Legendy Polskie: Smok Wawelski — rewelacyjna gra od Granna (recenzja)Legendy polskie - Smok Wawelski

Dajcie mi wystarczająco długą dźwignię i wystarczająco mocną podporę, a sam jeden poruszę cały glob
/Archimedes/

 

Pamię­ta­cie legen­dę o Smo­ku Wawel­skim? Wedle tej naj­bar­dziej zna­nej wer­sji, daw­no, daw­no temu na tro­nie Pol­ski zasia­dał król Krak. Gród jego, zwa­ny Kra­ko­wem, dawał miesz­kań­com poczu­cie bez­pie­czeń­stwa, a ludziom żyło się dobrze i dostat­nio. Pew­ne­go dnia ich spo­koj­ne życie wypeł­ni­ła praw­dzi­wa gro­za. Oto w jamie pod Wawe­lem zamiesz­ka­ła praw­dzi­wa bestia — smok zie­ją­cy ogniem. Od tej pory z pól gospo­da­rzy ginę­ły owce, kro­wy, konie i inne zwie­rzę­ta… Nad gro­dem Kra­ka zawi­sła groź­ba ubó­stwa i praw­dzi­wej klę­ski gło­du. Wład­ca ogło­sił, że śmia­łek, któ­ry poko­na bestię, otrzy­ma pół kró­le­stwa oraz rękę jego pięk­nej cór­ki, Wan­dy. Wie­lu dziel­nych rycerz, sku­szo­nych wizją atrak­cyj­nej nagro­dy, pró­bo­wa­ło zakoń­czyć życie smo­ka. Nie­ste­ty… żad­ne­mu śmiał­ko­wi nie uda­ło się poko­nać groź­nej bestii. Pew­ne­go dnia na dwo­rze Kra­ka poja­wił się pewien mło­dzie­niec — szew­czyk Sku­ba. Ogło­sił on, że zna spo­sób na uwol­nie­nie Kra­ko­wa spod pano­wa­nia smo­ka. Król, wbrew nega­tyw­nym gło­som swo­ich dorad­ców, posta­no­wił jed­nak zaufać nie­zna­jo­me­mu chłop­cu.
Tak wła­śnie zaczy­na się fabu­ła nowej fascy­nu­ją­cej gry rodzin­nej od GRANNA — Legen­dy Pol­skie – Smok Wawel­ski.

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

Szewczyk Skuba ratuje Kraków…

Smok Wawel­ski prze­śla­du­je gród Kra­ka, cho­ciaż dziel­ni ryce­rze pró­bu­ją poko­nać groź­ną bestię. Na nic zda­ją się pręż­ne musku­ły i wspa­nia­ła broń. Na takie­go groź­ne­go potwo­ra potrzeb­ny jest spryt­ny plan! Szew­czyk Sku­ba wła­śnie na taki wpadł. Czy dacie radę pomóc pomy­sło­we­mu rze­mieśl­ni­ko­wi w reali­za­cji jego śmia­łe­go pla­nu?!
Gra­cze muszą wyka­zać się nie­zwy­kłą zręcz­no­ścią, sztu­ką logicz­ne­go i stra­te­gicz­ne­go myśle­nia oraz… duża daw­ka poczu­cia humo­ru.

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

Akcję ratunkową czas zacząć…

Naj­pierw musi­my zmon­to­wać figur­kę smo­ka, któ­rą potem usta­wi­my pośrod­ku pla­cu gry. Figur­ki ryce­rzy usta­wia­my na ogo­nie groź­nej bestii w taki spo­sób, aby wyzna­czo­ne miej­sce ata­ku dziel­ne­go woja mia­ło inny kolor niż jego wspa­nia­ła zbro­ja (strój). Figur­ki zwie­rząt: trzy owce, kozę, kro­wę i konia, kła­dzie­my obok figur­ki smo­ka w zasię­gu pola gry wszyst­kich uczest­ni­ków zaba­wy.

Grę Legen­dy Pol­skie – Smok Wawel­ski zaczy­na… Szew­czyk z naj­dłuż­szą bro­dą lub bia­ło­gło­wa, któ­ra ma naj­dłuż­sze wło­sy.

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

Dylematy Szewczyka Skuby…

Gra Legen­dy Pol­skie – Smok Wawel­ski ma trzy moż­li­we warian­ty roz­gryw­ki: rywa­li­za­cja indy­wi­du­al­na, gra zespo­ło­wa lub wer­sja koope­ra­cyj­na. Uczest­ni­cy zaba­wy muszą pod­jąć waż­ną decy­zję: poma­ga­my ryce­rzom czy… kar­mi­my smo­ka?! Każ­dy gracz naj­pierw musi jed­nak rzu­cić kost­ką i to ona wyzna­cza „kolor prze­wod­ni” ruchu gra­cza.

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

Jeże­li gracz (lub poje­dyn­czy czło­nek zespo­łu) w swo­jej turze decy­du­je się pomóc ryce­rzo­wi, wów­czas musi jed­ną ręką zdjąć ryce­rza z ogo­na smo­ka. Tu jed­nak gra tak­że prze­wi­du­je dwa róż­ne moż­li­we posu­nię­cia. Każ­da decy­zja pocią­ga za sobą zupeł­nie inne kon­se­kwen­cje i daje inny prze­bieg dal­szej roz­gryw­ki. Jeże­li gracz posta­no­wi nakar­mić smo­ka, wów­czas musi zaser­wo­wać mu zwie­rza­ka w kolo­rze, któ­ry wska­za­ła kost­ka. Od razu uprze­dzam, gra jest zupeł­nie bez­kr­wa­wa! Groź­na bestia dosta­je swo­je prze­ką­ski pro­sto do otwar­tej pasz­czy. Smok jest mega zado­wo­lo­ny, ale zdro­wie i życie gra­cza abso­lut­nie nie jest wysta­wio­ne na jakie­kol­wiek zagro­że­nie!

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

Cza­sem bywa i tak, że uczest­nik zaba­wy nie da rady ani nakar­mić smo­ka, ani pomóc dziel­ne­mu ryce­rzo­wi. I co wte­dy? Jeże­li rzut kost­ka nie pasu­je do żad­nej opcji, wów­czas gracz robi to, co chce… Brzmi nie­źle, praw­da?

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

Smok idzie nad Wisłę…

Kie­dy gra Legen­dy Pol­skie – Smok Wawel­ski ma koniec? A to już cał­kiem inna histo­ria! Otóż, kie­dy nasza groź­na bestia po doło­że­niu do pyska kolej­nej pysz­nej prze­ką­ski lub udzie­le­niu pomo­cy ryce­rzo­wi, nagle upa­da na pysk, to znak, że koniecz­nie czym prę­dzej musi napić się wody. Ten gracz, w któ­re­go turze smok upad­nie, otrzy­mu­je oczy­wi­ście za żonę księż­nicz­kę (lub księ­cia — opcja do wybo­ru), a do tego jesz­cze pół… cze­ko­la­dy. I co Wy na to? Dla nas rewe­la­cja!

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

Czas na ochy i achy!

Legen­dy Pol­skie – Smok Wawel­ski to nie­sa­mo­wi­te narzę­dzie do tre­no­wa­nia trud­nej sztu­ki pre­cy­zji ruchu i… kon­cen­tra­cji. Ta gra zmu­sza uczest­ni­ków do cią­głe­go logicz­ne­go i stra­te­gicz­ne­go myśle­nia oraz wycią­ga­nia wnio­sków i pla­no­wa­nia przy­szłych ruchów. Trze­ba przy­znać, że autor gry – Łukasz M. Pogo­da – doko­nał bar­dzo uda­ne­go maria­żu kla­sycz­nej legen­dy, baj­ki dla dzie­ci i “praw­dzi­wej” gry logicz­no — zręcz­no­ścio­wej. Autor stwo­rzył napraw­dę ape­tycz­ny kąsek nie tyl­ko dla naj­młod­szych miło­śni­ków tego typu gier. Legen­dy Pol­skie – Smok Wawel­ski, to naszym zda­niem bar­dzo cie­ka­we i kre­atyw­ne podej­ście do wyda­wa­ło­by się z pozo­ru “banal­ne­go tema­tu”! Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że tak opo­wie­dzia­na histo­ria, z wyko­rzy­sta­niem takich “pomo­cy dydak­tycz­nych” ma zadat­ki na praw­dzi­wy hit! Nie­za­po­mnia­ne wra­że­nia gwa­ran­to­wa­ne! A do tego jesz­cze fan­ta­stycz­na Maja Bar­ska i jej prze­pięk­ne, cie­szą­ce oko ilu­stra­cje.
To wszyst­ko razem musia­ło się udać!

 

Mega potencjał

Legen­dy Pol­skie – Smok Wawel­ski, to gra, któ­ra zaska­ku­je swo­ją pro­sto­tą i jed­no­cze­śnie zachwy­ca mega ory­gi­nal­no­ścią! Moje kry­tycz­ne oko doświad­czo­ne­go bel­fra i edu­ka­to­ra domo­we­go, pozwa­la mi stwier­dzić, że ta gra to nie tyl­ko świet­na i emo­cjo­nu­ją­ca zaba­wa, ale tak­że dosko­na­ły mate­riał dydak­tycz­ny do wyko­rzy­sta­nia w szko­le i w domu. Już po kil­ku pierw­szych roz­gryw­kach, nasza 9‑latka zapy­ta­ła, a co by było, gdy­by jesz­cze ina­czej prze­wa­żyć smo­ka… Zaraz, zaraz…przeważyć? Prze­cież to czy­sta fizy­ka! Tak kocha­ni! Mary­sia przez przy­pa­dek „odkry­ła”, że figur­ka smo­ka dzia­ła jak… dźwi­gnia! I wte­dy się zaczę­ło… praw­dzi­we eks­pe­ry­men­to­wa­nie. Bra­wo GRANNA! Dzię­ki Wam fizy­ka nabra­ła nowe­go kształ­tu!

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

A może teraz czas na łyk histo­rii? Czym jest praw­da histo­rycz­na a czym legen­da? Czy wyko­rzy­sta­ne w grze figur­ki ryce­rzy i ich stro­je przed­sta­wia­ją jakieś okre­ślo­ne cza­sy histo­rycz­ne? Nasi mali gra­cze wyraź­nie roz­po­zna­li postać Wikin­ga i Woja z cza­sów Miesz­ka I. teraz trwa­ją inten­syw­ne poszu­ki­wa­nia kolej­nych epok histo­rycz­nych… Ale poten­cjał, co?!

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

A co z naj­młod­szy­mi? Jest też coś dla nich! GRANNA pomy­śla­ła o wszyst­kim! Ćwi­cze­nia moto­ry­ki małej i nauka kolo­rów to tyl­ko począ­tek dobrych pomy­słów…

I naj­lep­sze na koniec… Cho­ciaż Legen­dy Pol­skie – Smok Wawel­ski to gra zręcz­no­ścio­wa z dużym udzia­łem loso­wo­ści (wyko­rzy­sta­nie kost­ki do gry) to jed­nak ogrom­na role odgry­wa tu rów­nież logicz­ne i stra­te­gicz­ne myśle­nie. Czyż to nie wspa­nia­ła pro­po­zy­cja gry na Świa­to­wy Dzień Logi­ki? Pamię­ta­cie, że to wła­śnie dziś — 14 stycz­nia obcho­dzi­my po raz pierw­szy to nie­zwy­kłe świę­to?!

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

Krót­ko mówiąc – Legen­dy Pol­skie – Smok Wawel­ski to ogrom­ne pokła­dy kre­atyw­ne­go myśle­nia i twór­czych odkryć! Tak­że dla naszej kot­ki…

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

Legendy Polskie – Smok Wawelski, czyli… kolejny strzał w 10!

Według nas, Legen­dy Pol­skie – Smok Wawel­ski to świet­na gra dzie­ci, w któ­rej mogą uczest­ni­czyć od 2 do 4 gra­czy. Według opi­su gra ta jest prze­zna­czo­na dla dzie­ci w wie­ku powy­żej 4 lat. Naszym zda­niem korzy­sta­jąc z zasa­dy „poma­ga­nie sobie dru­gą ręką”, któ­ra zosta­ła zapro­po­no­wa­na w instruk­cji tej gry, w zaba­wie mogą uczest­ni­czyć nawet nie­co młod­si użyt­kow­ni­cy. Eki­pa Archi­me­de­sa wypró­bo­wa­ła róż­ne warian­ty tej gry: rywa­li­za­cję indy­wi­du­al­ną, grę koope­ra­cyj­ną i grę zespo­ło­wą (dwa zespo­ły po 2 — 3 gra­czy). Według nas naj­wię­cej nie­sa­mo­wi­tych wra­żeń i mega emo­cje dostar­czy­ła nam wer­sja koope­ra­cyj­na. Jak widać Legen­dy Pol­skie – Smok Wawel­ski to mul­tum inspi­ra­cji!

GRANNA pomy­śla­ła też o gra­czach, któ­rzy cza­sem lubią gdzieś „zapo­dziać” instruk­cje do gry. Otóż na pudeł­ku gry Legen­dy Pol­skie – Smok Wawel­ski znaj­du­je się kod QR, któ­ry pozwa­la nam dotrzeć do instruk­cji gry. Naszym zda­niem, to praw­dzi­wa rewe­la­cja! Instruk­cje moż­na tak­że pobrać ze stro­ny inter­ne­to­wej GRANNA.

 

Teraz trochę pomarudzimy…

To co według nas sta­no­wi pewien pro­blem, to zbyt deli­kat­ne nacię­te kar­to­ni­ki z figu­ra­mi ryce­rzy i zwie­rząt. Być może taki tra­fił nam się zestaw, ale dość trud­no było wyjąć te figur­ki z wypy­chan­ki i przez to czte­ry z nich ule­gły pew­nym deli­kat­nym na szczę­ście uszko­dze­niom. Gru­by kar­ton dają­cy w sumie super solid­ność całej grze, tym przy­pad­ku nie do koń­ca się spraw­dził. Przy kolej­nym wyda­niu war­to pomy­śleć jak zmie­nić tę nie­do­god­ność.

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

Nasi mło­dzi teste­rzy zwró­ci­li uwa­gę, że czy­tel­ność kolo­ry­sty­ki zbroi ryce­rzy, nie do koń­ca jest dla nich jasna i pre­cy­zyj­na. Szcze­gól­nie doty­czy­ło to woja ozna­czo­ne­go kolo­rem poma­rań­czo­wym.

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

Naszym zda­niem na ryn­ku gier dla dzie­ci zno­wu powia­ło praw­dzi­wą świe­żo­ścią! Bar­dzo solid­ne wyko­na­nie, pro­sty ale mega ory­gi­nal­ny pomysł, świet­na gra­fi­ka i przej­rzy­ste zasa­dy to gwa­ran­cja wie­lu godzin fan­ta­stycz­nej rodzin­nej zaba­wy. Sło­wem GRANNA ma w swo­jej kolek­cji kolej­ną super fan­ta­stycz­ną pro­duk­cję!

Znak jako­ści przy­zna­je nawet nasza kot­ka, któ­ra dziel­nie asy­sto­wa­ła nam pod­czas pra­wie każ­dej roz­gryw­ki!

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

I jesz­cze ten super pomysł na… szyb­kie i zgrab­ne skła­da­nie, roz­kła­da­nie i prze­cho­wy­wa­nie cało­ści.

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

Legendy polskie - Smok Wawelski

 

Zamiast zakończenia…

Daj­cie znać, jak podo­ba wam się nowa gra Legen­dy Pol­skie – Smok Wawel­ski. Może­cie dawać komen­ta­rze, pisać do nas maile lub przy­sy­łać zdję­cia! Udo­stęp­niaj­cie nasz wpis, aby wię­cej dzie­cia­ków mogło poznać nową faj­na grę! Pamię­taj­cie tyl­ko, aby koniecz­nie podać źró­dło, bo post kosz­tu­je nas tro­chę pra­cy, cza­su i wysił­ku.

Jeże­li zain­te­re­so­wa­ła Cię ta gra, to koniecz­nie prze­czy­taj tak­że nasz post: Legen­dy Pol­skie – Pan Twar­dow­ski oraz Legen­dy Pol­skie – Bazy­li­szek, czy­li zagraj­my w lek­tu­rę.

 

Postscriptum… GRANNA inspiruje raz jeszcze

A czy moż­na Legen­dy Pol­skie – Smok Wawel­ski wyko­rzy­stać do nauki języ­ków obcych? Ależ tak!

My się­gne­li­śmy po taką baj­kę w języ­ku hisz­pań­skim i angiel­skim…  

Nasza oce­na: celu­ją­cy

Wydawnictwo Granna

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Komentarz na temat “Legendy Polskie: Smok Wawelski — rewelacyjna gra od Granna (recenzja)

  1. Nie­sa­mo­wi­cie kre­atyw­na gra! Nie sły­sza­łam o niej, ale może dla­te­go że mój Tosiek ma 8 mie­się­cy i jakoś za gra­mi się jesz­cze nie roz­glą­dam… Przy­znam, że chęt­nie zagra­ła­bym w nią z mężem i inny­mi człon­ka­mi rodzi­ny, a na małe­go spo­koj­nie cze­ka­ła­by już napo­czę­ta. Chy­ba dzię­ki Tobie spra­wię sobie pre­zent 🙂 Myślę, że rewe­la­cyj­nie spraw­dzi­ła­by się w warun­kach świe­tli­co­wych, dzie­ci zamiast się nudzić i wymy­ślać głu­pot­ki mogły­by tro­chę roz­ru­szać głów­ki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *