta­wo­wa aktyw­ność każ­de­go dziec­ka!

Wypró­buj­cie nasze pro­po­zy­cje zabaw logicz­nych na World Logic Day — dzień pierw­szy.

Goto­wi?! No to zaczy­na­my!

 

Logiczne Kocie dróżki — Cat’s path

Zagad­ki logicz­ne Cat’s path to przy­go­to­wa­na przez nas kar­ta pra­cy, któ­ra zawie­ra tabe­lę z bia­ły­mi pola­mi. W każ­dej tabe­li umiesz­czo­ne są kolo­ro­we kół­ka z licz­ba­mi. Pola czar­ne są „nie­ak­tyw­ne” i nie bio­rą udzia­łu w zaba­wie.

Każ­de kolo­ro­we koło ozna­cza jed­ne­go kot­ka, któ­ry bar­dzo lubi wycho­dzić na spa­ce­ry. Licz­ba w kół­ku ozna­cza, ile pół może odwie­dzić kotek pod­czas swo­je­go jed­no­ra­zo­we­go spa­ce­ru (np.: w naszym zada­niu poma­rań­czo­we koło z licz­ba 2 ozna­cza, że kotek może odwie­dzić tyl­ko 2 pola). Każ­dy kotek może poru­szać się tyl­ko po liniach pro­stych.

Wszyst­kie kot­ki wyru­sza­ją na spa­ce­ry, któ­re dziec­ko zazna­cza pisa­kiem lub kred­ką na naszej kar­cie pra­cy. Kolej­ność kocich spa­ce­rów jest dowol­na.

I Światowy Dzień Logiki

Pobierz zagad­kę

 

Logiczne duszki

Zasa­dy naszej zaba­wy Logicz­ne dusz­ki są bar­dzo pro­ste i zro­zu­mia­łe nawet dla naj­młod­szych. Domek zamiesz­ku­je kil­ka par małych weso­łych dusz­ków (każ­da para dusz­ków jest w innym kolo­rze). Naszym zada­niem jest pomóc każ­dej parze dusz­ków odszu­kać dro­gę, tak aby mogły się spo­tkać. Dro­gi poszcze­gól­nych par dusz­ków nie mogą się jed­nak krzy­żo­wać.

I Światowy Dzień Logiki

Pobierz zagad­kę

 

Logiczne ciasteczko

Nasza kolej­na zaba­wa to ukła­dan­ka, któ­ra skła­da się z 5 ele­men­tów. Poszcze­gól­ne ele­men­ty nale­ży tak do sie­bie dopa­so­wać, aby powstał pro­sto­kąt.

I Światowy Dzień Logiki

Pobierz zagad­kę (wer­sja kolo­ro­wa)

Pobierz zagad­kę
(wer­sja trud­niej­sza — czar­no bia­ła)

 

Logiczne jajko niespodzianka

Nasza ukła­dan­ka „Jaj­ko z nie­spo­dzian­ką” skła­da się z kil­ku ele­men­tów, któ­re nale­ży tak do sie­bie dopa­so­wać, aby zapeł­nić wol­ne pola i stwo­rzyć jed­no­li­ty wzór.

I Światowy Dzień Logiki

Pobierz zagad­kę

 

Logiczne odbicia lustrzane

Kolej­na nasza pro­po­zy­cja to „Odbi­cia lustrza­ne”. Cała zaba­wa pole­ga na tym aby ele­men­ty z pra­wej kolum­ny dopa­so­wać do ele­men­tów z lewej kolum­ny.

I Światowy Dzień Logiki

Pobierz zagad­kę

 

Logiczne wnioski

Jak widzi­cie, wszyst­kie nasze zagad­ki logicz­ne dostar­cza­ją dzie­ciom dużo emo­cji i są napraw­dę świet­nym spo­so­bem na wspól­ne rodzin­ne spę­dza­nie cza­su. Każ­dy wariant naszej zaba­wy moż­na pobrać i wydru­ko­wać w domu. Wszyst­kie kar­ty pra­cy opa­trzy­li­śmy spe­cjal­nym obraz­kiem z popraw­nym roz­wią­za­niem zada­nia!

Daj­cie znać w komen­ta­rzach, jak świę­tu­je­cie z naszą archi­me­de­so­wą eki­pą Świa­to­wy Dzień Logi­ki. Może­cie też pisać do nas maile i przy­sy­łać zdję­cia! Udo­stęp­niaj­cie nasz wpis, aby wię­cej dzie­cia­ków mogło poznać magicz­ny świat logi­ki! Pamię­taj­cie tyl­ko aby podać źró­dło, bo post kosz­tu­je nas tro­chę pra­cy, cza­su i wysił­ku.

 

Logiczny bonus

Mate­ma­ty­ka to przede wszyst­kim sztu­ka logicz­ne­go myśle­nia! A jeże­li macie ocho­tę napraw­dę roz­ru­szać swo­je sza­re komór­ki, to koniecz­nie się­gnij­cie po serię Kie­szon­ko­wiec logicz­ny od Wydaw­nic­twa EDGARD. My ostat­nio wzbo­ga­ci­li­śmy naszą kolek­cję gier edu­ka­cyj­nych o dwie nowe rewe­la­cyj­ne pozy­cje z tej serii. Kie­szon­ko­wiec logicz­ny – Na logi­kę oraz kie­szon­ko­wiec – IQ, wcią­ga­ją gra­czy niczym żar­łocz­na czar­na dziu­ra!

Kie­szon­ko­wiec logicz­ny – Na logi­kę i IQ to świet­ne pakie­ty, któ­re nie tyl­ko tre­nu­ją sztu­kę logicz­ne­go myśle­nia, ale tak­że ćwi­czą naszą kon­cen­tra­cję. Cie­ka­wym posu­nię­ciem jest zasto­so­wa­nie szyb­kiej auto­kon­tro­li przy każ­dym z typów zaga­dek. Na odwro­cie każ­dej kar­ty gracz odnaj­du­je pra­wi­dło­we roz­wią­za­nie wraz ze zgrab­nym komen­ta­rzem mery­to­rycz­nym. Ma to szcze­gól­nie duże zna­cze­nie zwłasz­cza dla młod­szych użyt­kow­ni­ków. Dodat­ko­wo kar­ty mają ozna­cze­nia stop­nia trud­no­ści danej zagad­ki. Jed­na gwiazd­ka ozna­cza zada­nie łatwe, dwie gwiazd­ki – śred­nie a trzy to już sygnał, że jest zada­nie trud­ne. Naszym zda­niem takie roz­wią­za­nia dydak­tycz­ne pozwa­la­ją na two­rze­nie wła­snych kre­atyw­nych wer­sji zabaw logicz­nych.

My z czy­stym sumie­niem wszyst­kim bar­dzo pole­ca­my Kie­szon­ko­wiec logicz­ny – Na logi­kę i pakiet IQ i życzy­my uda­nej zaba­wy! Ale pamię­taj­cie – to jest tyl­ko zaba­wa, a nie szkol­ny czy aka­de­mic­ki pod­ręcz­nik do nauki mate­ma­ty­ki czy logi­ki! Tu spo­tka­cie logi­kę mate­ma­tycz­ną wyję­tą pro­sto z życia codzien­ne­go, a nie nud­ne­go sta­re­go pod­ręcz­ni­ka!

Jed­nym sło­wem super zaba­wa i dresz­czyk nie­za­po­mnia­nych emo­cji!!! I co, goto­wi na fan­ta­stycz­ną przy­go­dę z Logi­ką? Wypa­truj­cie naszych kolej­nych wpi­sów!

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

 

Komentarz na temat “I Światowy Dzień Logiki — podejmij wyzwanie wraz ze swoim dzieckiem!

  1. Pamię­tam że na stu­diach logi­ka była moją zmo­rą, były rze­czy łatwe to praw­da ale w któ­rymś momen­cie za żad­ne skar­by nie potra­fi­łam ogar­nąć co do mnie pro­fe­sor mówi. Dzię­ki temu wpi­so­wi (zapi­sa­łam sobie w ulu­bio­nych) od małe­go będę z moim Toskiem ćwi­czyć żeby on nie miał takich pro­ble­mów jak ja ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *