Lipiec z edukacją domową — część II 

Lipiec z edukacją domową

Przed­sta­wia­my naszą rela­cję z kolej­nych wyda­rzeń edu­ka­cyj­nych w któ­rych uczest­ni­czy­li­śmy. Zapra­sza­my do lek­tu­ry.

 

Historia. To Lubię — poznajemy zakon i klasztor Benedyktynów

W ramach nasze­go cyklu „Histo­ria. To Lubię” zwie­dzi­li­śmy ponad 1000-let­nie Opac­two OO. Bene­dyk­ty­nów w Tyń­cu.

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

Podzi­wia­li­śmy pano­ra­mę „prze­ło­mu Wisły”

 

 

lipiec z edukacją domową

 

Nie mogli­śmy pomi­nąć legen­dy zwią­za­nej z tyniec­ką stud­nią.

 

lipiec z edukacją domową

 

Historia. To Lubię! — Klasztorny skryba. Warsztaty rodzinne w Opactwie tynieckim.

Uczest­ni­czy­li­śmy tak­że w fan­ta­stycz­nych rodzin­nych warsz­ta­tach w cza­sie któ­rych zwie­dzi­li­śmy skryp­to­rium oraz mogli­śmy popró­bo­wać trud­nej sztu­ki prze­pi­sy­wa­nia ksiąg.

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

Historia. To Lubię! — Zwiedzamy Muzeum Opactwa w Tyńcu

W muzeum zoba­czy­li­śmy naj­star­sze czę­ści klasz­to­ru oraz nie­zwy­kły zbiór ksiąg któ­re tu kie­dyś powsta­ły.

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

Wystawa Teraz Komiks! w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Wysta­wa komik­sów w muzeum? — Dla­cze­go nie! Bawi­li­śmy się zna­ko­mi­cie…

 

lipiec z edukacją domową

 

Pora wyru­szyć na wypra­wę do Paca­na­owa…

 

lipiec z edukacją domową

 

Spo­tka­nie z pro­fe­so­rem Filut­kiem…

 

lipiec z edukacją domową

 

Wizy­ta w Mini­ster­stwie Humo­ru

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

Gdzieś tu się cza­ją… Tytus, Romek i Ato­mek.

 

lipiec z edukacją domową

 

Kaj­ko i Kokosz czy­li… sło­wiań­scy wojo­wie w akcji!

 

lipiec z edukacją domową

 

Chy­ba będę musia­ła pod­dać się lustra­cji!

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

Wystawa Wyspiański w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Wresz­cie uda­ło nam się dotrzeć na tę fan­ta­stycz­ną wysta­wę poświę­co­ną temu wiel­kie­mu arty­ście.

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

O naszych fascy­na­cjach twór­czo­ścią Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go pisa­li­śmy tak­że w postach: Witraż okiem dziec­ka czy­li jak odcza­ro­wać Wyspiań­skie­go oraz Sta­ni­sław Wyspiań­ski – nasze dzie­cię­ce inspi­ra­cje arty­stycz­ne.

 

Piknik Rodzinny w Parku Krakowskim

Na pik­ni­ku pró­bo­wa­li­śmy swo­ich sił w języ­ku fran­cu­skim. Nie­ste­ty, nie przy­padł nam do gustu…

 

lipiec z edukacją domową

 

Podzi­wia­li­śmy też tań­ce z okre­su Bel­le Epo­que

 

lipiec z edukacją domową

 

Nad dachami Paryża — koncert w Nowohuckim Centrum Kultury

Nasze pró­by polu­bie­nia języ­ka fran­cu­skie­go kon­ty­nu­owa­li­śmy w cza­sie kon­cer­tu pio­se­nek fran­cu­skich (eyko­ny­wa­nych w j. pol­skim i fran­cu­skim) któ­ry odbył się w ramach Sce­ny Let­niej NCK.

 

lipiec z edukacją domową

  

Historia. To Lubię — zwiedzamy podziemia Rynku Głównego w Krakowie

Przy­szła pora na kolej­ną por­cję badań prze­szło­ści Ryn­ku głów­ne­go w Kra­ko­wie. Cie­ka­we co odkry­je­my tym razem?

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

Targi staroci

Wizy­ta na tar­gach sta­ro­ci zro­dzi­ła kolej­ną fascy­na­cję i być może wiel­ką kolek­cję — sta­rych monet z róż­nych kra­jów euro­py.

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

Stambuł. Dwa światy, jedno miasto — Wystawa w Międzynarodowym Centrum Kultury

 

Fascy­na­cja Azją, Orien­tem i Suł­tan­ką Rok­so­la­ną (na cześć któ­rej imię nosi nasza kot­ka, choć nigdy nie oglą­da­li­śmy ani jed­ne­go odcin­ka seria­lu Wspa­nia­łe Stu­le­cie) zaowo­co­wa­ła obec­no­ścią na wysta­wie poświę­co­nej mia­stu, leżą­ce­mu na sty­ku Euro­py i Azji…

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

Historia. To Lubię — Zwiedzamy Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

Nowo powsta­ła fascy­na­cja numi­zma­ty­ką i umi­ło­wa­nie histo­rii zaowo­co­wa­ła wizy­tą w Muzeum im. Eme­ry­ka Hut­ten-Czap­skie­go (oddzia­le Muzeum Naro­do­we­go w Kra­ko­wie) gdzie mogli­śmy podzi­wiać mone­ty uży­wa­ne od sta­ro­żyt­no­ści w róż­nych czę­ściach świa­ta. Nam jed­nak naj­bar­dziej podo­ba­ły się pierw­sze pol­skie mone­ty z cza­sów Miesz­ka I i Bole­sła­wa Chro­bre­go…

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

…mone­ty z cza­sów pano­wa­nia Kazi­mie­rza Wiel­kie­go i Kró­lo­wej Jadwi­gi…

 

lipiec z edukacją domową

 

…oraz z wize­run­kiem Kró­lo­wej Bony.

 

lipiec z edukacją domową

 

Czyż nie wyglą­dam „jak dwa milio­ny dola­rów”? — Tak! Ta wiel­ka mone­ta któ­rą widzi­cie — 100 Duka­tów Zyg­mun­ta III Wazy jest tyle war­ta!

 

lipiec z edukacją domową

 

Pora udać się do biblio­te­ki…

 

lipiec z edukacją domową

 

Tutaj na wysta­wie cza­so­wej mogli­śmy ogląd­nąć sta­re mapy i pla­ny miast.

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

O naszych wcze­śniej­szych wizy­tach w tym wspa­nia­łym muzeum pisa­li­śmy w poście: Emerk i jego pie­nią­dze.

 

Seans filmowy: Jurassic World: Upadłe Królestwo

 

lipiec z edukacją domową

 

Eksperymentujemy w Ogrodzie Doświadczeń

Nasza wizy­ta na naj­lep­szym pla­cu zabaw w Kra­ko­wie to czas na kolej­ne fascy­nu­ją­ce eks­pe­ry­men­ty, odkry­cia oraz docie­ka­nia nauko­we

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

 

Warsztaty przyrodnicze w Muzeum Przyrodniczym ISEZ PAN

W cza­sie warsz­ta­tów mie­li­śmy oka­zję zapo­zna­nia się z nie­zwy­kły­mi zwie­rza­ka­mi.

Pozna­je­my kro­cio­no­gi…

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

.. oraz pają­ki.

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

Mie­li­śmy tak­że oka­zję do żywe­go kon­tak­tu z aga­mą bro­da­tą i pyto­nem kró­lew­skim.

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

Warsztaty astronomiczne w Ogrodzie Doświadczeń

W cza­sie naszej trze­ciej lip­co­wej wizy­ty w Ogro­dzie Doświad­czeń uczest­ni­czy­li­śmy w warsz­ta­tach astro­no­micz­nych poświę­co­nych wyzna­cza­niu faz księ­ży­ca. Zdo­by­li­śmy tak­że dużą por­cję wie­dzy któ­rą mogli­śmy wyko­rzy­stać przy obser­wa­cji cał­ko­wi­te­go zaćmie­nia Księ­ży­ca.

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

Wizyta w Domu Józefa Mehoffera — wystawa Kwiaty i Sztuka oraz finisaż wystawy Franciszek Wyspiański – krakowski rzeźbiarz

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

 

XIX festiwal tańców dworskich — „Cracovia Danza”

 

lipiec z edukacją domową

 

lipiec z edukacją domową

  

Historia. To Lubię! — wyruszamy na wyprawę!

Lipiec z edu­ka­cją domo­wą dobiegł koń­ca. Już w sierp­niu wyru­sza­my na naszą wiel­ką histo­rycz­ną wypra­wę. Zapra­sza­my do śle­dze­nia naszych nowych waka­cyj­nych przy­gód!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *