Logika pełna czarów — Światowy Dzień Logiki: wyzwanie drugieLogika jest niepokonana, gdyż aby z nią wygrać, trzeba posłużyć się logiką.
/Pierre Boutroux/

 

Pamię­ta­cie, że 14 stycz­nia 2019 r. po raz pierw­szy będzie obcho­dzo­ny Świa­to­wy Dzień Logi­ki?
Zobacz­cie, co przy­go­to­wa­li­śmy dla was z tej oka­zji! Archi­me­de­so­we Logicz­ne Potycz­ki Mate­ma­tycz­ne  – Mate­ma­ty­ka na 6! Przed nami magicz­ne 5 Dni z Logi­ką!
Codzien­nie nowa por­cja zadań do pobra­nia za free!

 

Logika a percepcja wzrokowa

Spe­cja­li­ści twier­dzą, że per­cep­cja wzro­ko­wa to nie tyl­ko zdol­ność spo­strze­ga­nia i roz­po­zna­wa­nia ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści, ale tak­że umie­jęt­ność inter­pre­ta­cji tego, co widzi­my. Inter­pre­ta­cja zaś powin­na być spój­na i logicz­na. Per­cep­cja wzro­ko­wa obej­mu­je rów­nież zdol­ność do roz­róż­nia­nia tzw. abs­trak­cyj­nych zna­ków gra­ficz­nych.
Tyl­ko powsta­je kil­ka bar­dzo kon­kret­nych pytań… Czym wła­ści­wie są te zna­ki gra­ficz­ne i jakie jest ich zna­cze­nie w roz­wo­ju małe­go dziec­ka? Czy i dla­cze­go war­to zwró­cić uwa­gę na poziom roz­wo­ju per­cep­cji wzro­ko­wej u naszych pociech?

 

Znaki graficzne a logika

Sym­bo­le gra­ficz­ne to zupeł­nie dowol­ne lub cał­kiem kon­kret­ne ukła­dy linio­we oraz figu­ry geo­me­trycz­ne. Do tej samej kate­go­rii zali­cza­my tak­że struk­tu­ry gra­ficz­ne przed­sta­wia­ją­ce sły­sza­ne dźwię­ki (lite­ry) oraz zna­ki umow­ne (cyfry, sym­bo­le).

Roz­po­zna­wa­nie i roz­róż­nia­nie boga­tej pale­ty róż­no­rod­nych zna­ków gra­ficz­nych jest dla dziec­ka bar­dzo trud­nym i zło­żo­nym zada­niem. Naj­pierw prze­cież nale­ży bar­dzo dokład­nie i bar­dzo pre­cy­zyj­nie prze­ana­li­zo­wać wszyst­kie ele­men­ty skła­do­we, aby potem móc uświa­do­mić sobie i wska­zać nawet naj­drob­niej­sze deta­le. Wery­fi­ka­cja dozna­nia wzro­ko­we­go obej­mu­je obję­cie umy­słem podo­bieństw i róż­nic mię­dzy poszcze­gól­ny­mi zna­ka­mi gra­ficz­ny­mi. Wszyst­ko to wyma­ga cza­su, wie­lu prób i cią­głej wery­fi­ka­cji pod­ję­tych decy­zji. I tu decy­du­ją­cą rolę mogą ode­grać Rodzi­ce oraz opie­ku­no­wie dziec­ka! To wła­śnie ich umie­jęt­no­ści mądre­go wspie­ra­nia roz­wo­ju umy­sło­we­go mogą zde­cy­do­wać o osią­gnię­ciu doj­rza­ło­ści szkol­nej i póź­niej­szych powo­dze­niach (i nie­po­wo­dze­niach) szkol­nych!

 

1st World Logic Day — Logika z Archimedesem: dzień drugi

Inspi­ru­ją­ce i kre­atyw­ne zaba­wy zasad­ni­czo wspie­ra­ją roz­wój małe­go dziec­ka. Szcze­gól­ną rolę w tym pro­ce­sie odgry­wa­ją róż­no­rod­ne gry i zaba­wy logicz­ne. Dziś pro­po­nu­je­my wam kil­ka kolej­nych zabaw logicz­nych, któ­re z pew­no­ścią spodo­ba­ją się waszym dzie­ciom.

 

Logika Parasolek

Nasza kolej­na zaba­wa — Logicz­ne Para­sol­ki to coś w sam raz na dobry począ­tek wspól­nej przy­go­dy z logi­ką.

Zada­nie: Do każ­dej para­sol­ki widzia­nej z góry dopa­suj jej widok z boku.

I Światowy Dzień Logiki

Pobierz zagad­kę

 

Logika Kalejdoskopu

Nasza kolej­na zaba­wa — Kalej­do­skop to pro­po­zy­cja dla nie­co młod­szych uczest­ni­ków Świa­to­we­go Dnia Logi­ki.

Zada­nie: Ile widzisz kwa­dra­tów i trój­ką­tów w kole?

I Światowy Dzień Logiki

Pobierz zagad­kę

 

Logika Bryły

Nasza kolej­na zaba­wa — Bry­ły to pro­po­zy­cja, któ­ra może zasko­czyć nawet doro­słych. Roz­wią­zań jest wię­cej niż jed­no!

Zada­nie: Zgad­nij, do któ­rej bry­ły pasu­je siat­ka?

I Światowy Dzień Logiki

Pobierz zagad­kę

 

Nasze zagad­ki logicz­ne dostar­cza­ją dzie­ciom dużo emo­cji i są napraw­dę świet­nym spo­so­bem na wspól­ne rodzin­ne spę­dza­nie cza­su. Każ­dy wariant naszej zaba­wy moż­na pobrać i wydru­ko­wać w domu. Wszyst­kie kar­ty pra­cy opa­trzy­li­śmy spe­cjal­nym obraz­kiem z popraw­nym roz­wią­za­niem zada­nia!

Daj­cie znać w komen­ta­rzach, jak świę­tu­je­cie z naszą archi­me­de­so­wą eki­pą Świa­to­wy Dzień Logi­ki. Może­cie też pisać do nas maile i przy­sy­łać zdję­cia! Udo­stęp­niaj­cie nasz wpis, aby wię­cej dzie­cia­ków mogło poznać magicz­ny świat logi­ki! Pamię­taj­cie tyl­ko aby podać źró­dło, bo post kosz­tu­je nas tro­chę pra­cy, cza­su i wysił­ku.

 

I Świa­to­wy Dzień Logi­ki — zobacz nasze wcze­śniej­sze logicz­ne zagad­ki:

I Świa­to­wy Dzień Logi­ki – podej­mij wyzwa­nie (pierw­sze) wraz ze swo­im dziec­kiem!

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

 

Komentarz na temat “Logika pełna czarów — Światowy Dzień Logiki: wyzwanie drugie

  1. Rewe­la­cja! Wła­śnie roz­wią­zu­je zagad­ki przy her­bat­ce. Moje dziec­ko nie­ste­ty dużo za małe, ale dla moje­go duże­go dziec­ka (czyt.mąż) myślę, że się będą nada­wać więc dzi­siaj mu je pod­su­nę jak wró­ci z pra­cy 😀

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *