Park rozrywki GOKIDZ w KrakowieGokidz

Ludzie nie przestają się bawić dlatego, że się starzeją;
oni starzeją się dlatego, że przestają się bawić
/Oliver Wendell Holmes/

 

Cie­ka­we i nie­ba­nal­ne miej­sca zaba­wy, wypo­czyn­ku i roz­ryw­ki dzie­ci, to dość trud­ny temat. Rodzi­ce sta­ra­ją się szu­kać takich miejsc, któ­re nie tyl­ko spra­wią dzie­cia­kom mega fraj­dę, ale tak­że zapew­nią bez­pie­czeń­stwo i kom­fort użyt­ko­wa­nia. Wybie­ra­jąc miej­sce na taki rodzin­ny wypad do sali zabaw, czy par­ku roz­ryw­ki rodzi­ce kie­ru­ją się rów­nież kwe­stia­mi eko­no­micz­ny­mi.
Nie­daw­no w Kra­ko­wie otwar­to nowy zupeł­nie inno­wa­cyj­ny Park Roz­ryw­ki GoKidz, któ­ry naszym zda­niem war­to aby­ście pozna­li i… Kto wie może poko­cha­cie go tak jak my?!

 

Gokidz

 

GoKidz… pierwsze spojrzenie

GoKidz to ogrom­na, ale bar­dzo dobrze zaaran­żo­wa­na prze­strzeń, któ­ra ide­al­nie sprzy­ja wypo­czyn­ko­wi i swo­bod­nej zaba­wie dzie­ci. Jed­no­ra­zo­wo może bawić się tutaj cał­kiem spo­ra gru­pa dzie­cia­ków i ich opie­ku­nów. Mimo mno­go­ści atrak­cji, dzie­ci nie wpa­da­ją na sie­bie i mogą bez prze­szkód prze­miesz­czać się pomię­dzy kolej­ny­mi nie­spo­dzian­ka­mi tego fan­ta­stycz­ne­go miej­sca.

Ogrom­nym plu­sem jest fakt, że stre­fa zaba­wy jest tu wyraź­nie oddzie­lo­na od stre­fy cate­rin­go­wo — wypo­czyn­ko­wej. Sami musi­cie przy­znać, że po inten­syw­nych sza­leń­stwach na zjeż­dżal­niach, w labi­ryn­tach i po wspi­nacz­kach, faj­nie jest chwi­le spo­koj­nie odsap­nąć. Zim­ny (lub cie­pły) napój i drob­na prze­ką­ska to ide­al­ne roz­wią­za­nie na krót­ką prze­rwę mię­dzy kolej­ny­mi przy­go­da­mi. A może ktoś sku­si się nawet na pysz­ne lody?

 

Gokidz

 

Gokidz

 

GoKidz, czyli atrakcje dla malucha i dużego zucha

GoKidz to gigan­tycz­ny park roz­ryw­ki, któ­ry naszym zda­niem powi­nien zaspo­ko­ić potrze­by nawet naj­bar­dziej wybred­nych małych poszu­ki­wa­czy przy­gód. Każ­da atrak­cja opa­trzo­na zosta­ła sto­sow­ną tablicz­ką infor­ma­cyj­ną, dzię­ki któ­rej rodzi­ce mogą upew­nić się, czy jest to wła­ści­we miej­sce zaba­wy dla jego dziec­ka. Stre­fa prze­zna­czo­na dla naj­młod­szych dzie­ci jest wyraź­nie oddzie­lo­na od stre­fy zabaw dzie­ci star­szych. Loka­li­za­cja stre­fy „dla malu­chów” jest napraw­dę dobrze prze­my­śla­na. Rodzic opie­ku­ją­cy się dziec­kiem (od 1rż do lat 4), może jed­no­cze­śnie spo­koj­nie śle­dzić poczy­na­nia swo­ich star­szych pociech (dzie­ci do lat 13).

 

Gokidz

 

 

GoKidz, czyli mega możliwości i… bezpieczeństwo

To co już na wstę­pie zro­bi­ło na nas bar­dzo dobre wra­że­nie to zasto­so­wa­nie elek­tro­nicz­nych bra­mek wej­ścio­wych. Takie roz­wią­za­nie sprzy­ja bez­pie­czeń­stwu dzie­ci, bowiem obsłu­ga dosko­na­le kon­tro­lu­je nie tyl­ko licz­bę osób, któ­re znaj­du­ją się w obiek­cie, ale też czu­wa aby nikt nie­po­żą­da­ny nie mógł się tu nie­po­strze­że­nie prze­do­stać. Dodat­ko­wo każ­da oso­ba — dziec­ko i doro­sły, dosta­je spe­cjal­ną elek­tro­nicz­ną opa­skę na rękę.

 

GoKidz to świet­ne miej­sce roz­ryw­ki i rekre­acji, ale nale­ży pamię­tać, że dzie­ci powin­ny być tutaj pod sta­łą opie­ką i nad­zo­rem rodzi­ca lub opie­ku­na. Rodzi­ce zezwa­la­ją swo­im dzie­ciom na korzy­sta­nie z atrak­cji Par­ku i pomiesz­czeń obiek­tu wyłącz­nie na wła­sną odpo­wie­dzial­ność. Dzie­ci nie zawsze są bowiem świa­do­me swo­ich moż­li­wo­ści fizycz­nych, kon­dy­cji, a w szcze­gól­no­ści sta­nu zdro­wia. Każ­da atrak­cja w GoKidz to wiel­ka fraj­da i nowa przy­go­da, ale tak­że pew­ne ogra­ni­cze­nia i zagro­że­nia. Poszcze­gól­ne miej­sca zabaw mają okre­ślo­ne pozio­my trud­no­ści i war­to zwró­cić na to uwa­gę, zanim dziec­ko zacznie korzy­stać z danej atrak­cji.

 

Gokidz

 

GoKidz, czyli kosmicznie fajny pomysł

GoKidz pomy­śla­ne jest w taki spo­sób, że dzie­ci wcie­la­ją się w rolę taj­nych kosmicz­nych boha­te­rów i mają za zada­nie rato­wać świat przed zły­mi auto­ma­ta­mi. Przy­wód­ca auto­ma­tów Impe­ra­tor Scrag, przy­był na Zie­mię i roz­po­czął atak. Dru­ży­na GoKidz tre­nu­je z Adep­ta­mi na kosmicz­nych torach Nin­ja, zjeż­dżal­niach, labi­ryn­tach i zder­za­czach, aby wspól­nie poko­nać Scra­ga. Adep­ci zdo­by­wa­ją galak­tycz­ne punk­ty, żeto­ny i pozio­my. Każ­dy adept ma swój pro­fil tre­nin­go­wy a prze­cho­dząc przez kolej­ne atrak­cje dzie­cia­ki zdo­by­wa­ją moż­li­wość się­gnię­cia po dodat­ko­we nagro­dy.

 

Gokidz

 

Gokidz

 

My jako nagro­dę wybra­li­śmy jaz­dę na gokar­tach. Ależ to była fraj­da!

 

Gokidz

 

Gokidz

 

GoKidz, czyli… podobne a jednak zupełnie inne

Par­ki roz­ryw­ki i sale zabaw mają zazwy­czaj bar­dzo podob­ne do sie­bie atrak­cje. Jed­nak GoKidz zasko­czył nas nie tyl­ko róż­no­rod­no­ścią owych atrak­cji, ale i pew­ny­mi wyjąt­ko­wy­mi „urzą­dze­nia­mi”. Coś co abso­lut­nie nas zasko­czy­ło i dało mega kopa, to” gigan­tycz­na ośmior­ni­ca”. To połą­cze­nie wspi­nacz­ki na gumo­wych krzy­żu­ją­cych się taśmach i… trój­po­zio­mo­wej zjeż­dżal­ni.

 

Gokidz

 

Inna super atrak­cja, któ­ra naszym zda­niem będzie się cie­szyć ogrom­nym powo­dze­niem, to ogrom­nia­ste labi­ryn­ty. Tu jed­nak trze­ba zazna­czyć, że dziec­ko wcho­dząc do takie­go labi­ryn­tu „zni­ka nam z oczu na kil­ka minut”. To może wzbu­dzić pewien nie­po­kój zarów­no u rodzi­ców jak i u dzie­ci. Tej atrak­cji nie pole­cam dzie­ciom mniej pew­nym sie­bie czy bar­dziej wyco­fa­nym, gdyż mogą się tro­chę się prze­stra­szyć.

 

Gokidz

 

Gokidz

 

Gokidz

 

Gokidz

 

Gokidz

 

Gokidz

 

A wyj­ścia z labi­ryn­tów są bar­dzo nie­ocze­ki­wa­ne…

 

Gokidz

 

Gokidz

 

W GoKidz odnaj­dzie­my tak­że nie­ty­po­we tory prze­szkód i nie­ty­po­we „dmu­chań­ce”. Nam takie roz­wią­za­nia bar­dzo przy­pa­dły do gustu!

 

Gokidz

 

Gokidz

 

Gokidz

 

Gokidz

 

Na „dmu­chań­ca” moż­na tez sko­czyć z róż­nych wyso­ko­ści i… pole­niu­cho­wać!

 

Gokidz

 

A może macie ocho­tę na gigan­tycz­ną zjeż­dżal­nie? To dopie­ro była atrak­cja!

 

Gokidz

 

Gokidz

 

W toa­le­cie też cze­ka­ją nie­spo­dzian­ki od GoKidz

 

Gokidz

 

gokidz

 

GoKidz… głos marudy

Park Roz­ryw­ki GoKidz zro­bił na nas bar­dzo dobre wra­że­nie i jestem pew­na, że nie raz tu powró­ci­my. To nad czym jesz­cze war­to odro­bi­nę popra­co­wać to wię­cej infor­ma­cji, jak moż­na doje­chać do tego miej­sca. My zwró­ci­li­śmy uwa­gę, że na dro­dze od przy­stan­ku tram­wa­jo­we­go do same­go GoKidz nie ma żad­nej infor­ma­cji. Tema­tem do prze­my­śle­nia jest tak­że kwe­stia szat­ni. Małe szy­fro­wa­ne skrzy­necz­ki są świet­ne na okres gdy jest cie­pło, ale w okre­sie zimo­wym mogą nie speł­nić ocze­ki­wań gości. I na koniec war­to też pomy­śleć nad nowym dobo­rem reper­tu­aru muzycz­ne­go na coś ciut spo­koj­niej­sze­go. Zbyt gło­śna hała­śli­wa muzy­ka może oka­zać się zbyt uciąż­li­wa zwłasz­cza dla naj­młod­szych użyt­kow­ni­ków tego napraw­dę faj­ne­go miej­sca.

 

Gokidz

 

Naszym zda­niem GoKidz to miej­sce, któ­re moż­na spo­koj­nie pole­cić innym rodzi­com! To faj­ny pomysł na wspól­ne rodzin­ne spę­dza­nie wol­ne­go cza­su, nie tyl­ko w cza­sie nie­po­go­dy! To miej­sce ma poten­cjał i jeste­śmy pew­ni, że jesz­cze nie raz nas zasko­czy!

GoKidz to tak­że miej­sce gdzie moż­na orga­ni­zo­wać przy­ję­cia uro­dzi­no­we. My jesz­cze nie pró­bo­wa­li­śmy, ale ofer­ta doty­czą­ca warian­tów takiej impre­zy jest napraw­dę obie­cu­ją­ca. Dodat­ko­wo GoKidz orga­ni­zu­je dla dzie­ci tak­że róż­ne cie­ka­we warsz­ta­ty. Znaj­dzie­my tu m.in.: warsz­ta­ty małe­go naukow­ca, warsz­ta­ty pla­stycz­ne a nawet robo­ty­kę i pro­gra­mo­wa­nie. Brzmi nie­źle, praw­da?

 

GOKIDZ KRAKÓW
ul. Rze­mieśl­ni­cza 20G, Kra­ków
tel:+48 578 202 005
Godzi­ny otwar­cia:
Ponie­dzia­łek – Pią­tek: 10:00 – 21:00
Sobo­ta – Nie­dzie­la: 9:00 – 21:00
gokidz.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*