Matematyka jest piękna — edycja 2 — Zaproszenie do projektuMatematyka jest piękna logo

Matematyka jest piękna — edycja 2

 

Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat” /Galileusz/

 

Zaba­wy z Archi­me­de­sem” mają zaszczyt zapro­sić wszyst­kich blo­gu­ją­cych Rodzi­ców, do udzia­łu w dru­giej edy­cji pro­jek­tu mate­ma­tycz­ne­go dla dzie­ci pt.: Mate­ma­ty­ka jest pięk­na — edy­cja 2.
Jeże­li lubi­cie cie­ka­we wyzwa­nia i potra­fi­cie dzia­łać nie­ste­re­oty­po­wo, to ten pro­jekt jest wła­śnie dla Was!

Pro­jekt Mate­ma­ty­ka jest pięk­na będzie wyma­gać  od uczest­ni­ków  nie­tu­zin­ko­we­go i kre­atyw­ne­go podej­ścia do myśle­nia mate­ma­tycz­ne­go. W naszym pro­jek­cie mate­ma­ty­ka powin­na być zin­te­gro­wa­na z róż­ny­mi aspek­ta­mi życia codzien­ne­go a nie trak­to­wa­na tyl­ko jako odręb­ny szkol­ny przed­miot naucza­nia.

Pro­jekt Mate­ma­ty­ka jest pięk­na —  to spo­sób na kształ­to­wa­nie inte­li­gen­cji mate­ma­tycz­nej u dzie­ci i roz­wi­ja­nie ich uzdol­nień. To poka­za­nie mate­ma­ty­ki „w dzia­ła­niu”. Nasz pro­jekt to swo­ista pró­ba „zwer­ba­li­zo­wa­nia świa­ta mate­ma­ty­ki” w świe­cie dziec­ka. W tej edy­cji się­ga­my do „pod­staw języ­ka mate­ma­ty­ki”.

Mate­ma­ty­ka „ukry­ta” jest wszę­dzie! Naszym zada­niem będą stwo­rze­nie dziec­ku jak naj­wię­cej oka­zji do widze­nia świa­ta „ocza­mi mate­ma­ty­ki”.

 

 

Propozycja tematyki wpisów jest następująca:

 

 • 27 X — „Mię­dzy zerem a nie­skoń­czo­no­ścią” (cyfry i licz­by)
 • 24 XI — „Tam gdzie ilo­raz ilo­czy­nu sumu­je róż­ni­ce” (dzia­ła­nia aryt­me­tycz­ne)
 • 29 XII — „Figu­ra­ki z naszej paki” (geo­me­tria figur pła­skich)
 • 26 I — „Okrą­gla­ki i kan­cia­ki” (bry­ły)
 • 23 II — „Tablicz­ka marze­nia” (tablicz­ka mno­że­nia)
 • 30 III — „Syme­tria cha­osu” (zaba­wy geo­me­trią)
 • 27 IV — „Ułam­ki u Anki” (ułam­ki)
 • 25 V — „Mia­ry i pomia­ry cza­sem bez mia­ry”
 • 29 VI — Temat wol­ny

 

Wpis na blo­gu może być rela­cją z warsz­ta­tu prze­pro­wa­dzo­ne­go z naszym dziec­kiem, opi­sem faj­nej wyciecz­ki, spra­woz­da­niem z udzia­łu w cie­ka­wych zaję­ciach edu­ka­cyj­nych, recen­zją inte­re­su­ją­cej książ­ki, wyda­rze­nia lub fil­mu zwią­za­nych z oma­wia­nym tema­tem.
A może macie jesz­cze inne pro­po­zy­cje? Sło­wem wszyst­ko co Wam faj­ne­go przyj­dzie do gło­wy!

 

Zasady udziału:

 

 1. Uczest­ni­kiem pro­jek­tu może zostać każ­da blo­gu­ją­ca oso­ba, któ­ra zobo­wią­że się prze­pro­wa­dzać swo­je warsz­ta­ty tyl­ko w ramach  zabawy/edukacji wła­snych dzie­ci.
 2. Dopusz­cza się opusz­cze­nie wpi­sów oraz spóź­nie­nia w publi­ka­cjach. Moż­li­we jest tak­że publi­ko­wa­nie więk­szej licz­by postów w ramach jed­ne­go tema­tu (ale nie wię­cej niż 3)
 3. Publi­ku­je­my wpi­sy na blo­gach wg har­mo­no­gra­mu (jeden temat na mie­siąc)
 4. Publi­ku­je­my posty na swo­ich blo­gach naj­póź­niej w ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca
 5. Wszyst­kie Wasze wpi­sy wkle­ja­cie pod postem przy­pię­tym na gru­pie pro­jek­to­wej na Fb „Mate­ma­ty­ka jest πięk­na”.
 6. W cza­sie trwa­nia pro­jek­tu zamiesz­cza­cie w widocz­nym miej­scu na Waszym blo­gu logo pro­jek­tu.
 7. Każ­dy Wasz post w ramach pro­jek­tu opa­trzo­ny jest logo pro­jek­tu.
 8. Lin­ki do wszyst­kich postów z Waszych blo­gów (na dany temat) będą zebra­ne i umiesz­czo­ne razem na stro­nie pro­jek­tu na blo­gu „Zaba­wy z Archi­me­de­sem”.

 

Nabór do pro­jek­tu już roz­po­czę­ty! Star­tu­je­my 30 wrze­śnia pre­zen­ta­cją zgło­szo­nych blo­gów na gru­pie pro­jek­to­wej na FB „Mate­ma­ty­ka jest πęk­na”. Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my do koń­ca paź­dzier­ni­ka!

Zgło­sze­nia nale­ży kie­ro­wać na adres: kontakt@zabawyzarchimedesem.pl 

W mailu pro­szę podać:

 • nazwę i adres blo­ga (moż­na podać też swo­je logo)
 • nazwę i adres pod jaką blog/fanpage wystę­pu­je na Fb (oraz inne dane wg uzna­nia)
 • wiek dziec­ka

 

 

Komentarze na temat “Matematyka jest piękna — edycja 2 — Zaproszenie do projektu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *