Piosenka o wystawie czyli… Bunkier Sztuki i warsztaty z artystkami z Tajwanubunkier sztuki

Jesteśmy miejscem artystycznego eksperymentu.
Dajemy możliwość doświadczania różnorodności sztuki współczesnej.
/Galeria Bunkier Sztuki/

Sztu­ka łączy ludzi… Sły­sze­li­ście to stwier­dze­nie pew­nie nie jeden raz, praw­da?! Te czę­sto powta­rza­ne sło­wa tra­cą na swo­jej ory­gi­nal­no­ści, a czę­sto tak­że i auten­tycz­no­ści, a przez to kom­plet­nie prze­sta­ją zwra­cać na sie­bie uwa­gę odbior­ców. Jed­nak kra­kow­ska Gale­ria Bun­kier Sztu­ki, zor­ga­ni­zo­wa­ła ostat­nio takie zaję­cia arty­stycz­ne, któ­re udo­wod­ni­ły, że sztu­ka ma napraw­dę w sobie magicz­na moc…

 

Piosenka o wystawie…

Gale­ria Bun­kier Sztu­ki to jed­no z takich miejsc na arty­stycz­nej mapie Kra­ko­wa, któ­re jest bar­dzo przy­ja­zne nawet dla naj­młod­szych odbior­ców sztu­ki. Cyklicz­ne zaję­cia prze­zna­czo­ne dla dzie­ci i całych rodzin są świet­nym pre­tek­stem do wie­lo­po­ko­le­nio­we­go odkry­wa­nia i prze­ży­wa­nia sztu­ki.

Ostat­nie warsz­ta­ty: „Pio­sen­ka o wysta­wie — warsz­ta­ty z artyst­ka­mi z Taj­wa­nu” to wyda­rze­nie, któ­re zro­bi­ło na nas napraw­dę ogrom­ne wra­że­nie.
Zaję­cia były wspól­ną „pra­cą arty­stycz­ną” nad chiń­sko­ję­zycz­nym utwo­rem dźwię­ko­wym opo­wia­da­ją­cym o aktu­al­nych wysta­wach pre­zen­to­wa­nych w Bun­krze Sztu­ki. Warsz­ta­ty pro­wa­dzi­ła Karo­li­na Bre­gu­ła oraz taj­wań­skie artyst­ki Chi-Tung Liu, Ting-Yu Huang, Xiu-Hui Liao. Dodat­ko­wym akcen­tem było tak­że spo­tka­nie i wspól­na pra­ca z japoń­ską per­for­mer­ką i kom­po­zy­tor­ką Mana­mi Kaku­do.

Artyst­ki z Taj­wa­nu przy­je­cha­ły do Pol­ski na otwar­cie wysta­wy “Skwer” Karo­li­ny Bre­gu­ły w Muzeum Rzeź­by im. Xawe­re­go Duni­kow­skie­go w Kró­li­kar­ni. Wysta­wa czyn­na jest od 6 mar­ca do 27 maja.

 

Część ! Hello! Nĭ hăo! Konnichiwa!

Warsz­ta­ty skie­ro­wa­ne były do uczest­ni­ków w każ­dym wie­ku i odby­wa­ły się jed­no­cze­śnie w trzech języ­kach… pol­skim, angiel­skim i chiń­skim. Tak zapro­po­no­wa­na for­mu­ła warsz­ta­tów była nie­zwy­kłym prze­ży­ciem i… tak­że wyzwa­niem nie tyl­ko dla naj­młod­szych uczest­ni­ków.

Pod­czas tego nie­zwy­kłe­go arty­stycz­ne­go spo­tka­nia nie tyl­ko uda­ło się stwo­rzyć pio­sen­kę o dzie­łach sztu­ki, ale tak­że odby­ły się małe warsz­ta­ty o tonach języ­ka chiń­skie­go. Każ­dy uczest­nik mógł rów­nież spró­bo­wać swo­ich sił w pisa­niu chiń­skich zna­ków.

Nasza archi­me­de­so­wa pocie­cha uczy się od jakie­goś cza­su języ­ka chiń­skie­go korzy­sta­jąc z zajęć w Insty­tu­cie Kon­fu­cju­sza w Kra­ko­wie. Warsz­ta­ty, któ­re zor­ga­ni­zo­wał Bun­kier Sztu­ki sta­ły się więc faj­ną oka­zją do spo­tka­nia „żywe­go języ­ka”. Szyb­ko oka­za­ło się, że „chiń­ski wca­le nie gry­zie” i posił­ku­jąc się angiel­skim moż­na spo­koj­nie poroz­ma­wiać nie tyl­ko o sztu­ce.

Nad cało­ścią wyda­rze­nia czu­wał jak zawsze nie­oce­nio­ny Miko­łaj Spoda­ryk.

Zapra­sza­my do naszej foto­re­la­cji z tego nie­zwy­kłe­go arty­stycz­ne­go prze­ży­cia!

 

bunkier-sztuki

 

bunkier-sztuki

 

bunkier-sztuki

 

bunkier-sztuki

 

bunkier-sztuki

 

bunkier-sztuki

 

 

bunkier-sztuki

 

bunkier-sztuki

 

bunkier-sztuki

 

bunkier-sztuki

 

bunkier-sztuki

 

bunkier-sztuki

 

bunkier-sztuki

 

bunkier-sztuki

 

bunkier-sztuki

 

bunkier-sztuki

 

bunkier-sztuki

 

bunkier-sztuki

  

Komentarze na temat “Piosenka o wystawie czyli… Bunkier Sztuki i warsztaty z artystkami z Tajwanu

  1. Wygla­da bar­dzo cie­ka­wie! Jeśli dotrze­my do Kra­ko­wa do maja wpad­nie­my zoba­czyć! Dzie­ki za rela­cje!

    1. Do Kra­ko­wa zawsze wpaść war­to.
      Nie­ste­ty wysta­wa „Naczy­nia Połą­czo­ne” w Gale­rii Bun­kier Sztu­ki w Kra­ko­wie w ramach któ­rej odby­ły się warsz­ta­ty wła­śnie się zakoń­czy­ła. Wysta­wa „Skwer” na któ­rą przy­by­ły artyst­ki z Taj­wa­nu trwa do maja w Kró­li­kar­ni ale… w War­sza­wie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *