Zajączek Lego uczy kątów czyli… wielkanocna geometriawielkanocna geometria

Czysta matematyka jest najlepszą grą na świecie. Jest bardziej zajmująca niż szachy, ma w sobie więcej hazardu niż poker i trwa dłużej niż rozgrywka w Monopol. Jest za darmo i nie zna żadnych ograniczeń. Można w nią grać wszędzie — Archimedes robił to w wannie.
/Richard J. Trudeau/

 

Mate­ma­ty­ka jest wszę­dzie! To hasło powta­rza­my zawsze i wszę­dzie wręcz z upar­to­ścią mania­ka… Tym razem chce­my poka­zać Wam, gdzie mate­ma­ty­ka ukry­ła się świę­tu­jąc Wiel­ka­noc. Oto nasza „Wiel­ka­noc­na geo­me­tria z Zającz­kiem LEGO”.

 

wielkanocna geometria

 

LEGO dla małego i dużego miłośnika matematyki

Kloc­ki LEGO lubią chy­ba wszy­scy. Nie­odzow­nie koja­rzą nam się z dzie­ciń­stwem, poczu­ciem bez­pie­czeń­stwa i… dobra zaba­wą. Poten­cjał drze­mią­cy w tych małych kolo­ro­wych kloc­kach moż­na też z powo­dze­niem wyko­rzy­stać do nauki mate­ma­ty­ki. To napraw­dę świet­ny spo­sób, aby poko­nać edu­ka­cyj­ną nudę i ruty­nę, a jed­no­cze­śnie pobu­dzić u dziec­ka (i doro­słe­go!) pokła­dy kre­atyw­ne­go myśle­nia.

Ale… LEGO i wiel­ka­noc­na geo­me­tria? A cze­mu nie?!

 

Zajączek LEGO i jego kąty

Nasz pomysł wyko­rzy­sta­nia kloc­ków LEGO opie­ra się na połą­cze­niu rado­ści two­rze­nia i… moż­li­wo­ści pły­ną­cych z budo­wa­nia wła­snej wie­dzy mate­ma­tycz­nej.

Naj­pierw wspól­nie z dziec­kiem zabie­ra­my się do zbu­do­wa­nia „zającz­ka z rucho­my­mi uszka­mi”. To ide­al­ny moment, aby w atmos­fe­rze zaba­wy powtó­rzyć takie pod­sta­wo­we poję­cia jak: kwa­drat, pro­sto­kąt, koło, trój­kąt oraz czwo­ro­kątwie­lo­kąt.

Nasz kolej­ny ruch to zaba­wa z usta­wia­niem uszu zającz­ka wg wzo­ru z kart­ki… W ten spo­sób dziec­ko nie tyl­ko może mani­pu­lo­wać wyko­na­na przez sie­bie kon­struk­cją z kloc­ków, ale tak­że pozna­wać rodza­je kątów.

 

wielkanocna geometria

 

wielkanocna geometria

 

wielkanocna geometria

 

wielkanocna geometria

 

Wielkanocna geometria

Nasz wiel­ka­noc­ny zają­czek ma teraz kolej­ne zada­nie… Naj­pierw jed­nak musi­my wspól­nie z dziec­kiem zapro­jek­to­wać i… zbu­do­wać „kloc­ko­we wiel­ka­noc­ne mazur­ki”! Usta­la­nie kształ­tów naszych „wypie­ków” i dobór sto­sow­nych zdo­bień to dla dziec­ka napraw­dę świet­na zaba­wa.
To tak­że ide­al­ny moment aby przy­po­mnieć poję­cie syme­triiasy­me­trii figur.

Teraz zają­czek może zabrać się za… szu­ka­nie i bada­nie kątów w „wiel­ka­noc­nych mazur­kach”…

 

Zajączek na tropie kąta prostego…

 

wielkanocna geometria

 

wielkanocna geometria

 

wielkanocna geometria

 

wielkanocna geometria

 

wielkanocna geometria

 

Zajączek na tropie kąta prostego i ostrego…

 

wielkanocna geometria

 

wielkanocna geometria

 

wielkanocna geometria

 

wielkanocna geometria

 

Wielkanocna chatka z piernika…

 

Nasza kolej­na zaba­wa to szu­ka­nie i roz­po­zna­wa­nie kątów z wyko­rzy­sta­niem rysun­ku przed­sta­wia­ją­ce­go chat­kę. My dla uła­twie­nia odpo­wied­nie kąty już zazna­czy­li­śmy.

 

wielkanocna geometria

 

wielkanocna geometria

 

wielkanocna geometria

 

Podnosimy poprzeczkę…

Nasza wiel­ka­noc­na geo­me­tria prze­ko­na­ła nas ze dzie­ci bar­dzo szyb­ko i wręcz intu­icyj­nie łapią nowe poję­cia mate­ma­tycz­ne. Posta­no­wi­li­śmy to wyko­rzy­stać i pozwo­lić na prze­ży­cie kolej­nej fascy­nu­ją­cej przy­go­dy inte­lek­tu­al­nej…

Naszym wyzwa­niem zosta­ło okre­śle­nie „dziw­ne­go kąta” w dol­nym rogu pier­ni­ko­wej chat­ki. Pod­po­wiedź zosta­ła ukry­ta jako sło­necz­ko nad dom­kiem…
Mimo naszych pew­nych obaw, to zada­nie wca­le nie oka­za­ło się trud­ne!

 

” — Mamo, sko­ro koło to 360 stop­ni a róg dom­ku to kąt pro­sty zatem… 360 minus 90 daje 270!”

 

wielkanocna geometria

 

To teraz spró­buj­my roz­wią­zać kolej­na zagad­kę… Ile wyno­si suma kątów w pro­sto­ką­cie? To zada­nie tak­że nie oka­za­ło się trud­ne!

 

wielkanocna geometria

 

Trójkątne wyzwanie…

Pamię­ta­cie nasze­go mazur­ka z płot­kiem? W tym przy­pad­ku łatwo uda­ło się okre­ślić kąt pro­sty i katy ostre. Teraz jed­nak posta­no­wi­li­śmy zadać kolej­ne pyta­nia. Ile wyno­szą te katy ostre? Czy każ­dy trój­kąt ma kąt pro­sty? Ile wyno­si suma katów w trój­ką­cie?

 

wielkanocna geometria

 

Tym razem posłu­ży­li­śmy się tech­no­lo­gia IT…
Wbrew naszym oba­wom, nasza cór­ka ana­li­zu­jąc rysun­ki wła­ści­wie sama poda­ła popraw­ne odpo­wie­dzi na te pyta­nia! Oczy­wi­ście nie­któ­re zagad­nie­nia wyma­ga­ły od nas pew­nych dodat­ko­wych komen­ta­rzy.

Dla nas była to napraw­dę świet­na oka­zja aby nasza 8 lat­ka pozna­ła takie nowe poję­cia jak: trój­kąt pro­sto­kąt­ny, trój­kąt rów­no­bocz­ny, trój­kąt rów­no­ra­mien­nytrój­kąt róż­no­bocz­ny.

 

 

wielkanocna geometria

 

Mamy nadzie­je, ze nasza wiel­ka­noc­na geo­me­tria to sta­nie się dla Was inte­re­su­ją­ca inspi­ra­cją do wła­snych edu­ka­cyj­nych zabaw mate­ma­tycz­nych.
W tym miej­scu rów­nież bar­dzo dzię­ku­je­my blo­go­wi Baj­do­cja za zapro­sze­nie do pro­jek­tu „Mate­ma­ty­ka na świę­ta”.
Jak bawi­li się inni uczest­ni­cy pro­jek­tu może­cie zoba­czyć „Mate­ma­ty­ka na świę­ta 2 — lin­ki uczest­ni­ków”.

 

A jeże­li chcesz zoba­czyć jak kloc­ka­mi LEGO bawią się praw­dzi­wi naukow­cy to zapra­szam lek­tu­ry arty­ku­łui obej­rze­nia krót­kie­go fil­mi­ku…

Już myśli­my jak ogar­nąć ten nowy fascy­nu­ją­cy temat!

  


Wpis powsta­ła w ramach pro­jek­tu “Mate­ma­ty­ka na świę­ta”

 

bajdocja

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Komentarz na temat “Zajączek Lego uczy kątów czyli… wielkanocna geometria

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *