Szkolna wyprawka artystyczna czyli niezbędnik poszukującego rodzicawyprawka artystyczna
 

Wraz ze zbli­ża­ją­cym się koń­cem waka­cji, jak bume­rang powra­ca temat wypraw­ki szkol­nej. Zeszy­ty, mate­ria­ły pla­stycz­ne, czy ple­cak to czę­sto dopie­ro wierz­cho­łek „góry lodo­wej” potrzeb nasze­go dziec­ka. W mediach spo­łecz­no­ścio­wych to praw­dzi­wie gorą­cy i… kon­tro­wer­syj­ny temat. Prze­glą­da­jąc róż­ne listy „tego co koniecz­nie trze­ba kupić” przed roz­po­czę­ciem nowe­go roku szkol­ne­go, moż­na poczuć praw­dzi­wy zawrót gło­wy!
Doświad­cze­nie z edu­ka­cji sys­te­mo­wej i dobre prak­ty­ki z edu­ka­cji domo­wej pozwa­la­ją nam jed­nak spoj­rzeć na ten pro­blem z zupeł­nie nowej per­spek­ty­wy.
Bo… co, tak na praw­dę powin­no zna­leźć się na przy­kład w tzw wypraw­ce arty­stycz­nej dziec­ka w naucza­niu wcze­snosz­kol­nym?

 

wyprawka

 

Wyprawka artystyczna dziecka, czyli…

Zało­że­nia edu­ka­cji pla­stycz­nej wyma­ga­ją, aby każ­de dziec­ko posia­da­ło pewien zestaw nie­zbęd­nych mate­ria­łów i narzę­dzi, któ­re wyko­rzy­sta pod­czas zajęć pla­stycz­nych. Nasza lista zaku­pów powin­na być jed­nak dobrze prze­my­śla­na! Powin­no zna­leźć się tam wszyst­ko to, co nie­zbęd­ne a jed­no­cze­śnie sto­sow­ne do potrzeb i moż­li­wo­ści dziec­ka.

Poni­żej przed­sta­wia­my Wam naszą (wypró­bo­wa­na już!) pro­po­zy­cję wypraw­ki arty­stycz­nej dla ucznia klas 1–3.

 

wyprawka

 

Idziemy do sklepu!

Pod­sta­wo­wy kom­plet mate­ria­łów i narzę­dzi pla­stycz­nych w naucza­niu wcze­snosz­kol­nym:

 • ryza papie­ru biu­ro­we­go A4 (lub blok rysun­ko­wy A4)
 • blok rysun­ko­wy A3 (lub ryza papie­ru biu­ro­we­go A3)
 • blok tech­nicz­ny A4 (bia­ły)
 • blok tech­nicz­ny A4 (kolo­ro­wy)
 • zeszyt papie­rów kolo­ro­wych A4
 • far­by pla­ka­to­we (6–12 kolo­rów)
 • far­by akwa­re­lo­we (6–12 kolo­rów)
 • pędze­lek do malo­wa­nia (1 cien­ki oraz 1 gru­by)
 • kred­ki ołów­ko­we  (6–12 kolo­rów)
 • kred­ki wosko­we lub paste­le olej­ne (6–12 kolo­rów)
 • tem­pe­rów­ka
 • ołó­wek (kil­ka sztuk)
 • linij­ka (20cm)
 • klej biu­ro­wy
 • pla­ste­li­na (6–12 kolo­rów)
 • fla­ma­stry (6–12 kolo­rów)
 • nożycz­ki dla dzie­ci
 • tecz­ka papie­ro­wa A4

 

Ele­men­ty dodat­ko­we, któ­re mogą się przy­dać:

 • bibu­ła kar­bo­wa­na i gład­ka (mała pacz­ka)
 • bia­ła i kolo­ro­wa kre­da
 • węgiel rysun­ko­wy
 • gli­na samo­utwar­dzal­na
 • taśma prze­źro­czy­sta biu­ro­wa
 • blok tech­nicz­ny A3 (kolo­ro­wy)

 

wyprawka

 

Wyprawka artystyczna — Złote zasady

Kom­ple­tu­jąc wypraw­kę arty­stycz­ną nale­ży zwró­cić uwa­gę, aby wszel­kie mate­ria­ły i narzę­dzia były ate­sto­wa­ne i bez­piecz­ne dla dzie­ci! Wyso­ka cena nie zawsze idzie w parze z dobrą jako­ścią i bez­pie­czeń­stwem! Pamię­taj­my jed­no­cze­śnie, że taniej nie ozna­cza gorzej! Eks­klu­zyw­ne zaku­py w pro­fe­sjo­nal­nym skle­pie dla pla­sty­ków, wca­le nie pod­no­szą atrak­cyj­no­ści i ran­gi wytwo­rów arty­stycz­nych nasze­go dziec­ka.

O bez­pie­czeń­stwie i ate­stach pro­duk­tów dla dzie­ci pisa­li­śmy już w poście: Teste­rzy Jako­ści czy­li bez­pie­czeń­stwo dzie­ci ponad wszyst­ko!

War­to nauczyć nasze dzie­ci, że waż­nym ele­men­tem wypraw­ki arty­stycz­nej jest recy­kling pla­stycz­ny. Prak­tycz­nie każ­dy bez­piecz­ny dla dziec­ka mate­riał może stać się cen­ną inspi­ra­cją i… two­rzy­wem arty­stycz­nym!
Nie­kon­wen­cjo­nal­ne i odro­bi­nę „zwa­rio­wa­ne” mate­ria­ły czy narzę­dzia, napraw­dę pod­no­szą atrak­cyj­ność zajęć pla­stycz­nych. Rol­ki po papie­rze toa­le­to­wym, patycz­ki do uszu czy kar­to­ni­ki po sokach mogą posłu­żyć do stwo­rze­nia praw­dzi­wie ory­gi­nal­nych małych dzieł sztu­ki.

Sza­blo­ny i wsze­la­kie gotow­ce pla­stycz­ne, powin­ny sta­no­wić tyl­ko uzu­peł­nie­nie naszej wypraw­ki arty­stycz­nej, tak aby na pierw­szy plan wysu­nął się świat nie­skrę­po­wa­nej dzie­cię­cej wyobraź­ni.

I na koniec jesz­cze jed­no… Uczmy nasze dzie­ci, aby wypraw­ka arty­stycz­na była napraw­dę kre­atyw­nie wyko­rzy­sta­na do przy­sło­wio­we­go ostat­nie­go papier­ka! Zyska na tym, tak eko­lo­gia jak i nasz port­fel!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *