To takie proste — wystawa interaktywna w Muzeum Inżynierii Miejskiej w KrakowieTo takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę”
/Benjamin Franklin/

 

Zdo­by­wa­nie wie­dzy, czy jak kto woli ucze­nie się, może a nawet powin­no być jed­no­cze­śnie dobrą zaba­wą. Pisa­li­śmy o tym wie­lo­krot­nie i dla­te­go, z tym więk­szą przy­jem­no­ścią chce­my Wam przed­sta­wić kolej­ną edu­ka­cyj­ną „pereł­kę” — inte­rak­tyw­ną wysta­wę: To takie pro­ste!

 

To takie proste!…

Nowa wysta­wa w Muzeum Inży­nie­rii Miej­skiej w Kra­ko­wie — To takie pro­ste! - to aż 26 inte­rak­tyw­nych edu­ka­cyj­nych sta­no­wisk w czte­rech stre­fach nauki i zaba­wy.
War­to poznać je wszyst­kie!

Każ­dy eks­po­nat moż­na doty­kać i poczuć na wła­snej skó­rze. Dodat­ko­wo przy wszyst­kich sta­no­wi­skach znaj­du­ją się krót­kie mate­ria­ły infor­ma­cyj­no- edu­ka­cyj­ne, któ­re moż­na wyko­rzy­stać na miej­scu lub zabrać ze sobą do domu.

 

Strefa I : GŁÓWKA PRACUJE

Stre­fa „Głów­ka pra­cu­je” umoż­li­wia podróż w świat mate­ma­tycz­nych zaga­dek, rebu­sów i łami­głó­wek. Tu „szkol­na mate­ma­ty­ka” na szóst­kę, to jed­nak tro­chę za mało! Logicz­ne myśle­nie, kre­atyw­ność i umie­jęt­ność roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów są w tej stre­fie mile widzia­ne!

Zaba­wa w tej czę­ści wysta­wy przy­nio­sła nam napraw­dę bar­dzo wie­le rado­ści i… ogrom­ną satys­fak­cję, że też potra­fi­my to zro­bić!

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

Strefa II: MECHANICZNY PLAC ZABAW

Eks­po­na­ty w tej stre­fie obra­zu­ją róż­ne, mniej lub bar­dziej zło­żo­ne pra­wa fizycz­ne. Inte­rak­tyw­na zaba­wa z pre­zen­to­wa­ny­mi obiek­ta­mi, powo­du­je że abso­lut­nie każ­da defi­ni­cja fizycz­na sta­je się zupeł­nie pro­sta i zro­zu­mia­ła.

Tu moż­na zapo­znać się z wybra­ny­mi pra­wa­mi i zasa­da­mi mecha­ni­ki. Dzię­ki temu posze­rzysz wie­dzę i możesz lepiej zro­zu­miesz ota­cza­ją­cy nas świat!

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

Strefa III: POMYŚL, ZROZUM, ZRÓB

Tema­tem tej stre­fy jest two­rze­nie i budo­wa­nie… To, co i jak zbu­du­jesz, ogra­ni­cza tyl­ko two­ja wyobraź­nia! Zaba­wa moż­li­wa jest w mniej­szej lub więk­szej gru­pie, co oczy­wi­ście abso­lut­nie nie wyklu­cza moż­li­wo­ści zaba­wy indy­wi­du­al­nej. Tu napraw­dę moż­na doświad­czyć tego, że każ­dy ma talent do maj­ster­ko­wa­nia!

W tej stre­fie kre­atyw­ność tyl­ko cze­ka, aby roz­wi­nąć swo­je skrzy­dła! A może wła­śnie tak naro­dzi się kolej­ny „Mło­dy Anto­nio Gau­di”?

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

Strefa IV: TECHNO ŚWIAT

W tej stre­fie możesz się zapo­znać z super­no­wo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi, któ­re już wkrót­ce mogą stać się naszą codzien­no­ścią.

Eks­po­na­ty tej stre­fy, nie tyl­ko pozwa­la­ją na pozna­nie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, ale rów­nież zanu­rze­nie się w wir­tu­al­ną rze­czy­wi­stość… Przy­zna­je­my, że to robi napraw­dę mega wra­że­nie!

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste!… nasze subiektywne Top 11 !

 

PODŁOGA MEMO

Świet­na gra pamię­cio­wa i dosko­na­ła zaba­wa dla całej rodzi­ny! Poprzez zapa­mię­ty­wa­nie i odtwa­rza­nie wzo­ru świetl­ne­go, tre­nu­je­my swo­ją tzw. pamięć krót­ko­trwa­łą. Czy wie­dzie­li­ście, że ma ona pew­ną zadzi­wia­ją­cą wła­ści­wość?! Otóż pamięć krót­ko­trwa­ła „dzia­ła” dobrze tyl­ko wte­dy, kie­dy licz­ba ele­men­tów nie prze­kra­cza 7 (+/-2 w zależ­no­ści od oso­by). Jej pojem­ność oraz czas prze­cho­wy­wa­nia infor­ma­cji zale­ży też od nasze­go pozio­mu kon­cen­tra­cji, emo­cji towa­rzy­szą­cych zapa­mię­ty­wa­niu oraz od pozio­mu wytre­no­wa­nia nasze­go mózgu. Dla­te­go im czę­ściej się uczysz, tym szyb­ciej i efek­tyw­niej zapa­mię­tu­jesz.
Dla nas abso­lut­na rewe­la­cja!

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

ZAPLĄTANA ŁAMIGŁÓWKA

Bada­nia nauko­we wska­zu­ją, że mózg dziec­ka zaraz po uro­dze­niu rośnie w bar­dzo szyb­kim tem­pie, co wyni­ka głów­nie z two­rze­nia się i pogru­bia­nia połą­czeń mię­dzy neu­ro­na­mi. Im wię­cej tych połą­czeń tym lepiej dla nas!
Mądre sty­mu­lo­wa­nie psych-rucho­we dzie­ci ma kolo­sal­ny wpływ na roz­wój mózgu i pro­ce­sy myślo­we. Zaba­wa taka jak ta, to nie tyl­ko dobra roz­ryw­ka, ale tak­że dosko­na­ły tre­ning dla nasze­go mózgu!

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

POJAZD PRZYSZŁOŚCI

Spe­cja­li­ści uwa­ża­ją, że w naj­bliż­szej przy­szło­ści nastą­pią ogrom­ne zmia­ny w spo­so­bie, w jaki uży­wa­my i pro­du­ku­je­my samo­cho­dy. Aktu­al­nie naj­więk­szym tren­dem są samo­cho­dy auto­no­micz­ne oraz elek­trycz­ne. W ostat­nich latach rynek samo­cho­do­wy został pod­bi­ty przez auta z napę­dem hybry­do­wym. W pojeź­dzie znaj­du­je się sil­nik spa­li­no­wy i elek­trycz­ny. Sil­ni­ki te mogą pra­co­wać na prze­mian lub jed­no­cze­śnie w zależ­no­ści od potrzeb i eta­pu jaz­dy. Ten eks­po­nat umoż­li­wia praw­dzi­wa podróż w przy­szłość!

Wstyd się przy­znać, ale ta gra naj­bar­dziej chy­ba wcią­gnę­ła star­szą cześć naszej eki­py…

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

RUCHOME OBRAZY

Lubi­cie oglą­dać fil­my? My bar­dzo! Wie­cie jed­nak, że w celu nagra­nia jed­nej sekun­dy fil­mu ani­mo­wa­ne­go arty­sta musi stwo­rzyć co naj­mniej 24 zdję­cia (klat­ki). Ludz­kie oko postrze­ga tę licz­bę obra­zów jako sekwen­cję cią­głe­go ruchu. Dla­te­go dzie­się­cio­mi­nu­to­wy film zawie­ra aż 14400 popraw­nych zdjęć. Tech­ni­ka poklat­ko­wa jest tech­ni­ką ani­ma­cji fil­mu wyko­rzy­sty­wa­ną w kla­sycz­nym fil­mie ani­mo­wa­nym oraz w fil­mach nauko­wych do poka­za­nia np. wzro­stu roślin, ruchu ciał nie­bie­skich (pro­ces zosta­je skró­co­ny do kil­ku­dzie­się­ciu sekund).

Tu na wysta­wie, my tak­że mogli­śmy poba­wić się w praw­dzi­wych fil­mow­ców! Stwo­rzo­ny przez sie­bie fil­mik moż­na potem wysłać przy pomo­cy e‑mail.
Uwa­ga! To wcią­ga!

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

Fil­mik naszej archi­me­de­so­wej pocie­chy…

  

ROBOT I SZTUCZNA INTELIGENCJA

Ter­min robot pierw­szy raz został uży­ty w 1921 roku do ozna­cze­nia fik­cyj­ne­go urzą­dze­nia mecha­nicz­ne­go w sztu­ce R.U.R autor­stwa cze­skie­go pisa­rza Kare­la Cap­ka. W1928 roku jeden z pierw­szych huma­no­idal­nych robo­tów został poka­za­ny na dorocz­nej wysta­wie w Lon­dy­nie, Wyna­le­zio­ny przez W. H. Richards robot mógł poru­szać ręka­mi, gło­wą i był kon­tro­lo­wa­ny przy pomo­cy pilo­ta lub gło­su. Czy robo­ty w życiu codzien­nym to nadal scien­ce-fic­tion?

Tu na wysta­wie moż­na prze­ko­nać się oso­bi­ście jak to jest „pograć” sobie z robo­tem lub… uciąć miłą poga­węd­kę ze sztucz­ną inte­li­gen­cją (Al — arti­fi­cial intel­li­gen­ce).
Czy uwie­rzy­cie, że Al miał humo­ry i… nawet się obra­żał. A do tego umiał kła­mać jak z nut! My roz­ma­wia­li­śmy z nim po pol­sku, angiel­sku i hisz­pań­sku. Nie­ste­ty zagiął nas fran­cu­skim!

Tym­cza­sem jego kole­ga grał z nami m.in w kół­ko i krzy­żyk oraz memo­ry!

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

Al to „twar­da sztu­ka”…

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

KULOLABIRYNT

Har­mo­nij­ne współ­dzia­ła­nie zmy­słów czło­wie­ka jest nie­zbęd­ne, aby­śmy mogli jeź­dzić na rowe­rze, pro­wa­dzić samo­chód czy wyko­ny­wać jed­no­cze­śnie róż­ne codzien­ne czyn­no­ści. Jest ono nazy­wa­ne inte­gra­cją sen­so­rycz­ną. Łami­głów­ki takie jak ten eks­po­nat poma­ga­ją nam ćwi­czyć tę nie­zwy­kle waż­ną umie­jęt­ność. Nawet doro­sła część eki­py mia­ła pew­ne trud­no­ści aby szyb­ko roz­wią­zać to zada­nie.

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

NIESAMOWITE STRUKTURY

Nasza cór­cia to praw­dzi­wa fan­ka twór­czo­ści hisz­pań­sko­ję­zycz­nych arty­stów. Anto­nio Gau­di to jeden z jej ulu­bio­nych twór­ców. To wła­śnie był pre­kur­so­rem tzw. archi­tek­tu­ry bio­mor­ficz­nej. Roz­wi­jał wła­sny styl nawią­zu­ją­cy do sece­sji, wpro­wa­dza­jąc rzeź­biar­stwo, ukształ­to­wa­ne ele­men­ty. Wyko­rzy­sty­wał łuki para­bo­licz­ne, fan­ta­stycz­na for­my i zawi­łe dese­nie oraz orga­nicz­ne kształ­ty pod­pa­try­wa­ne w przy­ro­dzie. Nawią­zy­wał nie­kie­dy do płyn­no­ści świa­ta pod­wod­ne­go.

Tu na wysta­wie każ­dy może choć przez chwi­le poczuć się archi­tekt… To napraw­dę superza­ba­wa!

O tym, że nasza cór­cia uwiel­bia tego arty­stę może­cie się prze­ko­nać z posta Anto­ni Gau­dí, czy­li inspi­ru­ją­cy wizjo­ner, któ­ry wyprze­dzał swo­ją epo­kę

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

KOSMICZNA TECHNOLOGIA

Czy wie­dzie­li­ście, że sztucz­ny sate­li­ta to sta­tek kosmicz­ny (z zało­gą lub bez) wyko­na­ny przez czło­wie­ka, poru­sza­ją­cy się po orbi­cie wokół cia­ła nie­bie­skie­go. Pierw­szym sate­li­tą był Sput­nik l, wystrze­lo­ny na orbi­tę Zie­mi przez Zwią­zek Radziec­ki 4 paź­dzier­ni­ka 1957 roku. Tele­wi­zja, radio, nawi­ga­cja GPS, pro­gno­zy pogo­dy są czę­ścią nasze­go codzien­ne­go życia któ­re nie dzia­łał­by bez udzia­łu sztucz­nych sate­li­tów.

Ten nie­zwy­kły eks­po­nat pozwa­la nam przy­bli­żyć cał­kiem zło­żo­ny pro­blem umiesz­cza­nia i dzia­ła­nia sate­li­tów w kosmo­sie.

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

PODUSZKOWCE

Eks­po­nat ten dzia­ła na tej samej zasa­dzie co popu­lar­na gra zręcz­no­ścio­wa nazy­wa­na Air hoc­key (potocz­nie, lecz nie­po­praw­nie nazy­wa­na też cym­ber­ga­jem). Dwaj kon­ku­ru­ją­cy ze sobą gra­cze sta­ra­ją się zdo­być punk­ty strze­la­jąc do bram­ki prze­ciw­ni­ka. Uży­wa­ją sto­łu, wypo­sa­żo­ne­go w powierzch­nię o niskim współ­czyn­ni­ku tar­cia.
Mówię, Wam zaba­wa jest super!

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

ROLLER-COASTER

Przod­kiem kole­jek gór­skich były ogrom­ne lodo­we zjeż­dżal­nie — dłu­gie, stro­me drew­nia­ne tory pokry­te lodem, bar­dzo popu­lar­ne w XVI/XVII wiecz­nej Rosji. Uczest­ni­ków zaba­wy wystrze­li­wa­no w drew­nia­nych saniach, a lądo­wa­nie odby­wa­ło się w pia­sku. Przy­po­mi­na­ły więc one obec­ne tory bob­sle­jo­we.

Tu na wysta­wie w cał­kiem bez­piecz­ny, choć w nie mniej eks­cy­tu­ją­cy spo­sób, moż­na poeks­pe­ry­men­to­wać i… zoba­czyć dzia­ła rol­ler-coaster.

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

SAMOLOT SOLARNY

Alter­na­tyw­ne źró­dła ener­gii, to już nie jest baj­ka dla grzecz­nych dzie­ci! To bar­dzo poważ­na spra­wa, któ­rą war­to pozna­wać od naj­młod­szych lat… Tu na wysta­wie to banal­nie pro­ste!

Czy wie­dzie­li­ście, że ogni­wo foto­wol­ta­icz­ne (ogni­wo sło­necz­ne) je urzą­dze­niem elek­trycz­nym prze­twa­rza­ją­cym ener­gię świa­tła bez­po­śred­nio w prąd za pośred­nic­twem efek­tu foto­wol­ta­icz­ne­go (w 1921 r. A. Ein­ste­in otrzy­mał Nobla za jego wyja­śnie­nie). Bar­dzo szyb­ko roz­wi­ja­ją­ca się tech­no­lo­gia oraz nowym gorą­cym tema­tem w dzie­dzi­nie ogniw sło­necz­nych są perow­ski­to­we ogni­wa foto­wol­ta­icz­ne. Warstw aktyw­ną jest perow­skit, tzn. tle­nek wap­nia i tyta­nu, o wzo­rze che­micz­nym CaTi03. Ogni­wo wyko­rzy­stu­ją­ce perow­ski­ty naj­praw­do­po­dob­niej będą wyjąt­ko­wo tanie, co uczy­ni je bar­dzo atrak­cyj­ny­mi.

Ste­ro­wa­nie solar­nym samo­lo­tem wca­le nie jest takie pro­ste… Zaba­wa jed­nak gwa­ran­to­wa­na!

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste!… dla każdego coś dobrego

 

Nowa wysta­wa w Muzeum Inży­nie­rii Miej­skiej w Kra­ko­wie, to mul­tum atrak­cji, któ­rych nie da się opi­sać przy pomo­cy nawet naj­dłuż­sze­go wpi­su.
To trze­ba prze­żyć same­mu! My spę­dzi­li­śmy na wysta­wie pra­wie 4 godzi­ny!

Zobacz­cie co jesz­cze może­cie tu odkryć…
Ale uwa­ga! Nie wyja­wi­wi­my Wam wszyst­kich tajem­nic! Sami musi­cie tu przyjść… Zaba­wa muro­wa­na!

 

WIEŻE HANOI

Ukła­dan­ka Wie­że Hanoi {Wie­ża Brah­my) zosta­ła wyna­le­zio­na przez fran­cu­skie­go mate­ma­ty­ka Edu­ar­d’a Luca­s’a w 1883 roku. Według legen­dy, w wiel­kiej świą­ty­ni Bena­res w Hanoi, pod kopu­łą, któ­ra wyzna­cza dokład­ny śro­dek świa­ta, znaj­du­je się wie­ża Hanoi, na któ­rej Brah­ma umie­ścił 64 krąż­ki ze zło­ta. Bez prze­rwy, we dnie i w nocy, mni­si prze­kła­da­ją krąż­ki z jed­nej dia­men­to­wej igły na dru­gą. Gdy krąż­ki zosta­ną prze­ło­żo­ne z igły, na któ­rej umie­ścił je Bóg w momen­cie stwo­rze­nia świa­ta, na jed­ną z dwóch pozo­sta­łych igieł, nastą­pi koniec świa­ta.

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

MOZAIKA I TANGRAM

Tan­gram jest łami­głów­ką wyna­le­zio­ną praw­do­po­dob­nie w Chi­nach i przy­wie­zio­ną na stat­kach han­dlo­wych w XIX wie­ku do Euro­py, popu­lar­ną rów­nież w Ame­ry­ce. Na podob­nym pomy­śle opar­to sta­ro­grec­ki sto­ma­chion, zwań też pudeł­kiem Archi­me­de­sa (łac. locu­lus Archi­me­dius). Jest to łami­głów­ka skła­da­ją­ca się z aż 14 ele­men­tów, z któ­rych nale­ży zło­żyć kwa­drat lub inny, z góry zało­żo­ny kształt.

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

ELEKTRYCZNE PUZZLE

Prze­wod­nic­two elek­trycz­ne mate­ria­łów moż­li­we jest dzię­ki ist­nie­niu swo­bod­nych czą­stek obda­rzo­nych ładun­kiem elek­trycz­nym (np. elek­tro­nów lub jonów), gdyż takie cząst­ki są wpra­wia­ne w ruch w wyni­ku przy­ło­żo­ne­go napię­cia elek­trycz­ne­go. Woda desty­lo­wa­na, w odróż­nie­niu od pit­nej, bar­dzo sła­bo prze­wo­dzi prąd, gdyż znaj­du­je siew niej bar­dzo mało jonów. W cie­le czło­wie­ka jest dużo jonów, dla­te­go nasze cia­ło jest zna­ko­mi­tym prze­wod­ni­kiem prą­du elek­trycz­ne­go, co moż­na spraw­dzić przy sta­no­wi­sku.

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

WYŚCIG SZCZOTEK

Samo­cho­dy, któ­ry­mi się poru­sza­my, wyko­rzy­stu­ją efekt tar­cia mię­dzy koła­mi a pod­ło­żem. Ponie­waż war­stwa wody znacz­nie obni­ża war­tość siły tar­cia, stąd tak trud­no poru­szać się pod­czas desz­czu, czy w warun­kach zimo­wych. Wino­waj­cą obni­żo­nej war­to­ści siły tar­cia zimą rów­nież jest woda. Powsta­je ona w miej­scu sty­ku koła ze śnie­giem lub lodem.

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

MECHANICZNY TEATR

Eks­po­nat inspi­ro­wa­ny jest Kaba­re­to­wym Teatrem Mecha­nicz­nym w Lon­dy­nie (Caba­ret Mecha­ni­cal The­atre). Począt­ko­wo był to sklep, w któ­rym sprze­da­wa­no pro­ste, drew­nia­ne zabaw­ki, dzia­ni­ny i cera­mi­kę. Z bie­giem lat, nie­ustan­nie powięk­sza­na kolek­cja zaba­wek sta­ła się atrak­cją dla klien­tów skle­pu. Cho­ciaż począt­ko­wo kolek­cja roz­wi­ja­ła się bez prze­my­śla­nej idei, to dziś cechu­je ją eks­cen­tryzm, lek­ko drwią­cy humor i spryt­ny spo­sób patrze­nia na świat.

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

EFEKT DOMINA

Maszy­na Rube­’a Gold­ber­ga to prze­sad­nie roz­bu­do­wa­ne urzą­dze­nie lub seria mecha­ni­zmów dzia­ła­ją­cych na zasa­dzie reak­cji łań­cu­cho­wej (lub efek­tu domi­na), któ­re w zło­żo­ny spo­sób wyko­nu­ją bar­dzo pro­ste czyn­no­ści. Nazwa pocho­dzi od ame­ry­kań­skie­go rysow­ni­ka i wyna­laz­cy Rube­’a Gold­ber­ga. Przy­kła­dy jej wyko­rzy­sta­nie moż­na zna­leźć w licz­nych fil­mach (np. Powrót do przy­szło­ści), seria­lach i grach (np.The Incre­di­ble Machi­nę, Cra­zy machi­nes).

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

 

To takie proste!… dla tych co chcą więcej

AGD też może być źródłem zabawy…

 

 

A niech to prąd kopnie!

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

Mega dmuchawy czyli… latanie dla opornych

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

 

To takie proste!… okiem edukatora

Inte­rak­tyw­ne eks­po­na­ty umoż­li­wia­ją:

 1. ćwi­cze­nia z zakre­su moto­ry­ki małej i dużej
 2. ćwi­cze­nia w orien­ta­cji prze­strzen­nej
 3. ćwi­cze­nia z zakre­su per­cep­cji wzro­ko­wej i słu­cho­wej
 4. ćwi­cze­nia z zakre­su koor­dy­na­cji wzro­ko­wo-rucho­wej i słu­cho­wo-rucho­wej
 5. ćwi­cze­nia z zakre­su kon­cen­tra­cji i tre­nin­gu pamię­cio­we­go
 6. ćwi­cze­nia spo­strze­gaw­czo­ści, logicz­ne­go myśle­nia i roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów
 7. ćwi­cze­nia z zakre­su inte­gra­cji sen­so­rycz­nej, poli­sen­so­rycz­ne­go pozna­wa­nia świa­ta oraz rze­czy­wi­sto­ści wir­tu­al­nej
 8. ćwi­cze­nia z zakre­su tre­nin­gu języ­ko­we­go (język angiel­ski)
 9. ćwi­cze­nia z zakre­su umie­jęt­no­ści inter­per­so­nal­nych, współ­pra­cy w gru­pie oraz indy­wi­du­al­ne­go podej­mo­wa­nia decy­zji

 

Łyżka dziegciu w beczce miodu

Nowa inte­rak­tyw­na wysta­wa w Muzeum Inży­nie­rii Miej­skiej w Kra­ko­wie - To takie pro­ste! — to wyda­rze­nie, któ­re napraw­dę war­to zoba­czyć.

Naszym zda­niem to war­to­ścio­we mery­to­rycz­nie miej­sce do nauki i… zaba­wy. Wysta­wa przy­go­to­wa­na jest tak, aby mogły w niej uczest­ni­czyć wyciecz­ki szkol­ne i jed­no­cze­śnie widzo­wie indy­wi­du­al­ni. Duża prze­strzeń wysta­wien­ni­cza umoż­li­wia swo­bod­ne poru­sza­nie się tak­że na wóz­ku inwa­lidz­kim. Naszym zda­niem war­to tro­chę dopra­co­wać „stre­fy wypo­czyn­ku”, ponie­waż na wysta­wie poja­wia­li się tak­że rodzi­ce z mały­mi dzieć­mi.

Ponie­waż wysta­wa To takie pro­ste! — jest inte­rak­tyw­na, a spo­ra część eks­po­na­tów bazu­je na tech­no­lo­gi kom­pu­te­ro­wej i inter­ne­cie, to naszym zda­niem war­to pomy­śleć o jakimś „dyżur­nym IT Help Desk Sup­port”. Nie­ste­ty sys­te­my i pro­gra­my kom­pu­te­ro­we mają to do sie­bie, że… lubią się zawie­szać.

 

To takie proste - wystawa w Muzeum Inżynierri Miejskiej w Krakowie

Wysta­wę To takie pro­ste moż­na oglą­dać od 17 stycz­nia 2018 do 15 grud­nia 2018 w  Muzeum Inży­nie­rii Miej­skiej w Kra­ko­wie, ul. Świę­te­go Waw­rzyń­ca 15

Komentarze na temat “To takie proste — wystawa interaktywna w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

 1. Nie­sa­mo­wi­cie wyglą­da ta wysta­wa. Bar­dzo roz­wi­ja­ją­ca dla dzie­ci i cie­ka­wa tak­że dla doro­słych.

 2. Cie­szy­my się, że wysta­wa stwo­rzo­na w Cen­trum Nowo­cze­sno­ści Młyn Wie­dzy w Toru­niu, a obec­nie pre­zen­to­wa­na w MIM-ie, podo­ba­ła się Pań­stwu. Dzię­ku­je­my za uwa­gę w zakre­sie kwe­stii IT. Posta­ra­my się coś wymy­ślić 🙂 Pozdra­wia­my z Toru­nia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *