Sherlook… czy dasz radę mu dorównać?Sherlook gra Trefl

W większości wypadków im dziwniejsza wydaje się sprawa, tym banalniejsze rozwiązanie
/Arthur Conan Doyle – Z przygód Sherlocka Holmesa/

Wyobraź­cie sobie, że jeste­ście super detek­ty­wa­mi a przed wami poja­wi­ła się nowa fascy­nu­ją­ca zagad­ka. Wła­śnie dokład­nie zba­da­li­ście miej­sce prze­stęp­stwa i macie całą serię zdjęć do dal­szej ana­li­zy. Zanim zabie­rze­cie się do dal­szej pra­cy, chce­cie jesz­cze poroz­ma­wiać z porucz­ni­kiem, któ­ry jako pierw­szy przy­był na miej­sce zda­rze­nia. Wra­ca­cie na miej­sce zbrod­ni a tu… total­na kata­stro­fa! Nowy rekrut naro­bił bała­ga­nu! Czy będzie­cie w sta­nie dostrzec róż­ni­ce pomię­dzy dwo­ma zdję­cia­mi?
I co? Histo­ria brzmi bar­dzo zachę­ca­ją­co, praw­da?! Jeże­li chce­cie dowie­dzieć się jak akcja poto­czy się dalej, to koniecz­nie musi­cie wypró­bo­wać grę Sher­lo­ok.

 
Sherlook gra Trefl


 

Sherlook… bada zawartość pudełka

Wewnątrz cał­kiem zgrab­ne­go pudeł­ka pudeł­ka znaj­du­je­my 40 dwu­stro­nych pozor­nie iden­tycz­nych kart, 10 żół­tych ponu­me­ro­wa­nych tabli­czek (z nume­ra­mi od 1 do 10) oraz 30 żeto­nów punk­tów (w 3 kolo­rach: zie­lo­nym, czer­wo­nym i żół­tym). Całość dopeł­nia bar­dzo przej­rzy­sta i dość zwię­zła instruk­cja do gry.

 
Sherlook gra Trefl


 
Kar­ty to „foto­gra­fie” z miej­sca zbrod­ni, któ­re na pierw­szy rzut oka wyglą­da­ją na iden­tycz­ne. Zdję­cia róż­nią się jed­nak od sie­bie kil­ko­ma malut­ki­mi szcze­gó­ła­mi, któ­re poka­za­ne są na odwro­cie kart.
 
Sherlook gra Trefl
 

Sherlook i jego drużyna… badają miejsce przestępstwa

Naj­pierw mło­dzi detek­ty­wi usta­la­ją w jaki spo­sób będą oglą­dać miej­sce zbrod­ni. W tym celu nale­ży wyko­rzy­stać jeden z zie­lo­nych żeto­nów. Każ­dy taki żeton wska­zu­je poło­że­nie dwóch kart wzglę­dem sie­bie. Teraz dopie­ro moż­na wyło­żyć na stół dwie kar­ty — foto­gra­fie i przy­stą­pić do zaba­wy.

 
Sherlook gra Trefl


 

Wszy­scy gra­cze jed­no­cze­śnie zaczy­na­ją obser­wo­wać oba zdję­cia, szu­ka­jąc jak naj­wię­cej szcze­gó­łów, któ­re je róż­nią. W każ­dej chwi­li gracz może zła­pać żół­tą tablicz­kę z nume­rem odpo­wia­da­ją­cym licz­bie róż­nic, któ­re zna­lazł. Run­da toczy się do momen­tu, gdy pozo­stał tyl­ko jeden gracz, któ­ry nie chwy­cił tablicz­ki. Ma on teraz 3 sekun­dy na decy­zję.

Pozor­nie podob­ne kar­ty  i róż­ne warian­ty ich uło­że­nia to świet­na zaba­wa i duża daw­ka emo­cji. Zobacz­cie sami, że to wca­le nie jest takie łatwe!
 
Sherlook gra Trefl


 
Sherlook gra Trefl
 
Sherlook gra Trefl
 
Sherlook gra Trefl
 

Sherlook… czas na sławę i nagrody

Punk­tu­je­my uczest­ni­ków zaba­wy po każ­dej roze­gra­nej run­dzie.  Zasa­dy punk­ta­cji nie są jakoś skom­pli­ko­wa­ne, wiec nawet naj­młod­si gra­cze z pew­no­ścią dadzą sobie z tym radę bez pomo­cy doro­słych.

Odwra­ca­my kar­ty- foto­gra­fię i liczy­my ozna­czo­ne na nich róż­ni­ce. Ta oso­ba, któ­ra ide­al­nie tra­fi licz­bę róż­nic zdo­by­wa zie­lo­ny żeton z trze­ma punk­ta­mi. Jeśli nie ma takie­go gra­cza, żeton odkła­da­my do pudeł­ka. Gracz, któ­ry podał wynik zbyt duży, ale był naj­bli­żej praw­dy, bie­rze czer­wo­ny żeton z jed­nym punk­tem. Ten, któ­ry podał wynik zbyt niski, ale był naj­bli­żej praw­dzi­we­go wyni­ku bie­rze żół­ty znacz­nik z dwo­ma punk­ta­mi. Jeśli nie moż­na przy­znać któ­re­goś z tych żeto­nów innym gra­czom, tra­fia­ją do zdo­byw­cy zie­lo­ne­go żeto­nu. Gra koń­czy się po 10 run­dach i wygry­wa oczy­wi­ście oso­ba z naj­więk­szą licz­bą punk­tów.

Uwa­ga oto kolej­ny przy­kład… Ile widzi­cie róż­nic?
 
Sherlook gra Trefl


 
A tu macie roz­wią­za­nie! Odszu­ka­li­ście wszyst­kie 10 róż­nic?
 
Sherlook gra Trefl
 

Sherlook… kto może zostać detektywem?

Sher­lo­ok to dobra gra dla 2–6 detek­ty­wów w wie­ku od 8 lat. Śred­ni czas roz­gryw­ki zaj­mu­je ok. 15–30 minut.

Prze­bieg gry jest w zasa­dzie banal­nie pro­sty, ale za to bar­dzo dyna­micz­ny i moc­no anga­żu­je wszyst­kich uczest­ni­ków. Naszym zda­niem naj­cie­kaw­sze i naj­bar­dziej pory­wa­ją­ce roz­gryw­ki mia­ły miej­sce przy 3–4 gra­czach. My pró­bo­wa­li­śmy rów­nież grać w parch mie­sza­nych: dziec­ko — doro­sły. Przy­znam szcze­rze, że zaba­wa była przy tym przed­nia, a dzie­cia­ki aż pisz­cza­ły z emo­cji!

To co, pró­bu­je­my jesz­cze raz?
 
Sherlook gra Trefl


 
Roz­wią­za­nie… Tym razem było tyl­ko 5 róż­nic.
 
Sherlook gra Trefl
 

Sherlook… czy coś da radę mu dorównać?

Sher­lo­ok to nie­zwy­kle wcią­ga­ją­ca i bar­dzo emo­cjo­nu­ją­ca gra, któ­ra świet­nie ćwi­czy kon­cen­tra­cję, spo­strze­gaw­czość i  refleks. Gra uczy rów­nież trud­nej sztu­ki podej­mo­wa­nia decy­zji pod pre­sją cza­su i otocz­nia. Pośpiech napraw­dę bywa złym dorad­cą, zwłasz­cza gdy bar­dzo chce­my poko­nać prze­ciw­ni­ków. Pierw­sza oce­na sytu­acji może oka­zać się zbyt pochop­na i spo­wo­do­wać błęd­ne wyty­po­wa­nie wyni­ku. To bar­dzo cen­na lek­cja zwłasz­cza dla naj­młod­szych gra­czy!

 
Sherlook gra Trefl


 

Sher­lo­ok bar­dzo spraw­nie two­rzy atmos­fe­rę gry detek­ty­wi­stycz­nej. Poszcze­gól­ne kom­po­nen­ty przy­po­mi­na­ją te, któ­re zna­ne są z fil­mów kry­mi­nal­nych, w któ­rych śled­czy bada­ją teren, na któ­rym popeł­nio­no jakieś prze­stęp­stwo. Kar­ty — foto­gra­fie z obry­sem pozy­cji cia­ła w cen­tral­nym punk­cie i ogro­mem roz­ma­itych, drob­nych deta­li, roz­pa­la­ją mło­dzień­czą wyobraź­nię. Tyl­ko, czy każ­de dziec­ko jest goto­we, aby dowie­dzieć się, że  taki obrys ozna­cza nie­bosz­czy­ka?!
Bar­dzo wia­ry­god­nym ele­men­tem gry są tak­że pio­no­we tablicz­ki z nume­ra­cją śla­dów.
Żeto­ny cho­ciaż mogą wyda­wać się odro­bi­nę nie­na­tu­ral­ne, to jed­nak świet­nie wpły­wa­ją na ogól­ne wra­że­nia i gry­wal­ność.

Gra Sher­lo­ok to pro­sto­ta a jed­no­cze­śnie bar­dzo solid­ne wyko­na­nie. Motyw detek­ty­wi­stycz­ny i dresz­czyk rywa­li­za­cji są nawet lek­ko hip­no­ty­zu­ją­ce! Gwa­ran­tu­je­my, że na jed­nej par­tyj­ce się nie skoń­czy! Uwa­żaj­cie tyl­ko na dzie­cia­ki, bo te maja lep­szą spo­strze­gaw­czość niż nie jeden doro­sły i… mogą was ograć.

 
Nasza oce­na: bar­dzo dobry.
 

Trefl Kraków


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *