Azjatycka strona logiki — Światowy Dzień Logiki 2019Bezwzględnie logiczną w czynie jest tylko maszyna
/Aleksander Świętochowski/

 

Każ­de­go dnia, godzi­na po godzi­nie i minu­ta po minu­cie, docie­ra­ją do nas milio­ny róż­no­rod­nych bodź­ców z oto­cze­nia. Bodź­ce te nie­ustan­nie ata­ku­ją wszyst­kie nasze zmy­sły nio­sąc infor­ma­cje, któ­re wpły­wa­ją na to co czu­je­my, jak myśli­my i w koń­cu tak­że, jak się zacho­wu­je­my. Nasz umysł odbie­ra rów­nież bar­dzo zło­żo­ne wie­lo­wy­mia­ro­we sygna­ły z wnę­trza nasze­go cia­ła. W ten spo­sób „dowia­du­je­my się”, że np.: wła­śnie zgłod­nie­li­śmy, chce nam się spać czy też boli nas żołą­dek. Na całe szczę­ście nie wszyst­kie te bodź­ce odbie­ra­my świa­do­mie i na tym samym stop­niu inten­syw­no­ści. Nasz orga­nizm, o ile jest w peł­ni zdro­wy, posia­da taki swo­isty filtr uwa­gi. Tyka­nie zega­ra, odgło­sy prze­jeż­dża­ją­cych aut za oknem, radio u sąsia­da czy też nie­zbyt inten­syw­ne zapa­chy, zwy­czaj­nie igno­ru­je­my.

Nie­ste­ty coraz czę­ściej sły­szy­my, że nasze dzie­ci prze­ja­wia­ją zabu­rze­nia owej uwa­gi, a co za tym idzie spa­da­ją ich zdol­no­ści kon­cen­tra­cji. Rodzi­ce bar­dzo czę­sto zada­ją pyta­nia o to, co to jest kon­cen­tra­cja, w jaki spo­sób zwią­za­na jest ona z uwa­gą, emo­cja­mi i moty­wa­cją u dziec­ka. My chce­my Wam dziś poka­zać mądre wspie­ra­nie dziec­ka przez ćwi­cze­nia kon­cen­tra­cji w zada­niach logicz­nych. Oto przed Wami azja­tyc­ka stro­na logi­ki…

 

Archimedesowa azjatycka strona logiki

Pamię­ta­cie, że 14 stycz­nia 2019 r. po raz pierw­szy będzie obcho­dzo­ny Świa­to­wy Dzień Logi­ki? Archi­me­de­so­we Logicz­ne Potycz­ki Mate­ma­tycz­ne  – Mate­ma­ty­ka na 6!
Przed nami magicz­ne 5 Dni z Logi­ką!  Codzien­nie nowa por­cja zadań do pobra­nia za free!

 

Prawie jak Wieże Hanoi

Nasza kolej­na zaba­wa to praw­dzi­we wyzwa­nie. Kon­cen­tra­cja i spo­strze­gaw­czość bar­dzo przy­da­dzą się przy roz­wią­zy­wa­niu tego zada­nia.

Zada­nie: Do każ­dej wie­ży widzia­nej z góry (rysun­ki 1–6) dopa­suj jej widok z boku (rysun­ki A‑F).

I Światowy Dzień Logiki

Pobierz zagad­kę

 

Prawie jak radziecki… tetris

Nasza kolej­na zaba­wa — to pro­po­zy­cja dla nie­co młod­szych uczest­ni­ków Świa­to­we­go Dnia Logi­ki.

Zada­nie: Z któ­rych zesta­wów kloc­ków nie da się uło­żyć kwa­dra­tu?

I Światowy Dzień Logiki

Pobierz zagad­kę

 

Prawie jak japońskie Sudoku

Nasza kolej­na zaba­wa — może zasko­czyć nawet nie­któ­rych doro­słych.

Zada­nie: Wypeł­nij pola licz­ba­mi od 1 do. Licz­by nie mogą powta­rzać się w tym samym rzę­dzie, kolum­nie ani w czę­ściach wydzie­lo­nych róż­ny­mi kolo­ra­mi.

I Światowy Dzień Logiki

Pobierz zagad­kę

 

Nasza azjatycka strona logiki dobra jest na każdą pogodę

Azja­tyc­ka stro­na logi­ki, to nasza dzi­siej­sza pro­po­zy­cja zabaw, któ­re dostar­czą dzie­ciom mul­tum nie­sa­mo­wi­tych emo­cji i są napraw­dę świet­nym spo­so­bem na wspól­ne rodzin­ne spę­dza­nie cza­su. Każ­dy wariant naszej zaba­wy moż­na pobrać i wydru­ko­wać w domu. Wszyst­kie kar­ty pra­cy opa­trzy­li­śmy spe­cjal­nym obraz­kiem lub infor­ma­cją z popraw­nym roz­wią­za­niem zada­nia!

Daj­cie znać w komen­ta­rzach, jak świę­tu­je­cie z naszą archi­me­de­so­wą eki­pą Świa­to­wy Dzień Logi­ki. Może­cie też pisać do nas maile i przy­sy­łać zdję­cia! Udo­stęp­niaj­cie nasz wpis, aby wię­cej dzie­cia­ków mogło poznać magicz­ny świat logi­ki! Pamię­taj­cie tyl­ko aby podać źró­dło, bo post kosz­tu­je nas tro­chę pra­cy, cza­su i wysił­ku.

 

I Świa­to­wy Dzień Logi­ki — zobacz nasze wcze­śniej­sze logicz­ne zagad­ki:

I Świa­to­wy Dzień Logi­ki – podej­mij wyzwa­nie (pierw­sze) wraz ze swo­im dziec­kiem!

Logi­ka peł­na cza­rów – Świa­to­wy Dzień Logi­ki: wyzwa­nie dru­gie

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *