Edukacja domowa luty 2018 — podsumowanieedukacja domowa luty 2018

Edu­ka­cja domo­wa luty 2018 — Jak co mie­siąc przed­sta­wia­my krót­kie rela­cje z wyda­rzeń, zabaw i warsz­ta­tów w któ­rych uczest­ni­czy­li­śmy. W lutym 2018 r. ze wzglę­du nasze pla­ny zosta­ły pokrzy­żo­wa­ne przez „domo­wy szpi­tal” — taką rodzin­ną nie­for­tun­ną tra­dy­cję powo­du­ją­cą, że kolej­ne ferie trze­ba było nie­ste­ty spę­dzić w łóż­ku. Oto co uda­ło nam się zre­ali­zo­wać:

 

edukacja domowa luty 2018

 

1. Projekty stałe w których bierzemy udział:

 

Edukacja matematyczna

 • Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3
 • Mat­zoo
 • Matlan­dia kl 4

 

Edukacja przyrodnicza

 • Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3

 

Edukacja polonistyczna i historyczna

 • Wład­cy słów kl. 1–6
 • Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3
 • Cza­ro­wa­nie przez czy­ta­nie” — pro­jekt czy­tel­ni­czy
 • Dzie­cię­ce Biu­ro Detek­ty­wi­stycz­ne”
 • Kon­kurs „Czy­tel­nik Roku” — edy­cja 2017/18

 

Edukacja językowa — języki obce

 • Język angiel­ski — Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3
 • Język hisz­pań­ski — poziom A1.3 w Insty­tu­cie Cervan­te­sa w Kra­ko­wie
 • Język chiń­ski w Insty­tu­cie Kon­fu­cju­sza w Kra­ko­wie

 

Edukacja artystyczna

 • Warsz­ta­ty arty­stycz­ne w Bun­krze Sztu­ki i Insty­tu­cie Cervan­te­sa.

 

2. Edukacja domowa luty 2018 — nasze ostatnie sukcesy i działania

Egzaminy

Kolej­na część mate­ria­łu zali­czo­na. Został jesz­cze tyl­ko język angiel­ski (szko­da, że nie hisz­pań­ski) i .…. WITAJ TRZECIA KLASO!

A tak relak­so­wa­li­śmy się po egza­mi­nie…

 

edukacja domowa luty 2018

 

Warsztaty w Bunkrze Sztuki — Portret w epoce selfie”

 

edukacja domowa luty 2018

 

Naj­pierw oglą­da­li­śmy mię­dzy inny­mi por­tre­ty i auto­por­tre­ty…

 

edukacja domowa luty 2018

 

edukacja domowa luty 2018

 

…a teraz czas na meta­mor­fo­zę!!!

 

edukacja domowa luty 2018

 

edukacja domowa luty 2018

 

edukacja domowa luty 2018

 

Efekt koń­co­wy zwa­la z nóg — sty­li­za­cja w sty­lu „Fri­dy Picas­so” to jest to!

 

edukacja domowa luty 2018

 

edukacja domowa luty 2018

 

Poznajemy ciało człowieka i… budujemy model DNA

 

edukacja domowa luty 2018

 

edukacja domowa luty 2018

 

edukacja domowa luty 2018

 

edukacja domowa luty 2018

 

edukacja domowa luty 2018

 

Zima, ferie i brak śniegu czyli.… badamy jak wyprodukować sobie sztuczny śnieg

Brak śnie­gu? — No pro­blem! Zawsze może­my zro­bić go sami! Jak nam wyszło prze­czy­ta­cie we wpi­sie: FUN snow czy­li śnież­na zaba­wa kie­dy brak śnie­gu!

 

edukacja domowa luty 2018

 

edukacja domowa luty 2018

 

edukacja domowa luty 2018

 

Zimowych badań naukowych ciąg dalszy — Nasze eksperymenty z lodem

Eks­pe­ry­men­ty to jest to, co lubi­my naj­bar­dziej! Tym razem eks­pe­ry­men­to­wa­li­śmy z lodem! O tym jak nam wyszło może­cie prze­czy­tać we wpi­sie: Eks­pe­ry­ment z lodem czy­li… czy oli­wa spra­wie­dli­wa zawsze na wierzch wypły­wa?!

 

edukacja domowa luty 2018

 

edukacja domowa luty 2018

 

edukacja domowa luty 2018

 

Nam cią­gle było mało! posta­no­wi­li­śmy prze­ciąć lód za pomo­cą sznur­ka!

 

edukacja domowa luty 2018

 

edukacja domowa luty 2018

 

edukacja domowa luty 2018

 

Eks­pe­ry­ment nie do koń­ca nam się udał ale to nie zra­zi­ło nas w pod­ję­ciu kolej­ne­go wyzwa­nia — Mro­żo­ne bań­ki mydla­ne!!!

 

edukacja domowa luty 2018

 

edukacja domowa luty 2018

 

edukacja domowa luty 2018

 

Matematyka — poznajemy bryły i siatki

 

edukacja domowa luty 2018

 

Zobacz­cie jak świet­nie się bawi­li­śmy pozna­jąc bry­ły i siat­ki

  

Obszer­ną recen­zję pro­gra­my Sha­pes któ­ry wyko­rzy­sty­wa­li­śmy prze­czy­ta­cie we wpi­sie: Dan­ce with Sha­pes czy­li Nauka Geo­me­trii w 3D

 

A już wkrót­ce kolej­na rela­cja z naszych nauko­wych poczy­nań. Zapra­sza­my!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *