Legendy Krakowskie — teatr radiowy dla całej rodziny.Legendy Krakowskie plakat

Tylko w legendach może przetrwać to, co w naturze przet­rwać nie może.
Tylko legenda i mit nie znają granic możliwości
/Andrzej Sapkowski/

 

Każ­dy, kto choć raz był w Kra­ko­wie wie, że jest to mia­sto pięk­ne, tajem­ni­cze i jed­no­cze­śnie peł­ne róż­nych kon­tra­stów. To wła­śnie tu — histo­ria i rze­czy­wi­stość spla­ta­ją się ze sobą wza­jem­nie, niczym osno­wa i wątek tka­ni­ny, two­rząc nie­zwy­kle barw­ną i wcią­ga­ją­cą bez resz­ty opo­wieść. Czym, była­by jed­nak ta opo­wieść gdy­by bra­kło w niej szczyp­ty magii? Tę wła­śnie magię odnaj­dzie­cie w baśniach, baj­kach i legen­dach Kra­ko­wa!
Legen­dy Kra­kow­skie od lat cie­szą się dużą i wciąż nie­ga­sną­cą popu­lar­no­ścią, tak wśród dzie­ci jak i osób cał­kiem doro­słych. Co jakiś czas poja­wia­ją się nowe wyda­nia książ­ko­we, ilu­stro­wa­ne albu­my, kolo­ro­wan­ki, puz­zle czy kar­ty do gry. Teraz jed­nak powsta­je coś zupeł­nie wyjąt­ko­we­go, coś dzię­ki cze­mu spoj­rzy­cie na legen­dy kra­kow­skie z nowej, świe­żej per­spek­ty­wy…

 

Tajemniczy Kraków legendą opisany

Sto­wa­rzy­sze­nie Fil­mo­we Trze­ci Tor, pro­du­cent zna­nych i lubia­nych opo­wie­ści z serii „Histo­ria dla dzie­ci”, ponow­nie się­gnął po nie­co zapo­mnia­na for­mę jaką jest słu­cho­wi­sko dla dzie­ci. Tak powstał pomysł serii „Legen­dy Kra­kow­skie”.

 

Marcyś najmłodszy krakowski przewodnik

Legen­dy Kra­kow­skie to nie­zwy­kła opo­wieść o naj­młod­szym kra­kow­skim prze­wod­ni­ku Mar­cy­siu. Ten mały, rezo­lut­ny chło­piec wraz ze swo­ją kole­żan­ką, wzo­ro­wą uczen­ni­cą Ewką spo­ty­ka­ją nie­co­dzien­ną postać ban­kru­ta anty­kwa­riu­sza. Każ­dy z nich ma swo­je wła­sne, cał­kiem współ­cze­sne real­ne życio­we pro­ble­my. Wszyst­ko zmie­nia się jed­nak, kie­dy otwie­ra­ją się na sie­bie, kie­dy podej­mu­ją ryzy­ko i wspól­nie wkra­cza­ją w świat magicz­ne­go mia­sta Kra­ko­wa. Wte­dy dopie­ro odkry­ją zupeł­nie nowy wymiar ota­cza­ją­cej ich rze­czy­wi­sto­ści i wów­czas roz­po­czy­na się ich nie­zwy­kła przy­go­da.
Co kry­je się w zaka­mar­kach dum­ne­go mia­sta pol­skich kró­lów? Czy zda­dzą sobie spra­wę z tego, że pro­ble­my ludzi daw­ne­go świa­ta nie są zno­wu tak inne, od tego, z czym zma­ga­ją się oni sami na co dzień? Czy dostrze­gą więź łączą­cą ludzi ponad czas i cywi­li­za­cyj­ne zmia­ny? Czy pozna­ją potę­gę legen­dy?

 

Rodzinne legend słuchanie

Gło­wy wawel­skie” oraz „Skarb Krzysz­to­fo­rów” to słu­cho­wi­ska z cyklu „Legen­dy Kra­kow­skie”, zre­ali­zo­wa­ne w for­mie teatru radio­we­go z peł­ną obsa­dą aktor­ską oraz opra­wą muzycz­ną i dźwię­ko­wą. Posłu­chaj­cie sami prze­pięk­nej pio­sen­ki do tego słu­cho­wi­ska. Czyż to nie feno­me­nal­ny pre­tekst do wspól­ne­go rodzin­ne­go spę­dza­nia cza­su?

 

 

 

 

W słu­cho­wi­skach wystę­pu­ją: Piotr Pie­cha (anty­kwa­riusz), Zuzia Dróżdż (Ewka) i Jaś Suł­kow­ski (Mar­cyś).
Auto­rem tek­stów jest Paweł Śmia­łek, nato­miast reży­se­rem, mon­ta­ży­stą i koor­dy­na­to­rem pro­jek­tu jest Krzysz­tof Ridan.

 

Legendy podpatrzone…

Reali­za­cja pro­jek­tu to napraw­dę bar­dzo cięż­ka pra­ca i… świet­na zaba­wa. Zobacz­cie i posłu­chaj­cie sami…

 

Legendy krakowskie realizacja

  

Wię­cej nie zdra­dza­my i zachę­ca­my do wysłu­cha­nia słu­cho­wisk.
Pio­sen­kę oraz słu­cho­wi­sko moż­na tak­że bez­płat­nie pobrać i uży­wać w celach nie­ko­mer­cyj­nych.

 

Twór­cy Pro­jek­tu „Legen­dy Kra­kow­skie” wysła­li aż 400 płyt CD ze słu­cho­wi­skiem i pio­sen­ką do dar­mo­we­go wyko­rzy­sty­wa­nia, do szkół pod­sta­wo­wych i biblio­tek publicz­nych w Mało­pol­sce. Popro­wa­dzą tak­że warsz­ta­ty teatral­no – lite­rac­kie z mło­dzie­żą szkol­ną. Pro­jekt zre­ali­zo­wa­no przy wspar­ciu finan­so­wym Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go.

 

Legendy Krakowskie LIVE…

W ramach akcji ZAJRZYJ DO HUTY 2018 w nowo­huc­kiej Alei Róż odby­ło się spo­tka­nie z twór­ca­mi słu­cho­wisk z cyklu Legen­dy Kra­kow­skie, w któ­rym mia­ła zaszczyt uczest­ni­czyć eki­pa Zabaw z Archi­me­de­sem. Zobacz­cie sami jak dobrze się bawi­li­śmy…

  

Pora spotkać… Nawojkę!

Miło nam donieść, ze tuż przed koń­cem 2018 roku uka­za­ło się nowe słu­cho­wi­sko z cyklu Legen­dy Kra­kow­skie.

Zapra­sza­my do słu­cha­nia…

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *