Dance with Shapes czyli Nauka Geometrii w 3DShapes

Platon wierzył, że istnieje idealna kula. Jedynym jej modelem jest bańka mydlana.
/Hugo Steinhaus/

Wie­le lat temu, jesz­cze w cza­sach lice­al­nych moją naj­więk­szą zmo­rą były takie zada­nia, w któ­rych musia­łam wyobra­zić sobie, że np.: kula zosta­ła wło­żo­na do środ­ka sze­ścia­nu, albo… kula była opi­sa­na na stoż­ku. Brrr… okrop­ność, praw­da?! Moja wyobraź­nia prze­strzen­na pozo­sta­wia­ła napraw­dę spo­ro do życze­nia… A może to była tyl­ko kwe­stia nie­od­po­wied­niej edu­ka­cji?
Moja archi­me­de­so­wa pocie­cha nie tyl­ko bar­dzo lubi mate­ma­ty­kę, ale wyka­zu­je w tej mate­rii nawet znacz­nie lep­szą wyobraź­nie i intu­icję niż ja sama. Ostat­nio pozna­ły­śmy nową bar­dzo cie­ka­wą apli­ka­cję, któ­ra jesz­cze bar­dziej uatrak­cyj­nia nam nasze mate­ma­tycz­ne zaba­wy z geo­me­trią.
Poznaj­cie apli­ka­cję SHAPES — Nauka Geo­me­trii w 3D a już nigdy nauka geo­me­trii nie będzie ani trud­na ani nud­na!

 

Bryłowy zawrót głowy

Apli­ka­cja SHAPES umoż­li­wia pozna­wa­nie róż­nych trój­wy­mia­ro­wych figur geo­me­trycz­nych, usys­te­ma­ty­zo­wa­nych w 4 gru­py tema­tycz­ne: gra­nia­sto­słu­py, ostro­słu­py, bry­ły obro­to­we i wie­lo­ścia­ny forem­ne.

 

shapes

 

SHAPES to moż­li­wość nauki i zaba­wy z 27 róż­ny­mi bry­ła­mi geo­me­trycz­ny­mi.

W apli­ka­cji znaj­dzie­my: 11 warian­tów gra­nia­sto­słu­pów, 8 warian­tów ostro­słu­pów, 3 bry­ły obro­to­we (kula, walec, sto­żek) oraz 5 warian­tów wie­lo­ścia­nów forem­nych.

 

Graniastosłupy

 

shapes

 

Ostrosłupy

 

shapes

 

Bryły obrotowe

 

shapes

 

Wielościany foremne

 

shapes

 

SHAPES — jak to działa?

Aby roz­po­cząć naszą przy­go­dę z tą apli­ka­cją SHAPES, naj­pierw musi­my doko­nać wybo­ru gru­py figur z któ­rą chce­my dalej pra­co­wać. Kolej­ny krok to decy­zja doty­czą­ca wybo­ru kon­kret­nej figu­ry, któ­rą będzie­my pozna­wać pod­czas naszej zaba­wy.

Na tym eta­pie może­my sko­rzy­stać z nastę­pu­ją­cych warian­tów: siat­ki, opcje bry­ły oraz kolor wypeł­nie­nia.

 

shapes

 

Opcja siat­ki daje nam 3 moż­li­wo­ści: zbu­duj wła­sna siat­kę, zmień (zobacz moż­li­we siat­ki) oraz… dru­kuj.

 

shapes

 

Kie­dy zasto­su­je­my wariant opcje bry­ły, wów­czas poja­wia­ją nam się aż 3 nowe moż­li­wo­ści: kra­wę­dzie, ścia­ny i wierz­choł­ki. Kie­dy wyko­rzy­sta­my do tego jesz­cze ostat­nia opcje: kolor wypeł­nia­nia (do wybo­ru mamy 4 kolo­ry: czer­wo­ny, żół­ty, zie­lo­ny, nie­bie­ski) wów­czas zaba­wa sta­je się jesz­cze bar­dziej odjaz­do­wa.

 

shapes

 

Siatki nie tylko na zakupy

Na pierw­szy ogień prze­te­sto­wa­li­śmy opcje budo­wa­nia sia­tek.

Jeże­li siat­ka zosta­nie zbu­do­wa­na przez nas popraw­nie, wów­czas bry­ła zło­ży nam się w całość i zada­nie zosta­nie zali­czo­ne.

 

shapes

 

shapes

 

shapes

 

Jeże­li uda nam się „wymy­ślić” nową siat­kę, wów­czas zosta­nie­my o tym poin­for­mo­wa­ni odpo­wied­nim znacz­kiem, a nasz pomysł będzie umiesz­czo­ny w ban­ku sia­tek.

 

shapes

 

shapes

 

Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko…

Apli­ka­cja SHAPES to tak­że nie­sa­mo­wi­ta zaba­wa, w któ­rej moż­na odkryć tryb prze­źro­czy­stych powierzch­ni, zazna­czać wierz­choł­ki i kra­wę­dzie oraz kolo­ro­wać wybra­ne przez sie­bie ele­men­ty.

 

Transparentność

 

shapes

 

shapes

 

Pokoloruj tak jak chcesz

 

shapes

 

shapes

 

shapes

 

Prościej już się chyba nie da!

Apli­ka­cja SHAPES to pro­gram płat­ny (ostat­nia cena to ok 20zł w zależ­no­ści od urzą­dze­nia), ale może­cie nam wie­rzyć war­to go zaku­pić. Ste­ro­wa­nie przy pomo­cy bar­dzo pro­stych gestów i intu­icyj­ny inter­fejs to gwa­ran­cja świet­nej zaba­wy nawet dla naj­młod­sze­go użyt­kow­ni­ka. Bry­ły i ich siat­ki moż­na obra­cać w dowol­nym kie­run­ku oraz przy­bli­żać i odda­lać widok. Dodat­ko­wa opcja dru­kuj powo­du­je, że dzie­ci mogą pozna­wać bry­ły tak­że poza apli­ka­cją i jed­no­cze­śnie dosko­na­lić swo­je zdol­no­ści manu­al­ne. Stop­nio­wa­nie trud­no­ści i róż­no­rod­ność zadań nie tyl­ko pobu­dza­ją wyobraź­nie, ale tak­że roz­wi­ja­ją zain­te­re­so­wa­nia i zdol­no­ści mate­ma­tycz­ne.

 

shapes

 

IT w służbie edukacji!

Apli­ka­cja SHAPES zosta­ła zwe­ry­fi­ko­wa­na przez Wydział Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu.
SHAPES to świet­na apli­ka­cja do wyko­rzy­sta­nia pod­czas lek­cji w szko­le, ale naszym zda­niem może ona słu­żyć tak­że jako dosko­na­łe narzę­dzie do samo­dziel­nej edu­ka­cji.

Naszym zda­niem SHAPES to świet­na pomoc i dosko­na­łe uroz­ma­ice­nie nauki. Tak spę­dzo­ny czas z table­tem, nie jest cza­sem stra­co­nym!
Pro­gram ten pozwa­la zro­zu­mieć geo­me­trię w przy­stęp­ny i bar­dzo atrak­cyj­ny wizu­al­nie spo­sób.

Apli­ka­cja SHAPES zdo­by­ła nagro­dę Appa­ward 2014 w kate­go­rii edu­ka­cja, posia­da 4‑gwiazdkową opi­nię wyda­ną przez Edu­ca­tio­nal App Sto­re oraz bie­rze udział w pro­gra­mie Moms With Apps.

 

Zobacz­cie jak z apli­ka­cją SHAPES radzi sobie nasza ośmio­lat­ka.

  

Ali­ka­cję SHAPES może­cie odszu­kać (i zaku­pić) na urzą­dze­nia z nastę­pu­ją­cy­mi sys­te­ma­mi:

 

 


Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *