FUN snow czyli śnieżna zabawa kiedy brak śniegu!FUN snow

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”
/Paulo Coelho/

Na sty­ku zimy i wio­sny poja­wia się w przy­ro­dzie wie­le bar­dzo inten­syw­nych prze­mian. Z powo­du poja­wie­nia się dodat­nich tem­pe­ra­tur docho­dzi do top­nie­nia pokry­wy śnież­nej i lodu. W tym roku zima nas nie roz­piesz­cza­ła i śnie­gu było bar­dzo mało. Tym bar­dziej, kie­dy na ostat­nim spa­ce­rze spo­tka­li­śmy pierw­sze prze­bi­śnie­gi, sta­ło się jasne, że zimo­wym śnież­nym sza­leń­stwie może­my już w zasa­dzie zapo­mnieć!
Ale… czy na pew­no? FUN snow prze­ko­nu­je, że jest zupeł­nie ina­czej!

 

FUN snow

 

Śnieżna Kraina z FUN snow

Oka­zu­je się, że bez wzglę­du na porę roku za oknem, zawsze moż­na zro­bić sobie świet­na śnież­ną zaba­wę w domu. Sztucz­ny śnieg to pro­po­zy­cja dla wszyst­kich tych, któ­rzy lubią nowe wyzwa­nia i nowe doświad­cze­nia. Zaba­wa i nauka w jed­nym!

 

Powtórka z chemii

Super­ab­sor­ben­ty tzw SAP‑y, zwa­ne też hydro­że­la­mi lub agro­że­la­mi to hydro­fi­lo­we luź­no usie­cio­wa­ne poli­me­ry, któ­re mogą absor­bo­wać ogrom­ne ilo­ści wody. SAP‑y mają bar­dzo sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w medy­cy­nie, w prze­my­śle mate­ria­łów higie­nicz­nych, w pro­duk­cji kosme­ty­ków, w prze­my­śle spo­żyw­czym, rol­nic­twie, leśnic­twie i inży­nie­rii śro­do­wi­ska.
Obec­nie sto­so­wa­ne super­ab­sor­ben­ty to głow­nie poli­me­ry jono­we np.: poli kwas akry­lo­wy lub nie­jo­no­we np.: polia­kry­lo­amid, któ­re uwa­ża się za nie­tok­sycz­ne i bio­de­gra­do­wal­ne. W naszej zaba­wie wyko­rzy­sta­no polia­kry­lan sodu, któ­ry jest poli­me­rem kwa­su akry­lo­we­go w posta­ci soli sodo­wej.

Polia­kry­lan sodu to sub­stan­cja che­micz­na, któ­ra może oka­zać się szko­dli­wa w przy­pad­ku nie­pra­wi­dło­we­go użyt­ko­wa­nia. Bez­po­śred­ni kon­takt tej sub­stan­cji w posta­ci prosz­ku może wywo­ły­wać podraż­nie­nia skó­ry. Rów­nie nie­bez­piecz­ny oka­zu­je się kon­takt polia­kry­la­nu sodu z ukła­dem odde­cho­wym oraz z ocza­mi.

Spo­re kło­po­ty może­my mieć tak­że w przy­pad­ku nie­pra­wi­dło­wej uty­li­za­cji tej sub­stan­cji. Polia­kry­lan sodu wrzu­co­ny do kana­li­za­cji może spo­wo­do­wać cał­kiem poważ­ny zator.

 

FUN snow

 

FUN snow czyli bezpieczeństwo ponad wszystko!

Sztucz­ny śnieg FUN snow otrzy­my­wa­ny z polia­kry­la­nu sodu to w peł­ni bez­piecz­na zaba­wa przy zacho­wa­niu pod­sta­wo­wych zasad bez­pie­czeń­stwa.

Pro­du­cent zabaw­ki wyraź­nie infor­mu­je, że eks­pe­ry­ment ten nie jest odpo­wied­ni do prze­pro­wa­dze­nia z dzieć­mi poni­żej 3 rż. (Na opa­ko­wa­niu czy­ta­my że prze­zna­czo­ny jest dla dzie­ci powy­żej 6 rż!)
Dodat­ko­wo zaba­wa ta prze­zna­czo­na jest do wyko­na­nia pod nad­zo­rem oso­by doro­słej.

Pamietaj! Podczas eksperymentu FUN snow:

  1. nie wol­no spo­ży­wać żad­nych posił­ków i napo­jów
  2. nie wol­no wkła­dać rąk do ust i do oczu
  3. naczy­nia wyko­rzy­sta­ne do zaba­wy, nie mogą mieć póź­niej kon­tak­tu z żyw­no­ścią
  4. po zakoń­cze­niu zaba­wy koniecz­nie trze­ba dokład­nie umyć ręce

Pod­czas eks­pe­ry­men­tu możesz użyć spe­cjal­ne gogle, odzież ochron­ną i jed­no­ra­zo­we ręka­wicz­ki.

 

FUN snow

 

Prościej się już chyba nie da!

Do przy­go­to­wa­nia nasze­go eks­pe­ry­men­tu FUN snow nale­ży przy­go­to­wać jakąś misecz­kę o pojem­no­ści ok 500ml oraz ok 200ml wody. Pro­bów­kę z polia­kry­la­nem sodu (bia­ły drob­ny pro­szek) nale­ży naj­pierw wyjąć z dużej prze­źro­czy­stej tub ochron­nej a następ­nie bar­dzo deli­kat­nie otwo­rzyć. Zawar­tość pro­bów­ki nale­ży wsy­pać do przy­go­to­wa­nej wcze­śniej misecz­ki i szyb­kim, zde­cy­do­wa­nym ruchem wlać wodę.

 

FUN snow

 

FUN snow

 

FUN snow

 

FUN snow czyli… obserwuj, ucz się i baw!

Sztucz­ne­go śnie­gu nie wol­no jeść, ale nie trze­ba się go bać doty­kać. Jeże­li eks­pe­ry­ment prze­pro­wa­dza­my z aler­gi­kiem, wów­czas moż­na zasto­so­wać dodat­ko­we środ­ki ostroż­no­ści (ubra­nie ochron­ne, gogle i ręka­wicz­ki jed­no­ra­zo­we).

Eks­pe­ry­ment moż­na wyko­rzy­stać na wie­le spo­so­bów. Sztucz­ny śnieg to nie tyl­ko świet­na zaba­wa sen­so­rycz­na ćwi­czą­ca moto­ry­kę małą, ale przede wszyst­kim pre­tekst do wspól­nej rodzin­nej zaba­wy. Two­rze­nie śnież­nych deko­ra­cji lub makie­ty baśnio­wej lodo­wej kra­iny to gwa­ran­to­wa­na zaba­wa na wie­le godzin.

 

FUN snow

 

Dla nas eks­pe­ry­ment FUN snow był tak­że faj­nym pre­tek­stem do nauki przy­ro­dy… Czym wła­ści­wie jest śnieg i jak on powsta­je? Czy wszyst­kie płat­ki śnie­gu wyglą­da­ją tak samo? Czy śnieg powsta­je tyl­ko na Zie­mi? A to dopie­ro począ­tek naszych nauko­wych poszu­ki­wań…

A wszyst­ko to przez Aka­de­mie Pana Piór­ko, jego opo­wieść o Kró­lo­wej Śnie­gu i pew­ne lodo­we eks­pe­ry­men­ty. Ale to już cał­kiem inna histo­ria…

 

FUN snow

 

FUN snow

 

FUN snow

 

FUN snow

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *