Antoni Gaudí, czyli inspirujący wizjoner, który wyprzedzał swoją epokęAntoni Gaudí

Oryginalność polega na powrocie do źródeł
/Antoni Gaudí/

Zna­cie Sagra­da Família, wiel­ki sece­syj­ny kościół w Bar­ce­lo­nie? A może Casa Milà? Jeże­li tak, to już wie­cie, kto został boha­te­rem naszych paź­dzier­ni­ko­wych warsz­ta­tów arty­stycz­nych z cyklu „Bli­żej sztu­ki”.
Anto­ni Gau­dí - hisz­pań­ski (kata­loń­ski) archi­tekt i inży­nier sece­syj­ny sły­ną­cy ze swo­ich wyjąt­ko­wych pro­jek­tów arty­stycz­nych.

 

Mistrzowie w Cervantesie — Antoni Gaudí

Anto­ni Gau­dí geniusz archi­tek­tu­ry i eks­pe­ry­men­to­wa­nia, wyjąt­ko­wa oso­bo­wość i wiel­ki umysł, stał się nam bli­ski dzię­ki warsz­ta­tom prze­pro­wa­dzo­nym w Insty­tu­cie Cervan­te­sa w Kra­ko­wie. To wła­śnie tutaj artyst­ka Ron­da Bau­ti­sta prze­pro­wa­dzi­ła z dzie­cia­ka­mi świet­ne warsz­ta­ty pla­stycz­ne inspi­ro­wa­ne wła­śnie doko­na­nia­mi tego genial­ne­go wizjo­ne­ra.

 

Antoni Gaudí

 

Wegetarianin z głową w chmurach

Moty­wa­mi prze­wod­ni­mi naszej podró­ży do świa­ta Gau­die­go, peł­ne­go kolo­rów i róż­no­rod­nych mate­ria­łów, sta­ły się orga­nicz­ne kształ­ty poja­wia­ją­ce się w dzie­łach tego kata­loń­skie­go arty­sty. Inspi­ra­cje czer­pa­li­śmy tak­że z nie­zwy­kłe­go bogac­twa szcze­gó­łów, któ­re moż­na odszu­kać w zapro­jek­to­wa­nych przez nie­go budyn­kach. Wszyst­ko to sta­no­wi wyraz jego nie­zwy­kłej pasji do natu­ry.

 

Warsztaty inne niż wszystkie

W trak­cie warsz­ta­tów dzie­ci pozna­wa­ły naj­waż­niej­sze dzie­ła arty­sty powsta­łe w róż­nych mia­stach, po to, by w dru­giej czę­ści zajęć, inspi­ru­jąc się pra­ca­mi Gau­die­go, wejść w rolę archi­tek­ta i zapro­jek­to­wać, a następ­nie stwo­rzyć już wła­sne makie­ty. Zaję­cia były pro­wa­dzo­ne w języ­ku hisz­pań­skim (czę­ścio­wo tłu­ma­czo­ne), co nie­wąt­pli­wie sta­no­wi­ło dodat­ko­wą atrak­cje tych warsz­ta­tów.

 

Antoni Gaudí

Czas na dzia­ła­nie…

 

Antoni Gaudí

 

Antoni Gaudí

 

Antoni Gaudí

 

Antoni Gaudí

 

Antoni Gaudí

 

Antoni Gaudí

 

Antoni Gaudí

 

Edukacja domowa

 

Antoni Gaudí ma godnych następców…

 

Edukacja domowa

 

Jak widzi­cie było napraw­dę fan­ta­stycz­nie! Nie­sa­mo­wi­te emo­cje i moc inspi­ra­cji.
Cze­ka­my już na następ­ne warsz­ta­ty!

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Bli­żej Sztu­ki”


Logo projektu Bliżej Sztuki


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *