Eksperyment z lodem czyli… czy oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa?!eksperyment z lodem

Olaf, roztapiasz się!
— Są ludzie dla których warto się roztopić.
/Kraina Lodu/

Brak praw­dzi­wej śnież­nej zimy potra­fi być praw­dzi­wie fru­stru­ją­cy. W zeszłym roku uda­ło nam się zro­bić kil­ka cie­ka­wych zabaw i… eks­pe­ry­men­tów korzy­sta­jąc z dobro­dziej­stwa zimo­wej aury. Pamię­ta­cie nasz wpis: „Kre­atyw­ne zaba­wy ze śnie­giem, czy­li jak zasko­czyć swo­je dziec­ko”? Bar­dzo chcie­li­śmy nie­któ­re z nich powtó­rzyć w tym roku, ale „Kró­lo­wa Zima” mia­ła zupeł­nie inne pla­ny… My jed­nak takim obro­tem spra­wy zupeł­nie nie zra­ża­my się i mały eks­pe­ry­ment z lodem posta­no­wi­li­śmy zro­bić sobie w domu!

 

Genezis

Dziec­ko dość szyb­ko zauwa­ża, że w oka roso­le abso­lut­nie nigdy nie toną, pod­czas gdy kamień wrzu­co­ny do wody idzie od razu na dno. Gumo­wa kaczusz­ka towa­rzy­szą­ca nasze­mu malu­cho­wi pod­czas wie­czor­nej kąpie­li w wan­nie prze­ko­nu­je, że nie­któ­re przed­mio­ty potra­fią świet­nie uno­sić się na wodzie. Co zatem decy­du­je, że jed­ne cia­ła toną a inne się uno­szą? Wła­śnie to pyta­nie ostat­nio usły­sza­łam od swo­je­go dziec­ka…

To ozna­cza­ło dla mnie tyl­ko jed­no! Czas na eks­pe­ry­men­ty z lodem!

 

Eksperyment z lodem… jak zacząć?

Do nasze­go eks­pe­ry­men­tu nr 1 potrze­bu­je­my tyl­ko szklan­ki z wodą, małych gumo­wych piłe­czek i… kost­ki lodu.

 

eksperyment z lodem

 

Zaba­wa była napraw­dę faj­na! W naszym eks­pe­ry­men­cie „prze­te­sto­wa­li­śmy” kil­ka gumo­wych piłek i za każ­dym razem pró­bo­wa­li­śmy odgad­nąć, czy będzie ona pły­wać, czy też może uto­nie.

 

Eksperyment z lodem i… sprawiedliwa oliwa

Eks­pe­ry­ment nr 2 wyma­ga przy­go­to­wa­nia szklan­ki z ole­jem i… kost­ki lodu.

(My wyko­rzy­sta­li­śmy olej rze­pa­ko­wy.)

Eks­pe­ry­ment poka­zał, że… kost­ka lodu pły­wa­ła w ole­ju! Wyraź­nie widać, że kost­ka lodu nie opa­dła na dno naczy­nia. A może tyl­ko nam się tak zda­je?

 

eksperyment z lodem

 

Posta­no­wi­li­śmy dodać wody do szklan­ki… Zobacz­cie co cie­ka­we­go zaob­ser­wo­wa­li­śmy na gra­ni­cy dwóch faz: wody i ole­ju.

 

eksperyment z lodem

 

Eksperyment z lodem i… lampa Aladyna

Nasz eks­pe­ry­ment nr 3 wyma­gał uży­cia barw­ni­ków… My wyko­rzy­sta­li­śmy far­by pla­ka­to­we.

Efekt był praw­dzi­wie inte­re­su­ją­cy…
Faza ole­jo­wa „uwię­zi­ła” bąble barw­ni­ka two­rząc malow­ni­cze baśnio­we kra­iny a kost­ka lodu naj­pierw tkwi­ła dokład­nie na gra­ni­cy obu warstw a potem dosta­ła się do wody i…„zniknęła”.

eksperyment z lodem

 

eksperyment z lodem

 

eksperyment z lodem

 

eksperyment z lodem

 

eksperyment z lodem

 

eksperyment z lodem

 

Eksperyment z lodem i… lewitacja?

Eks­pe­ry­ment nr 4 wyma­gał wyko­rzy­sta­nia kolej­nej kost­ki lodu i… zmie­sza­nia barw­ni­ków w war­stwie wod­nej.

Teraz mie­li­śmy już cał­ko­wi­tą pew­ność. Kost­ka lodu pły­wa w ole­ju!

 

eksperyment z lodem

 

Sekretny czar detergentów…

Każ­dy dosko­na­le wie, że tłuszcz naj­le­piej usu­wa się przy pomo­cy pły­nu do mycia naczyń.

eks­pe­ry­men­cie nr 5 wyko­rzy­sta­li­śmy zatem kil­ka kro­pel pły­nu Fairy.

Przy­zna­je­my szcze­rze, że wynik moc­no nas zasko­czył… Tłuszcz uległ czę­ścio­wej emul­ga­cji ale… kost­ka lodu nadal pły­wa­ła w „war­stwie ole­jo­wej”!

eksperyment z lodem

 

eksperyment z lodem

 

Mroźna teoria

O tym czy cia­ło zato­nie, czy też będzie pły­wać decy­du­je jego gęstość. Przed­mio­ty o mniej­szej gęsto­ści niż woda uno­szą się na jej powierzch­ni, nato­miast te o więk­szej — zwy­czaj­nie toną. Gęstość to sto­su­nek masy pew­nej ilo­ści sub­stan­cji do zaj­mo­wa­nej przez nią obję­to­ści. Przy czym masy nie nale­ży mylić z cię­ża­rem.

W uprosz­cze­niu przyj­mu­je się, że woda ma gęstość 1 g/cm³. Jej litr waży dokład­nie 1 kilo­gram. Szcze­gó­ło­we dane doty­czą­ce gęsto­ści wody w zależ­no­ści od tem­pe­ra­tu­ry może­cie prze­stu­dio­wać w tabe­li udo­stęp­nio­nej przez Insty­tut Fizy­ki Poli­tech­ni­ki Kra­kow­skiej.

Gęstość więk­szo­ści sub­stan­cji jest zależ­na od panu­ją­cych warun­ków, w szcze­gól­no­ści od tem­pe­ra­tu­ry i ciśnie­nia. Przy czym gęstość więk­szo­ści sub­stan­cji zwięk­sza się wraz ze spad­kiem tem­pe­ra­tu­ry. Jed­nak w przy­pad­ku wody jest na odwrót — to lód ma mniej­szą gęstość niż woda! Naj­więk­szą gęstość ma nato­miast woda o tem­pe­ra­tu­rze oko­ło 4 °C — opa­da ona wów­czas na dno zbior­ni­ka. Dzię­ki temu żyją­ce w jezio­rach, sta­wach i rze­kach ryby mogą spo­koj­nie prze­trzy­mać zimę, pły­wa­jąc bli­sko dna, pod powierzch­nią lodu.

 

Jeże­li spodo­ba­ły Ci się nasze lodo­we eks­pe­ry­men­ty to zagląd­nij do nas ponow­nie. Już wkrót­ce poja­wia się cie­ka­we zaba­wy i… nowe eks­pe­ry­men­ty!

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*