Cat’s path czyli zagadki logiczne z kotami (i kodami QR)cat's path - zagadki logiczne

Logika zaprowadzi Cię z punku A do punktu B. 
Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie.
/Albert Einstein/

Lubi­cie koty? My uwiel­bia­my! A… lubi­cie zagad­ki logicz­ne? Jeże­li tak­że i tym razem wasza odpo­wiedź brzmi „tak”, to mamy dla Was pro­po­zy­cje na świet­ną zaba­wę z mate­ma­ty­ka w tle! Poznaj­cie nasze zagad­ki logicz­ne — „Cat’s path”!

 

cat's path - zagadki logiczne

 

Rozgrzewka czyli jak zacząć zabawę?

Zagad­ki logicz­ne typu „Cat’s path” to połą­cze­nie tra­dy­cyj­nej zaba­wy logicz­nej w wer­sji „ana­lo­go­wej”, z nowo­cze­sną tech­no­lo­gią IT.

Aby zacząć zaba­wę nale­ży:

  1. pobrać przy­go­to­wa­na przez nas kar­tę pracy
  2. wydru­ko­wać kar­tę pra­cy i wyja­śnić dziec­ku zasa­dy naszej zaba­wy
  3. moż­na też pobrać na tablet lub smart­fon apli­ka­cję — czyt­nik kodów QR (wte­dy zaba­wa będzie jesz­cze faj­niej­sza)

My wyko­rzy­sta­li­śmy czyt­nik — QR Dro­id Code Scan­ner (Pol­ski)

 

Cat’s path”- zasady zabawy

Zagad­ki logicz­ne według nasze­go pomy­słu to kar­ta pra­cy, któ­ra zawie­ra tabe­lę z bia­ły­mi pola­mi. W każ­dej tabe­li umiesz­czo­ne są kolo­ro­we kół­ka z licz­ba­mi. Pola czar­ne są nie­ak­tyw­ne i nie bio­rą udzia­łu w zaba­wie.

Każ­de kolo­ro­we koło ozna­cza jed­ne­go kot­ka, któ­ry lubi wycho­dzić na spa­ce­ry. Licz­ba w kół­ku ozna­cza ile pół może odwie­dzić kotek pod­czas swo­je­go spa­ce­ru. (np.: w zada­niu 1 — zie­lo­ne koło z licz­bą 4 ozna­cza że kotek może odwie­dzić tyl­ko 4 pola). Każ­dy kotek może poru­szać się tyl­ko po liniach pro­stych.

Wszyst­kie kot­ki wyru­sza­ją na spa­ce­ry, któ­re dziec­ko zazna­cza kolo­ro­wą kred­ką na naszej kar­cie pra­cy.

 

cat's path - zagadki logiczne

 

Zadanie 1 — Zagadki logiczne — „Cat’s path” Start

Pierw­sza nasza zagad­ka logicz­na, to aż dwie kary pra­cy. (Naj­pierw bio­rą udział 3 kot­ki a potem aż 4).

My pro­po­nu­je­my, aby zaba­wę zacząć od wyko­rzy­sta­nia ołów­ka a dopie­ro potem uży­wać kolo­ro­wej kred­ki. Moż­na też wydru­ko­wa­na kar­tę pra­cy i potem wło­żyć ja do koszul­ki A4 a wte­dy użyć pisa­ków. Takie roz­wią­za­nie umoż­li­wia wie­lo­krot­ne wyko­rzy­sta­nie naszych kart pra­cy.

 

Zadanie 1 — Zagadki logiczne — „Cat’s path” Rozwiązania

Zagad­ki logicz­ne „Cat’s path” mają zawsze tyl­ko jed­no popraw­ne roz­wią­za­nie.

Popraw­ność roz­wią­zań moż­na za to spraw­dzić aż na trzy spo­so­by!

 

Sposób 1

Popraw­ność roz­wią­za­nia „Cat’s path” moż­na wyświe­tlić na swo­im kom­pu­te­rze.

 

Sposób 2

Popraw­ność roz­wią­za­nia „Cat’s path” moż­na wyświe­tlić na swo­im kom­pu­te­rze a następ­nie pobrać i wydru­ko­wać.

 

Sposób 3

Popraw­ność roz­wią­za­nia „Cat’s path” moż­na spraw­dzić przy pomo­cy czyt­ni­ka kodów QR. Naszym zda­niem to wła­śnie ta wer­sja jest naj­cie­kaw­sza i naj­bar­dziej spodo­ba się dzie­cia­kom.

 

Zadanie-1

 

Pobierz zada­nie 1

Zobacz roz­wią­za­nie

 

Zadanie 2 — Beginner

Zadanie-2

Pobierz zada­nie 2

Zobacz roz­wią­za­nie

 

Zadanie 3 — Medium

Zadanie-3

Pobierz zada­nie 3

Zobacz roz­wią­za­nie

 

 

Zadanie 4 — Expert

Zadanie-4

Pobierz zada­nie 4

Zobacz roz­wią­za­nie

 

 

Zadanie 5 — Master

Zadanie-5

Pobierz zada­nie 5

Zobacz roz­wią­za­nie

 

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Komentarz na temat “Cat’s path czyli zagadki logiczne z kotami (i kodami QR)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *