Kuchenne ®ewolucje Archimedesa — test makaronówLepiej ugotować makaron dla dwustu ludzi, niż nakręcić kolejny film. Bo o makaronie przynajmniej nie trzeba opowiadać w wywiadach — /Francis Ford Coppola/

Wie­dzie­li­ście, że 25 paź­dzier­ni­ka  obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Maka­ro­nu!? Dla nas, była to fan­ta­stycz­na oka­zja nie tyl­ko do kuli­nar­nych podró­ży po Euro­pie i małych kuchen­nych ®ewo­lu­cji, ale tak­że inspi­ra­cja do prze­pro­wa­dze­nia kil­ku… bar­dzo cie­ka­wych eks­pe­ry­men­tów. Test maka­ro­nów!
Brzmi cie­ka­wie, praw­da!? Zobacz­cie sami ile faj­nych rze­czy moż­na zro­bić z maka­ro­nem! I tak „Mali Podróż­ni­cy”„Piąt­ki z eks­pe­ry­men­ta­mi” zapra­sza­ją do kuch­ni!

Historia makaronem smakuje

Mówisz maka­ron — myślisz Wło­chy! Ale czy na pew­no masz rację? Od nie­pa­mięt­nych cza­sów trwa­ją spo­ry, któ­ry kraj jest ojczy­zną maka­ro­nu — Ita­lia czy… Chi­ny?! Odkry­cia arche­olo­gicz­ne są jed­no­znacz­ne i nie pozo­sta­wia­ją jed­nak żad­nych złu­dzeń. Naj­star­szy maka­ron odna­le­zio­no w Chi­nach! Jak twier­dzą bada­cze maka­ron zna­ny jest od czte­rech tysię­cy lat i zgod­nie z legen­dą, przy­wę­dro­wał on z Azji do Euro­py za spra­wą same­go Mar­co Polo. Bez wzglę­du jed­nak na to, skąd na praw­dę pocho­dzi maka­ron, to fak­tem jest, że to wła­śnie za spra­wą Wło­chów, stał się on praw­dzi­wym świa­to­wym kuli­nar­nym hitem!

Dodatek do zup czy… pokarm niewolników

Skąd się wziął i jak powstał maka­ron opi­su­ją dwie opo­wie­ści. Według pierw­szej z nich, pewien pie­karz zauwa­żył, że doda­ne do zupy skraw­ki cia­sta powo­du­ją, że sta­je się ona gęsta, bar­dziej zawie­si­sta i smacz­niej­sza. Inna histo­ria opo­wia­da, o tym jak pew­ne­go razu woda dosta­ła się do mąki w ładow­ni stat­ku. Tak mącz­na masa po wysu­sze­niu i ugo­to­wa­niu zosta­ła prze­zna­czo­na na jedze­nie dla… nie­wol­ni­ków.

Z makaronem przez świat

Każ­dy praw­dzi­wy mistrz kuch­ni wło­skiej twier­dzi, że aby poznać i zako­chać się w maka­ro­nie, nale­ży spró­bo­wać co naj­mniej kil­ka­na­ście jego rodza­jów. Wło­si zna­ją ich podob­no nawet 300 rodza­jów! Maka­ron sta­no­wi zarów­no pod­sta­wę dań głów­nych jak i sta­no­wi pysz­ny doda­tek do zup. Maka­ron być poda­wa­ny z róż­ny­mi sosa­mi, mię­sem, warzy­wa­mi i z serem. Jak twier­dzi praw­dzi­wi kone­se­rzy, każ­dy rodzaj maka­ro­nu prze­no­si inne sma­ki i aro­ma­ty a róż­ne jego kształ­ty doda­ją potra­wie wyjąt­ko­we­go i nie­po­wta­rzal­ne­go cha­rak­te­ru. Nie wszyst­kie rodza­je maka­ro­nów mogli­śmy poznać live, stąd posił­ko­wa­li­śmy się infor­ma­cja­mi ze stro­ny FOOD ‑INFO

Tworzywo kucharzy, artystów i… naukowców

Maka­ron w kuch­ni każ­de­go Pola­ka jest czymś raczej oczy­wi­stym. My jed­nak zaczę­li­śmy szu­kać nowych kuli­nar­nych inspi­ra­cji, któ­re zapro­wa­dzi­ły nas do kil­ku bar­dzo cie­ka­wych  i mega smacz­nych potraw. Wło­skie spe­cja­ły wkrót­ce zamie­ni­ły się w grec­kie i… laty­no­ame­ry­kań­skie waria­cje. Z kuch­ni prze­nie­śli­śmy się tak­że do pra­cow­ni małe­go arty­sty oraz… do labo­ra­to­rium małe­go sza­lo­ne­go naukow­ca. A tu zro­bi­li­śmy praw­dzi­wy test maka­ro­nów!

Mały inżynier robi test makaronów

Dzię­ki naszym kuli­nar­nym podró­żom mie­li­śmy oka­zje poznać i co naj­waż­niej­sze skosz­to­wać wie­le rodza­jów róż­nych maka­ro­nów. Ta mno­gość sma­ków, kształ­tów i kolo­rów zain­spi­ro­wa­ła nas, do pró­by odpo­wie­dze­nia sobie na kil­ka cie­ka­wych i… nauko­wych pytań:

  • Czy moż­na ugo­to­wać maka­ron w zim­nej wodzie?
  • Któ­ry maka­ron gotu­je się naj­dłu­żej?
  • Któ­ry maka­ron jest naj­bar­dziej odpor­ny na uszko­dze­nia mecha­nicz­ne przed i po ugo­to­wa­niu?
  • Czy kształt maka­ro­nu wpły­wa na szyb­kość jego goto­wa­nia?
  • Czy kształt maka­ro­nu ma wpływ na jego wła­ści­wo­ści fizycz­ne (kru­chość, ela­stycz­ność)?
  • Któ­ry maka­ron naj­szyb­ciej zmięk­nie w zim­nej, let­niej oraz gorą­cej wodzie?
  • Czy kolor maka­ro­nu ma wpływ na jego wła­ści­wo­ści fizycz­ne (kru­chość, ela­stycz­ność)?

Wyni­ki naszych badań były czę­sto bar­dzo zaska­ku­ją­ce! Żeby nie psuć Wam zaba­wy, nie będzie­my ujaw­niać wszyst­kich szcze­gó­łów naszych prac badaw­czych. Zobacz­cie sami, jak faj­nie i nauko­wo, moż­na bawić się czymś tak z pozo­ru tak banal­nym jak… maka­ron. U nas, maka­ron stał się pre­tek­stem do cał­kiem kre­atyw­nych i „nauko­wych roz­wa­żań”. Nauka prze zaba­wę, to jest to!

Na zakoń­cze­nie dodam jesz­cze, że pomy­sło­daw­cą dzi­siej­sze­go wpi­su i nasze­go kre­atyw­ne­go testu maka­ro­nów jest nasza nie­speł­na 7‑letnia pocie­cha.
Dzię­ku­ję Ci kocha­nie!


Wpis powstał w ramach pro­jek­tów blo­go­wych „Mali Podróż­ni­cy” oraz „Piąt­ki z eks­pe­ry­men­ta­mi”


Logo projektu Mali podróżnicy i Piątki z eksperymentami


Komentarze na temat “Kuchenne ®ewolucje Archimedesa — test makaronów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *