Rachmistrz IQ Granna czyli matematyka jest fajna (recenzja)Rachmistrz IQ Granna

Liczby rządzą światem.
/Pitagoras/

 

Kie­dy masz w domu dziec­ko, któ­re nie tyl­ko lubi mate­ma­ty­kę, ale wyraź­nie posia­da jakąś iskrę boską w tym zakre­sie, to szyb­ko stwier­dzasz, że zwy­kłe szkol­ne pod­ręcz­ni­ki i ćwi­cze­nia to zde­cy­do­wa­nie za mało! Szyb­ko zaczy­nasz prze­szu­ki­wać rynek pomo­cy dydak­tycz­nych w poszu­ki­wa­niu jakiś napraw­dę cie­ka­wych i nie­ba­nal­nych roz­wią­zań. I oto pro­szę — praw­dzi­wa pereł­ka! Poznaj­cie grę: Rach­mistrz z serii IQ GRANNA.

 

Rachmistrz IQ Granna

 

Co skrywa Rachmistrz?

Cał­kiem duże, ale zgrab­ne i solid­ne pudeł­ko zawie­ra sto­sun­ko­wo nie­wie­le ele­men­tów. Odnaj­du­je­my tu dwu­stron­ną skła­da­ną plan­szę, żeto­ny gra­czy, klep­sy­drę, trzy kost­ki do gry i instruk­cję.

 

Rachmistrz IQ Granna

 

Plansza

Plan­sza gry Rach­mistrz przy­po­mi­na nie­co „sza­lo­ną” gigan­tycz­ną hek­sa­go­nal­ną sieć lub… pla­ster mio­du. Łatwiej­sza stro­na plan­szy zawie­ra układ tyl­ko liczb cał­ko­wi­tych dodat­nich od 1 do 54. Trud­niej­sza wer­sja roz­gryw­ki wyko­rzy­stu­je plan­szę na któ­rej znaj­du­ją się tak­że ułam­ki zwy­kłe.

 

Rachmistrz IQ Granna

 

Rachmistrz IQ Granna

 

Żetony

Gra zawie­ra pięć kolo­ro­wych zesta­wów po 13 żeto­nów. Szó­sty zestaw zawie­ra 7 żeto­nów, ale wyko­rzy­stu­je się go tyl­ko w przy­pad­ku kie­dy w zaba­wie uczest­ni­czy sze­ściu gra­czy. Wszyst­kie żeto­ny są dwu­stron­ne — po jed­nej stro­nie mamy znak zapy­ta­nia a po dru­giej samo tło.

 

Klepsydra

W grze Rach­mistrz istot­nym ele­men­tem zaba­wy jest wyko­rzy­sta­nie klep­sy­dry (pre­sja cza­su) oraz kości do gry (ele­ment loso­wo­ści).

Klep­sy­dra jest zale­d­wie 15-sekun­do­wa, przez co roz­gryw­ka ma szyb­kie tem­po i jest bar­dzo emo­cjo­nu­ją­ca. Dla młod­szych lub mniej wpraw­nych adep­tów mate­ma­ty­ki, może sta­no­wić to pew­ną trud­ność. Klep­sy­drę moż­na jed­nak z powo­dze­niem zastą­pić zwy­kłym sekund­ni­kiem i wów­czas w razie potrze­by wydłu­żyć czas do 20 lub wię­cej sekund.

 

Rachmistrz IQ Granna

 

Kości zostały rzucone

Kie­dy zde­cy­du­je­cie jaką stro­nę plan­szy wybie­ra­cie do zaba­wy (łatwiej­szą czy trud­niej­szą), wów­czas czas roz­dać żeto­ny. Ilość żeto­nów zale­ży oczy­wi­ście od ilo­ści gra­czy. Co waż­ne, jeże­li w zaba­wie bie­rze udział od 3 do 6 gra­czy wów­czas każ­dy otrzy­mu­je żeto­ny tyl­ko w jed­nym kolo­rze. W przy­pad­ku dwóch gra­czy, każ­dy dosta­je po 10 żeto­nów w dwóch kolo­rach.

Na począt­ku każ­dej run­dy jeden z gra­czy rzu­ca kościa­mi. Z cyfr, któ­re wska­żą kost­ki, two­rzy­my wła­sne dzia­ła­nia mate­ma­tycz­ne. Dozwo­lo­ne jest doda­wa­nie, odej­mo­wa­nie, mno­że­nie i dzie­le­nie oraz wyko­rzy­sta­nie nawia­sów. Pierw­szy zawod­nik, któ­ry uło­ży dzia­ła­nie, ogła­sza wynik i kła­dzie na plan­szy swój żeton (zna­kiem zapy­ta­nia do góry) oraz uru­cha­mia klep­sy­drę. Pozo­sta­li gra­cze maja teraz 15 sekund na utwo­rze­nie swo­ich dzia­łań. Pra­wi­dło­we dzia­ła­nia umoż­li­wia­ją zaję­cie okre­ślo­ne­go pola na plan­szy.

 

Gra koń­czy się z chwi­la kie­dy jeden z gra­czy wy łozy na plan­szę swój ostat­ni żeton. Teraz każ­dy gracz wybie­ra naj­więk­szy ze swo­ich zbio­rów żeto­nów i otrzy­mu­je po 1 pkt za każ­dy znaj­du­ją­cy się tam żeton. Wszyst­kie nie­wy­ko­rzy­sta­ne żeto­ny, któ­re znaj­do­wa­ły się poza plan­szą to punk­ty ujem­ne.

 

Rachmistrz IQ Granna

 

Rachmistrz IQ Granna

 

W instruk­cji znaj­du­je­my bar­dzo dokład­ne wyja­śnie­nie zasad mate­ma­tycz­nych, któ­re moż­na wyko­rzy­stać w zaba­wie.

 

Rachmistrz IQ Granna

 

My wyko­rzy­sta­li­śmy to zesta­wie­nie jako cen­ną inspi­ra­cje do wła­snych ćwi­czeń…

 

Rachmistrz IQ Granna

 

Rachmistrz chłodnym okiem entuzjasty

Design gry może nie rzu­ca na kola­na, ale tak zazwy­czaj bywa w przy­pad­ku wie­lu gier logicz­no-obli­cze­nio­wych. Tym razem jed­nak nie o wygląd tu cho­dzi, ale o rewe­la­cyj­ny pomysł! Gra Rach­mistrz jest jed­na z naj­prost­szych a jed­no­cze­śnie jed­na z naj­cie­kaw­szych mate­ma­tycz­nych gier plan­szo­wych dla dzie­ci.

Naszym zda­niem wiel­kim plu­sem jest fakt, że Gra Rach­mistrz może trwać dowol­ną ilość rund. Nie ogra­ni­cza to użyt­kow­ni­ków cza­so­wo i dla­te­go z powo­dze­niem może być wyko­rzy­sta­na w warun­kach szkol­nych na lek­cjach mate­ma­ty­ki (lek­cja ma prze­cież tyl­ko 45 minut!), w świe­tli­cy czy na zaję­ciach dodat­ko­wych. Doce­lo­wą gru­pą użyt­kow­ni­ków tej gry są dzie­ci w wie­ku 10+. Jed­nak według nas Rach­mistrz w wer­sji łatwiej­szej, świet­nie spraw­dzi się tak­że w młod­szych kla­sach, kie­dy dzie­ci dopie­ro pozna­ją zasa­dy rzą­dzą­ce kolej­no­ścią wyko­ny­wa­nia dzia­łań w mate­ma­ty­ce. Nasza 9‑latka pora­dzi­ła sobie z tym zagad­nie­niem śpie­wa­ją­co! Nas naj­bar­dziej cie­szy, że GRANNA pomy­śla­ła zarów­no o „począt­ku­ją­cych”, jak i o „wytraw­nych wyja­da­czach” mate­ma­tycz­nych! Wer­sja plan­szy z ułam­ka­mi napraw­dę wymia­ta!

 

Rachmistrz IQ Granna

 

Obser­wu­jąc zacho­wa­nia i reak­cje „naszych dzie­ci”, któ­re testo­wa­ły tą grę, stwier­dza­my, że jedy­nym pro­ble­mem jaki cza­sa­mi poja­wiał się pod­czas roz­gryw­ki to „klep­sy­dro­wa pre­sja cza­su”. Nie­ste­ty nie każ­de dziec­ko (i nie każ­dy doro­sły!) potra­fi aż tak szyb­ko liczyć! My gra­jąc z naj­młod­szy­mi dzie­cia­ka­mi, odro­bin­kę „zmo­dy­fi­ko­wa­li­śmy” zasa­dy i… wydłu­ży­li­śmy czas do 30 sekund.

Umie­jęt­ność szyb­kie­go i popraw­ne­go licze­nia, to jed­nak nie wszyst­ko! Rach­mistrz to tak­że gra… stra­te­gicz­na. Oczy­wi­ście to rzut kościa­mi decy­du­je o wybo­rze trzech cyfr, ale… obli­cze­nia mate­ma­tycz­ne trze­ba tak­że dopa­so­wać do okre­ślo­ne­go obsza­ru na plan­szy. Pamię­tać nale­ży, że wynik koń­co­wy roz­gryw­ki i zwy­cię­stwo zapew­nia uło­że­nie jak naj­więk­sze­go zbio­ru żeto­nów dane­go kolo­ru na plan­szy.

Krót­ko mówiąc – Rach­mistrz to ogrom­ne pokła­dy kre­atyw­ne­go myśle­nia i twór­czych odkryć mate­ma­tycz­nych!

Nauka mate­ma­ty­ki jesz­cze nigdy nie była tak przy­jem­na!

 

Rachmistrz IQ Granna

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry z plu­sem

 

Wydawnictwo Granna

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *