Łamigłówki logiczne czyli edukacja przyjazna mózgowiGeometria jest sztuką wyciągania prawidłowych wniosków ze źle sporządzonych rysunków.
/Abel Niels Henrik/

 

Wie­dzie­li­ście, że archi­me­de­so­we potycz­ki z logi­ką w ramach Świa­to­we­go Dnia Logi­ki trwa­ją już czte­ry dni?! Dziś czas na łami­głów­ki logicz­ne, któ­re mogą kom­plet­nie zawró­cić Wam w gło­wie. Jestem pew­na, że od dziś zupeł­nie ina­czej zacznie­cie spo­glą­dać na orto­gra­fię czy… pro­gra­mo­wa­nie.

Goto­wi? Zaczy­na­my!

 

Łamigłówki logiczne czyli… logika ortografii

Nasza kolej­na zaba­wa to „orto­gra­ficz­na” pro­po­zy­cja dla dzie­ci w wie­ku 7+. Ćwi­cze­nie to dosko­na­le moż­na wyko­rzy­stać na języ­ku pol­skim jako wpro­wa­dze­nie do nowych zagad­nień orto­gra­ficz­nych, zwią­za­nych z pisa­niem wyra­zów z „H”. Naszym zda­niem z powo­dze­niem może to być tak­że zaba­wa na powtó­rze­nie i utrwa­le­nie wia­do­mo­ści.
War­to zwró­cić uwa­gę, że ćwi­cze­nie to rów­no­cze­śnie dosko­na­le zawie­ra się w haśle „kodo­wa­nie na dywa­nie”.

Zada­nie: Odczy­taj zaszy­fro­wa­ne sło­wa (kolo­ro­wa tabe­la) posłu­gu­jąc się tzw. tabel­ką deszy­fru­ją­cą (tabel­ka jasno­nie­bie­ska).

I Światowy Dzień Logiki

Pobierz zagad­kę

 

Logika geometrii

Nasza kolej­na zaba­wa, to pro­po­zy­cja dla nie­co młod­szych uczest­ni­ków Świa­to­we­go Dnia Logi­ki. Naszym zda­niem to rewe­la­cyj­ne ćwi­cze­nie na czy­ta­nie ze zro­zu­mie­niem oraz spo­strze­gaw­czość. Trzy takie same rysun­ki, zupeł­nie zmie­nia­ją się po ich poko­lo­ro­wa­niu wg zamiesz­czo­nej instruk­cji. Łami­głów­ki logicz­ne tego typu to zaba­wy, któ­re z powo­dze­niem moż­na two­rzyć nawet cał­kiem  „domo­wym spo­so­bem”.

Zada­nie: Prze­czy­taj tekst samo­dziel­nie a następ­nie poko­lo­ruj figu­ry wg opi­su.
 UWAGA: Tekst może prze­czy­tać dziec­ku ktoś doro­sły.

 

I Światowy Dzień Logiki

Pobierz zagad­kę

 

A tu wer­sja dla bystrza­ków…

Logika geometrycznego programowania

Nasza kolej­na zaba­wa, to pro­po­zy­cja dla nie­co dzie­ci star­szych.  Naszym zda­niem to kolej­ne świet­ne ćwi­cze­nie na czy­ta­nie ze zro­zu­mie­niem i kon­cen­tra­cję. Nie bez zna­cze­nia będzie tu rów­nież pre­cy­zja ręki i wpraw­ne oko. Tym razem mamy dwa róż­ne rysun­ki, któ­re nale­ży poko­lo­ro­wać wg zamiesz­czo­nej instruk­cji. W tym zada­niu czy­ha jed­nak pew­na pułap­ka… Czy umiesz ją odszu­kać?

Takie łami­głów­ki logicz­ne są bar­dzo istot­nym ele­men­tem edu­ka­cji naszych dzie­ci. Dzię­ki meto­dom logi­ki mate­ma­tycz­nej może­my bar­dzo łatwo spraw­dzić, czy jakieś zada­nie jest praw­dzi­we, czy też fał­szy­we. Umie­jęt­ność ta jest szcze­gól­nie przy­dat­na w infor­ma­ty­ce a wła­ści­wie w pro­gra­mo­wa­niu. Jeże­li chce­my np. stwo­rzyć grę, w któ­rej nasza postać będzie zacho­wy­wać się w ści­śle okre­ślo­ny spo­sób, to musi­my napi­sać wie­le popraw­nych logicz­nie warun­ków, któ­re potem kom­pu­ter będzie w sta­nie zawsze pra­wi­dło­wo inter­pre­to­wać.

Zada­nie: Prze­czy­taj tekst samo­dziel­nie a następ­nie poko­lo­ruj figu­ry wg opi­su.

I Światowy Dzień Logiki

Pobierz zagad­kę

 

Łamigłówki logiczne bawią, uczą i wspierają

Nasza dzi­siej­sza pro­po­zy­cja zabaw, dostar­cza dzie­ciom wie­lu nie­sa­mo­wi­tych wra­żeń i dają mul­tum emo­cji. To napraw­dę świet­ny spo­sób na wspól­ne rodzin­ne spę­dza­nie cza­su. Każ­dą naszą zaba­wę  moż­na pobrać i samo­dziel­nie wydru­ko­wać w domu. Wszyst­kie kar­ty pra­cy opa­trzy­li­śmy spe­cjal­nym obraz­kiem lub infor­ma­cją z popraw­nym roz­wią­za­niem zada­nia!

Daj­cie znać w komen­ta­rzach, jak świę­tu­je­cie z naszą archi­me­de­so­wą eki­pą Świa­to­wy Dzień Logi­ki. Może­cie też pisać do nas maile i przy­sy­łać zdję­cia! Udo­stęp­niaj­cie nasz wpis, aby wię­cej dzie­cia­ków mogło poznać magicz­ny świat logi­ki! Pamię­taj­cie tyl­ko aby podać źró­dło, bo post kosz­tu­je nas tro­chę pra­cy, cza­su i wysił­ku.

 

I Świa­to­wy Dzień Logi­ki — zobacz nasze wcze­śniej­sze logicz­ne zagad­ki:

I Świa­to­wy Dzień Logi­ki – podej­mij wyzwa­nie (pierw­sze) wraz ze swo­im dziec­kiem!

Logi­ka peł­na cza­rów – Świa­to­wy Dzień Logi­ki: wyzwa­nie dru­gie

Azja­tyc­ka stro­na logi­ki – Świa­to­wy Dzień Logi­ki 2019 (wyzwa­nie trze­cie)

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*