Testerzy Jakości czyli bezpieczeństwo dzieci ponad wszystko!bezpieczeństwo dzieci - testerzy jakości

Bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem dla rodziców. Nieprzemyślane dokonywanie zakupów zabawki dla dziecka może wiązać się z potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia i życia dziecka. Dlatego warto wiedzieć, jak sprawdzić, czy zabawki są bezpieczne, nietoksyczne i odpowiednie dla dzieci.

Wie­dzie­li­ście, że TÜV Rhe­in­land Pol­ska już od ponad roku reali­zu­je kam­pa­nię komu­ni­ka­cyj­ną pod nazwą Teste­rzy Jako­ści, któ­rej celem jest zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści spo­łe­czeń­stwa w zakre­sie sze­ro­ko poję­te­go bez­pie­czeń­stwa, jako­ści i para­me­trów użyt­ko­wych pro­duk­tów powszech­ne­go użyt­ku lub usług. Tema­ty­ka bez­pie­czeń­stwa i dobrej jako­ści zaba­wek, gier i ksią­żek to tak­że zagad­nie­nie bli­skie nasze­mu blo­go­wi. Nasza dba­łość o zwięk­sze­nie spo­łecz­nej świa­do­mo­ści bez­pie­czeń­stwa i wyso­kiej jako­ści pro­duk­tów prze­zna­czo­nych dla dzie­ci, zosta­ła zauwa­żo­na i doce­nio­na przez  TÜV Rhe­in­land Pol­ska.
I tak blog Zaba­wy z Archi­me­de­sem został zapro­szo­ny do gro­na amba­sa­do­rów kam­pa­nii edu­ka­cyj­nej Bez­pie­czeń­stwo zaba­wek — Teste­rzy Jako­ści — TÜV Rhe­in­land Pol­ska.

 

bezpieczeństwo dzieci - testerzy jakości

 

Bezpieczeństwo dzieci kontra zabawki

Więk­szość z nas uwa­ża, że pro­duk­ty dla dzie­ci, zabaw­ki, gry i inne akce­so­ria powin­ny być z zało­że­nia bez­piecz­ne dla naszych pociech. Nie­ste­ty, to tyl­ko nasze „poboż­ne życze­nia”! Do więk­szych i mniej­szych wypad­ków z udzia­łem dzie­ci i zaba­wek docho­dzi nie­mal codzien­nie!

Dziec­ko, zwłasz­cza to naj­młod­sze bada ota­cza­ją­cy nas świat wszyst­ki­mi swo­imi zmy­sła­mi. Każ­dy dzień to dla dziec­ka nowe doświad­cze­nie, nowe wyzwa­nie i… nowe eks­pe­ry­men­ty. Sło­wem dzie­cia­ki są zdol­ne zro­bić wszyst­ko, nawet to na co my doro­śli nigdy byśmy nie wpa­dli!
Zatem jak zadbać o bez­pie­czeń­stwo naszych dzie­ci?

 

bezpieczeństwo dzieci

 

Czy wiesz, jakie zagrożenia mogą spowodować zabawki dla dzieci?

Bez­pie­czeń­stwo dzie­ci jest prio­ry­te­tem dla rodzi­ców. Nie­prze­my­śla­ne doko­ny­wa­nie zaku­pów zabaw­ki dla dziec­ka może wią­zać się z poten­cjal­ny­mi zagro­że­nia­mi dla zdro­wia i życia dziec­ka.

Oka­zu­je się, że na pierw­szym miej­scu listy zagro­żeń dla naszych dzie­ci są zakrztu­sze­nia. To ponad poło­wa wszyst­kich wypad­ków, z udzia­łem zwłasz­cza naj­mniej­szych dzie­ci (do 3roku życia)! Zatem powin­ni­śmy przede wszyst­kim spraw­dzić, czy nasze dziec­ko nie zakrztu­si się zabaw­ka lub jej mały­mi ele­men­ta­mi. Nawet zabaw­ka, któ­ra na pierw­szy rzut oka wyglą­da na bez­piecz­na, może taka nie być! Kiep­ska jakość mate­ria­łów może spo­wo­do­wać, że pod­czas zabaw, np upad­nię­cia zabaw­ki, mogą oddzie­lić się od niej małe ele­men­ty, któ­re mogą już stwa­rzać nie­bez­pie­czeń­stwo!

 

Dru­gą naj­częst­szą przy­czy­ną wypad­ków z udzia­łem dzie­ci są zatru­cia. Tru­ci­zną może być prak­tycz­nie wszyst­ko! To czy dana sub­stan­cja oka­że się szko­dli­wa, czy wręcz tru­ją­ca zale­ży od takich czyn­ni­ków m.in jak: stę­że­nie, daw­ka, czas eks­po­zy­cji i dro­gi prze­do­sta­nia się do cia­ła dziec­ka. Czy drew­no, pla­stik lub szkło mogą być szko­dli­we lub tru­ją­ce? Intu­icja słusz­nie pod­po­wia­da nam, że naj­więk­szym zagro­że­niem jest jed­nak pla­stik.

 

bezpieczeństwo dzieci

 

Katalog chemicznych przestępców…

Fta­la­ny, bis­fe­no­le, związ­ki meta­li cięż­kich to tyl­ko nie­któ­re zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa naszych dzie­ci, któ­re kry­ją pla­sti­ki.

 

Bisfenol

Bis­fe­nol nale­ży do związ­ków che­micz­nych z rodzi­ny feno­li. Od lat znaj­du­je zasto­so­wa­nie do pro­duk­cji two­rzyw sztucz­nych. Tym­cza­sem ostat­nie bada­nia wska­zu­ją, że bis­fe­nol może wpły­wać na nie­do­ro­zwój u dzie­ci oraz może być kan­ce­ro­gen­ny i wpły­wa na zabu­rze­nia hor­mo­nal­ne, głów­nie u kobiet w cią­ży. Może rów­nież wywo­ły­wać przed­wcze­sne doj­rze­wa­nie płcio­we u dziew­czy­nek.

Każ­dy pro­dukt nie­za­wie­ra­ją­cy BPA jest opa­trzo­ny napi­sem „bisphe­nol A free”. Taki napis powi­nien się zna­leźć w widocz­nym miej­scu na pudeł­ku, czę­sto jest rów­nież umiesz­cza­ny na samym pro­duk­cie. Pro­duk­ty z zawar­to­ścią BPA, w tym głów­nie pla­sti­ki poli­wę­gla­no­we, moż­na łatwo ziden­ty­fi­ko­wać po ozna­cze­niu „PC 7” (PC – poly­car­bo­na­te pla­stic) na opa­ko­wa­niach lub umiesz­czo­nej cyfrze „7” w trój­ką­cie. Nale­ży wybie­rać butel­ki szkla­ne lub ozna­ko­wa­ne BPA FREE (wyko­na­ne z poli­pro­py­le­nu lub poli­ety­le­nu).

 

Ftalany

Fta­la­ny bar­dzo łatwo roz­pusz­cza­ją się w śli­nie, co stwa­rza zagro­że­nia szyb­kie­go prze­nik­nię­cia do cia­ła dziec­ka i zatru­cia go. Z tego powo­du nie mogą one znaj­do­wać się w żad­nych wyro­bach, któ­re dziec­ko może gryźć, ssać lub z któ­ry­mi ma dłuż­szy kon­takt dro­gą skórną.Przyczyną wpro­wa­dze­nia zaka­zu sta­ły się bada­nia stwier­dza­ją­ce, że fta­la­ny wpły­wa­ją nie­ko­rzyst­nie na roz­wój pło­dów i małych dzie­ci, m.in. poprzez zabu­rze­nia gospo­dar­ki hor­mo­nal­nej, powo­du­jąc u chłop­ców nie­zstę­po­wa­nie jąder, obni­że­nie ilo­ści plem­ni­ków w sper­mie, obni­że­nie pozio­mu testo­ste­ro­nu we krwi, nato­miast u dziew­cząt fta­la­ny powo­du­ją przed­wcze­sne doj­rze­wa­nie pier­si. Ponad­to związ­ki te mogą być odpo­wie­dzial­ne za zacho­ro­wa­nia na raka wątro­by, nerek, ser­ca, a tak­że wpły­wa­ją na pogor­sze­nie roz­wo­ju neu­ro­lo­gicz­ne­go (zabu­rze­nia zdol­no­ści poznaw­czych, per­cep­cji, pamię­ci). Pro­du­cen­ci i impor­te­rzy wyro­bów wol­nych od fta­la­nów cza­sa­mi umiesz­cza­ją na nich sym­bo­le infor­mu­ją­ce kupu­ją­cych o tym, że wyrób jest wol­ny od fta­la­nów (DEHP, BBP, BDP).

 

Metale ciężkie

Ołów może poważ­nie uszka­dzać mózg i ner­ki, pro­wa­dząc w koń­cu do zgo­nu. Uda­jąc wapń, prze­kra­cza barie­rę krew-mózg. Nisz­czy osłon­ki mie­li­no­we neu­ro­nów, zmniej­sza ich licz­bę, zabu­rza neu­ro­tran­smi­sję i upo­śle­dza wzrost neu­ro­nów.

Kadm uszka­dza ner­ki (nisz­czy kłę­busz­ki i kana­li­ki ner­ko­we), powo­du­je ane­mię i oste­opo­ro­zę. Zmniej­sza tak­że wydzie­la­nie insu­li­ny oraz oddzia­łu­je nie­ko­rzyst­nie na układ krą­że­nia. Bada­nia wska­zu­ją, że kadm jest rów­nież rako­twór­czy. Kadm odkła­da się rów­nież w łoży­sku matek palą­cych w cza­sie cią­ży lub w inny spo­sób nara­żo­nych na wyż­sze stę­że­nia tego meta­lu. Może on zmie­niać funk­cję i struk­tu­rę łoży­ska, zabu­rza­jąc roz­wój pło­du.

Nikiel może dopro­wa­dzić do aler­gii kon­tak­to­wej nawet na całe życie.

 

bezpieczeństwo dzieci

 

Na co zwracać uwagę przy kupowaniu zabawek?

Pod­czas zaku­pu zabaw­ki dla dziec­ka war­to zwró­cić uwa­gę na:

  • Dobór zabaw­ki dosto­so­wa­nej do wie­ku i roz­wo­ju psy­cho­ru­cho­we­go dziec­ka.
  • Ostrze­że­nia doty­czą­ce wie­ku reko­men­do­wa­ne przez pro­du­cen­ta
  • Speł­nie­nie wyma­gań nor­my EN 71, obej­mu­ją­cej:

- ryzy­ko zadła­wie­nia się dziec­ka poni­żej 3 roku życia mały­mi ele­men­ta­mi zabaw­ki
— nie­bez­pie­czeń­stwo uwięź­nię­cia pal­ców dziec­ka mię­dzy rucho­my­mi czę­ścia­mi zabaw­ki
— ryzy­ko owi­nię­cia wokół szyi i udu­sze­nia zbyt dłu­gim sznur­kiem
— wystę­po­wa­nie ostrych kra­wę­dzi lub punk­tów, któ­re mogły­by uszko­dzić skó­rę dziec­ka
— bada­nie pozio­mu hała­su
— bada­nia che­micz­ne na obec­no­ści nie­bez­piecz­nych sub­stan­cji takich jak np. fta­la­ny, któ­re wpły­wa­ją nega­tyw­nie na układ roz­rod­czy dzie­ci

  • ozna­cze­nie CE – dekla­ra­cja pro­du­cen­ta, że pro­dukt speł­nia wyma­ga­nia bez­pie­czeń­stwa

 

bezpieczeństwo dzieci

 

Certyfikat dla rodzica?!

Rodzi­ców nikt nie cer­ty­fi­ku­je i nie­ste­ty źle rozu­mia­na oszczęd­ność, ule­ga­nie zachcian­kom dzie­ci czy… użyt­ko­wa­nie zaba­wek kom­plet­nie nie­zgod­nie z ich prze­zna­cze­niem, to tak­że nie­któ­re z „grze­chów rodzi­ców”. Bez­piecz­na zabaw­ka w rękach nie­od­po­wie­dzial­ne­go rodzi­ca, to wiel­kie zagro­że­nie bez­pie­czeń­stwa dzie­ci! Pamię­taj­cie, nawet pie­lu­chy typu pam­pers, ele­men­ty magne­tycz­ne (magne­sy neo­dy­mo­we), super „glut­ki” czy świe­cą­ce rur­ki flu­ore­scen­cyj­ne mogą być szko­dli­we dla naszych dzie­ci!

Z wiel­kim nie­po­ko­jem obser­wu­je­my, że wie­le „pseu­do­kre­atyw­nych rodzi­ców” pro­mu­je pew­ne „nie­kon­wen­cjo­nal­ne” a przy tym mega nie­bez­piecz­ne wyko­rzy­sta­nia cał­kiem bez­piecz­nych zaba­wek i pro­duk­tów dla dzie­ci! W blo­gos­fe­rze paren­tin­go­wej i life­sty­lo­wej takich nie­bez­piecz­nych pro­po­zy­cji zabaw dla dzie­ci jest napraw­dę bar­dzo dużo. Dla­te­go zanim zde­cy­du­je­cie się wyko­nać jakiś „eks­pe­ry­ment” sami powin­ni­ście poszu­kać infor­ma­cji o szko­dli­wo­ści (lub jego bra­ku!) sub­stan­cji i mate­ria­łów w nim wyko­rzy­sta­nych. Nie suge­ruj­cie się opi­nia­mi samych blo­ge­rów ponie­waż ich wie­dza i doświad­cze­nie mogą być nie­wy­star­cza­ją­ce!

 

bezpieczeństwo dzieci

 

Szu­ka­my ozna­czeń jako­ści

Bez­pie­czeń­stwo dzie­ci to zakup zaba­wek, gier i innych pro­duk­tów ze spe­cjal­nym ozna­ko­wa­niem. Na pol­skim ryn­ku zabaw­ki powin­ny być ozna­czo­ne zna­kiem CE, jed­nak zda­rza się, że są one ozna­czo­ne sym­bo­lem Chi­na Export, któ­ry nie potwier­dza pozy­tyw­nych wyni­ków badań i jest umiesz­cza­ny przez chiń­skich pro­du­cen­tów. Znak ten róż­ni się od euro­pej­skie­go tym, że lite­ry C i E są bli­żej sie­bie, a środ­ko­wa kre­ska w lite­rze E jest krót­sza.

Jed­no­cze­śnie wszyst­kie zabaw­ki sprze­da­wa­ne w Unii Euro­pej­skiej powin­ny zawie­rać ozna­cze­nie EN 71 świad­czą­ce o speł­nie­niu euro­pej­skich wymo­gów bez­pie­czeń­stwa. Moż­na je spo­tkać w wer­sji z kolej­ny­mi cyfra­mi np. EN 71–1, EN 71–2 itd. Przy­kła­do­wo, EN 71–1 odpo­wia­da za jakość fizycz­ną i mecha­nicz­ną zabaw­ki dla dzie­ci poni­żej 14 mie­sią­ca życia. EN 71–2 świad­czy o tym, że zabaw­kę prze­ba­da­no pod kątem łatwo­pal­no­ści. EN 71–3 z kolei ozna­cza bez­pie­czeń­stwo pod kątem ulat­nia­nia i reak­cji che­micz­nych, np. pod­czas kon­tak­tu ze śli­ną dziec­ka.

Do dobro­wol­nych ozna­ko­wań zaba­wek nale­ży np. sym­bol GS spo­ty­ka­ny sam lub w połą­cze­niu ze zna­kiem TÜV. Potwier­dza on, że pro­dukt speł­nia euro­pej­skie nor­my jako­ści i bez­pie­czeń­stwa. Cer­ty­fi­kat GS może być przy­zna­ny tyl­ko przez akre­dy­to­wa­ne labo­ra­to­ria, np. TÜV, DGUV Test, Nem­ko, IMQ. Waż­nym ozna­cze­niem jest rów­nież mię­dzy­na­ro­do­wy znak jako­ści TÜV przy­zna­wa­ny zabaw­kom wyko­na­nym z bez­piecz­nych sub­stan­cji, nie zagra­ża­ją­cych życiu i zdro­wiu dziec­ka.

 

Co zrobić z podejrzaną zabawką?

Bez­pie­czeń­stwo dzie­ci jest napraw­dę bar­dzo waż­ne i dla­te­go zabaw­kę, co do któ­rej mamy wąt­pli­wo­ści moż­na spraw­dzić w reje­strze wyro­bów nie­zgod­nych z wyma­ga­nia­mi na stro­nie UOKiK lub w euro­pej­skim sys­te­mie RAPEX. Nie­bez­piecz­ną zabaw­kę kon­su­ment może zgło­sić do Inspek­cji Han­dlo­wej lub UOKiK.

 

Jeże­li jeste­ście cie­ka­wi jak Teste­rzy Jako­ści spraw­dza­ją bez­pie­czeń­stwo dzie­ci w kon­tak­cie z zabaw­ka­mi, to koniecz­nie musi­cie obej­rzeć te fil­mi­ki.…

   

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *