Między zerem a nieskończonością czyli… co robią matematycy gdy się nudzą!Jeśli matematyka jest królową nauk, to królową matematyki jest teoria liczb.

Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, co pozwa­la małym dzie­ciom na bar­dzo wcze­sne iden­ty­fi­ko­wa­nie i sen­sow­ne porząd­ko­wa­nie, wszyst­kie­go co wokół się nich znaj­du­je i jed­no­cze­śnie sta­no­wi waż­ny wskaź­nik roz­wo­ju umy­sło­we­go? Cza­sem, aż trud­no uwie­rzyć, że odpo­wiedź może być tak pro­sta… Licz­by i umie­jęt­ność licze­nia!

 

Niemowlaki i… matematyka!?

Już pod koniec okre­su nie­mow­lę­ce­go bystre oko łatwo może zauwa­żyć w zacho­wa­niu dziec­ka takie czyn­no­ści, któ­re zapo­wia­da­ją że… nauczy się ono liczyć! Jed­nak potrze­ba jesz­cze co naj­mniej kil­ku lat gro­ma­dze­nia róż­no­rod­nych doświad­czeń i obco­wa­nia z róż­ny­mi bodź­ca­mi, aby umysł dziec­ka umiał zasto­so­wać licze­nie w każ­dej moż­li­wej sytu­acji. Nie­speł­na rocz­ne dziec­ko z wiel­ka ocho­tą i wręcz zacię­to­ścią może cały­mi dnia­mi wska­zy­wać nam róż­ne obiek­ty ze swo­je­go oto­cze­nia. Doro­śli na tym eta­pie chęt­nie poda­ją nazwę wska­za­ne­go obiek­tu i w ten spo­sób nawet nie­świa­do­mie wpły­wa­ją na roz­wój mowy u dziec­ka. Opi­sa­ne czyn­no­ści są też… począt­kiem kształ­to­wa­nia się umie­jęt­no­ści licze­nia!

 

Matematyka liczenia w przedszkolu

Trzy- i czte­ro­lat­ki intu­icyj­nie wie­dzą już, co to jest licz­ba i dosko­na­le rozu­mie­ją co ozna­cza „licze­nie cze­goś”. Na tym eta­pie malu­chy bar­dzo chęt­nie odda­ją się licze­niu róż­nych przed­mio­tów. Jeże­li dziec­ko jest zachę­ca­ne do licze­nia to sto­sun­ko­wo szyb­ko zaczy­na posłu­gi­wać się bogat­szym zakre­sem liczeb­ni­ków i umie wymie­nić je w popraw­nej kolej­no­ści. gdy dzie­ci spraw­nie liczą obiek­ty, któ­re znaj­du­ją się w ich oto­cze­niu , to wkrót­ce łatwo uczą się odróż­niać popraw­ne licze­nie od błęd­ne­go. Spraw­ne licze­nie jest tak­że bazą do kształ­to­wa­nia umie­jęt­no­ści rachun­ko­wych.

 

Matematyka na start czyli… czas do szkoły

Kie­dy nasze dziec­ko osią­gnie już goto­wość szkol­ną, wów­czas powin­na roz­po­cząć się w jego życiu naj­wspa­nial­sza przy­go­da z mate­ma­ty­ką. Czy tak się sta­nie, zale­ży jed­nak w głów­nej mierz,e od nas doro­słych — rodzi­ców, opie­ku­nów i nauczy­cie­li. Mate­ma­ty­ka jest wszę­dzie i jest pięk­na, tyl­ko trze­ba tą praw­dę umie­jęt­nie i… spryt­nie poka­zać naszym dzie­ciom!

 

Licz­by rzą­dzą świa­tem

Kie­dy dziec­ko spraw­nie potra­fi już liczyć oraz odróż­nia błęd­ne licze­nie od pra­wi­dło­we­go a poje­cie licz­ba i licze­nie sta­ją się odro­bi­nę „za cia­sne” moż­na się­gnąć po wię­cej! Tak też zro­bi­li­śmy i my w naszym mate­ma­tycz­nym warsz­ta­cie „Mię­dzy zerem a nie­skoń­czo­no­ścią”, któ­ry powstał jako ele­ment pro­jek­tu „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na. I tak przy­go­to­wa­li­śmy sobie nastę­pu­ją­cy zestaw pomo­cy mate­ma­tycz­nych: kloc­ki drew­nia­ne, kloc­ki magne­tycz­ne, kloc­ki kon­struk­cyj­ne i… małe kolo­ro­we. piłecz­ki

 

liczby

 

Parzyste i nieparzyste zabawy grafomotoryczne

Na począ­tek zaję­li­śmy się licz­ba­mi parzy­sty­mi i nie­pa­rzy­sty­mi oraz… gra­fo­mo­to­ry­ką. Licz­by ukry­ły nam się w zaba­wie „Spa­cer do lasu”, „Przy­go­tuj pre­zen­ty dla kole­gów z kla­sy” oraz „Poma­gam listo­no­szo­wi”.

 

liczby parzyste i nieparzyste

 

liczby parzyste i nieparzyste

 

liczby parzyste i nieparzyste

 

liczby parzyste i nieparzyste

 

liczby parzyste i nieparzyste

 

liczby parzyste i nieparzyste

 

Kwadratura koła dla pierwszaka

Kolej­ny etap to… tro­chę geo­me­trii czy­li licz­by kwa­dra­to­we. Kloc­ki kon­struk­cyj­ne oka­za­ły się wprost ide­al­ne, aby szyb­ko i spraw­nie nauczyć się two­rzyć takie licz­by. Tak przy oka­zji „prze­my­ci­li­śmy” tro­chę tablicz­ki mno­że­nia.

 

liczby kwadratowe

Pierwsze, drugie, trzecie…

Teraz na praw­dę się roz­krę­ci­li­śmy — licz­by pierw­sze. O dzi­wo — nasza pocie­cha nie mia­ła żad­ne­go pro­ble­mu ze zro­zu­mie­niem tej kwe­stii i co wię­cej szyb­ko zaczę­ła poda­wać przy pomo­cy kloc­ków kolej­ne licz­by pierw­sze. Tak też „prze­my­ci­li­śmy” do naszych zabaw… dzie­le­nie!

 

liczby pierwsze

 

Matematyka i nuda? Nigdy!

Na koniec posta­no­wi­li­śmy poka­zać naszej cór­ce, co też robią mate­ma­ty­cy jak „się nudzą”. I tak zaję­li­śmy się licz­ba­mi trój­kąt­ny­mi. Jak się oka­za­ło tym razem ide­al­ne oka­za­ły się nasze kloc­ki magne­tycz­ne. Przy oka­zji bada­li­śmy to i owo w kwe­stii magne­ty­zmu, ale to już cał­kiem inna histo­ria.

 

liczby trójkątne

 

liczby trójkątne

 

liczby trójkątne

 

Piramidalnie liczby wcale nie tak wielkie

Tak jak sądzi­li­śmy, padło pyta­nie z cyklu „a co by było, jak­by te trój­ką­ty posta­wić pio­no­wo”? I tu zaczę­ło się ist­ne sza­leń­stwo! Licz­by pira­mi­dal­ne (a w zasa­dzie czwo­ro­ścien­ne) cał­ko­wi­cie zawład­nę­ły naszym domem. Tym razem wyko­rzy­sta­li­śmy małe kolo­ro­we piłecz­ki, kloc­ki magne­tycz­ne i nasze uko­cha­ne drew­nia­ne kloc­ki.

 

liczby piramidalne

 

liczby piramidalne

 

liczby piramidalne

 

liczby piramidalne

 

liczby piramidalne

Matematyka w muzeum

Na koniec naszych warsz­ta­tów się­gnę­li­śmy do pew­nej zupeł­nie nie­zwy­kłej książ­ki — „Muzeum Tajem­nic. Mate­ma­tycz­ne śledz­two”. Recen­zję tej nie­sa­mo­wi­tej lek­tu­ry, może­cie prze­czy­tać na naszym blo­gu w poście „Kota­go­ras w Muzeum Tajem­nic czy­li mate­ma­ty­ka w akcji!”

liczby

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Komentarze na temat “Między zerem a nieskończonością czyli… co robią matematycy gdy się nudzą!

  1. O, jakie świet­ne warsz­ta­ty! Ależ mi się podo­ba, szko­da, że mnie nikt tak nie uczył mate­ma­ty­ki!!
    Ile lat ma Wasz mło­dy Odkryw­ca?

  2. Trze­ba przy­znać, że two­ja cór­ka nie ma kie­dy się nudzić 🙂 I dodam, że jeśli zde­cy­du­ję się na ED, to będę sobie cie­bie sta­wiać za wzór! Świet­na robo­ta <3

  3. Z Wami mate­ma­ty­ka nie może być nud­na — bra­wo! Bar­dzo faj­nie pomy­sły i świet­nie napi­sa­ny tekst (y)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *