Polityka prywatności strony internetowej „Zabawy z Archimedesem”

 

Obo­wią­zu­je od 25 maja 2018 r.

 
PODSTAWA PRAWNA

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści na blo­gu Zaba­wy z Archi­me­de­sem zosta­ła zak­tu­ali­zo­wa­na, w związ­ku z wej­ściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r., w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE.

 

CEL DOKUMENTU

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści  to zestaw zasad, pro­ce­dur i środ­ków, któ­rych sto­so­wa­nie i/lub prze­strze­ga­nie ma na celu zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, w szcze­gól­no­ści zabez­pie­cze­nie ich przed uszko­dze­niem, znisz­cze­niem, mody­fi­ka­cją i wycie­kiem. Niniej­sza poli­ty­ka okre­śla tak­że pra­wa użyt­kow­ni­ków ser­wi­su do dostę­pu, mody­fi­ka­cji lub usu­nię­cia swo­ich danych oso­bo­wych.

 

DLACZEGO PRZETWARZAMY WASZE DANE

Wasze dane oso­bo­we prze­twa­rza­my na pod­sta­wie nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su pole­ga­ją­ce­go na pro­mo­wa­niu naszej mar­ki, budo­wa­niu i utrzy­ma­niu spo­łecz­no­ści z nami zwią­za­nej oraz w celu komu­ni­ka­cji (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

 

JAK CHRONIMY WASZE DANE

 1. Blog „Zaba­wy z Archi­me­de­sem” jako jeden z pierw­szych blo­gów edu­ka­cyj­nych w pol­skiej blo­gos­fe­rze wpro­wa­dził poli­ty­kę pry­wat­no­ści.
 2. W celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa naszym czy­tel­ni­kom jako jeden z pierw­szych blo­gów o tema­ty­ce edu­ka­cyj­nej już w 2017 r. wpro­wa­dzi­li­śmy szy­fro­wa­nie stro­ny za pomo­cą odna­wial­ne­go cer­ty­fi­ka­tu SSL wysta­wio­ne­go przez Sec­ti­go Limi­ted. Aktu­al­nie wdro­żo­ny cer­ty­fi­kat waż­ny jest do kwiet­nia 2020 r.
 3.  Na naszym blo­gu nie sto­su­je­my tech­no­lo­gii inter­ne­to­wych uzna­wa­nych za poten­cjal­nie nie­bez­piecz­ne m.im.: Ado­be Flash, Java. Stro­na zbu­do­wa­na jest w opar­ciu o naj­now­sze wer­sje Word­Pres­sa dodat­ków do nie­go oraz wszyst­kich kom­po­nen­tów nie­zbęd­nych do jego popraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia (PHP, MySQL i inne).
 4. Na blo­gu nie umiesz­cza­my skryp­tów nie­wia­do­me­go pocho­dze­nia, nie lin­ku­je­my do stron o podej­rza­nej repu­ta­cji np. wyłu­dza­ją­cych ruch (zna­my nie­ste­ty takie blo­gi edu­ka­cyj­ne), publi­ku­ją­cych mate­ria­ły nie­le­gal­ne lub nie­zgod­ne z pra­wem.
 5. Sto­su­je­my fil­try anty­spa­mo­we i mode­ru­je­my komen­ta­rze — u nas nie znaj­dzie­cie w komen­ta­rzach podej­rza­nych ofert i tre­ści oraz lin­ków do nich.
 6. Blo­ku­je­my IP zło­śli­wych botów i spa­me­rów
 7. Ano­ni­mi­zu­je­my dane — o tym prze­czy­ta­cie w punk­cie 16.
 8. Na stro­nie „Zaba­wy z Archi­me­de­sem” umiesz­cza­my tyl­ko autor­skie mate­ria­ły do pobra­nia.

 

JAKIE DANE NAM POWIERZACIE…

… GDY WYPEŁNIACIE FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Pod­czas kon­tak­tu z nami za pomo­cą for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go pro­si­my Cie­bie o poda­nie: Imie­nia i nazwiska/ Nazwy oraz adre­su e‑mail. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne.
 2. Poda­ne dane są nie­zbęd­ne do uzy­ska­nia kon­tak­tu zwrot­ne­go — musi­my wie­dzieć do kogo i pod jaki adres wysłać odpo­wiedź.
 3. W for­mu­la­rzu poda­jesz tak­że Temat i treść wia­do­mo­ści — to co tu napi­szesz zale­ży tyl­ko i wyłącz­nie od Cie­bie.
 4. Aby wysłać wia­do­mość musisz obo­wiąz­ko­wo zazna­czyć pole wybo­ru: wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie poda­nych danych (danych oso­bo­wych) wyłącz­nie w celu kon­tak­tu zwrot­ne­go z auto­ra­mi blo­ga Zaba­wy z Archi­me­de­sem.

 

GDY KOMENTUJECIE WPISY

 1. Swo­je dane poda­jesz cał­ko­wi­cie dobro­wol­nie (nie masz obo­wiąz­ku komen­to­wa­nia), jed­nak nie poda­nie ich powo­du­je brak moż­li­wo­ści komen­to­wa­nia wpi­sów.
 2. Gdy komen­tu­jesz wpi­sy jesteś pro­szo­ny o wpi­sa­nie w pole Pod­pis swo­ich danych oraz o poda­nie swo­je­go adre­su e‑mail.
  Dodat­ko­wo Word­Press stan­dar­do­wo  zapi­su­je w swo­jej bazie danych adres IP wasze­go urzą­dze­nia (kom­pu­ter, tele­fon itp), oraz adres waszej stro­ny www (o ile ją poda­li­ście) — poda­nie jej nie jest obo­wiąz­ko­we.
 3. By sko­men­to­wać wpis musi­cie wyra­zić zgo­dę na prze­cho­wy­wa­nie poda­nych danych (danych oso­bo­wych) i prze­twa­rza­nie ich poprzez przy­pi­sa­nie tre­ści komen­ta­rza do adre­su e‑mail.
 4. W zaak­cep­to­wa­nym komen­ta­rzu wyświe­tla­ny jest tyl­ko pod­pis uży­ty do sko­men­to­wa­nia, któ­ry w przy­pad­ku dobro­wol­ne­go poda­nia adre­su wła­snej stro­ny sta­je się hiper­łą­czem do niej.
 5. Dane poda­ne przy komen­to­wa­niu prze­cho­wy­wa­ne będą w bazie naszej stro­ny przez okres mak­sy­mal­nie 30 dni. Po tym okre­sie zosta­ną zano­ni­mi­zo­wa­ne — z bazy usu­nię­te zosta­ną: adres IP, adres e‑mail i opcjo­nal­ny link do stro­ny. Jedy­ny­mi dany­mi jakie pozo­sta­ną będą: treść wpi­su oraz pod­pis jaki został uży­ty do sko­men­to­wa­nia wpi­su.
 6. Dane zebra­ne przed dniem 25 maja 2018 r. zosta­ły zano­ni­mi­zo­wa­ne.

 

CO JESZCZE ZROBIMY Z TWOIMI DANYMI…

 1. Nic! Two­je dane nie będą prze­ka­zy­wa­ne pod­mio­tom trze­cim.
 2. Musisz jed­nak wie­dzieć, że jako ope­ra­tor ser­wi­su może­my mieć w pew­nych przy­pad­kach obo­wią­zek udzie­la­nia infor­ma­cji zebra­nych przez Ser­wis upo­waż­nio­nym orga­nom na pod­sta­wie zgod­nych z pra­wem żądań w zakre­sie wyni­ka­ją­cym z żąda­nia.

 

CO MOŻESZ ZROBIĆ ZE SWOIMI DANYMI KTÓRE POSIADAMY?

 1. Masz pra­wo do mody­fi­ka­cji, dostę­pu do swo­ich danych a tak­że wyco­fa­nia zgo­dy na prze­twa­rza­nie swo­ich danych.

 

A CO Z NEWSLETTEREM, REKLAMAMI, REKLAMAMI BEHAWIORALNYMI, PROFILOWANIEM UŻYTKOWNIKA?

 1. Na naszej stro­nie nie pro­wa­dzi­my new­slet­te­ra. Nie ma też żad­nych reklam i pro­fi­lo­wa­nia użyt­kow­ni­ka.

 

LOGI SERWERA I PLIKI COOKIES CZYLI … CO I SKĄD O TOBIE WIEMY

 1. Blog reali­zu­je funk­cje pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i ich zacho­wa­niach w nastę­pu­ją­cy spo­sób:
 • Poprzez zapi­sy­wa­ne w urzą­dze­niach koń­co­wych pli­ków cookies (tzw. „cia­stecz­ka”).
 • Poprzez zapi­sy­wa­nie tech­nicz­nych logów na pozio­mie ser­we­ra www, obsłu­gi­wa­ne­go przez : H88 S.A.  ul. Fran­kli­na Roose­vel­ta 22  60–829 Poznań. Wię­cej szcze­gó­łów znaj­dziesz w : Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści Fir­my Blink
 • Poprzez wyko­rzy­sta­nie skryp­tu sta­ty­styk Google Ana­li­tycs — Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na ten temat  znaj­du­ją się w poli­ty­ce pry­wat­no­ści fir­my Google
 • Poprzez wyko­rzy­sta­nie skryp­tu sta­ty­styk Jet­Pack
 1. Zebra­ne infor­ma­cje słu­żą nam do opty­ma­li­za­cji witry­ny pod kątem uży­wa­nych przez Was sys­te­mów ope­ra­cyj­nych i prze­glą­da­rek. Są tak­że wska­zów­ką któ­re tre­ści są dla Was naj­cie­kaw­sze.
 2. Opro­gra­mo­wa­nie do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa) zazwy­czaj domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su mogą doko­nać zmia­ny usta­wień w tym zakre­sie. Prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa umoż­li­wia usu­nię­cie pli­ków cookies. Moż­li­we jest tak­że auto­ma­tycz­ne blo­ko­wa­nie pli­ków cookies Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na ten temat zawie­ra pomoc lub doku­men­ta­cja prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej.
 3. Ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą (ale nie muszą) wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nach inter­ne­to­wych Ser­wi­su.
 4. W związ­ku z wyko­rzy­sta­niem skryp­tu Google Ana­li­tycs pli­ki cookie mogą być wyko­rzy­sta­ne przez inne sie­ci rekla­mo­we, a w szcze­gól­no­ści sieć Google, do wyświe­tle­nia reklam dopa­so­wa­nych do spo­so­bu, w jaki użyt­kow­nik korzy­sta z Ser­wi­su. W tym celu mogą zacho­wać infor­ma­cję o ścież­ce nawi­ga­cji użyt­kow­ni­ka lub cza­sie pozo­sta­wa­nia na danej stro­nie.
 5. W zakre­sie infor­ma­cji o pre­fe­ren­cjach użyt­kow­ni­ka gro­ma­dzo­nych przez sieć rekla­mo­wą Google użyt­kow­nik może prze­glą­dać i edy­to­wać infor­ma­cje wyni­ka­ją­ce z pli­ków cookies przy pomo­cy narzę­dzia Usta­wie­nia reklam Google.