Majowe przygody w edukacji domowej — część IImajowe przygody w edukacji domowej

Maj to dla wie­lu uczniów bar­dzo trud­ny okres. Zbli­ża­ją­cy się koniec roku szkol­ne­go, licz­ne kla­sów­ki, spraw­dzia­ny oraz wal­ka o naj­lep­sze oce­ny powo­du­ją brak moż­li­wo­ści uczest­ni­cze­nia w wie­lu cie­ka­wych wyda­rze­niach edu­ka­cyj­nych. Tu swo­ją prze­wa­gę ujaw­nia edu­ka­cja domo­wa, w któ­rej moż­na tak roz­pla­no­wać cało­rocz­ną naukę, aby koń­ców­ka roku szkol­ne­go nie była źró­dłem licz­nych stre­sów, a wręcz prze­ciw­nie — cza­sem dobrej zaba­wy.
Przed­sta­wia­my nasze naj­cie­kaw­sze majo­we przy­go­dy w edu­ka­cji domo­wej — zapra­sza­my do lek­tu­ry.

 

Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

Tra­dy­cyj­nie od kil­ku lat nasza eki­pa uczest­ni­czy­ła w świę­cie nauki odby­wa­ją­cym się w dru­giej poło­wie maja na pły­cie Ryn­ku Głów­ne­go w Kra­ko­wie. Przez trzy dni trwa­nia festi­wa­lu bawi­li­śmy się wyśmie­ni­cie, pró­bu­jąc swych sił w róż­nych dzie­dzi­nach nauki.

 

Tro­chę astro­no­mii…

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

… oraz infor­ma­ty­ki i zaba­wy z wir­tu­al­ną rze­czy­wi­sto­ścią.

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Tro­chę che­mii…

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

… i zaba­wy cie­kłym azo­tem!

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Broń też nie sta­no­wi dla nas tajem­nic.

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Pora na uko­cha­ną mate­ma­ty­kę,…

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

…szczyp­tę geo­gra­fii,…

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

… geo­lo­gię, …

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

…łyk fizy­ki,…

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

… oraz bio­lo­gię.

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Bar­dzo cie­ka­we były tak­że zaję­cia zwią­za­ne z pro­jek­to­wa­niem mia­sta oraz bada­niem co może się stać w cza­sie powo­dzi. Hmm… czyż­bym bawi­ła się w stu­dia moje­go taty?

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Nie mogli­śmy tak­że zapo­mnieć o nauce języ­ków obcych i pozna­wa­niu innych kra­jów.

Spo­tka­nie z Fran­cją…

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

… Wiel­ką Bry­ta­nią i kró­lo­wą Elż­bie­tą II.

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Nasze pró­by z języ­ka­mi: arab­skim i turec­kim.

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Aż wresz­cie nade­szła pora pośpie­wać po chiń­sku!

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Ale i tak naj­le­piej podo­ba­ło nam się spo­tka­nie z języ­kiem hisz­pań­skim. Jakież było zdzi­wie­nie stu­den­tów z Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go gdy oka­za­ło się że… mamy tego same­go nauczy­cie­la tego języ­ka!

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Trzy dni Festi­wa­lu Nauki minę­ły zde­cy­do­wa­nie za szyb­ko. Już nie może­my docze­kać się przy­szło­rocz­nej edy­cji!

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Jarmark Rzemiosła

W ramach Jar­mar­ku Rze­mio­sła w Kra­ko­wie odbył się kon­cert muzy­ki laty­no­skiej. Nie mogło nas tam zabrak­nąć!

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Noc Muzeów 2018 — Gra miejska: „Kuryerzy Niepodległości”

W ramach nocy muze­ów uczest­ni­czy­li­śmy w grze miej­skiej „Kury­erzy Nie­pod­le­gło­ści” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Muzeum Histo­rycz­ne Mia­sta Kra­ko­wa oraz Peda­go­gicz­ną Biblio­te­kę Woje­wódz­ką im. H Koł­łą­ta­ja w Kra­ko­wie.

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Noc Muzeów 2018 — Galeria Figur Stalowych

Po zakoń­czo­nej suk­ce­sem grze miej­skiej uda­li­śmy się do Muzeum Inży­nie­rii Miej­skiej by zwie­dzić nie­zwy­kłą Gale­rię Figur Sta­lo­wych.

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Gra miejska — Dni Izraela w Krakowie

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Piknik Rodzinny Odkrywców Małopolskich Parków Krajobrazowych

W latach ubie­głych kil­ka­krot­nie uczest­ni­czy­li­śmy w Pik­ni­ku Rodzin­nym „Pozna­je­my Mało­pol­skie Par­ki Naro­do­we”. W tym roku pik­nik odbył się w innej for­mu­le, a jego głów­nym tema­tem było Odkry­wa­nie Mało­pol­skich Par­ków Kra­jo­bra­zo­wych.

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Gra miejska w Parku Jordana

W cza­sie pik­ni­ku uczest­ni­czy­li­śmy w grze miej­skiej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Biblio­te­kę Peda­go­gicz­ną w Kra­ko­wie. Nasza eki­pa zdo­by­ła 2 miej­sce!

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Jarmark Włoski

Jak sma­ku­ją wło­skie „spe­cy­ja­ły” mogli­śmy się prze­ko­nać uczest­ni­cząc w jar­mar­ku wło­skim. Sma­ko­wi­te cia­stecz­ka mia­ły jed­nak jed­ną wiel­ką wadę — mimo że uwiel­bia­my sło­dy­cze nie byli­śmy w sta­nie naraz pochło­nąć tak gigan­tycz­nej por­cji słod­ko­ści.

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Premiera filmu Han Solo

Tego wyda­rze­nia nie mogli­śmy opu­ścić! Zaba­wa była zna­ko­mi­ta. Zasko­czył nas fakt że widow­nia skła­da­ła się w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści z dziew­czy­nek (ok 10 lat) i ich mam lub opie­ku­nek, a chłop­ców i męż­czyzn moż­na było poli­czyć na pal­cach jed­nej ręki!

Z fil­mu dowie­dzie­li­śmy się mie­dzy inny­mi, że ist­nie­je coś, co łączy Hana Solo i Mary­się. Są to… zdol­no­ści języ­ko­we!

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Piknik Szkolny

Przy­szedł czas wresz­cie odwie­dzić wła­sną szko­łę. (Żar­to­wa­li­śmy — mimo że jeste­śmy w ED, w szko­le bywa­my dość czę­sto — mamy do niej bar­dzo baaar­dzo bli­sko.) Dobrą oka­zją do tego był Pik­nik Szkol­ny. Zobacz­cie jak dobrze się bawi­li­śmy!

 

majowe przygody w edukacji domowej

  

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

  

Gra miejska o Nowej Hucie

W cza­sie pik­ni­ku szkol­ne­go uczest­ni­czy­li­śmy w grze miej­skiej o Nowej Hucie. Mary­sia zasko­czy­ła swo­ją wie­dzą i zna­jo­mo­ścią tere­nu star­szych uczniów (tak­że miesz­kań­ców NH) zosta­jąc naj­sil­niej­szym punk­tem swo­jej dru­ży­ny.

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Na zakoń­cze­nie gry miej­skiej każ­dy z uczest­ni­ków zaba­wy otrzy­mał nagro­dy.

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Zakoń­cze­nie pik­ni­ku odby­ło się wiel­ką lote­rią — każ­dy los wygry­wał. Nam przy­padł w udzia­le talon na wiel­ką por­cję sma­ko­wi­tych lodów.

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Piknik z okazji Dnia Hutnika

Czyż­by awa­ria rakie­ty któ­rą od mie­sią­ca „leci­my” na Mar­sa? A może w jakiś dziw­ny spo­sób zna­leź­li­śmy się wewnątrz Soko­ła Mile­nium? Nie! To tyl­ko jed­na z atrak­cji Pik­ni­ku z oka­zji Dnia Hut­ni­ka.

 O naszym „Locie na Mar­sa” może­cie prze­czy­tać we wpi­sie: 221 przy­gód z książ­ką czy­li… maj w edu­ka­cji domo­wej część l

 

Terenowe warsztaty przyrodnicze: „Rozpoznawanie i oznaczanie drzew” w Ogrodzie Doświadczeń.

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

XV Małopolski Piknik Archeologiczny — „Drogi do Niepodległości”

Po raz czwar­ty uczest­ni­czy­li­śmy w Pik­ni­ku Arche­olo­gicz­nym zor­ga­ni­zo­wa­nym w ogro­dach Muzeum Arche­olo­gicz­ne­go w Kra­ko­wie. Tego­rocz­na edy­cja pik­ni­ku zna­czą­co róż­ni­ła się od poprzed­nich edy­cji — jej tema­tem prze­wod­nim była 100 rocz­ni­ca odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści.

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Głów­ną atrak­cją pik­ni­ku była moż­li­wość zacią­gnię­cia się do Legio­nów Pol­skich.

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Tego­rocz­ny pik­nik był dla naszej pocie­chy już czwar­tym pik­ni­kiem w któ­rym uczest­ni­czy­ła co udo­ku­men­to­wa­ne jest indek­sa­mi mło­de­go arche­olo­ga. Czy już za rok będzie „magi­strem” mło­dej arche­olo­gii?

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Wystawa „Każdy krok zostawia ślad” — obuwie historyczne ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Jak zmie­nia­ło się obu­wie na prze­strze­ni wie­ków mogli­śmy zoba­czyć na wysta­wie w Muzeum Arche­olo­gicz­nym w Kra­ko­wie. Nam naj­bar­dziej podo­ba­ły się jed­nak kościa­ne łyż­wy. Cie­ka­we, czy moż­na na takich wystar­to­wać na olim­pia­dzie?

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Dobranocki w Galicji — Karaimi

Po raz kolej­ny uczest­ni­czy­li­śmy w warsz­ta­tach dla dzie­ci z cyklu „Dobra­noc­ki w Gali­cji” zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Żydow­skie Muzeum Gali­cja. Tym razem pozna­wa­li­śmy Kara­imów — ich reli­gię i kul­tu­rę. Kara­imi to… naj­mniej­sza mniej­szość naro­do­wa w Pol­sce!

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Sprawdzian z języka hiszpańskiego

Koniec roku szkol­ne­go to czas spraw­dzia­nów. W cza­sie spraw­dzia­nu z języ­ka hisz­pań­skie­go oprócz wie­dzy liczy­ła się kre­atyw­ność. Zna­jo­mość czę­ści cia­ła Mary­sia udo­ku­men­to­wa­ła rysu­jąc por­tret Pana pro­fe­so­ra dokład­nie wszyst­ko opi­su­jąc w języ­ku hisz­pań­skim.

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

Test wyremontowanego Parku Krakowskiego.

Dłu­gi week­end majo­wo-czerw­co­wy roz­po­czę­li­śmy od wypró­bo­wa­nia atrak­cji w odda­nym do użyt­ku po remon­cie Par­ku Kra­kow­skim.

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

 

majowe przygody w edukacji domowej

Dobrze się bawi­li­śmy, jed­nak z żalem musi­my stwier­dzić, że naszym zda­niem park nie jest bez­piecz­ny dla małych lub mniej spraw­nych rucho­wo dzie­ci.

 

Majowe przygody w edukacji domowej: wiedza i zabawa idą z sobą w parze.

Majo­we przy­go­dy w edu­ka­cji domo­wej dostar­czy­ły nam wie­le fraj­dy, dobrej zaba­wy i spo­rą por­cję wie­dzy. Roz­po­czy­na­ją­cy się czer­wiec zapo­wia­da się rów­nie atrak­cyj­nie…

Już dziś zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia naszej rela­cji z tych wyda­rzeń.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *