W kamiennym kręgu: czarno-białe odcienie brązowo-różowej szarościDzień Geologa

Wie­dzie­li­ście, że 18 wrze­śnia to Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Geo­lo­ga?! Dla nas to świet­na inspi­ra­cja do pre­zen­ta­cji kolej­nej odsło­ny pro­jek­tu „Spo­za tęczy”.

Jak się oka­zu­je Mat­ka Zie­mia jed­nak lubi kolo­ry „spo­za tęczy”. Zapra­sza­my Was do sza­lo­nej podró­ży „w kamien­nym krę­gu”.

 

 

CZARNY

0002

 

Bazalt z Wołynia

Ta pre­kam­bryj­ska mag­mo­wa ska­ła wylew­na pocho­dzi z Jano­wej Doli­ny na Woły­niu (Ukra­ina). Jest to czar­na ska­ła z odcie­niem ciem­no­gra­na­to­wym, któ­ra w zło­żach wystę­pu­je w posta­ci pio­no­wych sze­ścio­bocz­nych słu­pów. Jest ona cenio­nym surow­cem ze wzglę­du na bar­dzo wyso­ką wytrzy­ma­łość na ści­ska­nie. Znaj­du­je zasto­so­wa­nie głów­nie do wyro­bu kost­ki bru­ko­wej.

 

Ciekawostka

W Kra­ko­wie kost­kę bru­ko­wą z bazal­tu znaj­dzie­cie na uli­cy Szew­skiej.

 

 

BIAŁY

0007

 

Marmur „Biała Marianna”

Ta meta­mor­ficz­na ska­ła pocho­dzi ze Stro­nia ślą­skie­go na Dol­nym Ślą­sku. Ten naj­słyn­niej­szy i naj­czę­ściej sto­so­wa­ny obec­nie pol­ski mar­mur posia­da różo­we, popie­la­te, czar­ne lub zie­lon­ka­we smu­gi oraz pasia­stą struk­tu­rę. Mar­mur znaj­du­je zasto­so­wa­nie w archi­tek­tu­rze jako pły­ty okła­dzi­no­we i posadz­ko­we.

 

Ciekawostka

W Kra­ko­wie suro­wiec ten spo­tka­my na posadz­ce budyn­ku A‑0 AGH oraz na posadz­ce sto­łów­ki budyn­ku D‑1 AGH. Z mar­mu­ru wyko­na­no tak­że bra­my wej­ścio­we Par­ku Jor­da­na.

 

 

BRĄZOWY

0009

 

Piaskowiec istebniański

Ta osa­do­wa ska­ła okru­cho­wa pocho­dzi z Woli Kom­bor­skiej koło Kro­sna. Ta bla­do­żół­ta, rdza­wo­kre­mo­wa lub bru­nat­na ska­ła wystę­pu­je w obrę­bie warstw isteb­niań­skich z prze­ło­mu kre­dy i trze­cio­rzę­du.

 

Ciekawostka

W Kra­ko­wie mate­riał ten uży­to do budo­wy wia­duk­tów nad uli­ca­mi Lubicz, Koper­ni­ka i Grze­gó­rzec­kiej. Może­my go rów­nież zna­leźć w ścia­nach budyn­ku Mię­dzy­na­ro­do­we­go Por­tu Lot­ni­cze­go im. Jana Paw­ła II w Bali­cach. Z pia­skow­ca isteb­niań­skie­go wyko­na­na jest pły­ta nagrob­na Sta­ni­sła­wa Lema na Cmen­ta­rzu Sal­wa­tor­skim w Kra­ko­wie.

 

 

RÓŻOWY

0013

 

Tuf filipowicki

Ta osa­do­wa czer­wo­no-różo­wa ska­ła piro­kla­stycz­na pocho­dzi z kamie­nio­ło­mu na Kowal­skiej Górze usy­tu­owa­nej pomię­dzy wsia­mi Mię­ki­nia i Fili­po­wi­ce (nie­da­le­ko Krze­szo­wic). Ten suro­wiec posia­da dosko­na­łe wła­ści­wo­ści izo­la­cyj­ne, gdyż jest odpor­ny na dzia­ła­nie czyn­ni­ków atmos­fe­rycz­nych.

 

Ciekawostka

Ska­ła ta cechu­je się wyso­ką radio­ak­tyw­no­ścią, ze wzglę­du na radio­ak­tyw­ny potas.
W Kra­ko­wie suro­wiec ten znaj­dzie­my w murze na Wawe­lu pomię­dzy Basz­tą San­do­mier­ską a Wie­żą Zło­dziej­ską.

O tufie fili­po­wic­kim poczy­tasz tak­że we wpi­sie: Fili­po­wi­ce czy­li… pol­skie Fili­pi­ny

 

 

SZARY

0005

 

Granit strzegomski

 

Ta mag­mo­wa ska­la głę­bi­no­wa pocho­dzi z kamie­nio­ło­mu w Strze­go­miu na Dol­nym Ślą­sku. Posia­da on cha­rak­te­ry­stycz­ną sza­ro-popie­la­tą bar­wę. Wiek gra­ni­tów masy­wu Strze­go­mia — Sobót­ki to pogra­ni­cze póź­ne­go kar­bo­nu i wcze­sne­go per­mu.

Ciekawostka

Kost­ką z gra­ni­tu strze­gom­skie­go bru­ko­wa­no uli­ce w Kra­ko­wie już 150 lat temu. Obec­nie suro­wiec ten domi­nu­ją­cym skład­ni­kiem naj­now­szej powierzch­ni Ryn­ku Głów­ne­go i chod­ni­ków wokół nie­go.

 

 

0012

W kamien­nym krę­gu czy­li kra­kow­skie Sto­ne­hen­ge

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Spo­za tęczy”


Logo projektu Spoza tęczy


Komentarz na temat “W kamiennym kręgu: czarno-białe odcienie brązowo-różowej szarości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *