Edukacja domowa styczeń 2018 — podsumowanieedukacja domowa styczeń 2018

Edu­ka­cja domo­wa sty­czeń 2018 — jak co mie­siąc przed­sta­wia­my krót­kie rela­cje z wyda­rzeń, zabaw i warsz­ta­tów w któ­rych uczest­ni­czy­li­śmy. W stycz­niu 2018 r. ze wzglę­du na dużą licz­bę wyda­rzeń zwią­za­nych z języ­kiem i kul­tu­rą Hisz­pa­nii — nasza edu­ka­cja domo­wa tak napraw­dę prze­ro­dzi­ła się w … Edu­ca­ción en el hogar!

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

1. Projekty stałe w których bierzemy udział:

 

Edukacja matematyczna

 • Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3
 • Mat­zoo
 • Matlan­dia kl 4

 

Edukacja przyrodnicza

 • Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3

 

Edukacja polonistyczna i historyczna

 • Wład­cy słów kl. 1–6
 • Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3
 • Cza­ro­wa­nie przez czy­ta­nie” — pro­jekt czy­tel­ni­czy
 • Dzie­cię­ce Biu­ro Detek­ty­wi­stycz­ne”
 • Kon­kurs „Czy­tel­nik Roku” — edy­cja 2017/18

 

Edukacja językowa — języki obce

 • Język angiel­ski — Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3
 • Język hisz­pań­ski — poziom A1.3 w Insty­tu­cie Cervan­te­sa w Kra­ko­wie
 • Język chiń­ski w insty­tu­cie Kon­fu­cju­sza w Kra­ko­wie

 

Edukacja artystyczna

 • Pro­jekt „Bli­żej sztu­ki” — „Sztu­ka oswa­ja­nia sztu­ki”

 

2. Edukacja domowa styczeń 2018 — nasze ostatnie sukcesy i działania

 

Ogłoszono oficjalne wyniki konkursu Alfik Matematyczny 2017.

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

Zwycięstwo w konkursie „Zdobywcy Diamentów” grudzień 2017.

 

Ostra wal­ka o pierw­sze miej­sce w noc syl­we­stro­wą trwa­ła do samej pół­no­cy!

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

Projekt „W 24-godziny z bajką dookoła świata” (31 grudnia 2017 — 1 stycznia 2018).

W ramach pro­jek­tu co godzi­nę wita­li­śmy Nowy Rok 2018 w kolej­nych stre­fach cza­so­wych pozna­jąc baj­ki i legen­dy z kolej­nych regio­nów świa­ta.

 

Orszak Trzech Króli

 

W tym roku wybra­li­śmy Orszak nie­bie­ski — afry­kań­ski oraz uczest­ni­czy­li­śmy w powi­ta­niu orsza­ku zie­lo­ne­go — azja­tyc­kie­go i czer­wo­ne­go — euro­pej­skie­go na pły­cie Ryn­ku Głów­ne­go w Kra­ko­wie.

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

Zapra­sza­my na naszą obszer­ną rela­cję fil­mo­wą z tego­rocz­ne­go Orsza­ku Trzech Kró­li w Kra­ko­wie

  

 

Wokół Szopki — spacerem po Krakowie

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

Warsztaty Afrykańskie w Nowohuckim Centrum Kultury

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

Warsztaty artystyczne z cyklu „Mistrzowie w Cervantesie” — Joan Miro

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

Seans filmowy — Fernando

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

Nasz śnieżny WF

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

Mistrzowie w Cervantesie — Juan Gris

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

Nasza Pocie­cha „zaist­nia­ła” tak­że w spo­cie rekla­mo­wym cyklu zre­ali­zo­wa­nym przez Insty­tut Cervan­te­sa. Czy ktoś poli­czy ile razy ją widać?

  

Smocza Godzina w Instytucie Konfucjusza — Chiński Nowy Rok (Święto Wiosny)

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

Dziecięce Biuro Detektywistyczne — Cichy Dom

 

Kolej­ne Śledz­two Detek­ty­wi­stycz­ne popro­wa­dzo­ne przez Panią Fish­kę. Tym razem mło­dzi detek­ty­wi tre­no­wa­li swe umie­jęt­no­ści w tajem­ni­czym (arty­stycz­nym) domu.

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

Seans filmowy: Tedi i mapa skarbów

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

Fiesta Niños w Instytucie Cervantesa — zakończenie semestru

 

Dyplom z wyni­ka­mi naucza­nia…

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

… oraz wystę­py arty­stycz­ne.

  

Akademia Pana Piórko czyli… Królowa Śniegu naukowo! (Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży)

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

Wystawa malarstwa

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

To takie proste — wystawa interaktywna w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

edukacja domowa styczeń 2018

 

W cza­sie sza­lo­nej zaba­wy wyko­na­li­śmy też taką ani­ma­cję meto­dą poklat­ko­wą:

  

A już za mie­siąc kolej­na rela­cja z naszych dzia­łań w ramach edu­ka­cji domo­wej.

 

Komentarz na temat “Edukacja domowa styczeń 2018 — podsumowanie

 1. Super cie­ka­wy mie­siac! Uwiel­biam czy­tac tego typu pod­su­mo­wa­nia! Juz cze­kam na kolej­ne!
  Gra­tu­lu­je­my licz­nych suk­ce­sow!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *